24. NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN  Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

24. NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 07:44 28/10/2019

Tóm tắt: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một hoạt động mang tính chất nghề nghiệp trong đào tạo giáo viên. Qua đó, người học được từng bước làm quen những kĩ năng, thái độ, đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của một giáo viên tương lai. Để hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thực sự mang lại hiệu quả, các cơ sở đào tạo sư phạm phải có kế hoạch, có sự hợp tác chặt chẽ với trường thực hành. Nội dung rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phải đáp ứng được yêu cầu đối với giáo dục phổ thông.
Từ khoá: Rèn luyện, nghiệp vụ sư phạm, đào tạo, giáo viên, đại học.

11. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp

11. Một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp

 07:23 28/10/2019

Tóm tắt: Học phần Nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học có vai trò quan trọng trong việc phát triển năng lực nghề nghiệp. Trên cơ sở khảo sát thực trạng phát triển năng lực nghề nghiệp thông qua dạy học học phần Nghiệp vụ Sư phạm, bài báo đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học thông qua học phần Nghiệp vụ sư phạm ở Trường Đại học Đồng Tháp.
Từ khóa: năng lực nghề nghiệp, nghiệp vụ sư phạm, giáo dục tiểu học.

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang

02. Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang

 22:40 06/05/2019

Tóm tắt: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm là một trong những nội dung cốt lõi của chương trình đào tạo sư phạm nói chung, đào tạo giáo viên tiểu học nói riêng. Thông qua nội dung này, sinh viên được trang bị các kĩ năng sư phạm cần thiết trước khi đến trường phổ thông thực tập, phát huy được các năng lực của bản thân, hoàn thành tốt các công việc của một người giáo viên tiểu học. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu vài nét về thực tiễn và nêu biện pháp để nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở Trường Đại học An Giang.
Từ khóa: Nghiệp vụ sư phạm, Giáo dục tiểu học, Đại học An Giang.

30. THỰC TRẠNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN  NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

30. THỰC TRẠNG DẠY HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 05:35 04/01/2019

Tóm tắt: Dạy học nghiệp vụ sư phạm là một nội dung quan trọng trong đào tạo giáo viên tiểu học. phương pháp và chiến lược dạy học nghiệp vụ sư phạm cũng như hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm là những nội dung quan trọng trong dạy học nghiệp vụ sư phạm. Bài viết khảo sát thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở một số trường đại học sư phạm
Từ khóa: Dạy học, nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, giảng viên, giáo dục tiểu học.

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON  XÃ TƯƠNG GIANG, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

6. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON XÃ TƯƠNG GIANG, THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH

 06:04 28/06/2018

Tóm tắt: Giáo dục mầm non được quan tâm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Bồi dưỡng giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp là hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên các trường mầm non đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp. Bài viết trình bày thực trạng quản lí hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp, làm cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên mầm non tại xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Từ khóa: Quản lí bồi dưỡng, bồi dưỡng giáo viên, giáo viên mầm non, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, nghiệp vụ sư phạm.

16. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề hiện nay và kinh nghiệm các nước trên thế giới vận dụng vào Việt Nam

16. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề hiện nay và kinh nghiệm các nước trên thế giới vận dụng vào Việt Nam

 22:30 08/02/2018

Tóm tắt: Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề ban hành theo Thông tư số 19/2011/TT-BLĐTBXH cho thấy chương trình đã góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa và nâng cao năng lực sư phạm cho nhà giáo dạy nghề. Tuy nhiên hiện nay một số nước như Mĩ, Australia, Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia... xác định công nghệ giáo dục là động lực cho sự phát triển xã hội. Vì vậy, một số vấn đề mới như bồi dưỡng giảng viên, xây dựng quỹ khuyến khích phát triển giảng viên, cấp chứng chỉ hành nghề, sát hạch giảng viên, chuẩn nghề nghiệp giảng viên… của họ, rất cần chúng ta nghiên cứu để vận dụng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.
Bài viết hệ thống kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm áp dụng vào Việt Nam.
Từ khóa: Bồi dưỡng giáo viên, nghiệp vụ sư phạm, giáo viên dạy nghề.

03. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

03. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRONG THỜI KÌ HỘI NHẬP

 03:45 22/11/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu tập trung vào giải quyết nhiệm khảo sát thực trạng chung mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, tìm hiểu quy trình, nội dung, cách thức tổ chức hoạt động này cho sinh viên ngành giáo dục mầm non tại các trường đại học. Từ đó, xuất phát từ những yêu cầu đổi mới của bối cảnh xã hội trong thời kì hội nhập đối với mô hình người giáo viên mầm non, nghiên cứu bước đầu trình bày đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của mô hình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trong thời kì hội nhập toàn cầu.
Từ khóa: đổi mới, mô hình, nghiệp vụ sư phạm, mầm non, hội nhập

66. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO

66. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO

 01:15 23/08/2017

Xác định tầm quan trọng và các nhân tố ảnh hưởng đến rèn luyện các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Sư phạm Thể dục thể thao trong các trường đại học sư phạm. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên thể dục thể thao theo học chế tín chỉ hiện nay, bài viết này trình bày bẩy nhóm kĩ năng cơ bản về nghiệp vụ sư phạm và các hình thức tổ chức cần phải hình thành và rèn luyện cho sinh viên trong quá trình đào tạo giáo viên ở các trường đại học sư phạm.

25. Giáo viên tiểu học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm vì mục tiêu đảm bảo chất lượng dạy học cả ngày

25. Giáo viên tiểu học rèn luyện nghiệp vụ sư phạm vì mục tiêu đảm bảo chất lượng dạy học cả ngày

 05:38 11/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về nghiệp vụ sư phạm; phân tích sư phạm bài học-kĩ năng quan trọng đặc trưng của giáo viên; thiết kế và tổ chức hoạt động học tập như thế nào; tổ chức hoạt động học tập tích cực cho học sinh; bước tiến từ bài học chuyên đề; nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm dạy học tiên tiến.

48.	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thông qua thực tập sư phạm

48. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên thông qua thực tập sư phạm

 03:57 11/07/2017

Bài viết trình bày nội dung nghiên cứu gồm: Thực trạng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên. Giải pháp cho rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, thực tập sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.

5.	Thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay

5. Thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay

 03:17 11/07/2017

Bài báo trình bày về một số kết quả khảo sát thực trạng dạy học nghiệp vụ sư phạm dựa vào nghiên cứu trường hợp ở một số cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học hiện nay; những đánh giá về thực trạng về nhận thức, cách làm, kết quả.

81. Áp dụng quy trình giáo dục trải nghiệm của David Kolb vào việc tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học

81. Áp dụng quy trình giáo dục trải nghiệm của David Kolb vào việc tổ chức rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học

 05:42 13/03/2017

Bài báo trình bày về giáo dục trải nghiệm; vai trò, ý nghĩa của giáo dục trải nghiệm trong hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học; ví dụ về việc áp dụng quy trình giáo dục trải nghiệm của David Kolb trong việc tổ chức, rèn luyện cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học về kĩ năng “Tìm hiểu nhà trường tiểu học”.

43. Phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngữ văn thông qua mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

43. Phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngữ văn thông qua mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học

 22:53 12/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm như sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học; thực trạng tập giảng; đề xuất giải pháp để phát triển kĩ năng nghiệp vụ sư phạm của sinh viên ngữ văn thông qua mô hình sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

28. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975

28. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong dạy học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975

 02:52 01/03/2017

Việc dạy học Lịch sử đòi hỏi thống nhất cao, chặt chẽ giữa mục tiêu – nội dung dạy học với các phương pháp và hệ thống thao tác cụ thể. Bài báo đã tập trung tìm hiểu những đặc điểm của nội dung kiến thức lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975 trong chương trình lịch sử ở phổ thông hiện nay; từ đó định hướng pháp dạy học phù hợp và đặt ra một số yêu cầu đối với việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên đang theo học tại khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

44. Một số giải pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường quân sự

44. Một số giải pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên các trường quân sự

 02:08 28/02/2017

Bài báo trình bày về vấn đề tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ quản lí và giảng viên về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; tổ chức xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên; tổ chức đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

07. Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

07. Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

 04:25 21/02/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở lý luận về đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tập trung đến: 1) Mục tiêu đào tạo nghiệp vụ sư phạm; 2) Nội dung đào tạo nghiệp vụ sư phạm; 3) Cấu trúc các học phần nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo giáo viên; 4) Chương trình chi tiết; 5) Thời lượng các học phần nghiệp vụ sư phạm; 6) Hình thức tổ chức và phương pháp đào tạo nghiệp vụ sư phạm; 7) Đánh giá sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Bài báo đưa ra một số đề xuất kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghiệp vụ sư phạm tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: đào tạo, nghiệp vụ sư phạm, chuẩn giáo viên.

5. Đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

5. Đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên

 21:10 19/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng đào tạo giáo viên và việc đổi mới rèn luyện nghiệp vụ sư phạm – giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

20. Đổi mới hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc giữa các trường sư phạm

20. Đổi mới hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc giữa các trường sư phạm

 03:44 17/02/2017

Bài báo đề xuất một số giải pháp đổi mới hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc giữa các trường sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

12. Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

12. Nâng cao hiệu quả bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng

 02:44 09/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và một số giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn hiện nay.

1. Giải pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo sinh

1. Giải pháp nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo sinh

 22:10 09/01/2017

Bài báo trình bày các giải pháp đề xuất nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo sinh có liên quan đến sử dụng và quản lí giáo viên hiện nay đứng trên góc độ đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây