3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG  CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HIỆN NAY

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống ở trường trung học phổ thông là công tác có tính lâu dài, phức tạp, chịu sự ảnh hưởng và tác động của nhiều yếu tố khác nhau, có ảnh hưởng quan trọng đến sự hình thành nhân cách toàn diện của học sinh. Bài viết trình bày tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông và một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: giáo dục, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, trung học phổ thông.

24. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC,  LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

24. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Để công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học đạt kết quả tốt, thì việc thực hiện đồng bộ các giải pháp: Nâng cao nhận thức của các chủ thể về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên; đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục; tăng cường các nguồn lực đẩy mạng công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên là hết sức cần thiết. Bài viết nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục đạo đức, lối sống, sinh viên, phương pháp giáo dục.

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay

 10:42 19/12/2019

Tóm tắt: Quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa hiện nay, bên cạnh những tác động tích cực cũng tồn tại không ít những ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống của sinh viên nước ta. Vì vậy, việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vấn đề cấp bách nhằm hình thành lớp người chủ nhân tương lai của đất nước. Từ những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới và thực trạng lối sống của sinh viên hiện nay, bài viết đề xuất các biện pháp xây dựng lối sống văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển con người Việt Nam trong điều kiện mới.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, lối sống, văn hóa, sinh viên.

52. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÁO DỤC LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

52. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GIÁO DỤC LỐI SỐNG CHO THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

 14:49 29/10/2019

Tóm tắt: Lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và nhân tố chủ quan. Trong những năm gần đây, ngoài những giá trị tốt đẹp trong lối sống được giữ gìn và phát huy thì cũng còn có những biểu hiện đáng lo ngại về lối sống trong một bộ phận thanh niên. Bởi vậy, việc xây dựng một môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh sẽ là nhân tố giữ vai trò quyết định trong việc hình thành lối sống mới cho thanh niên hiện nay. Bài viết nêu lên những yếu tố tác động đến lối sống của thanh niên và qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm giáo dục lối sống cho thanh niên Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Lối sống, thanh niên, môi trường xã hội.

66. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG MỚI  CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

66. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG MỚI CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

 16:54 08/07/2019

Tóm tắt: Vấn đề về lối sống và lẽ sống không phải là vấn đề mới và thực tế là nó đã được thảo luận không chỉ từ khi chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội mà là từ rất sớm trong lịch sử loài người. Vậy, lối sống là gì? Và lối sống mới là gì? Việc xây dựng lối sống mới quan trọng như thế nào trong thời kì toàn cầu hóa? Nội dung của việc xây dựng lối sống mới, đặc biệt là đối với sinh viên, lực lượng trí thức tương lai là gì? Do vậy, bài viết thảo luận về tầm quan trọng và nội dung của việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Lối sống, lối sống mới, giá trị dân tộc truyền thống, xây dựng lối sống mới, sinh viên.

52. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC  LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN  ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

52. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, gia đình, nhà trường và toàn xã hội quan tâm. Đặc biệt trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế có nhiều tác động cả tích cực và tiêu cực đến lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống của sinh viên. Nhưng mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng làm cho một bộ phận sinh viên có biểu hiện sa sút về đạo đức lối sống, thiếu trung thực, lười lao động, thích hưởng thụ, không có lí tưởng. Vì vậy, vấn đề giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho sinh viên nói chung và sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định nói riêng cần được quan tâm nghiên cứu.
Từ khoá: Lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, sinh viên.

75.	Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

75. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng

 22:42 23/07/2017

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và phát triển kinh tế xã hội, giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng là nhiệm vụ rất quan trọng để bảo vệ đất nước và giữ gìn các giá trị truyền thống. Để thực hiện nhiệm vụ này, ngành giáo dục phải phối hợp với gia đình, các tổ chức chính trị xã hội, phương tiện thông tin đại chúng để đào tạo những công dân tốt, đáp ứng nhu cầu của xã hội và đất nước hiện nay.

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ LỐI SỐNG VỚI VIỆC ĐỊNH HƯỚNG  XÂY DỰNG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ LỐI SỐNG VỚI VIỆC ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

 22:03 10/07/2017

Lối sống là cách thức sống, phương thức sống của con người trong một chế độ xã hội nhất định, được biểu hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, như lao động sản xuất, hoạt động chính trị, hoạt động văn hóa, tinh thần và giao tiếp thường ngày. Với quan niệm như vậy về lối sống, trong bài viết này, tác giả đề cập đến lối sống và vấn đề định hướng lối sống cho sinh viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

10. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thông qua tổ chức hoạt động giáo dục tập thể theo chủ đề

10. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh thông qua tổ chức hoạt động giáo dục tập thể theo chủ đề

 09:15 05/04/2017

Khuyến khích các hoạt động tập thể cho sinh viên kết hợp với những chương trình đào tạo chuyên môn của họ nhằm thực hiện chính sách và quyết định của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có đóng góp lớn trong cải cách và nâng cao giáo dục đạo đức và lối sống cho sinh viên. Những chủ đề hàng tháng tập trung vào "Giá trị truyền thống", "Trách nhiệm của Sinh viên", "Nghề nghiệp tôi yêu", Văn hóa tại các cơ quan giáo dục và môi trường sư phạm".

36. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung hiện nay

36. Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung hiện nay

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết phải giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung; thực trạng đạo đức, lối sống của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung; một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt-Hung hiện nay.

24. Giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang

24. Giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên tại Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang và một số biện pháp giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Nha Trang.

7. Một số biểu hiện về lối sống của sinh viên sư phạm khu vực miền núi phía Bắc thể hiện qua hoạt động học tập

7. Một số biểu hiện về lối sống của sinh viên sư phạm khu vực miền núi phía Bắc thể hiện qua hoạt động học tập

 01:12 08/01/2017

Bài báo giới thiệu về lối sống, thực trạng về lối sống qua khảo sát sinh viên sư phạm khu vực miền núi phía Bắc trong quá trình học tập để đề xuất các biện pháp tác động giúp sinh viên lựa chọn lối sống thích hợp.

8. Tìm hiểu thực trạng lối sống thực dụng của sinh viên Việt Nam hiện nay

8. Tìm hiểu thực trạng lối sống thực dụng của sinh viên Việt Nam hiện nay

 15:12 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết thực hiện cuộc khảo sát về lối sống đối với 1000 sinh viên ở một số trường đại học trên cả nước bằng hình thức điều tra xã hội học kết hợp với phỏng vấn sâu nhằm tìm hiểu thực trạng lối sống thực dụng của sinh viên hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, lối sống, thực dụng, sinh viên.

15. Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua môn Hán nôm

15. Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên thông qua môn Hán nôm

 17:02 14/09/2016

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên trong nhà trường là một trong những tiêu chí rất được quan tâm. Bài viết mong tìm ra được từ những tác phẩm của môn Hán nôm những ý nghĩa giáo dục đạo đức sâu sắc.
Từ khóa: giáo dục, đạo đức, lối sống, sinh viên, Hán nôm.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây