58. VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  VÀO GIẢNG DẠY LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KHÔNG CHUYÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

58. VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀO GIẢNG DẠY LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Kinh tế thị trường không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản mà chính là sản phẩm tiêu biểu, đỉnh cao của lịch sử phát triển kinh tế của cả nhân loại. Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, việc nghiên cứu về kinh tế thị trường một cách tuần tự đi từ khái niệm, đặc điểm đến bản chất, để nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và cung cấp kiến thức tổng quát, nắm bắt vấn đề sâu sắc hơn nữa cho đội ngũ giảng dạy lí luận chính trị, nhất là giảng viên giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin tại các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: Kinh tế thị trường, lí luận, lí luận chính trị, vận dụng, giảng dạy, đại học không chuyên hiện nay.

59. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐẢM BẢO ĐỊNH HƯỚNG  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  Ở VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

59. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐẢM BẢO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

 17:28 22/05/2020

Tóm tắt: Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa, là kết quả phát triển lâu dài của lực lượng sản xuất và xã hội hóa các quan hệ kinh tế. Trong lịch sử phát triển xã hội, kinh tế thị trường không phát triển theo một mô hình duy nhất và trên thế giới có rất nhiều mô hình kinh tế thị trường khác nhau. Qua quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, Nhà nước đã phát huy được vai trò của mình, đảm bảo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế. Bài viết tập trung chỉ ra những thành tựu và hạn chế đối với vai trò của Nhà nước trong đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường, thành tựu, hạn chế.

24. Một số giải pháp quản lí nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

24. Một số giải pháp quản lí nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta đã tạo ra những nguồn lực mới cho sự nghiệp phát triển kinh tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhu cầu mới về đa dạng giáo dục và đào tạo của các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế trong xã hội. Chính sách bao cấp về giáo dục đã tỏ ra không thích ứng với những đòi hỏi mới của đời sống xã hội. Do vậy, quản lí Nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Từ đó, tạo nên diện mạo mới cho sự phát triển của hệ thống giáo dục ở nước ta nhằm từng bước hình thành thị trường giáo dục có định hướng trong phát triển nguồn nhân lực.
Từ khóa: Giáo dục, kinh tế thị trường, quản lí Nhà nước, xã hội chủ nghĩa, định hướng.

79. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY  BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Ở TỈNH SÓC TRĂNG HIỆN NAY

79. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Ở TỈNH SÓC TRĂNG HIỆN NAY

 12:31 23/08/2017

Sóc Trăng là vùng đất có văn hóa rất đa dạng và phong phú. Trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn hóa Sóc Trăng đang biến đổi một cách nhanh chóng. Hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra những thời cơ nhưng nó cũng gây ra những thách thức không nhỏ, đó là sự chệch hướng về phát triển văn hóa, sự du nhập tràn lan, hỗn loạn các sản phẩm văn hóa... Phải làm thế nào để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng đang là vấn đề then chốt của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

34.	Giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường công an nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

34. Giáo dục đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường công an nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

 10:54 14/07/2017

Bài viết trình bày về đôi nét về kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức, lối sống; thực trạng giáo dục đạo đức và một số giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho sinh viên các trường công an nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.

14. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÍ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC TÂY BẮC

14. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÍ GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC TÂY BẮC

 22:21 10/07/2017

Qua nghiên cứu lí luận và thực tiễn quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú, có thể xác định những yếu tố sau đây tác động đến quản lí giáo dục hướng nghiệp, đó là: Tình hình phát triển KT-XH khu vực Tây Bắc; văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số; mặt trái của nền kinh tế thị trường; thiếu giáo viên giáo dục hướng nghiệp chuyên trách; sự bất cập trong công tác quản lí giáo dục hướng nghiệp; nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về vai trò, vị trí của GDHN và quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông dân tộc nội trú còn hạn chế.

21. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên khối trường cảnh sát nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

21. Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học viên khối trường cảnh sát nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay

 18:05 09/07/2017

Tóm tắt: Sự phát triển của kinh tế thị trường có sự ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức nghề nghiệp của các ngành nghề, trong đó có đạo đức nghề nghiệp cảnh sát nhân dân, làm suy giảm một số phẩm chất của đạo đức của người cảnh sát nhân dân. Vì vậy, nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho người cảnh sát nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một trong những giải pháp quan trọng, góp phần hình thành nhân cách người công an cách mạng.
Từ khóa: Kinh tế thị trường, cảnh sát nhân dân, giáo dục đạo đức nghề nghiệp.

50. Sự biến đổi giá trị đạo đức truyền thống trước tác động của nền kinh tế thị trường ở nước ta

50. Sự biến đổi giá trị đạo đức truyền thống trước tác động của nền kinh tế thị trường ở nước ta

 14:19 28/02/2017

Bài báo trình bày về giá trị đạo đức truyền thống và vai trò của nó trong đời sống xã hội; sự biến đổi của giá trị đạo đức truyền thống trước tác động của nền kinh tế thị trường.

10. Ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường và việc giáo dục đạo đức  nghề nghiệp cho sinh viên báo chí

10. Ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường và việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí

 01:12 08/01/2017

Bài báo giới thiệu về kinh tế thị trường và đạo đức nghề nghiệp, ảnh hưởng tiêu cực của kinh tế thị trường đối với đạo đức nhà báo và các biện pháp giáo dục rèn luyện cho sinh viên báo chí trong nhà trường hiện nay.

11. Nâng cao hiểu biết về kinh tế thị trường cho học sinh trung học phổ thông

11. Nâng cao hiểu biết về kinh tế thị trường cho học sinh trung học phổ thông

 09:59 31/10/2016

Bài báo bàn luận và đề xuất một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả dạy học các kiến thức về kinh tế thị trường cho học sinh trung học phổ thông nước ta hiện nay.

2. Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

2. Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

 10:33 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Một số khái niệm; - Yêu cầu đạt được như: yêu cầu chung, yêu cầu cụ thể; - Biện pháp xây dựng trường mầm non chất lượng cao như: xây dựng các tiêu chí, biện pháp tổ chức thực hiện và một số kiến nghị, đề xuất.
Từ khoá: trường mầm non, chất lượng cao, đổi mới, căn bản, toàn diện, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây