38. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC  THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

38. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ, TỈNH ĐỒNG NAI

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học là một khâu quan trọng của quá trình dạy học và quản lí giáo dục, là động lực để học sinh tích cực, chủ động trong học tập, đồng thời giúp giáo viên và cán bộ quản lí nắm bắt được hiệu quả giáo dục của nhà trường để điều hành, chỉ đạo, điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học phù hợp nhằm đạt được mục tiêu giáo dục. Bài viết trình bày thực trạng hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường tiểu học thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Kết quả của khảo sát là cơ sở để điều chỉnh hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục ở các trường tiểu học trên địa bàn.
Từ khóa: kiểm tra đánh giá, kết quả học tập, học sinh tiểu học

5. ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC  KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ  DỰA TRÊN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

5. ĐỀ XUẤT NHỮNG NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHO GIÁO VIÊN NGỮ VĂN CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ DỰA TRÊN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN NGỮ VĂN

 09:53 04/09/2019

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong đó có Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn đã được công bố vào năm 2018. Trên cơ sở nghiên cứu chương trình, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục đối với môn Ngữ văn, chúng tôi nhận thấy: mục tiêu chương trình đã thay đổi, chương trình cũng được xây dựng theo hướng mở. Bởi vậy, để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, giáo viên không chỉ cần được bồi dưỡng để nâng cao phương pháp giáo dục mà còn cần được bồi dưỡng để nâng cao năng lực kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục. Với việc đề xuất những nội dung cần bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT, chúng tôi hi vọng góp phần hoàn thiện hơn năng lực kiểm tra đánh giá của giáo viên môn Ngữ văn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục theo chương trình mới.
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông, kiểm tra đánh giá, môn Ngữ văn.

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 09:31 22/08/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng nhận thức về công tác phát triển đội ngũ giáo viên; thực trạng công tác quy hoạch, công tác bổ sung, tuyển chọn, phân công, sử dụng; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác kiểm tra, đánh giá; việc thực hiện chế độ, chính sách và môi trường làm việc của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Căn cứ vào thực trạng, chúng tôi đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.
Từ khóa: Đội ngũ giáo viên, nhận thức, quy hoạch, tuyển chọn, phân công, sử dụng, đào tạo - bồi dưỡng, kiểm tra - đánh giá, chế độ chính sách và môi trường làm việc.

12. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo phục vụ dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

12. Sử dụng mạng xã hội học tập Edmodo phục vụ dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 16:12 06/03/2017

Tóm tắt: Edmodo là mạng xã hội học tập phổ biến nhất trên thế giới hiện nay và là một trong những công cụ ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào dạy học hiệu quả. Ứng dụng Edmodo vào dạy học Địa lí sẽ góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới hình thức tổ chức học tập thông qua việc chia sẻ tài nguyên không giới hạn, hỗ trợ cộng tác hiệu quả, đẩy mạnh hoạt động học của sinh viên và đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên. Từ hiệu quả bước đầu của việc sử dụng Edmodo vào dạy học Địa lí cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học có thể quan tâm nghiên cứu nhân rộng áp dụng cho các môn/học phần khác như là một trong những biện pháp khả thi nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Edmodo, Giáo dục tiểu học, Địa lí, giảng viên, sinh viên, tự học, tương tác, kiểm tra đánh giá.

12. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hình thức tự luận được sử dụng tài liệu - biện pháp nâng cao chất lượng dạy học “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

12. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hình thức tự luận được sử dụng tài liệu - biện pháp nâng cao chất lượng dạy học “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

 18:24 07/02/2017

Tóm tắt: Đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá giúp người học chủ động, tích cực và sáng tạo trong học tập là một trong những yêu cầu đổi mới ở đại học. Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu bước đầu về việc áp dụng hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hình thức tự luận được sử dụng tài liệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học học phần "Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin".
Từ khóa: Kiểm tra đánh giá, dạy học, sử dụng tài liệu, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

13. Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ kiểm tra – đánh giá môn Phương pháp dạy học tiếng Việt ở khoa sư phạm tiểu học Trường Đại học Hồng Đức

13. Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ kiểm tra – đánh giá môn Phương pháp dạy học tiếng Việt ở khoa sư phạm tiểu học Trường Đại học Hồng Đức

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày việc xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm phục vụ kiểm tra – đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên môn Phương pháp dạy học tiếng Việt dùng trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học Trường Đại học Hồng Đức.

13. Sử dụng phần mềm Conquest trong xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra

13. Sử dụng phần mềm Conquest trong xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra

 15:40 24/10/2016

Bài báo giới thiệu hệ thống câu hỏi kiểm tra, phần mềm Conquest và một vài ứng dụng; ứng dụng phần mềm Conquet trong xây dựng hệ thống câu hỏi kiểm tra nhằm góp phần đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

21. Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

21. Đổi mới phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 15:37 30/09/2016

Tóm tắt: Từ những nhận định và thực trạng dạy học và công tác kiểm ta, đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông với những điểm tích cực và hạn chế, bài viết đưa ra một số giải pháp đồng bộ nhằm đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phát huy tính tích cực, sang tạo của học sinh, đó là: đổi mới nhận thức về hoạt động này; xác định những yêu cầu và tiêu chí cụ thể trong đánh giá; đổi mới nội dung và kết hợp các hình thức thi, kiểm tra; đổi mới cách nhận xét và chấm điểm. Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự chuyển biến mạnh mé trong nhận thức và hành động của giáo viên bộ môn, của bản than học sinh cũng như sự quan tâm của các lực lượng tham gia công tác xã hội.
Từ khóa: đổi mới, kiểm tra đánh giá, kết quả học tập, Giáo dục công dân, trung học phổ thông

11. Đổi mới kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học trong dạy học ở bậc đại học

11. Đổi mới kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của người học trong dạy học ở bậc đại học

 16:54 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu nguyên tắc kiểm tra - đánh giá, cách xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan và quy trình ra một đề kiểm tra ở bậc đại học.
Từ khóa: kiểm tra - đánh giá, kết quả học tập, đại học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây