50. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC  THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

50. MỘT SỐ TÌNH HUỐNG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN

 05:38 08/07/2019

Tóm tắt: Xây dựng chương trình đào tạo, thiết kế các hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực thực hiện đang là xu thế chung hiện nay nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thực tiễn công việc. Bài viết đề xuất thiết kế một số tình huống dạy học các học phần Phương pháp dạy học môn Toán ở trường đại học nhằm phát triển năng lực thực hiện cho sinh viên ngành Sư phạm Toán.
Từ khóa: tình huống dạy học, học phần Phương pháp dạy học môn Toán, năng lực thực hiện

08. Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thực hiện của giáo viên toán

08. Nghiên cứu đề xuất cấu trúc năng lực thực hiện của giáo viên toán

 08:58 21/04/2019

Tóm tắt: Tiếp cận năng lực trong đào tạo giáo viên là một xu hướng phổ biến hiện nay. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu lí luận về năng lực thực hiện để đề xuất cấu trúc năng lực thực hiện của giáo viên toán. Từ kết quả khảo sát các giảng viên đang đào tạo giáo viên Toán, thuộc 8 trường đại học ở Việt Nam, bài báo đưa ra cấu trúc của năng lực thực hiện của giáo viên toán dựa trên các kĩ năng chỉ báo, gồm có hai nhóm cơ bản là Kĩ năng phân tích chương trình và thiết kế tài liệu học tập và kĩ năng dạy học.
Từ khóa: năng lực thực hiện, giáo viên, Toán, kĩ năng, cấu trúc.

31. Lí thuyết công nghệ dạy học siêu tích hợp và ứng dụng trong phát triển năng lực thực hiện của người học

31. Lí thuyết công nghệ dạy học siêu tích hợp và ứng dụng trong phát triển năng lực thực hiện của người học

 22:43 18/09/2018

Tóm tắt: Công nghệ dạy học siêu tích hợp bao gồm tích hợp đa tầng và đa nhân tố, với 4 loại hình: lí thuyết, thực nghiệm, ứng dụng và chuyển giao. Bài viết đề cập tới công nghệ dạy học siêu tích hợp và ứng dụng lí thuyết này trong phát triển năng lực thực hiện cho người học. Đặc biệt, có sự tích hợp của dạy học vi mô; dạy học theo Module và dạy học ứng dụng lí thuyết hoạt động của Tâm lí học. Khi thi công bài học theo lí thuyết này, năng lực thực hiện của người học được phát triển một cách tối ưu.
Từ khóa: Lí thuyết, công nghệ dạy học siêu tích hợp, phát triển, năng lực thực hiện, người học.

01. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực thực hiện ở Trường Đại học Tân Trào

01. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận năng lực thực hiện ở Trường Đại học Tân Trào

 23:16 25/05/2017

Tóm tắt: Chương trình đào tạo là một yếu tố quan trọng trong đảm bảo chất lượng ở các cơ sở đào tạo. Để có được chương trình đào tạo có chất lượng thì cần phải có cách tiếp cận khoa học. Phát triển chương trình đào tạo giáo viên ở Trường Đại học Tân Trào theo tiếp cận năng lực thực hiện là cách tiếp cận phù hợp đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi hiện nay của thực tiễn giáo dục.
Từ khóa: phát triển chương trình, chương trình đào tạo giáo viên, năng lực thực hiện.

05. Lựa chọn phương pháp phát triển chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

05. Lựa chọn phương pháp phát triển chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

 04:18 24/03/2017

Tóm tắt: Phát triển chương trình đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu để đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của doanh nghiệp. Có nhiều phương pháp để phát triển chương trình đào tạo, do đó cần lựa chọn phương pháp phù hợp. Bài viết đã đưa ra và phân tích đặc điểm của một số phương pháp phát triển chương trình đào tạo bao gồm phương pháp truyền thống, CDIO và DACUM. Đồng thời, minh chứng cho việc lựa chọn DACUM là phù hợp với giáo dục nghề nghiệp.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, phát triển chương trình đào tạo, phân tích nghề, phân tích công việc, năng lực thực hiện, kiến thức, kĩ năng, thái độ.

68.	Đổi mới dạy học học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

68. Đổi mới dạy học học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện

 05:29 13/03/2017

Bài báo trình bày một số dấu hiệu cơ bản xác định dạy học theo hướng tiếp cận năng lực và sự khác biệt với phương pháp dạy học truyền thống; một phương án đổi mới dạy học học phần“Phương pháp nghiên cứu khoa học” theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện.

13. Tiếp cận năng lực thực hiện trong tổ chức tự học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

13. Tiếp cận năng lực thực hiện trong tổ chức tự học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ

 22:13 19/02/2017

Bài báo giới thiệu cấu trúc mô hình năng lực thực hiện, cơ chế tâm lí và quá trình hình thành năng lực thực hiện,phương pháp tiếp cận năng lực thực hiện trong tổ chức tự học cho sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo theo học chế tín chỉ.

8. Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên công nghệ theo năng lực thực hiện

8. Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên công nghệ theo năng lực thực hiện

 21:34 10/01/2017

Bài báo trình bày về sự phát triển chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện và đổi mới chương trình đào tạo giáo viên công nghệ trung học sơ sở theo năng lực thực hiện nhằm mục tiêu đào tạo nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

8. Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên công nghệ theo năng lực thực hiện

8. Đổi mới chương trình đào tạo giáo viên công nghệ theo năng lực thực hiện

 21:34 10/01/2017

Bài báo trình bày về sự phát triển chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện và đổi mới chương trình đào tạo giáo viên công nghệ trung học sơ sở theo năng lực thực hiện nhằm mục tiêu đào tạo nhân lực có chất lượng cao cho xã hội.

10. Xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật theo tiếp cận năng lực thực hiện

10. Xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật theo tiếp cận năng lực thực hiện

 21:34 10/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm của sinh viên đại học sư phạm kĩ thuật và xây dựng nội dung rèn luyện năng lực dạy học trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện.

2. Năng lực thực hiện-vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục

2. Năng lực thực hiện-vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục

 04:17 04/01/2017

Bài báo trình bày quá trình đào tạo người giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng phát triển năng lực thực hiện của người học.

3. Nghiên cứu vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện

3. Nghiên cứu vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện

 03:25 04/01/2017

Bài báo trình bày việc vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện trên cơ sở nhận định, đánh giá mô hình chất lượng đào tạo thực tiễn.

3. Một số kinh nghiệm đào tạo nghề theo năng lực thực hiện qua kết hợp nhà trường và doanh nghiệp

3. Một số kinh nghiệm đào tạo nghề theo năng lực thực hiện qua kết hợp nhà trường và doanh nghiệp

 04:07 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến việc đào tạo nghề kết hợp (quan hệ) nhà trường và doanh nghiệp ở một số nước; đào tạo nghề ở Việt Nam.
Từ khóa: đào tạo nghề, năng lực thực hiện, nhà trường, doanh nghiệp.

4. Thực trạng quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện ở các trường cao đẳng xây dựng

4. Thực trạng quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện ở các trường cao đẳng xây dựng

 04:44 15/09/2016

Qua thực tế tại các trường cao đẳng xây dựng hiện nay, bài viết đề cập đến các vấn đề: - Thực trạng quản lí các yếu tố đầu vào (với: công tác tuyển sinh; mục tiêu, chương trình đào tạo; quản lí các điều kiện đảm bảo chất lượng); - Thực trạng quản lí quá trình dạy học; - Thực trạng quản lí đầu ra (quản lí việc đánh giá kết quả đầu ra và cấp văn bằng, chứng chỉ; quản lí việc tư vấn, giới thiệu việc làm cho người học tốt nghiệp); - Duy trì phát triển mối quan hệ giữa nhà trường và các doanh nghiệp… Cùng với đó, cũng chỉ ra nguyên nhân của những yếu kém, bất cập còn tồn tại ở các trường cao đẳng xây dựng hiện nay.

3. Quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện ở các trường trung cấp nghề phục vụ sự nghiệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

3. Quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện ở các trường trung cấp nghề phục vụ sự nghiệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 23:43 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về xu hướng đào tạo nghề trên thế giới; khái niệm năng lực thực hiện; một số nội dung cơ bản góp phần nâng cao chất lượng quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện: nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí các cấp về đào tạo theo năng lực thực hiện; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn nghề; quản lí, duy trì hoạt động dạy nghề theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo năng lực thực hiện của sinh viên ở các ngành, nghề khác nhau trong nhà trường.
Từ khóa: quản lí đào tạo, năng lực thực hiện, trung cấp nghề.

7. Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo yêu cầu về năng lực thực hiện nhiệm vụ giảng viên

7. Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo yêu cầu về năng lực thực hiện nhiệm vụ giảng viên

 04:16 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng tiêu chí đánh giá; nội dung và yêu cầu đối với các nhóm tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp.
Từ khóa: xây dựng, tiêu chí, đánh giá, năng lực, nghề nghiệp, giảng viên, cao đẳng kinh tế - kĩ thuật, năng lực thực hiện.

10. Quản lí hoạt động đào tạo nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường Trung học kinh tế - Kĩ thuật Tuyên Quang

10. Quản lí hoạt động đào tạo nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện ở trường Trung học kinh tế - Kĩ thuật Tuyên Quang

 04:47 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái quát về quản lí đào tạo nghề theo tiếp cận năng lực thực hiện; thực trạng quản lí hoạt động đào tạo nghề theo tiếp cận năng lực tại Trường Trung học kinh tế - Kĩ thuật Tuyên Quang.
Từ khoá: đào tạo nghề, năng lực thực hiện, trường Trung học kinh tế - kĩ thuật Tuyên Quang.

9. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện trong giáo dục nghề nghiệp

9. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện trong giáo dục nghề nghiệp

 21:43 07/07/2016

Bài viết trình bày về đặc điểm của dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện; Các nguyên tắc dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện; tác giả cũng chỉ rõ các hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực thực hiện cho người học: Hoạt động dạy hoc của giáo viên; Hoạt động học tập - rèn luyện của người học.

10. Về đào tạo các chuyên ngành kĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực tại các trường cao đẳng ở TPHCM

10. Về đào tạo các chuyên ngành kĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực tại các trường cao đẳng ở TPHCM

 10:28 16/06/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về đặc điểm và phân loại năng lực thực hiện; một số tiêu chí cần thiết đối với giảng viên trong đào tạo theo năng lực; về chương trình đào tạo cao đẳng theo định hướng năng lực; quá trình thực tập nghề nghiệp định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp (hành nghề) và một số tiêu chí về kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực.

Từ khoá: năng lực; năng lực thực hiện; cao đẳng; thành phố Hồ Chí Minh

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây