58. VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  VÀO GIẢNG DẠY LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  KHÔNG CHUYÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

58. VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀO GIẢNG DẠY LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÔNG CHUYÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

 15:32 29/05/2020

Tóm tắt: Kinh tế thị trường không phải là sản phẩm riêng của chủ nghĩa tư bản mà chính là sản phẩm tiêu biểu, đỉnh cao của lịch sử phát triển kinh tế của cả nhân loại. Trên cơ sở quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, việc nghiên cứu về kinh tế thị trường một cách tuần tự đi từ khái niệm, đặc điểm đến bản chất, để nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng xây dựng nền tảng vững chắc cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và cung cấp kiến thức tổng quát, nắm bắt vấn đề sâu sắc hơn nữa cho đội ngũ giảng dạy lí luận chính trị, nhất là giảng viên giảng dạy môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin tại các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: Kinh tế thị trường, lí luận, lí luận chính trị, vận dụng, giảng dạy, đại học không chuyên hiện nay.

61. GÓP PHẦN TÌM HIỂU “THỰC TIỄN LUẬN”  CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM  “THỰC HÀNH SINH RA HIỂU BIẾT, HIỂU BIẾT TIẾN LÊN LÍ LUẬN,  LÍ LUẬN LÃNH ĐẠO THỰC HÀNH”

61. GÓP PHẦN TÌM HIỂU “THỰC TIỄN LUẬN” CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM “THỰC HÀNH SINH RA HIỂU BIẾT, HIỂU BIẾT TIẾN LÊN LÍ LUẬN, LÍ LUẬN LÃNH ĐẠO THỰC HÀNH”

 18:21 04/01/2019

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm, tư tưởng của Người được hình thành và phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cho chúng ta thấy được tính khoa học, biện chứng và duy vật trong việc nhìn nhận, giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Bài viết phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về quá trình nhận thức trên các phương diện: cơ sở làm nảy sinh sự hiểu biết của loài người; các giai đoạn của nhận thức ở phương diện cá nhân. Mục đích của việc phân tích này nhằm làm rõ tính biện chứng duy vật của quá trình nhận thức cũng như mối quan hệ mật thiết giữa lí luận và thực tiễn trong quan điểm của Người.
Từ khóa: Nhận thức, lí luận, hiểu biết, thực hành.

2. Cơ sở lí luận của quản lí giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ở Việt Nam

2. Cơ sở lí luận của quản lí giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ở Việt Nam

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận của quản lí giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật ở Việt Nam tiếp cận dựa trên các Quyền trẻ em; dựa trên lợi ích tốt nhất của người khuyết tật và theo các học thuyết quản lí, quản lí giáo dục. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra các giải pháp, kiến nghị để giải quyết tốt hơn nữa quyền được giáo dục của người khuyết tật.

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ  PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

 09:43 11/07/2017

Phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công nghệ là nhiệm vụ quan trọng, cần thiết để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực hiện nay. Bài viết phân tích, trình bày những cơ sở lí luận, những vấn đề liên quan đến khái niệm, mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, các yếu tố tác động của hoạt động quản lí phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng công nghệ.

6. Tìm hiểu về sự phát triển, bổ sung lí luận về dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam

6. Tìm hiểu về sự phát triển, bổ sung lí luận về dân chủ của Đảng Cộng Sản Việt Nam

 22:21 10/07/2017

Bài báo trình bày về sự phát triển và bổ sung lí luận dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

17. Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh với việc học các môn lí luận Mác-Lênin theo học chế tín chỉ

17. Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh với việc học các môn lí luận Mác-Lênin theo học chế tín chỉ

 09:22 30/03/2017

Thực tế chỉ ra rằng nhiều sinh viên không có kết quả tốt trong môn Mác-Lênin. Có một số lý do đối với vấn đề. Để đạt được kết quả tốt hơn, sinh viên cần phải có mục đích, động lực, quan điểm đúng để học và những phương pháp học thích hợp trong hệ thống học theo tín chỉ cũng như thành thạo cách tìm kiếm và nghiên cứu thông tin hữu ích.

53. Phương pháp trường hợp và việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

53. Phương pháp trường hợp và việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày một số kiến thức về phương pháp trường hợp và vai trò đối với việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tác giả cũng đề xuất cách thức sử dụng phương pháp trường hợp trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để gắn lí luận với thực tiễn đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong giảng dạy môn học này hiện nay.

47. Một số vấn đề lí luận về cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên

47. Một số vấn đề lí luận về cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày về nguyên nhân gây ra cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên; ảnh hưởng của cảm xúc lo âu đến hoạt động học tập; các phương pháp tiếp cận để giảm thiểu lo âu trong học tập của sinh viên.

2. Một số vấn đề lí luận  về phong cách giáo dục của cha mẹ

2. Một số vấn đề lí luận về phong cách giáo dục của cha mẹ

 08:54 23/02/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận và các hướng nghiên cứu về phong cách giáo dục và các phong cách giáo dục cơ bản của cha mẹ và những đặc trưng của từng kiểu phong cách giáo dục khác nhau góp phần làm sáng tỏ các vấn đề về phong cách giáo dục của cha mẹ.

1. Trường học thân thiện, học sinh tích cực – từ lí luận vững chắc đến hiệu quả lâu bền

1. Trường học thân thiện, học sinh tích cực – từ lí luận vững chắc đến hiệu quả lâu bền

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận vững chắc, tính tích cực của học sinh được chú trọng và hiệu quả lâu bền trong xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

14. Một số vấn đề lí luận về giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên đại học sư phạm

14. Một số vấn đề lí luận về giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên đại học sư phạm

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về giáo dục hành vi văn hóa học tập cho sinh viên đại học sư phạm.

9. Cơ sở lí luận về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9. Cơ sở lí luận về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập của sinh viên

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về đánh giá, quản lí kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ.

13. Một số vấn đề lí luận về kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

13. Một số vấn đề lí luận về kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày một số kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp của giảng viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ và biểu hiện của nó ở trường đại học sư phạm Vinh.

2. Những mốc phát triển lí luận quản lí giáo dục trong tiến trình 70 năm nền giáo dục cách mạng

2. Những mốc phát triển lí luận quản lí giáo dục trong tiến trình 70 năm nền giáo dục cách mạng

 15:47 28/08/2016

Bài báo trình bày những phân tích khái quát quá trình phát triển của ngành giáo dục và đào tạo, lĩnh vực lí luận nói riêng, trên cơ sở đó rút ra những kết luận góp phần định hướng cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay.

3. Một số vấn đề lí luận tâm lí học về kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp của trẻ mầm non

3. Một số vấn đề lí luận tâm lí học về kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp của trẻ mầm non

 20:11 12/08/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận tâm lí học về kĩ năng sử dụng từ tiếng Việt trong giao tiếp của trẻ mầm non: Từ, chức năng, bản chất và nội dung tâm lí của từ tiếng Việt; kĩ năng sử dụng từ tiếng Việt trong giao tiếp của trẻ mầm non.

9. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên

9. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên

 10:34 03/08/2016

Tóm tắt: Trong xu thế đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên sẽ tạo ra bước đột phá làm chuyển biến chất lượng giáo dục. Bài viết trình bày những phân tích lí luận về năng lực nghề nghiệp giáo viên; phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: khái niệm, bản chất, mục đích, nội dung, đặc điểm.
Từ khoá: lí luận, phát triển, năng lực nghề nghiệp, giáo viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây