61. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÊ PHÁN  CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÔNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

61. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG PHÊ PHÁN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÔNG QUA GIẢNG DẠY KINH TẾ CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY

 04:43 29/05/2020

Tóm tắt: Lí luận Kinh tế chính trị là một trong ba trụ cột của học thuyết Mác - Lênin. Vì vậy, để thực hiện âm mưu phủ nhận hệ tư tưởng Mác - Lênin, trong thời gian tới các thế lực thù địch sẽ tiếp tục coi việc xuyên tạc, chống phá để tiến tới phủ nhận lí luận Kinh tế chính trị Mác - Lênin là hoạt động trọng tâm trọng điểm. Thực tế này đặt ra những yêu cầu mới và cần thiết phải có những biện pháp thích hợp để phê phán, ngăn chặn những quan điểm sai trái này.
Từ khóa: Kinh tế chính trị, nhà nước, quan điểm sai trái, phê phán.

59. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐẢM BẢO ĐỊNH HƯỚNG  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG  Ở VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

59. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG ĐẢM BẢO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM: THÀNH TỰU VÀ HẠN CHẾ

 06:28 22/05/2020

Tóm tắt: Kinh tế thị trường là giai đoạn phát triển cao của kinh tế hàng hóa, là kết quả phát triển lâu dài của lực lượng sản xuất và xã hội hóa các quan hệ kinh tế. Trong lịch sử phát triển xã hội, kinh tế thị trường không phát triển theo một mô hình duy nhất và trên thế giới có rất nhiều mô hình kinh tế thị trường khác nhau. Qua quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường, Nhà nước đã phát huy được vai trò của mình, đảm bảo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa cho nền kinh tế. Bài viết tập trung chỉ ra những thành tựu và hạn chế đối với vai trò của Nhà nước trong đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa đối với phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
Từ khóa: Nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường, thành tựu, hạn chế.

1. Thực trạng về công tác lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thuộc Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

1. Thực trạng về công tác lãnh đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước đối với các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thuộc Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội

 03:35 28/09/2016

Tóm tắt: Khẳng định vị trí, vai trò của các trường cao đẳng, đại học ngoài công lập, bài viết nhấn mạnh những kết quả đã đạt được của các trường ngoài công lập, thực trạng vấn đề quản lí và công tác xây dựng Đảng trong các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập thuộc Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội, là cơ sở để tổng kết thực tiễn và khái quát thành công tác lí luận, cụ thể hóa bằng các giải pháp trong quản lí nhà nước đối với các trường ngoài công lập.
Từ khóa: công tác lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, đại học, cao đẳng, Hà Nội

14. Giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về "quyền con người" cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

14. Giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về "quyền con người" cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

 05:12 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về "quyền con người" cho học sinh, sinh viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay và đưa ra một số biện pháp giáo dục quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về quyền con người.
Từ khoá: giáo dục, quan điểm của Đảng, Nhà nước, quyền con người, học sinh, sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây