07. Nâng cao chất lượng hoạt động thông qua bài giảng các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học hiện nay

07. Nâng cao chất lượng hoạt động thông qua bài giảng các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học hiện nay

 11:32 29/03/2020

Tóm tắt: Thông qua bài giảng là hoạt động quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị bài giảng của giảng viên. Thông qua bài giảng của giảng viên không chỉ là sự xác nhận về tính chất pháp lí của Hội đồng khoa học đối với bài giảng mà còn là sự chuẩn bị toàn diện của giảng viên đối với bài giảng trước khi được tiến hành giảng dạy cho sinh viên. Với tính chất, nhiệm vụ đặc thù của các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học, hoạt động thông qua bài giảng của giảng viên sẽ giúp cho các bài giảng khoa học xã hội và nhân văn có tính khoa học, tính giáo dục, tính định hướng giai cấp, tính thực tiễn rõ nét hơn, đáp ứng yêu cầu giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Bài giảng, chất lượng bài giảng, thông qua bài giảng, Khoa học xã hội và nhân văn.

06. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội hiện nay

06. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội hiện nay

 06:45 05/07/2019

Tóm tắt: Dạy học tích hợp là quan điểm dạy học hiện đại nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết có hiệu quả các tình huống thực tiễn cho người học. Để tiến hành dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội hiện nay theo quan điểm tích hợp, đòi hỏi giảng viên phải có năng lực dạy học tích hợp. Bài viết phân tích làm rõ quan niệm về năng lực dạy học tích hợp và đề xuất biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giảng viên khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học này ở các trường đại học trong quân đội hiện nay.
Từ khóa: Dạy học tích hợp, khoa học xã hội và nhân văn, năng lực, trường đại học trong quân đội.

39. THỰC TRẠNG GẮN ĐỔI MỚI NỘI DUNG VỚI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG

39. THỰC TRẠNG GẮN ĐỔI MỚI NỘI DUNG VỚI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG

 04:07 11/04/2019

Tóm tắt: Học viện Chính trị là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy và giảng viên các môn Khoa học xã hội và nhân văn có trình đội đại học, sau đại học cho toàn quân. Vì vậy, Học viện luôn coi trọng chất lượng đào tạo, trong đó chú trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; xây dựng đề án đổi mới phương pháp dạy học nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng cả trình độ học vấn và trình độ chức danh, nâng cao vị thế uy tín của Học viện trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bài viết đề cập đến thực trạng gắn đổi mới nội dung và phương pháp dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng hiện nay.
Từ khóa: Khoa học xã hội và nhân văn, Học viện chính trị, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.

19. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỆ THỐNG  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

19. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

 05:16 04/01/2019

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các trường đại học tư thục hiện, cần thực hiện đồng bộ các nội dung, biện pháp; trong đó xác định đầy đủ, toàn diện nội dung quản lí đội ngũ giảng viên có ý nghĩa rất quan trọng. Bài viết trên cơ sở khái quát thực trạng đã chỉ ra những nội dung cơ bản trong quản lí đội ngũ giảng viên các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Giảng viên, quản lí, đội ngũ giảng viên, đại học tư thục, khoa học xã hội và nhân văn.

16. Nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

16. Nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

 00:00 28/02/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong số những hoạt động quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học các môn học nói chung, các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội và nhân văn nói riêng. Bài viết trình bày thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này trong dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội ở các trường đại học.
Từ khóa: chất lượng, lí luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu khoa học, sinh viên, trường đại học.

20. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

20. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

 21:04 18/12/2017

Tóm tắt: Việc quản lí đội ngũ giảng viên, nhất là giảng viên các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua vẫn còn tồn tại những hạn chế và bất cập cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ. Bài viết trên cơ sở đánh giá khái quát thực trạng đã đề xuất các biện pháp cơ bản trong quản lí đội ngũ giảng viên các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, giảng viên, khoa học xã hội và nhân văn, đại học tư thục.

42.	Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

42. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị hiện nay

 08:45 23/07/2017

Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên là vấn đề bức xúc nhằm thúc đẩy nguồn nhân lực thực hiện thành công công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Trên cơ sở nhu cầu thực tế, nâng cao năng lực nghiên cứu của sinh viên chính trong lĩnh vực đào tạo giáo viên về khoa học xã hội và nhân văn là nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của trường, đáp ứng yêu cầu cải cách giáo dục về nội dung và phương pháp giảng dạy. Để thực hiện mục tiêu này, trường phải tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu cho giáo viên và sinh viên và ban hành các chính sách khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học.

56. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

56. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 22:27 03/05/2017

Các môn khoa học xã hội và nhân văn ở nhà trường Công an nói chung và Học viện Chính trị Công an nhân dân nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng nhằm xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và niềm tin cộng sản chủ nghĩa, xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhân cách cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an. Để đáp ứng được mục tiêu này, chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn có ý nghĩa quyết định. Bài viết này đề cập một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị Công an nhân dân hiện nay.

57. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI GIẢNG CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA GIẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

57. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÀI GIẢNG CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA GIẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 22:27 03/05/2017

Chất lượng bài giảng các môn Khoa học xã hội và nhân văn bị ảnh hưởng, chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó các bài giảng của giảng viên là yếu tố quan trọng, trực tiếp nhất. Trước những tác động của điều kiện kinh tế - xã hội, vai trò, vị trí và chất lượng của bài giảng các môn Khoa học xã hội và nhân văn đang bị bỏ qua. Việc nâng cao chất lượng bài giảng các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các trường cao đẳng và đại học là định hướng và biện pháp hiệu quả để góp phần thực hiện thành công việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay.

2. Một số đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn trong các trường đại học đối với sự phát triển đất nước

2. Một số đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn trong các trường đại học đối với sự phát triển đất nước

 21:58 08/02/2017

Bài báo trình bày một số đóng góp của khoa học xã hội và nhân văn trong các trường đại học góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và trở thành công cụ sắc bén trong việc đổi mới tư duy, xây dựng luận cứ khoa học cho con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

12. Nhận thức về nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp sư phạm của học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay

12. Nhận thức về nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp sư phạm của học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay

 04:24 13/09/2016

Bài viết trình bày về thực trạng nhận thức của học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự về nghề nghiệp sư phạm; nhận thức của học viên về những giá trị nghề nghiệp sư phạm; từ đó đưa ra một số biện pháp cơ bản nâng cao nhận thức về nghề nghiệp và giá trị nghề nghiệp sư phạm cho học viên hệ đào tạo giáo viên khoa học xã hội nhân văn ở các trường đại học quân sự.

22. Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học chính trị

22. Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học chính trị

 06:40 12/09/2016

Bài viết thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường đại học chính trị hiện nay.

10. Quán triệt quan điểm “huấn luyện phải chú trọng cải tạo tư tưởng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới nội dung dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học hiện nay

10. Quán triệt quan điểm “huấn luyện phải chú trọng cải tạo tư tưởng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đổi mới nội dung dạy học các môn Khoa học xã hội và nhân văn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học hiện nay

 22:28 11/09/2016

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo đến nền giáo dục nước nhà, nhất là đối với công tác giáo dục, huấn luyện thế hệ trẻ. Người đã có nhiều ý kiến chỉ đạo mang tính toàn diện, thiết thực về hoạt động này, trong đó, nội dung giáo dục được Người quan tâm hàng đầu. Để các môn Khoa học xã hội và nhân văn phát huy hết vai trò của mình trong quá trình giáo dục nghề nghiệp và đại học hiện nay, việc đổi mới nội dung dạy học theo quan điểm “huấn luyện phải chú trọng cải tạo tư tưởng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là vấn đề mang tính cấp thiết.

18. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Phòng không-Không quân hiện nay

18. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Phòng không-Không quân hiện nay

 03:15 29/08/2016

Bài báo trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Phòng không-Không quân, qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Phòng không-Không quân thành trường trọng điểm của quân đội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây