4. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ KHÓA HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH BLENDED LEARNING HIỆU QUẢ

4. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ KHÓA HỌC Ở ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH BLENDED LEARNING HIỆU QUẢ

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Những năm gần đây, ở Việt Nam, mô hình học tập kết hợp (Blended Learning) đã bắt đầu được nghiên cứu và ứng dụng chủ yếu ở bậc học đại học. Vì là mô hình dạy học mới và chưa được sử dụng rộng rãi trong bối cảnh Việt Nam, nên các cơ sở giáo dục và giảng viên còn gặp nhiều khó khăn để thiết kế khóa học Blended Learning. Bài báo tìm hiểu cơ sở lí thuyết về Blended Learning trên thế giới; đồng thời, kết hợp với thực tiễn giáo dục tại Việt Nam để đề xuất những nguyên tắc phù hợp trong thiết kế khóa học theo mô hình này. Việc áp dụng các nguyên tắc này góp phần nâng cao hiệu quả khi kết hợp dạy học trực tiếp với dạy học trực tuyến.
Từ khóa: dạy học kết hợp, nguyên tắc, thiết kế khóa học, giáo dục đại học

13. Một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay

13. Một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay

 17:27 26/07/2019

Tóm tắt: Trong quá trình đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đã được các cấp quản lí, giáo viên bộ môn quan tâm. Tuy nhiên, trong thực tế, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bộ môn hiện nay còn thấp, chưa đáp ứng được những yêu cầu chung của việc đổi mới GD-ĐT. Bài viết xác định một số nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực ở trường trung học phổ thông hiện nay.
Từ khóa: nguyên tắc, ứng dụng công nghệ thông tin, Giáo dục công dân, năng lực.

03. Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị

03. Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” ở các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị

 10:00 09/02/2018

Tóm tắt: Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách là nội dung quan trọng nhất, bao trùm, chi phối tất cả những nội dung khác của nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng; là cơ sở bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, phát huy trí tuệ của các đảng viên, tạo nên sức mạnh của tổ chức đảng.
Từ khóa: tổ chức Đảng, lãnh đạo, nguyên tắc.

16. Nguyên tắc tăng cường giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

16. Nguyên tắc tăng cường giáo dục đạo đức kinh doanh trong dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông

 18:08 22/12/2017

Tóm tắt: Đặc điểm của môn giáo dục công dân ở trung học phổ thông là sự tích hợp nhiều nội dung giáo dục xã hội cần thiết cho công dân. Một trong những chuẩn mực quan trọng cần hình thành cho học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân là giáo dục đạo đức kinh doanh. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức kinh doanh cho học sinh ở trung học phổ thông, giáo viên cần phải sử dụng một số nguyên tắc như: đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu bài học, lựa chọn nội dung giáo dục đạo đức kinh doanhphải gắn lí luận với thực tiễn, đảm bảo tính vừa sức, phát huy tính tích cực,chủ động và vốn kinh nghiệm thực tế của học sinh.
Từ khoá: Phương pháp dạy học, dạy học tích cực, giáo dục đạo đức kinh doanh, nguyên tắc.

51. GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

51. GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON

 16:26 06/12/2017

Tóm tắt: Giao tiếp là một hoạt động cơ bản của con người. Trong trường mầm non, hàng ngày giáo viên mầm non phải giao tiếp với rất nhiều đối tượng khác nhau, như: trẻ, phụ huynh, đồng nghiệp và lãnh đạo, nên đòi hỏi mỗi giáo viên phải có kĩ năng giao tiếp và ứng xử nhất định, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển tâm lí, tình cảm và nhận thức của trẻ cũng như hiệu quả công việc của giáo viên. Vì vậy, bài viết đề cập đến một số nguyên tắc và phương thức giao tiếp của giáo viên mầm non cũng như tìm hiểu thực tế giao tiếp của giáo viên tại một số cơ sở chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở Hà Nội.
Từ khóa: Giao tiếp, giáo viên mầm non, nguyên tắc, phương thức.

01. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC:  KẾT HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG, XÃ HỘI  TRONG THỰC HÀNH GIÁO DỤC VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA HIỆN NAY

01. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC: KẾT HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG, XÃ HỘI TRONG THỰC HÀNH GIÁO DỤC VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA HIỆN NAY

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao. Do đó, muốn thực hiện được sự giáo dục toàn diện học sinh, phải coi trọng cả giáo dục nhà trường lẫn giáo dục gia đình và xã hội. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã đề ra nguyên tắc giáo dục: kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong thực hành giáo dục. Bài viết này, góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội cũng như mối quan hệ giữa chúng; đánh giá và đề xuất các biện pháp để tăng cường giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội cũng sự kết hợp của giáo dục gia đình, nhà trường trong tình hình mới.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục, nguyên tắc

05. Nguyên tắc và biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân

05. Nguyên tắc và biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân

 16:49 07/11/2017

Tóm tắt: Vấn đề bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên và quản lí hiệu quả hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên đang trở thành nội dung cấp thiết trong hệ thống quản lí của các trường cao đẳng công an nhân dân, đòi hỏi các trường phải tìm kiếm những giải pháp quản lí hiệu quả để thực hiện đồng bộ. Bài viết đề cập đến một số nguyên tắc và biện pháp quản lí hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên các trường cao đẳng công an nhân dân nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phù hợp với sự phát triển thực tiễn của từng trường và đáp ứng những yêu cầu mới của xã hội hiện đại.
Từ khóa: Nguyên tắc, biện pháp, quản lí hiệu quả, giáo dục, năng lực sư phạm, bồi dưỡng, công an nhân dân.

57. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (PHẦN TRIẾT HỌC) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN

57. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC KHI ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN (PHẦN TRIẾT HỌC) NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN

 23:59 01/10/2017

Tóm tắt: Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là môn học có vai trò và ý nghĩa to lớn trong việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận cho người học. Tuy nhiên, đây là một môn học khó, đòi hỏi người dạy cần lựa chọn phương pháp thích hợp, phát huy tính tích cực chủ động của người học. Thảo luận nhóm là một trong những phương pháp có nhiều ưu điểm và được sử dụng thường xuyên trong dạy học tích cực. Để áp dụng hiệu quả phương pháp này, chúng ta cần tuân theo những nguyên tắc nhất định để có thể tổ chức, điều khiển hoạt động dạy và học cho phù hợp.
Từ khóa: Nguyên tắc, áp dụng phương pháp thảo luận nhóm, dạy học môn Những nguyên l cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

45. ỨNG  DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHO TRẺ MẦM NON TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH  HOA SEN

45. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP MONTESSORI TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC - GIÁO DỤC CHO TRẺ MẦM NON TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỰC HÀNH HOA SEN

 18:32 26/09/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày ứng dụng phương pháp Montessori trong tổ chức hoạt động giáo dục tại Trường Mầm non thực hành Hoa Sen - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương: Xây dựng thời khóa biểu, nguyên tắc, mục tiêu ứng dụng, cách tổ chức, đánh giá kết quả...
Từ khóa: Phương pháp Montessori, góc thực hành cuộc sống, góc cảm giác, góc toán, góc ngôn ngữ, góc văn hoá, xây dựng thời khóa biểu, nguyên tắc, mục tiêu ứng dụng, cách tổ chức, đánh giá kết quả.

36. NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG NGHỆ THUẬT  TRONG GIÁO DỤC THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN

36. NGUYÊN TẮC VẬN DỤNG NGHỆ THUẬT TRONG GIÁO DỤC THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN

 09:45 23/08/2017

Bài viết trình bày các nguyên tắc của vận dụng nghệ thuật trong GDTHTM cho SV trong bối cảnh đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao gắn liền với mục tiêu phát triển con người toàn diện trong xã hội hiện đại đang đặt ra yêu cầu bức thiết đối với các trường đại học và cao đẳng về sự cân bằng giữa đào tạo chuyên môn và giáo dục lí tưởng, thị hiếu cho SV trong đó có GDTHTM.

29. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN ĐỊA LÍ 10 Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

29. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC DẠY HỌC PHÂN HÓA TRONG MÔN ĐỊA LÍ 10 Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 09:26 23/08/2017

Bài viết phân tích nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức dạy học phân hóa trong môn Điạ lí 10 ở trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực của học sinh trong học tập, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng dạy học ở trường phổ thông

20. Những nguyên tắc và điều kiện tổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

20. Những nguyên tắc và điều kiện tổ chức hoạt động sáng tạo của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 11:05 10/09/2016

Bài viết đưa ra 7 nguyên tắc (đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học, tính giáo dục và định hướng nghề nghiệp của học sinh; lí thuyết và thực tiễn; cái cụ thể và cái trừu tượng; tính vững chắc của tri thức và tính mềm dẻo, linh hoạt của tư duy; tính vừa sức chung và tính vừa sức riêng; vai trò tự giác, tích cực, độc lập của học sinh với vai trò chủ đạo của giáo viên; cá nhân và tập thể) và 4 điều kiện cần thiết (giáo viên xây dựng kế hoạch bài học theo quan điểm dạy học tích cực, sáng tạo; chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị; có kế hoạch cụ thể; tạo môi trường học tập, hoạt động sáng tạo thuận lợi) để tổ chức các hoạt động sáng tạo học học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông.

7. Một số nguyên tắc và phương pháp cơ bản khi giáo dục đạo đức cho trẻ em trong gia đình Việt Nam hiện nay

7. Một số nguyên tắc và phương pháp cơ bản khi giáo dục đạo đức cho trẻ em trong gia đình Việt Nam hiện nay

 15:34 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày các nguyên tắc giáo dục trẻ em trong gia đình (tôn trọng nhân cách trẻ; nghiêm khắc, khoan dung, độ lượng; yêu thương; quyền uy của cha mẹ); phương pháp giáo dục đạo đức cho trẻ em trong gia đình (nêu gương, rèn luyện thói quen tốt, khen thưởng, kỉ luật và trừng phạt, giáo dục đạo đức thông qua quá trình lao động).
Từ khóa: nguyên tắc, giáo dục đạo đức, trẻ em, gia đình.

12. Nguyên tắc và quy trình dạy học theo tiếp cận mục tiêu

12. Nguyên tắc và quy trình dạy học theo tiếp cận mục tiêu

 14:19 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số nguyên tắc dạy học theo tiếp cận mục tiêu; quy trình dạy học theo tiếp cận mục tiêu.
Từ khóa: Nguyên tắc, quy trình, dạy học, tiếp cận mục tiêu.

21. Bàn về nguyên tắc tính vừa sức trong thiết kế và giảng dạy chương trình giáo dục công dân 10

21. Bàn về nguyên tắc tính vừa sức trong thiết kế và giảng dạy chương trình giáo dục công dân 10

 10:56 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày quan niệm về tính vừa sức trong dạy học; cơ sở lí luận và thực tiễn của nguyên tắc tính vừa sức; thực trạng chương trình - sách giáo khoa và những khó khăn trong việc dạy học môn Giáo dục công dân 10.
Từ khóa: nguyên tắc, tính vừa sức, thiết kế, giảng dạy, giáo dục công dân 10.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây