12. Phát triển môi trường giáo dục an toàn, thân thiện - Kinh nghiệm từ nền giáo dục Phần Lan

12. Phát triển môi trường giáo dục an toàn, thân thiện - Kinh nghiệm từ nền giáo dục Phần Lan

 21:58 04/01/2020

Tóm tắt: Bài báo tìm hiểu về kinh nghiệm của Phần Lan trong việc xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hạn chế đến mức tối đa bạo lực học đường. Cụ thể, Phần Lan có một hệ thống những văn bản pháp quy rất chặt chẽ để phòng chống bạo lực nói chung và bạo lực học đường nói riêng tại các cơ sở giáo dục. Không chỉ dừng lại ở các văn bản hành chính, Phần Lan còn thực hiện rất hiệu quả nhiều chương trình, hành động để ngăn ngừa bạo lực học đường như chương trình KIVA, xây dựng các nhóm dịch vụ hỗ trợ trường học- kết hợp nhiều ban ngành liên quan, xây dựng đội ngũ giáo viên có năng lực và đạo đức nghề nghiệp. Việc tìm hiểu bài học thực tế của Phần Lan là rất quan trọng và cần thiết, giáo dục Việt Nam có thể rút ra một số kinh nghiệm để cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường giáo dục tại các cơ sở giáo dục.
Từ khoá: môi trường giáo dục, Phần Lan, môi trường thân thiện, giáo dục Phần Lan.

04.Nhận diện một số yếu tố của trường học thông minh

04.Nhận diện một số yếu tố của trường học thông minh

 10:46 19/12/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (FIR), nền kinh tế tri thức, thực trạng và những xu hướng phát triển xã hội Việt Nam trong tương lai và đánh giá triển vọng của công nghệ thông tin để mô tả trường học thông minh ở Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích các yếu tố về tổ chức, cấu trúc; về người học, người dạy; về môi trường giáo dục cũng như hoạt động quản lí giáo dục. Các yếu tố này được xem xét trên cơ sở lấy các thành tựu của cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0 làm nền tảng.
Từ khóa: Trường học thông minh, cuộc cách mạng 4.0, người thầy, người học, quản lí giáo dục, môi trường giáo dục.

38. THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG CHƠI TRONG GÓC HỌC TẬP CHO TRẺ MẪU GIÁO THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

38. THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG CHƠI TRONG GÓC HỌC TẬP CHO TRẺ MẪU GIÁO THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Hoạt động vui chơi là một trong những hoạt động mang màu sắc đặc trưng của trẻ mầm non đặc biệt trẻ mẫu giáo. Trò chơi học tập là trò chơi có vai trò to lớn trong việc phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non, để tổ chức chơi cho trẻ có hiệu quả thì đòi hỏi giáo viên mầm non cần thực hiện tốt công tác thiết kế môi trường chơi cho trẻ, đặc biệt là môi trường chơi trong góc học tập.
Từ khóa: Môi trường giáo dục, môi trường chơi, Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

11. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM - ĐIỀU KIỆN  CẦN THIẾT ĐỂ HÌNH THÀNH NỀN TẢNG TÍNH CÁCH TỰ TIN CHO TRẺ MẦM NON

11. XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM - ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ HÌNH THÀNH NỀN TẢNG TÍNH CÁCH TỰ TIN CHO TRẺ MẦM NON

 11:35 26/09/2017

Tóm tắt: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các hoạt động là hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển của giáo dục hiện đại. Tự tin là một trong những nền tảng tính cách cơ bản, quan trọng của trẻ và là nền tảng tính cách còn yếu của trẻ mầm non tại Việt Nam. Bài viết đề cập đến một số vấn đề liên quanđến "tự tin", các hành vi "tự tin", tư duy về "tự tin", xây dựng các điều kiện bên trong và bên ngoài nhà trường, cách giúp phụ huynh và cộng đồng có những phương pháp và cách thức phối hợp tổ chức các hoạt động giúp hình thành và phát triển nền tảng tính cách “tự tin" ở trẻ mầm non.
Từ khóa: Môi trường giáo dục, giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tự tin, hành vi tự tin, tư duy tự tin, phương pháp giáo dục tự tin.

2. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG XÂY DỰNG  MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”  Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

2. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

 15:28 23/08/2017

Giai đoạn từ 0 tuổi đến 5 tuổi được coi là giai đoạn quan trọng cho sự phát triển về thể chất, tình cảm, nhận thức và kĩ năng xã hội của trẻ. Đây là giai đoạn trẻ tiếp xúc và học hỏi từ thế giới xung quanh, xây dựng nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách sau này. Chính vì thế, việc phát huy vai trò của giáo viên mầm non trong việc xây dựng môi trường giáo dục sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

42. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC  THEO TIẾP CẬN “VĂN HÓA TỔ CHỨC” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN  TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

42. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC THEO TIẾP CẬN “VĂN HÓA TỔ CHỨC” Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 10:09 23/08/2017

Xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức” ở trường trung học phổ thông chuyên cần chú trọng đến các nội dung chính: xây dựng môi trường vật chất và xây dựng môi trường tinh thần. Đồng thời, các chủ thể quản lí giáo dục cũng cần quan tâm tới các con đường xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức” ở trường trung học phổ thông chuyên bao gồm: thông qua thực hiện các hoạt động dạy học; tổ chức các hoạt động giáo dục; xây dựng môi trường sư phạm (các điều kiện vật chất, phát triển đội ngũ) và xây dựng mối quan hệ với gia đình, xã hội.

14. Cơ sở thực tiễn về xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức” tại các trường trung học phổ thông chuyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

14. Cơ sở thực tiễn về xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức” tại các trường trung học phổ thông chuyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

 10:05 22/08/2017

Tóm tắt: Cơ sở thực tiễn về xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức” tại các trường THPT chuyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế được khảo sát về: Thực trạng nhận thức về xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức”; thực trạng các nội dung xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức” và thực trạng các con đường xây dựng môi trường giáo dục theo tiếp cận “văn hóa tổ chức”.
Từ khóa: thực trạng, văn hóa tổ chức, giáo viên, học sinh, môi trường giáo dục.

03. Xây dựng môi trường giáo dục ở các nhà trường quân đội hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

03. Xây dựng môi trường giáo dục ở các nhà trường quân đội hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 10:18 07/08/2017

Tóm tắt: Xây dựng môi trường giáo dục ở các nhà trường quân đội là hoạt động có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả hoạt động này, các nhà trường quân đội cần bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và có những biện pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của mình.
Từ khóa: Đại hội XII, Giáo dục, môi trường giáo dục, nhà trường quân đội.

39.	Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động góc ở trường mầm non

39. Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động góc ở trường mầm non

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Vai trò của môi trường giáo dục đối với sự phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động góc; - Tổ chức môi trường giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động góc ở trường mầm non như: Thiết kế môi trường giáo dục hoạt động góc. Xây dựng môi trường giáo dục hoạt động góc. Tổ chức hoạt động của trẻ trong môi trường giáo dục.

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 14:27 14/03/2017

Xây dựng môi trường giáo dục có giá trị chuyên nghiệp cho sinh viên là một công việc quan trọng và cần thiết cho mỗi cơ sở giáo dục đại học nói chung và quân đội nói riêng theo hướng dẫn để nâng cao chất lượng tổng thể của giáo dục-đào tạo. Bài viết tập trung vào nội dung đề xuất và bình luận, biện pháp cơ bản để xây dựng môi trường giáo dục có giá trị cho sinh viên trong sự nghiệp của trường quân sự.

9. Xây dựng văn hóa chất lượng trong môi trường giáo dục

9. Xây dựng văn hóa chất lượng trong môi trường giáo dục

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng khi vận dụng quan điểm của các nước trên thế giới; giới thiệu văn hóa chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng trong môi trường giáo dục.

1. Xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục đại học

1. Xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục đại học

 15:40 24/10/2016

Bài báo trình bày các luận điểm cơ bản và giải pháp phát triển môi trường giáo dục đại học; các điều kiện để xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục phục vụ công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây