38. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC VỀ SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

38. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC VỀ SILIC VÀ HỢP CHẤT CỦA SILIC NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực quan trọng, cần thiết với học sinh trong quá trình học tập. Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tháng 12/2018, năng lực giải quyết vấn đề được xác định là một trong những năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh qua các môn học. Bài viết đề cập đến việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường trung học phổ thông thông qua dạy học theo dự án về Silic và hợp chất của Silic.
Từ khóa: dạy học theo dự án, năng lực giải quyết vấn đề, trung học phổ thông.

57. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

57. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN “NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN” Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN

 17:28 22/05/2020

Tóm tắt: Có nhiều biện pháp giúp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên, trong đó việc chú trọng tổ chức (hoạt động) cho sinh viên là một biện pháp quan trọng và mang lại hiệu quả. Tác giả đã tìm hiểu thực trạng tổ chức hoạt động cho sinh viên trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin của giảng viên bộ môn Lí luận chính trị, Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên và tiến hành thực nghiệm biện pháp đưa ra trên 111 sinh viên năm thứ nhất của trường. Từ đó, tác giả đưa ra lí do, một số yêu cầu và kết quả thực nghiệm biện pháp đã đề xuất trong dạy học môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
Từ khóa: Năng lực giải quyết vấn đề, Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, chủ nghĩa Mác - Lênin

08. Xây dựng thang đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh trong dạy học môn Toán ở trung học cơ sở

08. Xây dựng thang đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh trong dạy học môn Toán ở trung học cơ sở

 15:38 05/01/2020

Tóm tắt: Trong quá trình đổi mới giáo dục, ngoài đổi mới chương trình, sách giáo khoa,… theo chúng tôi, việc thay đổi về công tác kiểm tra, đánh giá là rất quan trọng, quyết định đến hiệu quả của quá trình đổi mới giáo dục. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đánh giá được năng lực giải quyết vấn đề của học sinh phổ thông. Bài viết xây dựng thang đánh giá năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh trong dạy học môn Toán ở trung học cơ sở.
Từ khóa: xây dựng thang đánh giá, năng lực giải quyết vấn đề, học sinh, trung học cơ sở.

10. Dạy học chủ đề “Dòng điện trong chất điện phân” (Vật lí 11) nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

10. Dạy học chủ đề “Dòng điện trong chất điện phân” (Vật lí 11) nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

 10:54 19/12/2019

Tóm tắt: Trong quá trình tổ chức dạy học theo chủ đề, học sinh có cơ hội được thảo luận, bảo vệ quan điểm của mình trước lớp; từ đó phát triển năng lực giải quyết vấn đề và các năng lực khác. Bài viết đề xuất quy trình dạy học theo chủ đề trong dạy học Vật lí và vận dụng quy trình này vào dạy học chủ đề “Dòng điện trong chất điện phân” nhằm bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
Từ khóa: dạy học theo chủ đề, năng lực giải quyết vấn đề, học sinh.

09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua chủ đề dạy học STEM phần Dẫn xuất hiđrocacbon - Hóa học 11

09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua chủ đề dạy học STEM phần Dẫn xuất hiđrocacbon - Hóa học 11

 14:26 13/12/2019

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, khi cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ tác động to lớn đến kinh tế, xã hội và môi trường toàn cầu, mang đến cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Giáo dục STEM đã và đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và định hướng thực hiện nhằm đào tạo những học sinh có những kĩ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực của thế kỉ XXI. Bài viết giới thiệu về quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ đề dạy học STEM “Giấm ăn - hương vị cuộc sống” thuộc phần Dẫn xuất hiđrocacbon trong chương trình Hóa học lớp 11. Kết quả thực nghiệm tại 02 trường trung học phổ thông của tỉnh Lạng sơn cho thấy đã phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.
Từ khóa: Dạy học STEM, giấm ăn, Hóa học 11, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, Lạng Sơn.

47. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (SINH HỌC 11) CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

47. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (SINH HỌC 11) CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 10:32 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các khái niệm: Chủ đề, dạy học theo chủ đề; năng lực giải quyết vấn đề; nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề; quy trình dạy học theo chủ đề của chương Sinh trưởng và Phát triển nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Chủ đề, dạy học chủ đề, năng lực giải quyết vấn đề, sinh trưởng và phát triển, Sinh học 11.

05. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi

05. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi

 15:40 26/08/2019

Tóm tắt: Bài viết xây dựng một số khái niệm công cụ của vấn đề nghiên cứu; đưa ra các biểu hiện về năng lực giải quyết vấn đề của trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi và các yếu tố ảnh hưởng đến nó; làm rõ hoạt động vui chơi là phương tiện, môi trường tạo điều kiện, cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo. Từ đó, đưa ra một số yêu cầu đối với giáo viên mầm non trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động vui chơi.
Từ khóa: trẻ mẫu giáo, giáo viên mầm non, năng lực giải quyết vấn đề, hoạt động vui chơi, phát triển.

39. RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN PHẦN LƯỢNG GIÁC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

39. RÈN LUYỆN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN PHẦN LƯỢNG GIÁC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cơ bản của học sinh. Do vậy, hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong dạy học nói chung và dạy học Toán nói riêng ở trường phổ thông. Bài viết đề cập vấn đề rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học Toán phần Lượng giác ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: học sinh, năng lực giải quyết vấn đề, lượng giác.

47. THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ “PIN CHANH” (CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12) THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

47. THIẾT KẾ CHỦ ĐỀ “PIN CHANH” (CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 12) THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Giáo dục STEM đang trở thành một xu hướng giáo dục mang tính tất yếu trên thế giới. Việt Nam đang chú trọng triển khai giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông giúp học sinh hướng tới các hoạt động trải nghiệm và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Bài viết trình bày khái lược về giáo dục STEM, tầm ảnh hưởng của giáo dục STEM; nghiên cứu thực trạng và giải pháp tổ chức hoạt động STEM ở các trường trung học phổ thông. Từ đó, xây dựng chủ đề về pin điện hóa trong chương trình Hóa học vô cơ lớp 12 theo định hướng giáo dục STEM, nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
Từ khóa: Giáo dục STEM, pin điện hóa, hóa học vô cơ 12, năng lực giải quyết vấn đề.

59. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

59. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ Ở NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi của học sinh. Năng lực giải quyết vấn đề giúp người học thành công trong học tập và trong cuộc sống. Bài viết giới thiệu việc thiết kế bảng kiểm đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sử dụng để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học theo dự án trong dạy học Hóa học phần Hóa học vô cơ ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Từ khóa: Đánh giá, năng lực giải quyết vấn đề, học sinh, trung học phổ thông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

48. DẠY HỌC CHỦ ĐỀ AXIT - BAZƠ (HÓA HỌC 11) THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

48. DẠY HỌC CHỦ ĐỀ AXIT - BAZƠ (HÓA HỌC 11) THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM

 18:03 04/01/2019

Tóm tắt: Giáo dục STEM đang trở thành một xu hướng giáo dục mang tính tất yếu trên thế giới. Việt Nam đang chú trọng triển khai giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông, giúp học sinh hướng tới các hoạt động trải nghiệm và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Bài báo trình bày khái lược về giáo dục STEM và quy trình dạy học môn Hóa học theo định hướng giáo dục STEM; từ đó, xây dựng chủ đề về thuốc thử axit - bazơ trong chương trình Hóa học vô cơ lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM, nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
Từ khóa: Giáo dục STEM, thuốc thử axit - bazơ, hóa học vô cơ 11, năng lực giải quyết vấn đề.

50. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT (SINH HỌC 10)

50. XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN SINH HỌC VI SINH VẬT (SINH HỌC 10)

 18:03 04/01/2019

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một năng lực chung cần hình thành và phát triển cho học sinh ở các cấp học trong dạy học ở trường phổ thông. Trong quá trình dạy học ở mỗi môn học, giáo viên đều phải có trách nhiệm hình thành và phát triển cho học sinh năng lực này. Trong nội dung bài báo này, trên cơ sở nghiên cứu khái niệm và cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề, chúng tôi xác định quy trình xây dựng và sử dụng bài tập tình huống nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Sinh học vi sinh vật (Sinh học 10). Thông qua thực nghiệm sơ bộ trên đối tượng học sinh lớp 10, chúng tôi muốn chứng minh việc xây dựng và sử dụng bài tập tình huống phù hợp sẽ phát triển được năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
Từ khóa: năng lực, năng lực giải quyết vấn đề, bài tập tình huống, sinh học vi sinh vật.

39. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN

39. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TOÁN

 17:52 04/01/2019

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một năng lực quan trọng của con người, là mục tiêu của nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới đang hướng tới. Vì thế, để có thể phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Toán thì một trong những vấn đề cần được quan tâm là đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong quá trình dạy học Toán.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, học sinh, dạy học Toán, đánh giá.

16. Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

16. Một số biện pháp phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An

 14:31 15/10/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An và đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên của Trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: năng lực, năng lực giải quyết vấn đề, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, sinh viên.

45. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

45. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG BÀI TẬP TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12) Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 13:06 30/06/2018

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi cần phải phát triển cho người học, nó có vai trò quan trọng giúp người học giải quyết được các tình huống trong quá trình học tập và trong cuộc sống. Bài viết trình bày các nguyên tắc, quy trình xây dựng và quy trình sử dụng bài tập tình huống để dạy học các kiến thức Sinh thái học nhằm góp phần nâng cao kiến thức Sinh thái học và năng lực giải quyết vấn đề cho người học.
Từ khóa: Năng lực, Năng lực giải quyết vấn đề, bài tập tình huống, Sinh thái học.

10. Các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học phần “Sinh vật và môi trường” (Sinh học 9)

10. Các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học phần “Sinh vật và môi trường” (Sinh học 9)

 11:58 08/01/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu trường hợp là một phương pháp dạy học tích cực, trong đó người học tự lực nghiên cứu một tình huống thực tiễn và giải quyết các vấn đề của tình huống đặt ra. Vì vậy, bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường, Sinh học 9 ở cấp Trung học cơ sở là một trong những biện pháp phát triển các năng lực cốt lõi của học sinh như năng lực tự học, năng lực hợp tác, đặc biệt là năng lực giải quyết vấn đề. Bài viết đề xuất quy trình tổ chức dạy học bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường, sinh học 9. Vận dụng quy trình đó thiết kế các dạng bài tập nghiên cứu trường hợp trong dạy học phần Sinh vật và môi trường.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, bài tập nghiên cứu trường hợp, dạy học phần Sinh vật và môi trường.

54. MỘT SỐ GIẢI PHÁP SƯ PHẠM NHẰM GÓP PHẦN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG “KIỂU XÂU”, TIN HỌC 11

54. MỘT SỐ GIẢI PHÁP SƯ PHẠM NHẰM GÓP PHẦN BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG “KIỂU XÂU”, TIN HỌC 11

 14:48 19/12/2017

Tóm tắt: Trong chương trình Tin học 11 trung học phổ thông, nội dung “Kiểu xâu” là một trong những nội dung cơ bản giúp học sinh có thể giải quyết được bài toán một cách đơn giản hơn, đáp ứng được mục tiêu của đề bài. Việc bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong nội dung này nhằm giúp các em nắm vững tri thức hơn và phát triển tư duy là rất quan trọng.
Từ khóa: Năng lực, dạy học, bồi dưỡng năng lực, năng lực giải quyết vấn đề.

09. CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN THÔNG QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐẠI SỐ SƠ CẤP

09. CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN THÔNG QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN ĐẠI SỐ SƠ CẤP

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Dạy học và đánh giá theo hướng phát triển năng lực của người học là cách tiến cận của giáo dục hiện đại. Để đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, sinh viên đại học sư phạm Toán cần được trang bị và phát triển các năng lực chung và chuyên biệt, trong đó có năng lực giải quyết vấn đề. Bài báo giới thiệu một số cơ hội mà giảng viên có thể phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên đại học sư phạm Toán trong quá trình giảng dạy học phần Đại số sơ cấp.
Từ khóa: Năng lực, năng lực giải quyết vấn đề, Đại số sơ cấp.

49. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

49. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh là vấn đề đặc biệt quan trọng trong dạy học hiện nay, vì năng lực giải quyết vấn đề không những giúp HS chủ động, sáng tạo trong việc tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức trong quá trình học tập, mà còn rèn cho các em kĩ năng giải quyết các tình huống của cuộc sống, thích ứng những thay đổi trong sự vận động của xã hội hiện đại. Bài viết này đề cập việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: năng lực giải quyết vấn đề, dạy học lịch sử, trung học phổ thông.

12. Xây dựng bài toán nhận thức phần hóa học phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

12. Xây dựng bài toán nhận thức phần hóa học phi kim lớp 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

 16:18 07/09/2017

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề, là một trong những năng lực cốt lõi quan trọng của học sinh phổ thông. Có thể sử dụng nhiều biện pháp và phương pháp dạy học tích cực khác nhau trong dạy học nói chung và dạy học môn Hóa học nói riêng để góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Bài viết đề cập vấn đề phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua các bài toán nhận thức cụ thể phần Hóa học phi kim lớp 11, từ đó xây dựng thang đánh giá năng lực giải quyết vấn đề qua các bài toán nhận thức.
Từ khóa: Năng lực, Năng lực giải quyết vấn đề, Bài toán nhận thức.

76.	Xây dựng quy trình đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây trong học tập học phần Tâm lí học đại cương

76. Xây dựng quy trình đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây trong học tập học phần Tâm lí học đại cương

 22:42 23/07/2017

Thử nghiệm và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề là một hoạt động thiết yếu trong quá trình giảng dạy trong xã hội hiện đại ngày nay. Mục đích việc đánh giá năng lực của người học là để biết sự tiến bộ của sinh viên so với cấp bậc của các em. Để đánh giá được chính xác năng lực của sinh viên, cần thiết phải xây dựng một quy trình đánh giá. Bài báo này đề xuất các bước xây dựng quy trình đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong học phần tâm lí học đại cương tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây. Kết quả đánh giá sẽ gửi lại cho người học và đưa ra các giải pháp để nâng cao chất lượng học tập.

53.	Thiết kế các hoạt động đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán

53. Thiết kế các hoạt động đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong dạy học môn Toán

 19:53 23/07/2017

Việc giải quyết vấn đề rất quan trọng đối với sự hình thành và phát triển của học sinh tiểu học. Để giúp giáo viên đánh giá chính xác khả năng giải quyết vấn đề của học sinh tiểu học trong học toán, bài viết đề xuất một quy trình với các bước để thiết kế các hoạt động để đánh giá giải quyết vấn đề với các ví dụ cụ thể để nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán tại các trường tiểu học.

16. Sử dụng một số dạng bài tập phân hóa trong dạy học chương “Este - Lipit” (Hóa học 12) để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

16. Sử dụng một số dạng bài tập phân hóa trong dạy học chương “Este - Lipit” (Hóa học 12) để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh

 15:51 20/07/2017

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực chung cần phát triển cho học sinh, việc phát triển năng lực có thể được thực hiện bằng những biện pháp khác nhau. Một trong những biện pháp hữu hiệu là sử dụng bài tập trong dạy học hóa học. Nội dung bài báo trình bày việc sử dụng một số dạng bài tập phân hóa hóa học hữu cơ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong quá trình dạy học chương Este - Lipit (Hóa học 12) ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: năng lực, năng lực giải quyết vấn đề, phát triển năng lực, giải quyết vấn đề, học sinh.

23.Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học Hoá học cấp trung học cơ sở

23.Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học Hoá học cấp trung học cơ sở

 21:39 16/07/2017

Bài viết nêu lên sự cần thiết phải phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh đồng thời giới thiệu khái niệm, cấu trúc và biểu hiện của năng lực giải quyết vấn đề. Bài viết cũng đề xuất cách thức xây dựng năng lực giải quyết vấn đềbao gồm: xây dựng nội dung (gồm các bài tập giải quyết vấn đềvà các bài học tích hợp để giải quyết các vấn đề của thực tiễn cuộc sống), đề xuất các phương pháp dạy học tích cực cho các bài dạy tích hợp và đề xuất định hướng kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề.

49. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề “Di truyền học quần thể” (Sinh học 12)

49. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề “Di truyền học quần thể” (Sinh học 12)

 14:49 13/07/2017

Bài báo trình bày quy trình năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Sinh học; một số ví dụ về dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề “Di truyền học quần thể” (Sinh học 12).

55. Kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) ở trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hiện nay

55. Kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) ở trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hiện nay

 14:49 13/07/2017

Bài báo trình bày về năng lực giải quyết vấn đề và vai trò của kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học); một số biện pháp kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) ở trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

32. Vận dụng Fasttest để xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

32. Vận dụng Fasttest để xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh

 14:36 13/07/2017

Bài báo trình bày quy trình phát triển ngân hàng câu hỏi dựa vào IRT; tóm lược quá trình phát triển ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh phổ thông.

45. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA VẬN DỤNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CỦA LAMAP TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

45. BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA VẬN DỤNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CỦA LAMAP TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ

 15:23 14/03/2017

Đó là bản chất của Lamap - dạy cơ bản là dẫn dắt người học để thăm dò các hoạt động học tập được tin là có thể phát triển năng lực của người học. Do đó trong bài viết này trình bày, xem xét các khả năng phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong giảng dạy vật lý với sự giúp đỡ của Lamap.

15. Quy trình thiết kế tình huống có vấn đề trong dạy học Di truyền học cấp trung học phổ thông làm công cụ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề

15. Quy trình thiết kế tình huống có vấn đề trong dạy học Di truyền học cấp trung học phổ thông làm công cụ để phát triển năng lực giải quyết vấn đề

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày về tình huống có vấn đề và vai trò của tình huống có vấn đề trong việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề; thiết kế tình huống có vấn đề trong dạy học Di truyền học cấp trung học phổ thông làm công cụ phát triển năng lực giải quyết vấn đề và các ví dụ minh họa.

18. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

18. Cấu trúc năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học phần Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên

 15:48 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm năng lực; vấn đề và năng lực giải quyết vấn đề; một số nghiên cứu về năng lực giải quyết vấn đề; cấu trúc của năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Di truyền học ở trường trung học phổ thông chuyên; ví dụ minh họa về sự biểu hiện của các kĩ năng trong năng lực giải quyết vấn đề ứng với các loại tình huống khác nhau.
Từ khóa: cấu trúc, năng lực giải quyết vấn đề, dạy học, Di truyền học, trung học phổ thông chuyên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây