59.  MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC  CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

59. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lí luận chính trị của các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam hiện nay đang là vấn đề trăn trở, nhức nhối không chỉ của bao thế hệ giáo viên từ trước đến nay mà còn là điều trăn trở của các bộ, ban ngành. Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay, trên cơ sở phân tích thực trạng vấn đề này.
Từ khóa: biện pháp, chất lượng, lí luận chính trị, đại học, cao đẳng.

51. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

51. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày tóm lược những phân tích về vấn đề các phương pháp dạy học và việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. Tiếp đó, tác giả trình bày một số yêu cầu, gợi ý cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học các môn lí luận chính trị ở các trường chính trị các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Phương pháp dạy học, lí luận chính trị, trường chính trị, Đồng bằng Sông Cửu Long, năng lực.

16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

16. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 10:55 11/04/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lí luân chính trị) đối với cán bộ chủ chốt cấp cơ cở trong tình tình mới là một yêu cầu cần thiết, phù hợp với chương trình đào tạo theo định hướng phát triển năng lực của người học, được xây dựng dựa trên cơ sở các lí thuyết giáo dục hiện đại và xu hướng phát triển của thực tiễn giáo dục trong thế kỷ XXI. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng lí luận chính trị cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong thời gian qua ở các trường chính trị tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này.
Từ khóa: Chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ chủ chốt, xây dựng đảng, lí luận chính trị.

12. Dạy học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học

12. Dạy học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học

 17:44 14/02/2019

Tóm tắt: Tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho SV là một mục tiêu đặc biệt quan trọng trong đào tạo của các trường đại học, bởi đã có trường hợp sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, khá nhưng ra trường vẫn không đáp ứng được yêu cầu của công việc, chưa khẳng định được vị thế của mình trong nghề nghiệp và xã hội. Việc tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên không chỉ là nhiệm vụ của các môn học chuyên ngành, liên ngành mà đòi hỏi các môn Lí luận chính trị (môn chung) cũng phải hướng đến. Bài viết này đề cập việc dạy, học và kiểm tra, đánh giá các môn Lí luận chính trị theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp ở trường đại học.
Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, lí luận chính trị, tiếp cận năng lực, nghề nghiệp.

60. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học Lí luận chính trị ở trường đại học, cao đẳng theo định hướng năng lực

60. Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học Lí luận chính trị ở trường đại học, cao đẳng theo định hướng năng lực

 22:17 26/10/2018

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng dạy và học các môn Lí luận chính trị đáp ứng yêu cầu đổi mới của thực tiễn hiện nay là nhiệm vụ cần thiết và có tính sống còn đối với chiến lược phát triển giáo dục của đất nước, góp phần tạo ra thế hệ người Việt Nam vừa giỏi chuyên môn vừa có ý thức chính trị vững vàng, có bản lĩnh kiên định và sẵn sàng ứng phó trước mọi biến động của đất nước. Bài viết này, tác giả chia sẻ một số nội dung góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong dạy học các môn Lí luận chính trị theo định hướng phát triển năng lực người học.
Từ khóa: lí luận chính trị, kiểm tra, đánh giá, kết quả học tập, năng lực.

64. Những yếu tố tích cực nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên giảng dạy Lí luận chính trị hiện nay

64. Những yếu tố tích cực nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên giảng dạy Lí luận chính trị hiện nay

 10:38 19/09/2018

Tóm tắt: Giảng viên giảng dạy Lí luận chính trị để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình là truyền đạt tri thức và rèn luyện kĩ năng cho người học một cách tốt nhất cần phải đặt ra yêu cầu định hướng đúng đắn, tích cực cho bản thân trong việc nâng cao năng lực sư phạm; từng bước trở thành giảng viên mẫu mực trong nhà trường sư phạm. Trong giảng dạy Lí luận chính trị, bên cạnh việc cung cấp tri thức chuyên ngành còn là việc giảng viên cần khẳng định niềm tin và tạo dựng động lực học tập trong sáng cho người học; giúp người dạy có thể từng bước khám phá năng lực của người học, bảo đảm môi trường thân thiện, khích lệ sự sáng tạo và cơ hội cho người học sự ham thích được khám phá bản thân. Bài viết nghiên cứu về những yếu tố tích cực nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên dạy Lí luận chính trị hiện nay.
Từ khóa: Năng lực, yếu tố tích cực, năng lực sư phạm, lí luận chính trị, tự bồi dưỡng.

14. Thực trạng dạy, học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan

14. Thực trạng dạy, học các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan

 16:02 08/06/2018

Tóm tắt: Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị, nghiên cứu đi sâu phân tích thực trạng dạy, học các môn lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội năm 2017-2018 và một số yếu tố liên quan. Kết quả nghiên cứu, là cơ sở đề xuất việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn Lí luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: hứng thú, Lí luận chính trị, sinh viên, Đại học Y Hà Nội.

16. Nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

16. Nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

 12:00 28/02/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong số những hoạt động quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học các môn học nói chung, các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội và nhân văn nói riêng. Bài viết trình bày thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này trong dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội ở các trường đại học.
Từ khóa: chất lượng, lí luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu khoa học, sinh viên, trường đại học.

65. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

65. VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 15:02 19/12/2017

Tóm tắt: Sinh viên là những thanh niên tạo nguồn cho đội ngũ trí thức, là chủ nhân tương lai quan trọng của nư¬ớc nhà. Lực lượng này rất cần được quan tâm đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng về mọi mặt và tạo mọi điều kiện để trở thành những người tiêu biểu cho thế hệ con người mới Việt Nam. Một trong những nội dung giáo dục quan trọng hàng đầu đó là giáo dục lí tưởng cách mạng. Đó là những căn cứ lí luận, là cơ sở quan trọng để Đảng và Nhà nước ta có chính sách phù hợp đối với công tác giáo dục lí luận chính trị sinh viên nước ta hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục, lí luận chính trị, sinh viên.

66. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN SINH VIÊN  TỰ HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CÓ HIỆU QUẢ

66. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CÓ HIỆU QUẢ

 15:02 19/12/2017

Tóm tắt: Các môn Lí luận chính trị góp phần hình thành, bồi dưỡng cho sinh viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học, trang bị những kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần hình thành niềm tin vào Đảng, vào Chủ nghĩa xã hội; định hướng suy nghĩ, hành động và hoàn thiện nhân cách cho thế hệ trẻ. Để đạt hiệu quả, ngoài việc nghe giảng trên lớp sinh viên phải có phương pháp phù hợp để tự học, tự nghiên cứu. Tự học là một công việc tương đối phức tạp, đa dạng hóa, vì mỗi sinh viên đều có phương pháp học tập riêng, một thời gian riêng cho mình. Bài viết đề xuất một số phương pháp nhằm giúp sinh viên tham khảo để tự học các môn Lí luận chính trị đạt hiệu quả cao hơn.
Từ khóa: Tự học, lí luận chính trị, sinh viên.

27. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

27. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Lí luận chính trị là các học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung. Đây là học phần có vị trí, vai trò quan trọng trong việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học cho sinh viên, cùng cố niềm tin, lí tưởng cách mạng cho sinh viên ngay từ khi đi học. Việc nâng cao chất lượng giảng dạy Lí luận chính trị tại Khoa Kinh tế và Quản lí Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung luôn đặt ra đối với người dạy và người học. Bài viết này tìm hiểu thực trạng dạy và học Lí luận chính trị tại Khoa Kinh tế và Quản lí Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần tại trường.
Từ khóa: Lí luận chính trị, sinh viên, Đại học Công nghiệp Việt - Hung.

28. ĐỔI MỚI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

28. ĐỔI MỚI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Với vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở cần được trang bị trình độ lí luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có năng lực hoạt động thực tiễn cao. Bài viết đề cập mục đích, nội dung, tổ chức thực hiện và điều kiện để thực hiện công tác đổi mới xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc, cán bộ cấp cơ sở, lí luận chính trị, nghiệp vụ.

18. Đánh giá kết quả học tập các môn Lí luận chính trị theo tiếp cận năng lực

18. Đánh giá kết quả học tập các môn Lí luận chính trị theo tiếp cận năng lực

 15:10 19/10/2017

Tóm tắt: Bài viết khảo sát sự đánh giá kết quả học tập của khoa học chính trị với phương pháp tiếp cận dựa trên năng lực để nâng cao chất lượng giảng dạy các ngành khoa học chính trị từ việc hình thành người học với các kĩ năng nhận thức và thực tiễn cần thiết.
Từ khóa: lí luận chính trị, tiếp cận năng lực.

21. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ  CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ

21. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập các chủ thể quản lí bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, phân tích nội dung các thành tố của quá trình quản lí bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến quá trình quản lí bồi dưỡng.
Từ khóa: bồi dưỡng, cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, lí luận chính trị, nghiệp vụ, trung tâm bồi dưỡng lí luận chính trị

40. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ

40. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ

 09:45 23/08/2017

Từ việc xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, bài viết đề cập những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và một số vấn đề về bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ này để họ đảm nhận tốt công việc được giao, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất và năng lực của cán bộ trong thời kì hiện nay.

73.	Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học các môn Lí luận chính trị ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay

73. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dạy học các môn Lí luận chính trị ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc hiện nay

 22:42 23/07/2017

Lí luận chính trị là một chủ đề trừu tượng và lí thuyết, do đó đôi khi sinh viên không hào hứng trong quá trình học bởi lượng kiến thức lí thuyết rất lớn. Bài báo giới thiệu tình hình học Lí luận chính trị của sinh viên Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc và chỉ ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng học tập module này. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập Lí luận chính trị cho sinh viên.

22.	Một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng học tập các môn Lí luận chính trị tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

22. Một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng học tập các môn Lí luận chính trị tại Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

 16:50 23/07/2017

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập các khóa học chính trị ở Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc như trình độ sinh viên, giảng viên, tài liệu, cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy... Bài viết tập trung vào mức độ sinh viên và giảng viên và đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao nhận thức của sinh viên trong việc học lí luận chính trị và nâng cao chất lượng giảng dạy môn học này tại trường đại học. Để tạo ra sự thay đổi đáng kể, các giải pháp này phải được thực hiện đồng thời và yêu cầu trách nhiệm của các nhà quản lí giáo dục.

61.	Phát huy tính tích cực trong giảng dạy lí luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung hiện nay

61. Phát huy tính tích cực trong giảng dạy lí luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung hiện nay

 11:21 14/07/2017

Bài viết trình bày thực trạng tính tích cực trong giảng dạy của giảng viên lí luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung; thực trạng tính tích cực trong học tập lí luận chính trị và một số giải pháp phát huy tính tích cực trong giảng dạy lí luận chính trị tại Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung.

73. Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong dạy học các môn lí luận chính trị

73. Giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong dạy học các môn lí luận chính trị

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về ý thức chính trị và giáo dục ý thức chính trị; vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên trong dạy học các môn lí luận chính trị.

64. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG  CHO HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Ở TP. HỒ CHÍ MINH

64. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Ở TP. HỒ CHÍ MINH

 09:28 11/07/2017

Giáo dục chính trị cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có vai trò quan trọng, nhằm trang bị thế giới quan duy vật, phương pháp luận khoa học cho học sinh; đào tạo lớp học sinh có bản lĩnh chính trị, có ý thức kỉ luật cao; sống có văn hóa, có sức khỏe, tri thức, phát triển con người toàn diện trong thời đại mới. Bài viết nghiên cứu về vấn đề này.

27. NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

27. NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 08:14 11/07/2017

Trên cơ sở khẳng định ý nghĩa cấp thiết của việc nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và khảo sát thực trạng trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, bài báo đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn quận 9, TP Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

62. Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn Lí luận chính trị của học viên công an nhân dân

62. Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn Lí luận chính trị của học viên công an nhân dân

 11:44 10/07/2017

Tóm tắt: Khoa học Lí luận chính trị là hệ thống mở không chỉ nhằm giải thích thế giới mà còn nhằm cải tạo thế giới. Vì vậy, học tập Lí luận chính trị không thể đơn thuần chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tri thức ấy mà còn phải biết vận dụng chúng vào phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong học tập và cuộc sống. Như vậy, phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn Lí luận chính trị của học viên các trường công an nhân dân là yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng học tập các môn học này; giúp cho học viên có phương pháp luận khoa học trong học tập các môn học khác. Bài viết rút ra một số kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn Lí luận chính trị của học viên các trường công an nhân dân.
Từ khóa: Lí luận chính trị, nhận thức, học viên trường công an nhân dân.

10. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP  CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

10. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG

 16:15 10/05/2017

Chất lượng học tập các môn lí luận chính trị đối với sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung phụ thuộc vào nhiều yếu tố như phương pháp giảng dạy của giảng viên, phương pháp học tập của sinh viên, điều kiện cơ sở vật chất, chương trình, giáo trình, ý thức học tập của sinh viên... Bài viết này tìm hiểu thực trạng hứng thú học tập các môn Lí luận chính trị của sinh viên nhà trường và đề ra một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập các môn học này cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung hiện nay.

37. Nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn lí luận chính trị ở trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

37. Nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên trong đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn lí luận chính trị ở trường cao đẳng sư phạm Bắc Ninh

 09:40 05/04/2017

Đào tạo theo tín chỉ yêu cầu tính tự học của sinh viên tăng lên. Tính tự học của sinh viên rất quan trọng, vì nó là một thành phần bắt buộc trong kế hoạch học tập. Dù sao, qua theo dõi và thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu của sinh viên đối với các môn lí luận chính trị ở trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thời gian qua vẫn chưa tốt, kết quả học tập chưa cao. Để nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên đối với môn lí luận chính trị chúng ta cần: Nâng cao ý thức tự học của sinh viên; tăng cường hướng dẫn sinh viên phương pháp tự học; tăng cường nội dung hướng dẫn tự học cho sinh viên trong giờ học; tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của sinh viên; tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho việc tự học của sinh viên.

14. Tầm quan trọng và một số vấn đề đặt ra trong việc giáo dục, nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

14. Tầm quan trọng và một số vấn đề đặt ra trong việc giáo dục, nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày về tầm quan trọng của việc nâng cao trình độ lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Đây là một trong những nội dung, mục tiêu giáo dục có tầm quan trọng đặc biệt, nhất là trong giai đoạn nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường giao lưu, hội nhập với khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên trong thực tế, công tác giáo dục và nâng cao lí luận chính trị cho cán bộ cơ sở đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc dẫn đến chất lượng và hiệu quả chưa được mong muốn. Vì vậy nếu không khắc phục kịp thời, những hạn chế về nhận thức này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục, nâng cao lí luận chính trị.

45. Chất lượng tự học các môn lí luận chính trị của sinh viên các trường đại học thể dục thể thao hiện nay – thực trạng và giải pháp

45. Chất lượng tự học các môn lí luận chính trị của sinh viên các trường đại học thể dục thể thao hiện nay – thực trạng và giải pháp

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng tự học các môn lí luận chính trị của sinh viên các trường địa học thể dục thể thao; nguyên nhân của thực trạng; một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng tự học các môn lí luận chính trị cho sinh viên các trường đại học thể dục thể thao hiện nay.

18. Vấn đề tạo hứng thú cho người học khi giảng dạy triết học và các môn lí luận chính trị

18. Vấn đề tạo hứng thú cho người học khi giảng dạy triết học và các môn lí luận chính trị

 15:19 13/01/2017

Bài báo trình bày vấn đề tạo hứng thú cho người học (tập trung chú ý cao độ, sự say mê của người học) khi giảng dạy triết học và các môn lí luận chính trị nhằm nâng cao hiệu quả dạy học triết học và các môn lí luận chính trị.

14. Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng

14. Một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị trong điều kiện đào tạo tín chỉ ở Đại học Đà Nẵng

 10:37 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến một số mâu thuẫn trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở Đại học Đà Nẵng theo học chế tín chỉ, qua đó đưa ra một số giải pháp cụ thể để khắc phục.
Từ khóa: Lí luận chính trị, đào tạo tín chỉ, Đại học Đà Nẵng.

1. Tăng cường liên hệ thực tế trong dạy học các môn lí luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

1. Tăng cường liên hệ thực tế trong dạy học các môn lí luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập tăng cường liên hệ thực tế trong dạy học các môn lí luận chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó tập trung phân tích các nội dung chính như: tầm quan trọng của liên hệ thực tế trong dạy học các môn lí luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng; thực trạng liên hệ thực tiễn trong dạy học các môn lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng; một số biện pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng liên hệ thực tiễn trong dạy học các môn lí luận chính trị.

14. Đổi mới giáo dục lí luận chính trị trong các trường giáo dục chính trị tỉnh ở nước ta hiện nay

14. Đổi mới giáo dục lí luận chính trị trong các trường giáo dục chính trị tỉnh ở nước ta hiện nay

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập đổi mới giáo dục lí luận chính trị trong các trường giáo dục chính trị tỉnh ở nước ta hiện nay, tập trung phân tích các nội dung: một số vấn đề lí luận cơ bản; các biện pháp đổi mới giáo dục lí luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh hiện nay như: đổi mới nội dung giáo dục, kết hợp các phương pháp dạy học, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây