11. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp

11. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp

 18:23 28/10/2019

Tóm tắt: Học phần Nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học có vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp. Trên cơ sở khảo sát thực trạng phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ Sư phạm, bài báo đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp.
Từ khóa: năng lực nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm, giáo dục tiểu học.

05. Khung năng lực nghề nghiệp cho học viên trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

05. Khung năng lực nghề nghiệp cho học viên trường đại học cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

 18:12 28/10/2019

Tóm tắt: Khung năng lực nghề nghiệp Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mô tả các năng lực cần thiết phù hợp đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Khung năng lực nghề nghiệp này bao gồm các chỉ số, tiêu chuẩn thực hiện công việc có thể đo lường và quan sát được, là cơ sở khoa học, có tác dụng định hướng hoạt động dạy học ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho học viên.
Từ khóa: Năng lực, năng lực nghề nghiệp, khung năng lực, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

09. Dạy học các học phần “Phương pháp dạy học môn Toán tiểu học” theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên

09. Dạy học các học phần “Phương pháp dạy học môn Toán tiểu học” theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên

 17:12 26/07/2019

Tóm tắt: Các học phần phương pháp dạy học môn Toán tiểu học được xem là các học phần chuyên nghiệp quan trọng để rèn nghề dạy học nói chung và dạy học môn Toán nói riêng cho sinh viên. Vì vậy, dạy học các học phần này theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp là cần thiết. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu cấu trúc năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành Giáo dục tiểu học được phát triển thông qua các học phần “Phương pháp dạy học môn Toán tiểu học”, xác định các hoạt động dạy học chủ yếu của các học phần này có tác động đến năng lực nghề nghiệp và đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp của sinh viên.
Từ khóa: học phần phương pháp dạy học môn Toán, năng lực nghề nghiệp, sinh viên Giáo dục tiểu học.

12. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC  CƠ SỞ Ở TP. VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC

12. QUẢN LÍ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở TP. VIỆT TRÌ, TỈNH PHÚ THỌ THEO TIẾP CẬN QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC

 10:54 23/06/2019

Tóm tắt: Bài báo công bố kết quả nghiên cứu về phẩm chất đạo đức và năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trung học cơ sở và thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trung học cơ sở của Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ về các nội dung: Lập kế hoạch, lựa chọn và sử dụng, bồi dưỡng, đánh giá giáo viên, tạo môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp. Qua đó, đề xuất 6 biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trường trung học cơ sở nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trung học cơ sở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Từ khóa: quản lí, năng lực nghề nghiệp, giáo viên chủ nhiệm

5. MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

5. MỐI QUAN HỆ GIỮA NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 18:50 07/04/2019

Tóm tắt: Năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng gắn với vai trò và nhiệm vụ phát triển nhà trường. Hiện nay, Chuẩn hiệu trưởng là cơ sở để đánh giá phẩm chất và năng lực của hiệu trưởng, đồng thời là căn cứ để xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí nhà trường. Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông hiện nay được xây dựng theo chuẩn đầu ra còn một số hạn chế, bất cập. Cần nhận thấy mối quan hệ biện chứng, hữu cơ giữa khung năng lực nghề nghiệp của hiệu trưởng với Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lí trường phổ thông; từ đó có những bổ sung, cải tiến nhằm đảm bảo được hiệu quả của chương trình.
Từ khóa: Quản lí, phổ thông, năng lực nghề nghiệp, chương trình bồi dưỡng.

02. Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

02. Bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

 17:54 06/03/2019

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông mới có những thay đổi căn bản, đó là hướng tiếp cận người học thông qua các môn học được thiết kế phù hợp với những đặc điểm đặc trưng của thời đại nên có những ảnh hưởng nhất định đến năng lực quản lí và chuyên môn của các nhà quản lí và giáo viên. Bài viết đề cập yêu cầu bồi dưỡng năng lực quản lí và chuyên môn của các nhà quản lí và giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Năng lực quản lí giáo dục, năng lực nghề nghiệp, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

02. Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

02. Đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích, đánh giá thực trạng; từ đó, đề xuất một số giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng thường xuyên theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để các nhà quản lí giáo dục trong cả nước có thể vận dụng phù hợp với đặc thù địa phương mình.
Từ khóa: bồi dưỡng thường xuyên, năng lực nghề nghiệp, giáo viên tiếng Khmer, trường phổ thông dân tộc nội trú, Đồng bằng sông Cửu Long.

12. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC  CƠ SỞ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

12. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và là yếu tố then chốt của mọi sự cải cách, đổi mới giáo dục. Vậy, làm thế nào để phát triển và nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới đang là bài toán đặt ra cho các nhà quản lí, trong đó có vai trò của các trường sư phạm. Bài viết đề cập vấn đề nâng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên ở trường trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: năng lực nghề nghiệp, đội ngũ giáo viên, trung học cơ sở, biện pháp.

06. Đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm

06. Đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên sư phạm Ngữ văn qua hoạt động trải nghiệm

 16:48 26/11/2018

Tóm tắt: Cần đổi mới nội dung, hình thức và những tiêu chí cơ bản trong kiểm tra, đánh giá năng lực nghề cho sinh viên sư phạm trong quá trình đào tạo: đánh giá qua hoạt động trải nghiệm. Bài viết tập trung làm rõ khái niệm hệ năng lực nghề; các hình thức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các thang bậc để kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn của người giáo viên Ngữ văn. Bản lĩnh nghề, năng lực ứng xử các tình huống trong một giờ học nói chung, giờ Ngữ văn nói riêng của người thầy cần được hình thành, tích lũy từ thực tế. Và chỉ có hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường sư phạm mới là "thực tiễn" để sinh viên trải nghiệm. Xử lí tình huống trong dạy học văn; Hoạt động sáng tạo qua sân khấu tương tác; tự nghiên cứu qua sân chơi Intel Isef sẽ là những hoạt động cần thiết để hình thành những năng lực nghề cơ bản cho người thầy trong tương lai.
Từ khoá: đánh giá, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, xử lí tình huống sư phạm, năng lực nghề nghiệp.

08. Năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

08. Năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

 14:59 05/12/2017

Tóm tắt: Trước yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non thì phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp là việc làm đúng đắn, cấp bách hiện nay. Năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non là tổ hợp các thuộc tính sinh lý, tâm lí và xã hội của cá nhân, cho phép họ thực hiện thành công nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ, ứng xử đạo đức và giao tiếp văn hóa trong hoạt động nghề. Hạt nhân của năng lực nghề giáo viên mầm non là tập hợp những kĩ năng cốt lõi trong chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non. Để đề ra những năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non cần dựa trên yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay và đặc thù hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non. Năng lực nghề của giáo viên mầm non được thể hiện ở: Tri thức nghề nghiệp hay năng lực trí tuệ nghề nghiệp; Kĩ năng nghề nghiệp hay năng lực hành nghề; Năng lực thực thi đạo đức nghề nghiệp; Năng lực thực thi văn hóa nghề nghiệp.
Từ khóa: giáo viên mầm non, năng lực nghề nghiệp, chăm sóc và giáo dục trẻ.

10. Một số yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghề nghiệp của sinh viên khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Hồng Đức

10. Một số yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghề nghiệp của sinh viên khoa Giáo dục mầm non Trường Đại học Hồng Đức

 17:02 07/11/2017

Tóm tắt: Định hướng giá trị nhân cách nghề nghiệp là khuynh hướng lựa chọn một hệ giá trị nhân cách có liên quan đến nghề nghiệp của một chủ thể - hệ giá trị đó có vai trò như là động cơ trung tâm chi phối hoạt động nghề nghiệp của chính họ. Đối với sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Hồng Đức, việc nghiên cứu các yếu tố tác động đến định hướng giá trị nhân cách nghiệp của họ có ý nghĩa thực tiễn không nhỏ trong quá trình tìm kiếm các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp nói riêng và nhân cách nghề nghiệp nói chung, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa, Nhà trường.
Từ khóa: Định hướng giá trị, nhân cách nghề nghiệp, năng lực nghề nghiệp, giáo dục mầm non, sinh viên.

04. Nghiên cứu đánh giá năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông vùng Tây Bắc

04. Nghiên cứu đánh giá năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên phổ thông vùng Tây Bắc

 16:40 07/11/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu này phân tích đánh giá năng lực nghề nghiệp giáo viên phổ thông đang dạy học ở khu vực Tây Bắc ở Việt Nam. Năng lực chuyên môn được cơ bản dựa trên các yêu cầu của chuẩn giáo viên Trung học phổ thông của Việt Nam. Nghiên cứu này dựa trên khảo sát mẫu gồm 1256 giáo viên được yêu cầu trả lời bảng hỏi tự đánh giá về năng lực nghề nghiệp. Kết quả cho thấy rằng hầu hết các năng lực được đánh giá khá cao. Tuy nhiên cũng có một số năng lực còn hạn chế. Từ nghiên cứu đánh giá thực trạng, những nội dung về nhu cầu bồi dưỡng, xác định một số mô-đun bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên vùng Tây Bắc. Một số kiến nghị cũng được đưa ra trong bài báo này.
Từ khóa: Giáo viên, Năng lực nghề nghiệp, Tự đánh giá, Tây Bắc.

32.	Nghiên cứu về vấn đề nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giảng viên tiếng Anh tại các trường đại học ở Việt Nam

32. Nghiên cứu về vấn đề nâng cao năng lực nghề nghiệp cho giảng viên tiếng Anh tại các trường đại học ở Việt Nam

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày về năng lực nghề nghiệp, các hoạt động phát triển năng lực; khảo sát giáo viên về quan điểm về năng lực nghề nghiệp; sự tham gia của giáo viên vào phát triển nghề nghiệp; khóa khăn của giáo viên khi tham gia phát triển nghề nghiệp; khuyến nghị cho giáo viên và các nhà quản lí.

35.	Xây dựng nhóm giáo viên cộng tác để hỗ trợ sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng lực nghề nghiệp

35. Xây dựng nhóm giáo viên cộng tác để hỗ trợ sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh phát triển năng lực nghề nghiệp

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày thực trạng việc phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng nhóm giáo viên cộng tác phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên khoa Địa lí.

9.	Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

9. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 08:29 14/07/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long: phát triển năng lực tiếp cận đối tượng; phát triển năng lực chọn và điều chỉnh tài liệu học; phát triển nhóm năng lực tổ chức hoạt động dạy học; phát triển năng lực kiểm tra, đánh giá.

9. Năng lực và năng lực nghề nghiệp

9. Năng lực và năng lực nghề nghiệp

 15:06 26/10/2016

Bài báo trình bày về sự chuyển biến về chất lượng nhân lực trong xã hội hiện đại, các loại năng lực cần thiết trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

1. Đổi mới đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong các trường sư phạm theo định hướng hình thành năng lực nghề nghiệp

1. Đổi mới đào tạo nghiệp vụ sư phạm trong các trường sư phạm theo định hướng hình thành năng lực nghề nghiệp

 10:16 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến những năng lực nghiệp vụ sư phạm cần có đối với sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm; đổi mới đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo định hướng hình thành năng lực theo định hướng của Chương trình phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm từ năm 2011 đến năm 2020 của Bộ GD-ĐT.
Từ khóa: năng lực, đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, năng lực nghề nghiệp.

15. Thực trạng giảng dạy toán cao cấp theo hướng chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế hàng hải tại trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

15. Thực trạng giảng dạy toán cao cấp theo hướng chuẩn bị năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành kinh tế hàng hải tại trường Đại học Hàng Hải Việt Nam

 08:51 08/09/2016

Đối với sinh viên ngành kinh tế, mỗi môn học đều góp phần quan trọng trong việc chuẩn bị năng lực nghề nghiệp, trong đó có môn học Toán cao cấp. Một trong những kĩ năng cơ bản khi sinh viên ngành này ra trường là biết vận dụng Toán cao cấp vào nghề nghiệp của mình. Thực trạng giảng dạy Toán cao cấp cho sinh viên ngành Kinh tế hàng hải ở Trường Đại học Hàng hải Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi sẽ nêu lên thực trạng đó và một số giải pháp kiến nghị cho vấn đề này.

2. Vai trò của hoạt động công đoàn giáo dục các cấp trong việc tăng cường năng lực nghề nghiệp cho giáo viên

2. Vai trò của hoạt động công đoàn giáo dục các cấp trong việc tăng cường năng lực nghề nghiệp cho giáo viên

 14:58 04/09/2016

Bài báo trình bày về quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Việt Nam; Sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên để nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo ở Việt Nam-những vấn đề đặt ra; một số giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của giáo viên thông qua các hoạt động của tổ chức Công đoàn giáo dục Việt Nam.

10. Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ của giáo viên ở các trường cao đẳng sư phạm miền núi

10. Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ của giáo viên ở các trường cao đẳng sư phạm miền núi

 15:37 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày quan niệm về năng lực dạy học và một số hoạt động góp phần phát triển năng lực dạy học; năng lực thực hành nghề nghiệp; năng lực tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện; năng lực xây dựng và phát triển chương trình; năng lực phát triển nghề nghiệp. Từ sự phân tích đó sẽ góp phần định hướng cho hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên của các trường cao đẳng sư phạm miền núi.
Từ khóa: yêu cầu, năng lực nghề nghiệp, giáo viên, cao đẳng sư phạm.

9. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên

9. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên

 10:34 03/08/2016

Tóm tắt: Trong xu thế đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên sẽ tạo ra bước đột phá làm chuyển biến chất lượng giáo dục. Bài viết trình bày những phân tích lí luận về năng lực nghề nghiệp giáo viên; phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên: khái niệm, bản chất, mục đích, nội dung, đặc điểm.
Từ khoá: lí luận, phát triển, năng lực nghề nghiệp, giáo viên.

16. Hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm toán thông qua dạy học theo dự án học phần Hình học cao cấp

16. Hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm toán thông qua dạy học theo dự án học phần Hình học cao cấp

 08:15 14/07/2016

Bài viết trình bày quan niệm dạy học theo dự án và năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành sư phạm Toán. Tiếp đó, tác giả cũng đề xuất số biện pháp hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Toán thông qua dạy học theo dự án học phần hình học cao cấp.

15. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học

15. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học

 16:33 07/07/2016

Trong nhiều năm gần đây, các thành tựu mới của CNTT&TT đã tạo nên những biến động lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội, trong đó có giáo dục. Bài báo trình bày những mức độ khác nhau trong việc ứng dụng CNTT&TT trong hoạt động dạy và học. Tiếp đó, tác giả đề xuất quy trình ứng dụng CNTT&TT nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Hoá học; trình bày vắn tắt về sản phẩm là website hoahocsupham.com và việc sử dụng, đánh giá chất lượng của trang web này sau quá trình sử dụng.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây