07. Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp

07. Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp

 18:18 28/10/2019

Tóm tắt: Tự sự học là phân môn nghiên cứu cấu trúc diễn ngôn truyện kể. Lí thuyết tự sự học tập trung nghiên cứu vai trò của người trần thuật trong việc “can dự” vào cấu trúc văn bản. Ứng dụng lí thuyết tự sự học vào nghiên cứu tác phẩm Không có vua của Nguyễn Huy Thiệp giúp sinh viên tìm hiểu cấu trúc nội tại của tác phẩm và thấy được những đóng góp của nhà văn với tư cách là người sáng tạo.
Từ khóa: tự sự, kể chuyện, trần thuật, nghệ thuật, Không có vua.

71. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN  Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

71. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 00:16 02/10/2017

Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về việc sử dụng nghệ thuật trong giáo dục thị hiếu thẩm mĩ cho sinh viên ở nước ta hiện nay: khái lược về thị hiếu thẩm mĩ của sinh viên, từ đó phân tích các nhân tố tác động vào việc sử dụng nghệ thuật trong giáo dục thị hiếu thẩm mĩ cho sinh viên và nêu lên trách nhiệm của các chủ thể.
Từ khóa: thị hiếu thẩm mĩ, nghệ thuật, giáo dục thị hiếu thẩm mĩ, sinh viên

63. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT TUỒNG HUẾ NHẰM GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CHO TRẺ MẦM NON HIỆN NAY

63. BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT TUỒNG HUẾ NHẰM GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG CHO TRẺ MẦM NON HIỆN NAY

 09:40 24/08/2017

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới, di sản văn hoá là bộ phận quan trọng cấu thành nên văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Những giá trị văn hóa đọng lại trên các di sản văn hoá là những bằng chứng về sự trường tồn của cái đẹp, của quá khứ đối với hôm nay và ngày mai. Việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hoá là nhằm xây dựng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy nguồn sức mạnh nội sinh cho quá trình phát triển bền vững của đất nước trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Bài viết đề cập vài nét về nghệ thuật sân khấu tuồng Huế và đề xuất một số biện pháp bảo tồn giá trị văn hoá tuồng Huế qua việc đưa vào nội dung các hoạt động giáo dục tại các trường mầm non.

23. THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO VÀ THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NON

23. THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO VÀ THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NON

 16:17 23/08/2017

Bài báo giới thiệu và trình bày về vai trò của gia đình trong giáo dục sự sáng tạo từ nghệ thuật và thẩm mĩ cho trẻ nhỏ. Một số quan điểm về giáo dục nghệ thuật, thẩm mĩ được đưa ra bàn bạc cũng như các giải pháp nhằm phát huy vai trò của gia đình cũng được đề xuất.

22. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẪU GIÁO  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN VÀ ĐÓNG KỊCH

22. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẪU GIÁO THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KỂ CHUYỆN VÀ ĐÓNG KỊCH

 16:17 23/08/2017

Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo về bản chất là quá trình sư phạm được tổ chức có mục đích, có kế hoạch để trẻ được giáo dục đúng đắn trong môi tự nhiên ở trường nhà trường, gia đình và xã hội; tạo điều kiện hình thành và phát triển ở trẻ tâm hồn trong sáng, hồn nhiên, lòng nhân ái, tình cảm yêu thương với người thân; biết yêu quý, bảo vệ và sáng tạo ra cái đẹp, đưa cái đẹp vào trong cuộc sống. Đây là quá trình được tổ chức thường xuyên, liên tục và thông qua mọi hoạt động của trẻ ở trường mầm non. Bài viết bàn luận về những giá trị của nghệ thuật với sự phát triển của trẻ thơ; đề xuất đến các biện pháp giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo 5-6 thông qua hoạt động kể chuyện và đóng kịch.

15. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NON  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH

15. BIỆN PHÁP GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NON THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH

 16:07 23/08/2017

Giáo dục thẩm mĩ cho trẻ Mầm non là nội dung quan trọng của giáo dục toàn diện đối với thế hệ trẻ và là việc cần phải được tiến hành nghiêm túc từ tuổi Mầm non. Có thể coi trẻ Mầm non là thời kỳ hoàng kim của giáo dục thẩm mĩ. ở lứa tuổi này, tâm hồn chúng rất nhạy cảm, dễ xúc động với con người và cảnh vật xung quanh, trẻ có trí tưởng tượng bay bổng và phong phú. Do vậy năng khiếu nghệ thuật được nảy sinh từ lứa tuổi này. Bởi vậy giáo dục thẩm mĩ thông qua hoạt động tạo hình là một hình thức giáo dục sâu sắc và hiệu quả nhất.

36. NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG NGHỆ THUẬT  TRONG GIÁO DỤC THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN

36. NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG NGHỆ THUẬT TRONG GIÁO DỤC THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN

 09:45 23/08/2017

Bài viết trình bày các nguyên tắc của vận dụng nghệ thuật trong GDTHTM cho SV trong bối cảnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn liền với mục tiêu phát triển con người toàn diện trong xã hội hiện đại đang đặt ra yêu cầu bức thiết đối với các trường đại học và cao đẳng về sự cân bằng giữa đào tạo chuyên môn và giáo dục lí tưởng, thị hiếu cho SV trong đó có GDTHTM.

52.	ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC HỌC PHẦN NGHỆ THUẬT TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON

52. ĐỔI MỚI NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC HỌC PHẦN NGHỆ THUẬT TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON

 14:45 24/04/2017

Nhằm nâng cao chất lượng học tập các học phần nghệ thuật trong đào tạo giáo viên mần non, đó là cần thiết để đổi mới nội dung và phương thức đào tạo. Phương pháp dạy học các học phần nghệ thuật trong đào tạo giáo viên mần non: Đổi mới phương pháp và kỹ năng dạy học; rèn luyện sức sáng tạo cho sinh viên; đổi mới quá trình đào tạo.
Để nâng cao chất lượng đào tạo các nội dung về nghệ thuật cần phát huy sức sáng tạo tiềm ẩn trong mối trong mỗi sinh viên, những người sẽ thực hiện sứ mệnh đem "cái đẹp" cho thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước. Trên con đường sáng tạo tương lai, sinh viên với sức sống dồi dào, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, với trí tuệ sáng tạo sẽ thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra, góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

10. Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên đại học nghành nghệ thuật

10. Đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên đại học nghành nghệ thuật

 16:21 30/03/2017

Đội ngũ giảng viên là một bộ phận then chốt trong quá trình dạy học, đóng vai trò quan trọng đến chất lượng giáo dục, đào tạo. Những thay đổi gần đây trong các trường đại học đem lại những kết quả quan trọng đồng thời tạo ra những thách thức cho sự đổi mới hoạt động quản lý giảng viên đại học.Ngày nay, các trường đại học đã tập trung sự chú ý đến những vấn đề then chốt như sự phát triển và đánh giá giảng viên, một vấn đề có tính thời sự liên quan đến sự cải cách đầu ra của trường đại học.Bài báo thể hiện những hoạt động này trong những trường đại học ngành nghệ thuật là không hiệu quả. Những chỉ số đánh giá chất lượng giảng viên nghệ thuật cũng dựa trên những chỉ số đánh giá giảng viên chung. Dù sao, là một lĩnh vực giáo dục đặc biệt, những chỉ số chính của việc đánh giá chất lượng giảng viên nghệ thuật có một số điểm khác so với những ngành giáo dục khác.

19. Đọc-hiểu văn bản "Những ngôi sao xa xôi" theo hướng thi pháp học

19. Đọc-hiểu văn bản "Những ngôi sao xa xôi" theo hướng thi pháp học

 09:22 30/03/2017

Trong khoảng 20 năm trở lại đây, thi pháp học đã được chú ý dần dần trong chương trình học, những cuốn sách giáo khoa văn học từ trường phổ thông đến cao đẳng hoặc đại học. Dù sao, áp dụng thi pháp vào đọc hiểu văn bản, đặc biệt văn bản văn học trong trường cấp II tương đối mới. Trong bài này, chúng tôi hướng dẫn đọc hiểu văn bản Ngôi sao xa xôi (Lê Minh Khuê) - một tác phẩm điển hình của văn xuôi trong giai đoạn chống Mỹ. Đó là "đọc" (hoặc phân tích) những yếu tố hình thức chính để viết, như thể loại, đặc điểm hình tượng, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, ngôn ngữ, phong thái..., như vậy "hiểu" nội dung và nghĩa của văn bản. Hy vọng, kỹ thuật này gợi ý cách mới đến những câu chuyện ngắn hiện đại tại trường cấp II nói riêng và những bài văn xuôi trong trường học nói chung.

20. Kĩ thuật và nghệ thuật tạo hứng thú cho người học

20. Kĩ thuật và nghệ thuật tạo hứng thú cho người học

 14:52 01/03/2017

Thực tế dạy học cho thấy, muốn người học có hứng thú học tập thì người dạy phải là người biết truyền cảm hứng. Bài báo không đi sâu vào nội dung xây dựng động cơ và tạo động lực cho người học mà chỉ nghiên cứu về kĩ thuật và nghệ thuật tạo hứng thú cho người học trên lớp học đối với một bài học. Việc tạo hứng thủ cho người học là cần thiết nhưng không đơn giản, đòi hỏi vừa có tính khoa học, vừa có tính nghệ thuật và yêu cầu người dạy phải sử dụng những kĩ thuật hợp lí khi dạy học.

4. Tác động giáo dục bằng phương pháp “bùng nổ” của Hồ Chí Minh

4. Tác động giáo dục bằng phương pháp “bùng nổ” của Hồ Chí Minh

 16:41 07/01/2017

Bài báo tiếp cận phương pháp giáo dục mang tính chất bùng nổ của Hồ Chí Minh ở nhiều góc nhìn khác nhau để thấy sự phong phú, đa dạng, sinh động, hấp dẫn, nghệ thuật của phương pháp này của Người.

11. Kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học khi dạy học trên lớp

11. Kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học khi dạy học trên lớp

 17:32 22/08/2016

Bài báo trình bày cơ sở khoa học của sự tham gia của học sinh vào bài học; các kĩ thuật và nghệ thuật huy động sự tham gia của học sinh vào bài học.

11. Tìm hiểu thơ Xuân Diệu qua nghệ thuật sáng tạo tứ thơ

11. Tìm hiểu thơ Xuân Diệu qua nghệ thuật sáng tạo tứ thơ

 07:55 14/07/2016

Xuân Diệu có một tiểu luận riêng bàn về tứ thơ: Ông nhấn mạnh:”Lao động thơ trước hết là kiếm tứ...Ngôn từ, lời, chữ, vần rất quan trọng, bởi là nghệ thuật của ngôn ngữ. Tuy nhiên, đó là cái quan trọng thứ hai, mà cái quan trọng nhất, làm trường cột nhất là cái tứ thơ, nó chủ đạo cả bài. Làm thơ khó nhất là tìm từ”. Trong bài viết này, tác giả phân tích tứ thơ được hình thành chủ yếu theo hai phương thức sau: Tứ thơ hình thành từ cuộc sống; Tứ thơ hình thành từ tư duy nghệ thuật của nhà thơ. Hành trình sáng tạo thơ của Xuân Diệu là một quá trình vận động, phát triển, gắn liền với tiến trình thơ Việt Nam hiện đại.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây