54. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

54. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC KHU VỰC NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Hiện nay, quan điểm về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh An Giang tập trung cho quá trình phát triển nhân lực một cách toàn diện cả về trí lực, thể lực, tâm lực; thực hiện đồng bộ giữa đào tạo, bồi dưỡng với đổi mới công tác tuyển dụng, đánh giá, sử dụng và xây dựng chính sách thu hút, động viên người lao động; phát huy thời kì dân số vàng để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang trong giai đoạn 2011-2020 và những năm tiếp theo. Bài viết nghiên cứu thực trạng chất lượng lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn ở tỉnh An Giang, làm sơ sở để đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn ở tỉnh này. Từ những kết quả khảo sát thu được ở trên, theo chúng tôi, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực nông thôn tỉnh An Giang cần có các chính sách về dạy nghề, giúp thu hẹp khoảng cách giữa người nông dân và công nghệ mới, có những chính sách kinh tế kích cầu đối với lao động có kĩ năng, có tay nghề ở khu vực nông thôn.
Từ khóa: nguồn nhân lực, khu vực nông thôn, tỉnh An Giang, thực trạng

6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN  TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC GIẢNG VIÊN TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 15:35 11/09/2020

TÓM TẮT: Giảng viên đại học là nhân tố cơ bản quyết định đến chất lượng, hiệu quả của quá trình giáo dục và có vị trí, vai trò quan trọng trong xã hội. Vì vậy, việc đảm bảo thu hút đội ngũ giảng viên là vấn đề rất cấp thiết. Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích, luận giải những nội dung cơ bản của thu hút nguồn nhân lực giảng viên, từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm thu hút hiệu quả nguồn nhân lực giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học.
Từ khóa: nguồn nhân lực, cơ sở giáo dục, giảng viên

13. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO  CHO TỈNH ĐỒNG NAI

13. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO CHO TỈNH ĐỒNG NAI

 16:09 26/05/2020

TÓM TẮT: Bài viết đề cập đến thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dựa trên nguồn số liệu của: Tổng cục du lịch Việt Nam; Viện nghiên cứu phát triển du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Nai; Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai. Thực tế phát triển của ngành du lịch tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây cho thấy có sự gia tăng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Mặc dù Tỉnh đã tiến hành công tác đầu tư về đào tạo, tuyển dụng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao tại tỉnh Đồng Nai.
Từ khóa: Tỉnh Đồng Nai, chất lượng cao, đào tạo, du lịch, nguồn nhân lực.

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trong các nghiên cứu về giáo dục hiện nay, một trong những vấn đề trọng tâm mà ngành giáo dục đang hướng tới đó là chuẩn bị được nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bùng nổ trên toàn cầu. Giáo dục STEM là một trong những chìa khóa quan trọng nhằm giải quyết bài toán trên một cách hiệu quả mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng.
Từ khóa: Giáo dục STEM, giáo dục phổ thông, định hướng, nguồn nhân lực.

9. TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

9. TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, sự chuyển dịch nguồn lao động giữa các nước là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Các trường đại học có sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp và xã hội. Bài viết chỉ ra sự cần thiết của mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp, một số trở ngại và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở Việc Nam hiện nay.
Từ khóa: Nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập vài nét về thực trạng chất lượng nguồn lực lao động của tỉnh, nhu cầu và định hướng phát triển nguồn lực lao động của tỉnh trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động, đào tạo lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm,…
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực.

08. Một số vấn đề về dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học địa phương

08. Một số vấn đề về dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học địa phương

 22:52 27/10/2018

Tóm tắt: Hiện nay, chiến lược kế hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia, địa phương đang chỉ ra các thông tin dự báo dài hạn, mang tầm vĩ mô trong khi nhu cầu nguồn nhân lực luôn luôn biến động. Do đó, các trường đại học cần chủ động xây dựng kế hoạch dự báo nhu cầu đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương và thế mạnh đào tạo của Nhà trường. Bài báo đề cập một số khái niệm, nội dung và vai trò của công tác dự báo nhu cầu đào tạo, một số hạn chế và đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả dự báo nhu cầu đào tạo mà các trường đại học cần phải thực hiện.
Từ khóa: trường đại học địa phương, nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu đào tạo.

02. Đổi mới chế độ cử tuyển đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ người dân tộc thiểu số

02. Đổi mới chế độ cử tuyển đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ người dân tộc thiểu số

 17:37 23/04/2018

Tóm tắt: Chế độ cử tuyển là chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, người dân tộc thiểu số của Đảng và nhà nước. Đổi mới chế độ cử tuyển nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách cử tuyển, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, người dân tộc thiểu số có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết. Bài viết góp phần giải quyết những vấn đề: mối quan hệ chế độ cử tuyển với phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; khái quát về tình hình thực hiện chế độ cử tuyển từ năm 1990 đến nay và một số giải pháp đổi mới chế độ cử tuyển trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Cử tuyển, Chính sách cử tuyển, Chế độ cử tuyển, Dân tộc thiểu số, nguồn nhân lực.

05. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một yêu cầu cấp thiết của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

05. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một yêu cầu cấp thiết của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

 11:49 08/01/2018

Tóm tắt: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại, nguồn nhân lực - như là một lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội, yếu tố chính là quyết định quan trọng nhất, là động lực cơ bản nhất. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Từ khóa: công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xã hội.

25. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI KHOA DU LỊCH -  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

25. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI KHOA DU LỊCH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt nhằm góp phần phát triển ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Khi Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như: WTO, ASEAN, AEC... làm cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt thì chất lượng nguồn nhân lực phải được nâng cao. Việc đổi mới phương pháp đào tạo, cách tiếp cận thông tin sao cho phù hợp với thực tế là đòi hỏi cần thiết đối với các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, việc chủ động tìm những giải pháp để khắc phục khó khăn trong quá trình giảng dạy, xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình cũng là một trong những công cụ cạnh tranh hữu hiệu trong quá trình hội nhập. Bài viết phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực của ngành Hướng dẫn du lịch thuộc Khoa Du lịch - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hướng dẫn viên du lịch đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Từ khóa: Đào tạo, nguồn nhân lực, ngành Du lịch, hướng dẫn viên du lịch.

06. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở miền núi Thanh Hóa hiện nay

06. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở miền núi Thanh Hóa hiện nay

 14:03 19/10/2017

Tóm tắt: Quá trình phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số phải là kết quả của việc thực hiện đồng bộ những giải pháp được nêu trong bài và trong hệ thống các giải pháp đó, thì hoạt động giáo dục, đào tạo có vai trò rất quan trọng, cấp thiết nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo ra đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật, quản lí kinh tế, xã hội, công nhân kĩ thuật và nhân viên nghiệp vụ lành nghề để xây dựng và phát triển miền núi, vùng dân tộc thiểu số, đưa các dân tộc thiểu số nhanh chóng tiến lên, hòa nhập vào công cuộc đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Từ khóa: giải pháp, dân tộc thiểu số, nguồn nhân lực, Thanh Hóa.

05. Thử nghiệm một số giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ 

05. Thử nghiệm một số giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ 

 10:16 05/10/2017

Tóm tắt: Bài viết đưa ra quy trình tiến hành thử nghiệm 02 giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ, gồm: 1) Tổ chức tự bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên về giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực sinh viên gắn với nhu cầu thị trường lao động; 2) Tổ chức và triển khai hoạt động tự bồi dưỡng năng lực quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động cho cán bộ quản lí các cấp trong trường.
Từ khóa: thử nghiệm, giải pháp, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng Bắc bộ.

31. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ  THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

31. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động, làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp quản lí đào tạo có hiệu quả đội ngũ này tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng bắc bộ.

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết tổng quan những nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam liên quan đến quản lí đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, làm cơ sở cho những nghiên cứu vận dụng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử tại các trường cao đẳng cộng nghệ tại Việt Nam.
Từ khóa: quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, chuẩn đầu ra.

08. Giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ

08. Giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ

 16:08 07/09/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày 06 giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ, gồm: xác định nhu cầu nguồn nhân lực; hoàn thiện chương trình đào tạo; bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên; nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường đào tạo; đánh giá kết quả đào tạo; bồi dưỡng năng lực quản lí đào tạo.
Từ khóa: giải pháp, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng Bắc bộ.

84.	Nhân lực chất lượng cao - Động lực phát triển du lịch Cửa Lò trong thời kì hội nhập

84. Nhân lực chất lượng cao - Động lực phát triển du lịch Cửa Lò trong thời kì hội nhập

 22:42 23/07/2017

Bài viết khái quát chung về tiềm năng phát triển du lịch và nguồn nhân lực chất lượng cao của Cửa Lò, qua đó nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ ngành du lịch Cửa Lò trong giai đoạn hiện nay.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 08:36 21/07/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cơ sở đào tạo nói chung và trường CĐSPTƯ nói riêng. Bài viết đề xuất 6 giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu xã hội và qua đó khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

6. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam

6. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam

 08:36 21/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng phát triển nguồn nhân lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại Việt Nam. Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở nước ta như: Triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về số lượng và chất lượng, đẩy mạnh vai trò của báo chí … nhằm đảm bảo hơn nữa trẻ khuyết tật có cơ hội được học tập công bằng như các trẻ em cùng lứa tuổi.

15. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao-yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay

15. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao-yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay

 14:22 13/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao-yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay và vai trò của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Sơn La.

26.	Một số nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

26. Một số nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

 14:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực thế giới; - Các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực trong nước.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây