13. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO  CHO TỈNH ĐỒNG NAI

13. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC DU LỊCH CHẤT LƯỢNG CAO CHO TỈNH ĐỒNG NAI

 05:09 26/05/2020

TÓM TẮT: Bài viết đề cập đến thực trạng đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai dựa trên nguồn số liệu của: Tổng cục du lịch Việt Nam; Viện nghiên cứu phát triển du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai; Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Nai; Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai. Thực tế phát triển của ngành du lịch tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây cho thấy có sự gia tăng thiếu hụt nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Mặc dù Tỉnh đã tiến hành công tác đầu tư về đào tạo, tuyển dụng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao tại tỉnh Đồng Nai.
Từ khóa: Tỉnh Đồng Nai, chất lượng cao, đào tạo, du lịch, nguồn nhân lực.

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

6. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI

 23:25 10/04/2019

Tóm tắt: Trong các nghiên cứu về giáo dục hiện nay, một trong những vấn đề trọng tâm mà ngành giáo dục đang hướng tới đó là chuẩn bị được nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang bùng nổ trên toàn cầu. Giáo dục STEM là một trong những chìa khóa quan trọng nhằm giải quyết bài toán trên một cách hiệu quả mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng.
Từ khóa: Giáo dục STEM, giáo dục phổ thông, định hướng, nguồn nhân lực.

9. TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

9. TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

 23:25 10/04/2019

Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, sự chuyển dịch nguồn lao động giữa các nước là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Nguồn nhân lực chất lượng cao trở thành lợi thế nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Các trường đại học có sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp và xã hội. Bài viết chỉ ra sự cần thiết của mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp, một số trở ngại và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ở Việc Nam hiện nay.
Từ khóa: Nguồn nhân lực, mối quan hệ giữa trường đại học và doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

03. Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng cho lực lượng lao động tham gia học nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang

 04:20 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập vài nét về thực trạng chất lượng nguồn lực lao động của tỉnh, nhu cầu và định hướng phát triển nguồn lực lao động của tỉnh trong thời gian tới, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường đào tạo nghề cho lao động, đào tạo lao động chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm,…
Từ khóa: Tuyên truyền, giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề, nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực.

08. Một số vấn đề về dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học địa phương

08. Một số vấn đề về dự báo nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực ở các trường đại học địa phương

 11:52 27/10/2018

Tóm tắt: Hiện nay, chiến lược kế hoạch phát triển nguồn nhân lực quốc gia, địa phương đang chỉ ra các thông tin dự báo dài hạn, mang tầm vĩ mô trong khi nhu cầu nguồn nhân lực luôn luôn biến động. Do đó, các trường đại học cần chủ động xây dựng kế hoạch dự báo nhu cầu đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương và thế mạnh đào tạo của Nhà trường. Bài báo đề cập một số khái niệm, nội dung và vai trò của công tác dự báo nhu cầu đào tạo, một số hạn chế và đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả dự báo nhu cầu đào tạo mà các trường đại học cần phải thực hiện.
Từ khóa: trường đại học địa phương, nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu đào tạo.

02. Đổi mới chế độ cử tuyển đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ người dân tộc thiểu số

02. Đổi mới chế độ cử tuyển đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại chỗ người dân tộc thiểu số

 06:37 23/04/2018

Tóm tắt: Chế độ cử tuyển là chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, người dân tộc thiểu số của Đảng và nhà nước. Đổi mới chế độ cử tuyển nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách cử tuyển, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, người dân tộc thiểu số có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là vấn đề cần được nghiên cứu giải quyết. Bài viết góp phần giải quyết những vấn đề: mối quan hệ chế độ cử tuyển với phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; khái quát về tình hình thực hiện chế độ cử tuyển từ năm 1990 đến nay và một số giải pháp đổi mới chế độ cử tuyển trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Cử tuyển, Chính sách cử tuyển, Chế độ cử tuyển, Dân tộc thiểu số, nguồn nhân lực.

05. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một yêu cầu cấp thiết của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

05. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - một yêu cầu cấp thiết của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay

 23:49 07/01/2018

Tóm tắt: Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại, nguồn nhân lực - như là một lực lượng sản xuất hàng đầu của xã hội, yếu tố chính là quyết định quan trọng nhất, là động lực cơ bản nhất. Vì vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Từ khóa: công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế xã hội.

25. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI KHOA DU LỊCH -  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

25. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH HƯỚNG DẪN DU LỊCH TẠI KHOA DU LỊCH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

 21:18 18/12/2017

Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt nhằm góp phần phát triển ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỉ lệ ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Khi Việt Nam gia nhập nhiều tổ chức quốc tế và khu vực như: WTO, ASEAN, AEC... làm cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt thì chất lượng nguồn nhân lực phải được nâng cao. Việc đổi mới phương pháp đào tạo, cách tiếp cận thông tin sao cho phù hợp với thực tế là đòi hỏi cần thiết đối với các cơ sở đào tạo. Bên cạnh đó, việc chủ động tìm những giải pháp để khắc phục khó khăn trong quá trình giảng dạy, xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình cũng là một trong những công cụ cạnh tranh hữu hiệu trong quá trình hội nhập. Bài viết phân tích thực trạng đào tạo nguồn nhân lực của ngành Hướng dẫn du lịch thuộc Khoa Du lịch - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Từ đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hướng dẫn viên du lịch đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Từ khóa: Đào tạo, nguồn nhân lực, ngành Du lịch, hướng dẫn viên du lịch.

06. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở miền núi Thanh Hóa hiện nay

06. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số ở miền núi Thanh Hóa hiện nay

 03:03 19/10/2017

Tóm tắt: Quá trình phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số phải là kết quả của việc thực hiện đồng bộ những giải pháp được nêu trong bài và trong hệ thống các giải pháp đó, thì hoạt động giáo dục, đào tạo có vai trò rất quan trọng, cấp thiết nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo ra đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật, quản lí kinh tế, xã hội, công nhân kĩ thuật và nhân viên nghiệp vụ lành nghề để xây dựng và phát triển miền núi, vùng dân tộc thiểu số, đưa các dân tộc thiểu số nhanh chóng tiến lên, hòa nhập vào công cuộc đổi mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Từ khóa: giải pháp, dân tộc thiểu số, nguồn nhân lực, Thanh Hóa.

05. Thử nghiệm một số giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ 

05. Thử nghiệm một số giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ 

 23:16 04/10/2017

Tóm tắt: Bài viết đưa ra quy trình tiến hành thử nghiệm 02 giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ, gồm: 1) Tổ chức tự bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên về giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực sinh viên gắn với nhu cầu thị trường lao động; 2) Tổ chức và triển khai hoạt động tự bồi dưỡng năng lực quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động cho cán bộ quản lí các cấp trong trường.
Từ khóa: thử nghiệm, giải pháp, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng Bắc bộ.

31. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ  THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

31. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 12:30 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động, làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp quản lí đào tạo có hiệu quả đội ngũ này tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng bắc bộ.

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 12:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết tổng quan những nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam liên quan đến quản lí đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, làm cơ sở cho những nghiên cứu vận dụng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử tại các trường cao đẳng cộng nghệ tại Việt Nam.
Từ khóa: quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, chuẩn đầu ra.

08. Giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ

08. Giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ

 05:08 07/09/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày 06 giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ, gồm: xác định nhu cầu nguồn nhân lực; hoàn thiện chương trình đào tạo; bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên; nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường đào tạo; đánh giá kết quả đào tạo; bồi dưỡng năng lực quản lí đào tạo.
Từ khóa: giải pháp, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng Bắc bộ.

84.	Nhân lực chất lượng cao - Động lực phát triển du lịch Cửa Lò trong thời kì hội nhập

84. Nhân lực chất lượng cao - Động lực phát triển du lịch Cửa Lò trong thời kì hội nhập

 11:42 23/07/2017

Bài viết khái quát chung về tiềm năng phát triển du lịch và nguồn nhân lực chất lượng cao của Cửa Lò, qua đó nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao nhằm phục vụ ngành du lịch Cửa Lò trong giai đoạn hiện nay.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 21:36 20/07/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cơ sở đào tạo nói chung và trường CĐSPTƯ nói riêng. Bài viết đề xuất 6 giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu xã hội và qua đó khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

6. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam

6. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam

 21:36 20/07/2017

Bài báo trình bày về thực trạng phát triển nguồn nhân lực giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại Việt Nam. Tác giả cũng đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục hòa nhập ở nước ta như: Triển khai nhiều chương trình hỗ trợ về số lượng và chất lượng, đẩy mạnh vai trò của báo chí … nhằm đảm bảo hơn nữa trẻ khuyết tật có cơ hội được học tập công bằng như các trẻ em cùng lứa tuổi.

15. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao-yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay

15. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao-yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay

 03:22 13/07/2017

Bài báo trình bày thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao-yêu cầu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay và vai trò của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Sơn La.

26.	Một số nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

26. Một số nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực thế giới; - Các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực trong nước.

25.	Phát triển nguồn nhân lực giáo dục mầm non tỉnh Ninh Bình

25. Phát triển nguồn nhân lực giáo dục mầm non tỉnh Ninh Bình

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng phát triển nguồn nhân lực giáo dục mầm non Tỉnh Ninh Bình, năm học 2015-2016, gồm: Thực trạng nguồn nhân lực ở các cơ sở giáo dục mầm non Tỉnh Ninh Bình, năm học 2015-2016. Thực trạng nguồn nhân lực của các cơ quan quản lí, chỉ đạo về giáo dục mầm non Tỉnh Ninh Bình. Thực trạng nguồn nhân lực ở các cơ sở đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên mầm non; - Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non nhằm phát triển triển nguồn nhân lực giáo dục mầm non Tỉnh Ninh Bình như: Giải pháp về đào tạo sinh viên chuyên ngành giáo dục mầm non Trường Đại học Hoa Lư. Giải pháp về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy chuyên ngành giáo dục mầm non.

29.	Thực trạng và giải pháp quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

29. Thực trạng và giải pháp quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long như: Về tình hình việc làm. Về mạng lưới. Về quy mô. Về chương trình, giáo trình dạy nghề. Về đội ngũ giáo viên dạy nghề. Về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; - Một số giải pháp quản lí đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực vùng đồng bằng sông Cửu Long như: Đối với các cấp quản lí. Đối với giảng viên, giáo viên dạy nghề. Đối với học viện; - Kết luận.

74. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÙNG TÂY BẮC

74. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VÙNG TÂY BẮC

 22:43 10/07/2017

Tây Bắc là địa bàn thuộc vùng núi cao, biên giới có vị trí chiến lược quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc, Tây Bắc đã đạt được những thành tựu quan trọng về giáo dục và đào tạo. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít khó khăn và hạn chế. Bài viết khái quát lại một số thành tựu, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và đưa ra một số kiến nghị nhằm phát triển giáo dục và đào tạo vùng này.

79. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NHẬT BẢN

79. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NHẬT BẢN

 22:43 10/07/2017

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ hiện nay, vấn đề khai thác tối đa nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định sự phát triển của các quốc gia. Những thành công trong việc khai thác nguồn nhân lực của Nhật Bản là một điển hình mà chúng ta cần nghiên cứu, học tập. Bài viết phân tích một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng và sử dụng nguồn nhân lực của Nhật Bản như: chú trọng giáo dục và đào tạo con người, động viên tính tích cực của người lao động, phát huy tính kỉ luật, tinh thần đoàn kết, kĩ năng phối hợp nhóm của người lao động, khai thác năng lực sáng tạo của nguồn nhân lực.

19. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CHỦ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN  NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

19. VAI TRÒ CỦA GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VỚI VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CHỦ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

 21:14 10/07/2017

Giáo dục- đào tạo là biện pháp chủ đạo, cốt lõi nhất trong việc nâng cao năng lực chủ thể, góp phần phát huy vai trò nhân tố chủ quan trong phát triển nguồn nhân lực ngành Giao thông vận tải- ngành sản xuất vật chất thuộc cơ sở hạ tầng của nền kinh tế quốc dân, có vị trí chiến lược trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước. Thực hiện giáo dục- đào tạo nhằm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, CBQL; Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lí ở các cơ sở đào tạo; Nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên; Nâng cao nhận thức và năng lực của người lao động, góp phần tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển nguồn nhân lực Giao thông vận tải.

01. Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục

01. Phát triển nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục

 06:04 06/06/2017

Tóm tắt: Nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục được coi là lực lượng tiên phong định hướng con đường, những bước đi cho sự vận hành của toàn hệ thống giáo dục quốc dân. Do vậy, muốn phát triển đồng bộ và hiệu quả nền giáo dục quốc dân, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo thì điều kiện tiên quyết là phát triển, quản lí nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học giáo dục tại các cơ sở.
Từ khóa: nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, giáo dục.

02. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

02. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, miền núi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

 23:16 25/05/2017

Tóm tắt: Phát huy nguồn lực con người, nguồn lực lớn nhất, quí báu nhất trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá và là sự nghiệp quan trọng của toàn Đảng, toàn dân. Đất nước chỉ thực sự phồn vinh, thịnh vượng khi tiềm năng con người được toả sáng. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực đã và đang trở thành nhiệm vụ hết sức cấp bách không phải chỉ ở cấp quốc gia mà còn là vấn đề của từng vùng, miền, dựa theo đặc điểm về địa lí, dân cư và yêu cầu định hướng phát triển kinh tế - xã hội...
Từ khóa: nguồn nhân lực, dân tộc, giáo dục và đào tạo.

04. Các hướng nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

04. Các hướng nghiên cứu về phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường phổ thông dân tộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 05:49 11/05/2017

Tóm tắt: Bài báo tổng quan những vấn đề lí luận và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực, phát triển đội ngũ giáo viên dạy tiếng Khmer ở các trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực Đồng bằng sông Cửu long; từ đó, đề xuất định hướng nghiên cứu nhằm phát triển đội ngũ này theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp của họ tại các trường phổ thông dân tộc nội trú ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: giáo viên, Khmer, nguồn nhân lực, chuẩn nghề nghiệp, Đồng bằng sông Cửu Long.

6. XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO  TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020

6. XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG GIAI ĐOẠN 2016-2020

 05:15 10/05/2017

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp giáo dục, cơ sở đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng, không ngừng phấn đấu vì sức khỏe con người thông qua những nỗ lực nâng cao chất lượng trong đào tạo nguồn nhân lực y tế, trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh Tiền Giang và khu vực. Bài viết đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang, xác định nội dung và giải pháp xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của nhà trường trong giai đoạn 2016-2020.

15. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU  VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN

15. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN

 05:38 03/05/2017

Giáo dục đại học là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt, có chất lượng hệ thống giáo dục đại học là nhân tố cơ bản đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kì hội nhập. Thực tiễn của những năm đổi mới nền giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã và đang chứng minh vai trò của giáo dục đại học đối với sự phát triển chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt đảm bảo sự tăng trưởng bền vững đất nước và tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay.

21. Nguồn nhân lực khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế

21. Nguồn nhân lực khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế

 03:00 04/04/2017

Bài báo này phân tích thực tế của cơ cấu và chất lượng kĩ thuật nguồn nhân lực khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số qua việc tập hợp số liệu, khảo sát. Tác giả tổng hợp một số chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số trong suốt nhưng năm qua và kết quả đạt được, do đó thể hiện yêu cầu phát triển nguồn nhân lực tại những khu vực nông thôn vùng dân tộc thiểu số cái mà cần phải có những cải cách và cơ chế, những chính sách đặc biệt trong bối cảnh tái cấu trúc kinh tế hiện nay.

13. Tăng cường mối liên hệ giữa đào tạo nghề với sử dụng nguồn nhân lực ở các cơ sở sản xuất

13. Tăng cường mối liên hệ giữa đào tạo nghề với sử dụng nguồn nhân lực ở các cơ sở sản xuất

 05:21 30/03/2017

Nhu cầu, nhiệm vụ đào tạo của các trường cao đẳng, đại học nói chung, trường trung cấp nghề nói riêng luôn xuất phát từ đòi hỏi khách quan của thực tiễn sản xuất. Do đó, xuất hiện mối liên hệ biện chứng giữa đào tạo của nhà trường với các cơ sở sản xuất, giữa đào tạo và sử dụng kết quả đào tạo. Chất lượng nguồn nhân lực cở các trường trung cấp nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lao động nghề nghiệp của người lao động được tuyển làm việc tại các cơ sở sản xuất. Do đó, tăng cường mối liên hệ với cơ sở sản xuất là nội dung quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở đào tạo nghề tại các trường đào tạo nghề hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây