36. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM HỖ TRỢ HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN  TRONG HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

36. MỘT SỐ BIỆN PHÁP SƯ PHẠM HỖ TRỢ HỌC SINH GẶP KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

 05:58 04/09/2019

Tóm tắt: Trong dạy học Toán ở tiểu học, việc phát hiện và hỗ trợ kịp thời cho học sinh gặp khó khăn trong học tập môn Toán nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Từ việc phân tích nguyên nhân và các biểu hiện của học sinh gặp khó khăn trong học tập môn Toán, bài viết đề xuất một số biện pháp sư phạm hỗ trợ học sinh gặp khó khăn trong học tập môn Toán ở tiểu học.
Từ khóa: tiểu học, học sinh, khó khăn trong học tập, môn Toán.

38. NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH MÔN TOÁN Ở TRUNG HỌC            PHỔ THÔNG TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

38. NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TRÌNH HIỆN HÀNH MÔN TOÁN Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

 12:04 24/06/2019

Tóm tắt: Đổi mới giáo dục là nhu cầu cấp thiết và là xu thế toàn cầu hiện nay để phù hợp với sự phát triển về nhiều mặt của thế giới. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tiến hành đổi mới giáo dục để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, công cuộc đổi mới, cải cách giáo dục ở mỗi quốc gia là khác nhau, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như: chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội,… Bài viết nghiên cứu chương trình môn Toán trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành ở Việt Nam hiện nay, chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình giáo dục phổ thông ở một số nước trên thế giới nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan cho các nhà nghiên cứu giáo dục trong quá trình xây dựng chương trình sách giáo khoa trong thời gian tới.
Từ khóa: nghiên cứu chương trình, môn Toán, trung học phổ thông, học sinh.

07. Tổ chức dạy học theo chủ đề môn Toán ở trường trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới

07. Tổ chức dạy học theo chủ đề môn Toán ở trường trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới

 06:03 06/03/2019

Tóm tắt: Một trong những yêu cầu đặt ra với giáo viên dạy học môn Toán ở trung học cơ sở là thiết kế các chủ đề dạy học theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Bài viết đề xuất quy trình dạy học theo chủ đề môn Toán ở trường trường học cơ sở theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới và một số kết quả thực nghiệm sư phạm tại Trường Trung học cơ sở Lê Đức Thọ ở tỉnh Nam Định.
Từ khóa: dạy học theo chủ đề, môn Toán, trung học cơ sở, chương trình giáo dục phổ thông mới.

41. THIẾT KẾ NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ XÁC THỰC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

41. THIẾT KẾ NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ XÁC THỰC TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC

 06:03 04/01/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập một số lí thuyết về đánh giá xác thực của một số nhà nghiên cứu, nhà giáo dục trên thế giới. Từ đó, tìm hiểu về nguyên tắc, quy trình thiết kế nhiệm vụ đánh giá xác thực trong môn Toán ở tiểu học và thiết kế thử nghiệm một nhiệm vụ đánh giá xác thực có thể sử dụng trong đánh giá học sinh tiểu học.
Từ khóa: Thiết kế, đánh giá xác thực, môn Toán, tiểu học.

16. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

16. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TOÁN CỦA HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

 23:40 29/06/2018

Tóm tắt: Trên cơ sở lí luận và kết quả nghiên cứu thực trạng, bài viết đề xuất một số biện pháp quản lí dạy học môn Toán của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương theo hướng phát triển năng lực người học phù hợp với đặc thù của địa phương.
Từ khóa: hiệu trưởng, môn Toán, trung học cơ sở, phát triển năng lực.

36. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ NHẰM HỖ TRỢ HỌC SINH HỌC TOÁN  Ở TIỂU HỌC

36. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ NHẰM HỖ TRỢ HỌC SINH HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

 02:30 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết này trình bày về quan niệm, một số yêu cầu và các bước thiết kế một học liệu điện tử (đóng gói dưới dạng một bài học) nhằm hỗ trợ hay tổ chức dạy học môn Toán ở Tiểu học. Tiếp đó, tác giả trình bày một số ví dụ điển hình về học liệu điện tử trong dạy học Toán 3, Toán 4 nhằm góp phần đổi mới hoạt động học Toán ở Tiểu học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Toán ở Tiểu học.
Từ khóa: Học liệu điện tử, môn Toán, lớp 3, lớp 4

67.	Vai trò của siêu nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

67. Vai trò của siêu nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 00:28 14/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm siêu nhận thức, vai trò của siêu nhận thức đối với giáo viên và học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.

68.	Nội dung cơ bản của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học Toán

68. Nội dung cơ bản của dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học Toán

 00:28 14/07/2017

Bài viết trình bày cơ sở khoa học của phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề; một số khái niệm cơ bản liên quan; các hình thức của phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề; thực hiện dạy học theo phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề và vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Toán trong nhà trường phổ thông hiện nay.

70.	Rèn luyện một số kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

70. Rèn luyện một số kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 00:28 14/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận nhằm làm sáng tỏ một số kĩ năng siêu nhận thức nhằm bồi dưỡng năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.

44. Tổ chức các hoạt động học hợp tác trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

44. Tổ chức các hoạt động học hợp tác trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 03:36 13/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về quan điểm hợp tác, học hợp tác, phương pháp dạy học hợp tác; tình huống dạy học hợp tác và ví dụ về một tình huống dạy học hợp tác trong dạy học môn Toán (dạy học phương pháp chứng minh ba điểm thẳng hàng trong hình học phẳng).

85.	Thiết kế tài liệu hướng dẫn học sinh tự học môn toán ở trường Trung học phổ thông theo hình thức tự học có hướng dẫn

85. Thiết kế tài liệu hướng dẫn học sinh tự học môn toán ở trường Trung học phổ thông theo hình thức tự học có hướng dẫn

 04:20 11/07/2017

Bài viết trình bày nội dung nghiên cứu gồm: - Một số vấn đề về tự học có hướng dẫn; - Thiết kế tài liệu hướng dẫn học sinh tự học theo hình thức tự học có hướng dẫn; - Ví dụ minh họa về kết quả thiết kế một tế tài liệu hướng dẫn tự học khái niệm “Hàm số liên tục”.

59.	Về năng lực dạy học tích hợp trong dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học

59. Về năng lực dạy học tích hợp trong dạy học môn Toán của giáo viên tiểu học

 03:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Quan niệm về dạy học tích hợp; - Mục tiêu của dạy học tích hợp; - Sự cần thiết phải dạy học tích hợp; - Năng lực dạy học tích hợp của giáo viên; - Ví dụ về một pha dạy học tích hợp theo mức độ lồng ghép trong dạy học Toán ở Tiểu học.

46. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC  HÌNH HỌC LỚP 9

46. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẬN DỤNG TOÁN HỌC THÔNG QUA DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP 9

 21:33 10/07/2017

Bài viết trình bày một số định hướng rèn luyện kĩ năng vận dụng Toán học nói chung và Hình học nói riêng vào nội bộ môn Toán, vào các môn học khác và vào thực tiễn. Qua đó, một mặt củng cố kiến thức, kĩ năng Toán học cho học sinh, mặt khác giúp cho học sinh thấy được những ứng dụng của trong các môn học khác, thấy được mối liên hệ giữa Toán học với thực tiễn.

37.	VẬN DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

37. VẬN DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

 03:28 24/04/2017

Bản đồ khái niệm là một công cụ cho hệ thống hóa kiến thức, kiến thức liên kết và đánh giá khái niệm hiểu biết. Khái niệm toán học được trình bày một cách có hệ thống, hợp lý và trừu tượng trong chương trình giảng dạy và sách giáo khoa. Tuy nhiên, một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy rằng các sinh viên gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận, phân loại và tìm hiểu bản chất của khái niệm, đặc biệt trong việc áp dụng các khái niệm để giải quyết các vấn đề toán học. Bài viết này trình bày tổng quan về ý tưởng sử dụng bản đồ khái niệm trong giảng dạy toán học. Trên cơ sở các bản đồ này, các giáo viên có thể đánh giá và phát triển các sinh viên có thể giải thích các mối quan hệ, ý nghĩa và các ứng dụng của khái niệm toán học trong tình huống thực tế.

28. Kinh nghiệm tổ chức dạy học môn toán cho sinh viên nghành giáo dục tiểu học theo nhóm hợp tác

28. Kinh nghiệm tổ chức dạy học môn toán cho sinh viên nghành giáo dục tiểu học theo nhóm hợp tác

 03:44 30/03/2017

Bài viết giới thiệu một số biện pháp để tổ chức thảo luận nhóm trong dạy học môn toán cho giáo dục tiểu học (6 bước), những minh họa cho những biện pháp này qua cách tiếp cận của module để dạy các bài toán tiểu học thông thường và những phương pháp dạy học.

24. Một số dạng toán về hình khối - hình hộp chữ nhật, hình lập phương trong chương trình môn toán ở tiểu học

24. Một số dạng toán về hình khối - hình hộp chữ nhật, hình lập phương trong chương trình môn toán ở tiểu học

 03:44 30/03/2017

Trong bài này tôi giới thiệu một số bài toán khó bao gồm hai hình khối, hình lập phương và hình hộp chữ nhật trong chương trình môn toán tiểu học: 1. Tìm số khối lập phương nhỏ cần để xếp một hình lập phương/hình hộp chữ nhật lớn được sơn 6 mặt, số khối lập phương nhỏ không được sơn mặt nào, được sơn 1/2/3 mặt; Cho thể tích hoặc cho hình vẽ của một hình lập phương/hình hộp chữ nhật bao gồm nhiều hình lập phương nhỏ xếp thành. Sau đó lấy đi một số hình lập phương nhỏ.Tính diện tích toàn phần hình còn lại.
Hy vọng, những học sinh tiểu học sẽ hiểu được toàn bộ những dạng bài toán như vậy. Và các em sẽ có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến hình hộp chữ nhật và hình lập phương.Thêm nữa, giáo viên sẽ hiểu sâu hơn những bài toán này và cảm thấy tự tin hơn để dạy các dạng toán này cho học sinh.

1. So sánh nội dung mạch kiến thức hình học cấp trung  học cơ sở ở Việt Nam, cộng hoà Pháp, Singapore và một số đề xuất cho quá trình xây dựng chương trình môn Toán

1. So sánh nội dung mạch kiến thức hình học cấp trung học cơ sở ở Việt Nam, cộng hoà Pháp, Singapore và một số đề xuất cho quá trình xây dựng chương trình môn Toán

 21:54 12/03/2017

Bài báo trình bày những kết quả phân tích, so sánh chương trình hình học trung học cơ sở của Việt Nam với chương trình hình học của Singapore và Pháp; đề xuất một số ý kiến về chương trình hình học ở trung học cơ sở ở Việt Nam trong giai đoạn mới.

13. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề Toán học - Hóa học - Sinh học ở trường trung học phổ thông

13. Quy trình xây dựng và tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề Toán học - Hóa học - Sinh học ở trường trung học phổ thông

 03:05 25/01/2017

Tóm tắt: Dạy học tích hợp tạo ra sự kết hợp có ý nghĩa các nội dung trong cùng một môn học hoặc giữa các môn học, gắn quá trình học tập với các tình huống cụ thể trong cuộc sống hàng ngày.Bài báo này giới thiệu những vấn đề cơ bản của dạy học tích hợp, và đưa ra một số ví dụ dạy học tích hợp trong chương trình Toán phổ thông đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: dạy học tích hợp, chủ đề tích hợp, tình huống thực tiễn, môn Toán, môn Hóa học, môn Sinh học.

16. Thử nghiệm xây dựng trò chơi trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập nội dung so sánh và xếp thứ tự số trong môn Toán ở tiểu học

16. Thử nghiệm xây dựng trò chơi trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập nội dung so sánh và xếp thứ tự số trong môn Toán ở tiểu học

 06:04 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khẳng định vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo ở các cấp học, ngành học và đề xuất hướng xây dựng trò chơi trực tuyến có nội dung so sánh và xếp thứ tự số, bao gồm các nội dung: Trò chơi và trò chơi trực tuyến; Nội dung môn Toán ở tiểu học; Thiết kế một số trò chơi trực tuyến, với yêu cầu và quy trình các bước qua một số minh họa.
Từ khóa: xây dựng trò chơi trực tuyến, hiệu quả học tập, so sánh và xếp thứ tự số, môn Toán, tiểu học

15. Một số hoạt động hình thành năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

15. Một số hoạt động hình thành năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học

 06:01 30/09/2016

Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh ở tiểu học là quá trình thu thập thông tin về kiến thức, kĩ năng, thái độ học tập của học sinh một cách đầy đủ, chính xác để từ đó có sự điều chỉnh quá trình dạy học nhằm đạt được những kết quả cao hơn. Bài viết đề xuất một số hoạt động hình thành năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học, bao gồm các biện pháp tập luyện cho sinh viên: cách xác định nội dung cần kiểm tra và soạn câu hỏi; soạn đề thi theo quy trình chuẩn hóa; biết phân tích kết quả học tập của học sinh để điều chỉnh phương pháp dạy học.
Từ khóa: hình thành năng lực, đánh giá kết quả học tập, môn Toán, học sinh, sinh viên, ngành giáo dục tiểu học

14. Hỗ trợ chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn ngữ

14. Hỗ trợ chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn ngữ

 04:15 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập những vấn đề: ý nghĩa của ngôn ngữ toán học trong dạy học Toán phổ thông; quan niệm về ngôn ngữ toán học trong môn Toán ở trường phổ thông; bài toán sư phạm về ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông; ngôn ngữ toán học trong sách giáo khoa toán phổ thông hiện hành; khía cạnh ngôn ngữ toán học trong các năng lực toán học theo yêu cầu PISA. Tác giả nhấn mạnh việc tiếp cận ngôn ngữ toán học cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu và thực hành trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và hướng tới xây dựng xã hội học tập.
Từ khóa: chất lượng dạy học, môn Toán, trường phổ thông, tiếp cận ngôn ngữ

18. Thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp tiểu học trong học tập môn Toán

18. Thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp tiểu học trong học tập môn Toán

 23:40 26/09/2016

Tóm tắt: Trong học tập môn Toán, ngôn ngữ toán học có vai trò quan trọng và ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả học tập. Toán học và ngôn ngữ tự nhiên có quan hệ mật thiết với nhau. Bài viết nghiên cứu thực trạng sử dụng ngôn ngữ toán học của học sinh các lớp đầu cấp tiểu học để làm cơ sở đề xuất một số biện pháp nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ toán học cho các em.
Từ khóa: ngôn ngữ toán học, học sinh, đầu cấp tiểu học, môn Toán.

15. Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông

15. Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông

 21:37 26/09/2016

Dạy học theo dự án là hình thức dạy học có nhiều ưu điểm, giúp học sinh tích cực chủ động trong việc khám phá tri thức. Bài viết trình bày một số giải pháp tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học môn Toán cho học sinh trung học phổ thông với nội dung minh họa “Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn số”. Qua đó, giúp học sinh rèn luyện và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực làm việc nhóm, cũng như nâng cao chất lượng dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông hiện nay.

16. Một số quan điểm về việc thiết kế tình huống dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng nâng cao tính tích cực nhận thức của học sinh

16. Một số quan điểm về việc thiết kế tình huống dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông theo hướng nâng cao tính tích cực nhận thức của học sinh

 05:57 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số kết quả, đóng góp của nhóm nghiên cứu về mặt lí luận cũng như thực tiễn về việc thiết kế các tình huống dạy học hình học nói riêng, môn Toán nói chung ở trường trung học phổ thông theo hướng tích cực hoạt động học tập của học sinh.
Từ khóa: tình huống dạy học, môn Toán, trung học phổ thông, học sinh.

22. Tiếp cận thuyết đa trí tuệ trong dạy học môn Toán

22. Tiếp cận thuyết đa trí tuệ trong dạy học môn Toán

 01:10 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các loại trí thông minh trong thuyết đa trí tuệ; vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học môn Toán ở trường trung học cơ sở.
Từ khóa: thuyết đa trí tuệ, môn Toán, trung học cơ sở.

22. Dạy học chủ đề “Phương trình, bất phương trình” môn Toán ở trung học cơ sở

22. Dạy học chủ đề “Phương trình, bất phương trình” môn Toán ở trung học cơ sở

 23:36 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số nội dung kiến thức phương trình, bất phương trình, hệ phương trình trong môn Toán ở trường trung học cơ sở; dạy học phương trình, bất phương trình ở trường trung học cơ sở; dạy học giải bài toán bằng cách lập phương trình, bất phương trình, hệ phương trình ở trường trung học cơ sở thông qua một số ví dụ
Từ khóa: phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, môn Toán, trung học cơ sở.

20. Rèn luyện kĩ năng khai thác sách giáo khoa môn Toán ở phổ thông cho sinh viên ngành Sư phạm Toán

20. Rèn luyện kĩ năng khai thác sách giáo khoa môn Toán ở phổ thông cho sinh viên ngành Sư phạm Toán

 23:34 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số hướng nhằm rèn luyện kĩ năng khai thác chương trình sách giáo khoa ở phổ thông cho sinh viên các trường sư phạm ngành Toán.
Từ khóa: kĩ năng khai thác, môn Toán, phổ thông, sinh viên, sư phạm Toán.

20. Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua trường thực hành theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

20. Rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua trường thực hành theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

 05:05 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò của kĩ năng dạy học toán trong việc tiếp cận năng lực thực hiện của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học; quy trình rèn luyện kĩ năng dạy học toán cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện.
Từ khóa: kĩ năng dạy học, môn Toán, sinh viên, Giáo dục tiểu học, tiếp cận năng lực thực hiện.

18. Sử dụng phần mềm imindmap rèn luyện kĩ năng phân tích chương trình, sách giáo khoa môn Toán

18. Sử dụng phần mềm imindmap rèn luyện kĩ năng phân tích chương trình, sách giáo khoa môn Toán

 06:40 12/09/2016

Bài viết nêu lên thực trạng về kĩ năng phân tích chương trình, sách giáo khoa môn Toán của sinh viên ngành giáo dục tiểu học; nguyên nhân của thực trạng; từ dó đề xuất việc sử dụng phần mềm sơ đồ tư duy imindmap để rèn luyện kĩ năng này cho sinh viên.

11. Xây dựng lớp học tư duy trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông

11. Xây dựng lớp học tư duy trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông

 03:59 04/09/2016

Bài báo trình bày quan niệm về lớp học tư duy; đặc trưng của lớp học tư duy (môi trường, giáo viên, học sinh); một số biện pháp xây dựng lớp học tư duy trong dạy học môn Toánơ trường trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây