9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG  CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN  Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

9. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên ở các trường tiểu học Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn cán bộ quản lí và giáo viên đều cho rằng hoạt động quản lí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đưa hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong hoạt động này. Thực trạng này là cơ sở để đề xuất một số biện pháp hỗ trợ quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên ở các trường tiểu học.
Từ khóa: Hoạt động quản lí, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo viên tiểu học.

28. ĐỔI MỚI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

28. ĐỔI MỚI XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ TẠI CÁC TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ TỈNH BẮC NINH HIỆN NAY

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Với vị trí, vai trò quan trọng của Mặt trận tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở cần được trang bị trình độ lí luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, có năng lực hoạt động thực tiễn cao. Bài viết đề cập mục đích, nội dung, tổ chức thực hiện và điều kiện để thực hiện công tác đổi mới xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc, cán bộ cấp cơ sở, lí luận chính trị, nghiệp vụ.

21. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ  CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ

21. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập các chủ thể quản lí bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, phân tích nội dung các thành tố của quá trình quản lí bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến quá trình quản lí bồi dưỡng.
Từ khóa: bồi dưỡng, cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, lí luận chính trị, nghiệp vụ, trung tâm bồi dưỡng lí luận chính trị

40. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ  VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ

40. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ BỒI DƯỠNG LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP CƠ SỞ

 09:45 23/08/2017

Từ việc xác định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, bài viết đề cập những yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở và một số vấn đề về bồi dưỡng lí luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ này để họ đảm nhận tốt công việc được giao, đáp ứng yêu cầu về phẩm chất và năng lực của cán bộ trong thời kì hiện nay.

37.	 Nâng cao nghiệp vụ và phát triển cá nhân qua trải nghiệm thực tế, thực tập sư phạm ở Thái Lan

37. Nâng cao nghiệp vụ và phát triển cá nhân qua trải nghiệm thực tế, thực tập sư phạm ở Thái Lan

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày phương pháp, đối tượng và kết quả nghiên cứu là những bài học kinh nghiệm từ quá trình trải nghiệm thực tế, thực tập sư phạm ở Thái Lan: về vấn đề giao lưu tìm hiểu văn hóa và hệ thống giáo dục; về sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp, làm việc nhóm; về phát triển nghề nghiệp; về phát triển cá nhân.

4.	Giải pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lí giáo dục ở các trường tiểu học huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu hiện nay

4. Giải pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lí giáo dục ở các trường tiểu học huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu hiện nay

 14:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng giáo dục tiểu học huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; một số đánh giá bước đầu về thực trạng; một số giải pháp cơ bản trong tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lí giáo dục ở các trường tiểu học huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu.

10.	MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN

 08:37 24/04/2017

Sư phạm là một nghề đặc biệt mà cần phải có yêu cầu cụ thể về đào tạo. Nghiên cứu này giải quyết một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm cho sinh viên.

24. Quản lí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã tại các cơ sở bồi dưỡng theo quan điểm tiếp cận năng lực

24. Quản lí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã tại các cơ sở bồi dưỡng theo quan điểm tiếp cận năng lực

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về vấn đề lập kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã; tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá hoạt động điều hành bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp xã tại các cơ sở bồi dưỡng.

8. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học – thực trạng và giải pháp

8. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học – thực trạng và giải pháp

 08:08 23/01/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề cơ bản, thực trạng chương trình, nội dung giảng dạy rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học.

18. Định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên toán Trường Đại học Tây Bắc

18. Định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên toán Trường Đại học Tây Bắc

 14:51 19/09/2016

Bài viết đề cập định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên toán Trường Đại học Tây Bắc. Với việc phân tích các nội dung, định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên như: mục tiêu rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cần gắn với năng lực dạy học cụ thể; đảm bảo tính thường xuyên trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; xây dựng nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm phù hợp với các nhóm kiến thức cơ bản trong quy trình đào tạo; các bước rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây