5. MỘT SỐ NHÓM KĨ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA  CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

5. MỘT SỐ NHÓM KĨ NĂNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Trong các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động ngoại khóa ở các nhà trường quân đội phải kể đến vai trò của đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục. Kĩ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa của cán bộ quản lí giáo dục ở các nhà trường quân đội đã từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, trong thời gian tới để đáp ứng mục tiêu giáo dục, đào tạo, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, cán bộ quản lí giáo dục cần học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, trong đó có kĩ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa. Bài viết trình bày về các nhóm kĩ năng tổ chức hoạt động ngoại khóa của cán bộ quản lí giáo dục ở các nhà trường quân đội hiện nay.
Từ khóa: Kĩ năng tổ chức, hoạt động ngoại khóa, học viên, cán bộ quản lí giáo dục, nhà trường quân đội.

13. Thị hiếu thẩm mĩ và định hướng thị hiếu thẩm mĩ cho học viên trong các nhà trường quân đội hiện nay

13. Thị hiếu thẩm mĩ và định hướng thị hiếu thẩm mĩ cho học viên trong các nhà trường quân đội hiện nay

 14:38 14/04/2020

Tóm tắt: Thị hiếu thẩm mĩ có vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của con người nói chung và đối với học viên trong các nhà trường quân đội nói riêng. Bài viết làm rõ bản chất của thị hiếu thẩm mĩ và xu hướng thẩm mĩ của học viên quân đội hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm định hướng thị hiếu thẩm mĩ cho học viên trong các nhà trường quân đội.
Từ khóa: thị hiếu thẩm mĩ, học viên, nhà trường quân đội.

03. Thực trạng và biện pháp nâng cao một số kĩ năng sống cần thiết cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

03. Thực trạng và biện pháp nâng cao một số kĩ năng sống cần thiết cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay

 15:23 05/01/2020

Tóm tắt: Bài viết khảo sát, đánh giá thực trạng kĩ năng sống của học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay dưới góc độ tự đánh giá của học viên và đánh giá của giảng viên, cán bộ quản lí, từ đó đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cần thiết cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay.
Từ khóa: Kĩ năng sống, học viên, nhà trường quân đội.

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN  TÀI NĂNG QUÂN SỰ Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG QUÂN SỰ Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 22:57 24/06/2019

Tóm tắt: Phát triển tài năng quân sự là một trong các nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Việc phát triển tài năng quân sự hiện nay ở các nhà trường quân đội từng bước được chú trọng; tuy nhiên, để phát huy hết phẩm chất, năng lực chuyên biệt của các tài năng quân sự, lãnh đạo, chỉ huy ở các nhà trường quân đội cần thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hoạt động phát triển tài năng quân sự.
Từ khóa: Tài năng quân sự, nhà trường quân đội, tâm lí, chỉ huy, lãnh đạo.

25. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN  TÀI NĂNG QUÂN SỰ CỦA HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

25. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG QUÂN SỰ CỦA HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Phát triển tài năng quân sự cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay chịu sự ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan. Mỗi yếu tố có mức độ tác động khác nhau đến sự phát triển tài năng quân sự của học viên ở các nhà trường quân đội. Làm rõ sự tác động của các yếu tố chủ quan thuộc về bản thân học viên và các yếu tố khách quan thuộc về môi trường giáo dục, đào tạo mà học viên đang học tập cùng với những yếu tố thuộc về môi trường xã hội sẽ là những điều kiện quan trọng nhằm định hướng, điều chỉnh sự tác động một cách có hiệu quả nhằm nâng cao quá trình phát triển tài năng quân sự của học viên ở các nhà trường quân đội.
Từ khóa: Các yếu tố tác động, tài năng quân sự, học viên, nhà trường quân đội.

04. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và phương hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các nhà trường quân đội hiện nay

04. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và phương hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các nhà trường quân đội hiện nay

 19:53 21/04/2019

Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống, trong đó có GD-ĐT. Đổi mới phương pháp dạy học là một trong những biện pháp quan trọng để triển khai, ứng dụng thành quả cách mạng công nghiệp 4.0, nâng cao chất lượng GD-ĐT đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Bài viết nghiên cứu, đề xuất phương hướng đổi mới phương pháp dạy học ở các nhà trường quân đội trước tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khóa: Phương pháp dạy học, cách mạng công nghiệp 4.0, nhà trường quân đội.

26. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN  Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

26. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học là một hoạt động đặc thù của học viên ở các nhà trường quân đội. Nó có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục cho học viên phương pháp chiếm lĩnh tri thức, bồi dưỡng năng lực độc lập tư duy sáng tạo, những phẩm chất nhân cách tốt đẹp của người sĩ quan các nhà trường quân đội trong tương lai. Bài viết đề cập vấn đề phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho học viên các nhà trường quân đội hiện nay.
Từ khóa: nhà trường quân đội, kĩ năng nghiên cứu khoa học, học viên.

16. Quy trình triển khai hệ thống chất lượng theo tiếp cận CIPO trong quản lí thiết bị đào tạo của các trường đại học kĩ thuật trong quân đội

16. Quy trình triển khai hệ thống chất lượng theo tiếp cận CIPO trong quản lí thiết bị đào tạo của các trường đại học kĩ thuật trong quân đội

 15:10 05/12/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu này góp phần làm rõ quy trình đảm bảo chất lượng trong công tác quản lý thiết bị đào tạo của các trường đại học kĩ thuật trong quân đội. Nội dung quy trình gắn với các thành tố CIPO trong mối quan hệ với các nội dung quản lí thiết bị đào tạo ở các trường đại học kĩ thuật trong quân đội. Các nội dung đề xuất sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học kĩ thuật trong quân đội ở giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Thiết bị đào tạo, hệ thống chất lượng, quy trình đảm bảo chất lượng, nhà trường quân đội.

04. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội theo tiếp cận năng lực

04. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội theo tiếp cận năng lực

 15:51 07/09/2017

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội theo tiếp cận năng lực có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết trong tình hình hiện nay. Trên cơ sở luận giải những vấn đề lí luận và thực tiễn, bài viết đề xuất những biện pháp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội có năng lực toàn diện, đáp ứng tốt mọi nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần xây dựng, phát triển nhà trường đại học trong quân đội vững mạnh thời kì mới.
Từ khóa: phát triển cán bộ quản lí đào tạo, tiếp cận năng lực, nhà trường quân đội.

20. HỆ THỐNG KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN  CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI

20. HỆ THỐNG KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN CỦA GIẢNG VIÊN TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI

 09:13 23/08/2017

Kĩ năng NCKH là thành tố cấu thành quan trọng trong năng lực nghề nghiệp của mỗi người giảng viên, giảng viên trẻ ở các trường đại học trong quân đội, nếu thiếu, yếu kĩ năng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy học và NCKH của người giảng viên trẻ ở các trường đại học trong quân đội. Hệ thống kĩ năng NCKH của giảng viên trẻ bao gồm: Nhóm kĩ năng chuẩn bị NCKH; Nhóm kĩ năng triển khai nghiên cứu đề tài khoa học; Nhóm kĩ năng trình bày kết quả NCKH.

03. Xây dựng môi trường giáo dục ở các nhà trường quân đội hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

03. Xây dựng môi trường giáo dục ở các nhà trường quân đội hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

 10:18 07/08/2017

Tóm tắt: Xây dựng môi trường giáo dục ở các nhà trường quân đội là hoạt động có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc hiện nay. Để thực hiện có hiệu quả hoạt động này, các nhà trường quân đội cần bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và có những biện pháp thiết thực, phù hợp với điều kiện của mình.
Từ khóa: Đại hội XII, Giáo dục, môi trường giáo dục, nhà trường quân đội.

18.	 Vai trò của giảng viên với việc phát triển tính sáng tạo cho học viên trong học tập ở các nhà trường quân đội hiện nay

18. Vai trò của giảng viên với việc phát triển tính sáng tạo cho học viên trong học tập ở các nhà trường quân đội hiện nay

 15:10 19/07/2017

Bài báo trình bày các yêu cầu đối với giảng viên để phát triển tính sáng tạo trong học tập cho học viên ở nhà trường quân đội.

61. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

61. XÂY DỰNG HỆ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CHO HỌC VIÊN Ở CÁC HỌC VIỆN, NHÀ TRƯỜNG TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 09:07 11/07/2017

Xây dựng hệ giá trị đạo đức cho học viên ở các học viện, nhà trường trong quân đội hiện nay là một vấn đề hết sức quan trọng nhằm đảm bảo cho quá trình phát triển nhân cách của học viên diễn ra đúng hướng, phù hợp với chuẩn mực đạo đức cách mạng, đáp ứng mục tiêu yêu cầu giáo dục - đào tạo của các học viện, nhà trường đã xác định.

07. Quản lí thiết bị đào tạo các nhà trường quân đội theo quan điểm đảm bảo chất lượng

07. Quản lí thiết bị đào tạo các nhà trường quân đội theo quan điểm đảm bảo chất lượng

 16:53 11/05/2017

Tóm tắt: Quản lí thiết bị đào tạo ở các nhà trường Quân đội theo quan điểm đảm bảo chất lượng là tổng thể những tác động theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng của các chủ thể quản lí trong nhà trường nhằm xây dựng, bổ sung, phát triển và sử dụng có hiệu quả các thiết bị này trong suốt quá trình đào tạo của các nhà trường qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của các trường.
Từ khóa: Thiết bị đào tạo, đảm bảo chất lượng, nhà trường quân đội.

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

15. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 14:27 14/03/2017

Xây dựng môi trường giáo dục có giá trị chuyên nghiệp cho sinh viên là một công việc quan trọng và cần thiết cho mỗi cơ sở giáo dục đại học nói chung và quân đội nói riêng theo hướng dẫn để nâng cao chất lượng tổng thể của giáo dục-đào tạo. Bài viết tập trung vào nội dung đề xuất và bình luận, biện pháp cơ bản để xây dựng môi trường giáo dục có giá trị cho sinh viên trong sự nghiệp của trường quân sự.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây