7. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

7. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát thực trạng và mối tương quan giữa nhận thức, thái độ và hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Khảo sát với 759 SV Trường Đại học Cần Thơ về thực trạng nhận thức, thái độ, và hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ bằng bảng hỏi. Phần mềm SPSS For Windows được sử dụng để mã hóa và xử lí các số liệu. Kết quả nghiên cứu thể hiện như sau: Sinh viên hiểu đúng khái niệm hành vi văn hóa học đường, quan tâm đến hành vi văn hóa học đường và thường xuyên thể hiện hành vi văn hóa học. Có sự khác biệt có ý nghĩa giữa điểm trung bình hiểu biết của sinh viên về khái niệm hành vi văn hóa học đường với điểm trung bình sự quan tâm của sinh viên đến hành vi văn hóa học đường và điểm trung bình thể hiện hành vi văn hóa học đường của sinh viên. Có có mối tương quan chặt chẽ giữa nhận thức, thái độ, và hành vi văn hóa học đường của sinh viên. Kiến nghị được đưa ra từ phát hiện này là cần chú ý phát triển đồng bộ và cân bằng nhận thức, thái độ, và hành vi văn hóa học đường cho sinh viên.
Từ khóa: Nhận thức, thái độ, văn hóa học đường, sinh viên, Đại học Cần Thơ

05. Thực trạng nhận thức về xâm hại trẻ em của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

05. Thực trạng nhận thức về xâm hại trẻ em của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

 17:14 28/10/2019

Tóm tắt: Bài viết phản ánh thực trạng nhận thức của cha mẹ trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về vấn đề xâm hại trẻ em (bản chất của xâm hại trẻ em, các hình thức biểu hiện của hành vi xâm hại trẻ em, độ tuổi bắt đầu giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại cho trẻ em) và về các hình thức giáo dục trẻ em. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhận thức của nhóm khách thể này còn hạn chế và chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Từ thực trạng nghiên cứu, bài viết góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân nói chung, các bậc phụ huynh nói riêng về vấn đề xâm hại trẻ em, đồng thời tập huấn cho cha mẹ trẻ mẫu giáo về giáo dục kĩ năng phòng chống xâm hại trẻ em là việc làm cấp thiết mà chính quyền các cấp và nhà trường cần thực hiện để góp phần giảm thiểu tình trạng xâm hại trẻ em.
Từ khóa: Xâm hại, trẻ mẫu giáo, nhận thức, cha mẹ, xâm hại tình dục, bạo hành.

45. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ VIỆC TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ

45. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ VIỆC TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở THÀNH PHỐ HUẾ

 17:20 04/09/2019

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của việc tích hợp công nghệ vào dạy học, điều quan trọng là nhận thức của giáo viên. Nghiên cứu này trình bày kết quả điều tra nhận thức của GV, cán bộ quản lí tại một số trường THPT ở Tp Huế, sử dụng bảng hỏi làm công cụ khảo sát chính và phần mềm Microsoft Excel 2016 để xử lí số liệu. Kết quả khảo sát sẽ giúp các nhà quản lí giáo dục nắm bắt được nhận thức của GV về mục tiêu, vai trò và ý nghĩa của việc tích hợp công nghệ vào dạy học, từ đó có những biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả dạy và học.
Từ khoá: nhận thức, công nghệ, tích hợp công nghệ, tích hợp công nghệ trong dạy học

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 16:06 08/07/2019

Tóm tắt: Quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở là tổng thể những tác động có mục đích, có kế hoạch của chủ thể quản lí làm thay đổi cách thức dạy học của giáo viên, nhằm tích cực hoá hoạt động trí tuệ, rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề của học sinh, gắn với đời sống thực tiễn. Bài viết đề xuất một số biện pháp quản lí đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông, là những tác động có định hướng của chủ thể quản lí như: giáo dục nhận thức, trách nhiệm cho các lực lượng tham gia đến đảm bảo các điều kiện và kiểm tra, đánh giá kết quả... nhằm đem lại hiệu quả đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, đổi mới phương pháp dạy học, chương trình giáo dục, nhận thức, trách nhiệm, giáo viên, điều kiện đảm bảo, kiểm tra, đánh giá.

61. GÓP PHẦN TÌM HIỂU “THỰC TIỄN LUẬN” CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM “THỰC HÀNH SINH RA HIỂU BIẾT, HIỂU BIẾT TIẾN LÊN LÍ LUẬN, LÍ LUẬN LÃNH ĐẠO THỰC HÀNH”

61. GÓP PHẦN TÌM HIỂU “THỰC TIỄN LUẬN” CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM “THỰC HÀNH SINH RA HIỂU BIẾT, HIỂU BIẾT TIẾN LÊN LÍ LUẬN, LÍ LUẬN LÃNH ĐẠO THỰC HÀNH”

 18:21 04/01/2019

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm, tư tưởng của Người được hình thành và phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cho chúng ta thấy được tính khoa học, biện chứng và duy vật trong việc nhìn nhận, giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Bài viết phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về quá trình nhận thức trên các phương diện: cơ sở làm nảy sinh sự hiểu biết của loài người; các giai đoạn của nhận thức ở phương diện cá nhân. Mục đích của việc phân tích này nhằm làm rõ tính biện chứng duy vật của quá trình nhận thức cũng như mối quan hệ mật thiết giữa lí luận và thực tiễn trong quan điểm của Người.
Từ khóa: Nhận thức, lí luận, hiểu biết, thực hành.

63. Thực trạng hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học cho sinh viên các trường cao đẳng kĩ thuật tại một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

63. Thực trạng hoạt động tư vấn hướng học trong dạy học cho sinh viên các trường cao đẳng kĩ thuật tại một số tỉnh trung du, miền núi phía Bắc

 22:17 26/10/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng hoạt động tư vấn hướng học cho sinh viên trong dạy học ở một số trường cao đẳng kĩ thuật thuộc khu vực trung du, miền núi phía Bắc. Kết quả khảo sát này sẽ là một trong những cơ sở khoa học để xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả cho hoạt động này ở các trường cao đẳng kĩ thuật.
Từ khóa: Nhận thức, tư vấn hướng học, nhu cầu tư vấn, dạy cách học, các trường cao đẳng miền núi phía Bắc.

28. Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển

28. Thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Rối loạn phát triển là những rối loạn xảy ra trong quá trình phát triển của trẻ em và làm chậm quá trình phát triển, bao gồm những rối loạn về thể chất, trí tuệ, tâm lí, hành vi và ngôn ngữ. Bài viết đề cập thực trạng nhận thức của giáo viên mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển: có 65,6% giáo viên nhận biết được các dấu hiệu của trẻ có rối loạn phát triển; 32,2% giáo viên nhận thức đúng về kiến thức và kĩ năng của giáo dục hòa nhập; 41,8% giáo viên đã sử dụng được các hoạt động phù hợp trong giáo dục hòa nhập cho trẻ có rối loạn phát triển.
Từ khóa: nhận thức, rối loạn phát triển, biểu hiện rối loạn phát triển, giáo viên mầm non, trẻ mầm non.

31. Nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

31. Nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Động cơ nói chung, động cơ học tập nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động học tập của sinh viên. Kết quả khảo sát trên 300 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức cho thấy, động cơ học tập của sinh viên chịu tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Bài viết điều tra thực trạng động cơ học tập của sinh viên trong Trường, qua đó khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục động cơ học tập trong việc phát huy tính tích cực, tự giác, giữ vững định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: Động cơ học tập, sinh viên, nhận thức, phương pháp giảng dạy.

19. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

19. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, việc xác định nhận thức của các khách thể tham gia hoạt động là điều cần thiết. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát về mức độ nhận thức của cán bộ quản lí, giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Sài Gòn, với bảng hỏi là công cụ khảo sát chính và sử dụng phần mềm SPSS 20 để phân tích số liệu. Kết quả khảo sát giúp cho cán bộ quản lí nhà trường nắm được thực trạng nhận thức về mục tiêu, vai trò, ý nghĩa hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên để đề xuất một số biện pháp giúp phổ biến, nâng cao nhận thức của các khách thể.
Từ khóa: thực trạng, nhận thức, nghiên cứu khoa học, sinh viên, trường đại học.

10. Tìm hiểu nhận thức của sinh viên sư phạm toán Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế về khái niệm hệ số góc

10. Tìm hiểu nhận thức của sinh viên sư phạm toán Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế về khái niệm hệ số góc

 16:55 08/05/2018

Tóm tắt: Hệ số góc là một khái niệm quan trọng trong chương trình môn Toán ở cấp trung học phổ thông. Sự đa dạng trong cách hiểu và biểu diễn của khái niệm hệ số góc đòi hỏi giáo viên cần có hiểu biết đầy đủ về hệ số góc để có thể giúp học sinh nắm vững khái niệm này. Do đó, tìm hiểu nhận thức của sinh viên sư phạm toán về khái niệm hệ số góc nhằm chuẩn bị cho các em dạy học khái niệm này một cách hiệu quả trong tương lai là cần thiết. Bài viết khảo sát nhận thức của sinh viên sư phạm Toán ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế về khái niệm hệ số góc.
Từ khóa: hệ số góc, nhận thức, sinh viên sư phạm Toán.

04. Thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La về hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực

04. Thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La về hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực

 16:56 06/04/2018

Tóm tắt: Đánh giá theo tiếp cận năng lực là quá trình giáo viên thu thập thông tin, đối chiếu thông tin với chuẩn, đưa ra nhận định và giải pháp về việc vận dụng những tri thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống. Giáo viên tiểu học cần nhận thức đúng đắn về bản chất, tầm quan trọng của cách đánh giá này. Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng nhận thức của giáo viên tiểu học tỉnh Sơn La về hoạt động đánh giá học sinh theo tiếp cận năng lực cũng như một số khó khăn mà giáo viên gặp phải khi đánh giá HS.
Từ khóa: Nhận thức, đánh giá, năng lực, khó khăn, giáo viên tiểu học.

16. Nhận thức của sinh viên khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học

16. Nhận thức của sinh viên khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học

 16:05 23/01/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu làm rõ nhận thức của sinh viên về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học. Qua khảo sát 303 sinh viên Khoa Sư phạm Trường Đại học An Giang cho thấy, phần lớn sinh viên chỉ mới biết những yêu cầu cơ bản về tôn trọng quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học, sinh viên còn khá lúng túng trong việc vận dụng vào việc học tập và nghiên cứu, cụ thể là không biết trích dẫn như thế nào là đúng quy định để không bị xem là đạo lại công trình của người khác hoặc xây dựng tài liệu tham khảo như thế nào là phù hợp. Vì vậy, việc tăng cường các hoạt động giáo dục trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về quyền tác giả trong nghiên cứu khoa học thông qua vai trò của giảng viên là rất cần thiết.
Từ khóa: nhận thức, sinh viên khoa Sư phạm, quyền tác giả, nghiên cứu khoa học.

SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP ĐỂ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ ĐIẾC

SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP ĐỂ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHO TRẺ ĐIẾC

 15:04 06/12/2017

Tóm tắt: Giao tiếp có vai trò đặc biệt quan trọng, là phương tiện giúp con người phát triển nhận thức và hòa nhập cộng đồng. Trẻ điếc do sức nghe suy giảm nên khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói khá hạn chế kéo theo những ảnh hưởng đến quá trình nhận thức. Do vậy, việc sử dụng kết hợp các phương tiện giao tiếp để phát triển nhận thức cho trẻ là một vấn đề khá hữu ích đối với nhà giáo dục nói riêng và con người nói chung.
Từ khoá: Phương tiện giao tiếp, nhận thức, trẻ điếc.

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

04. Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

 09:31 22/08/2017

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng nhận thức về công tác phát triển đội ngũ giáo viên; thực trạng công tác quy hoạch, công tác bổ sung, tuyển chọn, phân công, sử dụng; thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác kiểm tra, đánh giá; việc thực hiện chế độ, chính sách và môi trường làm việc của đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Căn cứ vào thực trạng, chúng tôi đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường tiểu học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển đất nước.
Từ khóa: Đội ngũ giáo viên, nhận thức, quy hoạch, tuyển chọn, phân công, sử dụng, đào tạo - bồi dưỡng, kiểm tra - đánh giá, chế độ chính sách và môi trường làm việc.

48.	Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho học sinh phổ thông qua dạy học Lịch sử ở tỉnh Lào Cai

48. Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cho học sinh phổ thông qua dạy học Lịch sử ở tỉnh Lào Cai

 19:45 23/07/2017

Bảo vệ chủ quyền vùng biên giới là vấn đề quan trọng của tất cả các nước trên thế giới. Giống như đảo và vùng duyên hải, các tỉnh biên giới đã chú trọng đến việc bảo vệ chủ quyền không chỉ trong lãnh thổ mà còn trong các lĩnh vực khác như kinh tế, văn hoá. Mặc dù có nhiều nỗ lực đã được đưa ra, bảo vệ chủ quyền ở các tỉnh biên giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, việc thúc đẩy giáo dục nói chung và lịch sử giảng dạy nói riêng là một giải pháp rất quan trọng để nâng cao nhận thức của sinh viên về bảo vệ chủ quyền vùng biên giới. Việc này đã được thực hiện ở tỉnh Lào Cai - một lãnh thổ thiêng liêng của đất nước và cần được mở rộng ra ở những nơi khác.

25. Nghiên cứu về chức năng hỗ trợ nhận thức dành cho giáo viên trong hệ thống video chú thích kí hiệu định hướng phân tích các yếu tố hành vi của người tự kỉ

25. Nghiên cứu về chức năng hỗ trợ nhận thức dành cho giáo viên trong hệ thống video chú thích kí hiệu định hướng phân tích các yếu tố hành vi của người tự kỉ

 08:56 21/07/2017

Bài viết nhằm mục đích điều tra chức năng thúc đẩy các thông tin thảo luận cần tập trung trong thảo luận (hoạt hóa thảo luận), đồng thời công bố các kết quả thực hiện chức năng này vào thảo luận trường hợp. Nhờ sử dụng chức năng chú thích kí hiệu cảm xúc, thảo luận đã được tiến hành nhiều hơn, các biểu hiện đáng chú ý đã được bàn bạc cụ thể. Định hướng trong tương lai, để các giáo viên chưa có hiểu biết về giáo dục nhu cầu đặc biệt có thể chèn các cảm xúc cho học sinh hoặc nhập các chú thích kí hiệu một cách cố định cho các loại khuyết tật, cần phải chuẩn bị thêm chức năng có thể ghi nhận trạng thái của môi trường xung quanh có liên quan trước sau tới hành vi không thích ứng hoặc khi hành vi có vấn đề xảy ra.

16. Vấn đề trẻ khuyết tật và biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ khuyết tật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

16. Vấn đề trẻ khuyết tật và biện pháp nâng cao nhận thức về giáo dục trẻ khuyết tật cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu

 08:43 21/07/2017

Bài báo trình bày về những biện pháp tăng cường nhận thức cho sinh viên trường Cao đẳng Bà Rịa – Vũng Tàu về các vấn đề người khuyết tật và giáo dục trẻ khuyết tật để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ở các trường mầm non và tiểu học, để từ đó trẻ khuyết tật có được sự bình đẳng trong giáo dục và có cơ hội để thành công trong học tập và cơ hội được giúp đỡ trong học tập.

56.	Phát triển nhận thức giao văn hóa trong dạy học ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa

56. Phát triển nhận thức giao văn hóa trong dạy học ngoại ngữ trong bối cảnh toàn cầu hóa

 11:21 14/07/2017

Bài viết trình bày khái quát về văn hóa, ngôn ngữ và dạy học; mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hóa và dạy học; một số nguyên tắc và phương pháp giảng dạy “văn hóa” trong dạy học ngoại ngữ; đề xuất một số hoạt động bổ trợ nhằm phát triển nhận thức giao văn hóa trong lớp học ngoại ngữ.

67. Tăng cường giáo dục đề nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức về chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

67. Tăng cường giáo dục đề nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức về chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày về các chính sách xã hội dành cho đối tượng là học sinh, sinh viên đang thực hiện tại trường Đại học Hồng Đức; thực trạng nhận thức và một số biện pháp tăng cường giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên trường Đại học Hồng Đức về chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

62. Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn Lí luận chính trị của học viên công an nhân dân

62. Phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn Lí luận chính trị của học viên công an nhân dân

 11:44 10/07/2017

Tóm tắt: Khoa học Lí luận chính trị là hệ thống mở không chỉ nhằm giải thích thế giới mà còn nhằm cải tạo thế giới. Vì vậy, học tập Lí luận chính trị không thể đơn thuần chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận tri thức ấy mà còn phải biết vận dụng chúng vào phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong học tập và cuộc sống. Như vậy, phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn Lí luận chính trị của học viên các trường công an nhân dân là yêu cầu cần thiết để nâng cao chất lượng học tập các môn học này; giúp cho học viên có phương pháp luận khoa học trong học tập các môn học khác. Bài viết rút ra một số kinh nghiệm nhằm phát huy vai trò chủ thể nhận thức trong học tập các môn Lí luận chính trị của học viên các trường công an nhân dân.
Từ khóa: Lí luận chính trị, nhận thức, học viên trường công an nhân dân.

11. Giá trị của ẩn dụ trong dạy học

11. Giá trị của ẩn dụ trong dạy học

 16:58 26/06/2017

Tóm tắt: Ẩn dụ có thể được dùng như một công cụ nhận thức mạnh mẽ trong dạy học: Bằng cách liên hệ những kinh nghiệm có sẵn và khái niệm quen thuộc với những khái niệm mới và không quen thuộc, người học có thể tạo ra những hiểu biết mới và đúng đắn. Việc hướng dẫn học sinh tự tạo ra ẩn dụ trong giảng dạy có ý nghĩa khuyến khích học sinh một cách rõ ràng để tạo ra sự so sánh cho các khái niệm hay các hiện tượng gặp phải. Nghiên cứu tâm lí và thực nghiệm giáo dục của việc sử dụng phép loại suy tạo ẩn dụ cho các kết quả: cách tiếp cận này đã cho thấy hiệu quả cho sự tập trung vào quan hệ cấu trúc và dẫn đến kết quả học tập tốt hơn, so với việc giáo viên tạo ra phương pháp tiếp cận không tương tự, ngoài ra nó còn là một công cụ hữu ích cho việc đánh giá quá trình học tập.
Từ khóa: Giá trị ẩn dụ, ẩn dụ, nhận thức, quan hệ cấu trúc, đánh giá quá trình.

15. Kết quả nghiên cứu giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

15. Kết quả nghiên cứu giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

 08:59 07/06/2017

Tóm tắt: Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm là một quá trình lâu dài đòi hỏi phải có sự phối kết hợp chặt chẽ với gia đình. Tác giả đi sâu phân tích kết quả nghiên cứu về giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi trải nghiệm ở trường mầm non. Hoạt động giáo dục lòng nhân ái ở trường mầm non đã có tác động tích cực đến mức độ hình thành lòng nhân ái của trẻ 5-6 tuổi.
Từ khóa: lòng nhân ái, trẻ 5-6 tuổi, nhận thức, tình cảm, hành vi.

52. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG ĐẾN NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

52. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG ĐẾN NHẬN THỨC VÀ HÀNH VI CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN HÙNG VƯƠNG, THÀNH PHỐ PLEIKU, TỈNH GIA LAI

 09:27 04/05/2017

Bài viết tìm hiểu ảnh hưởng của hiệu ứng đám đông đến nhận thức và hành vi của học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai); từ đó đề xuất một số giải pháp phát huy những ảnh hưởng tích cực và hạn chế, ngăn chặn những ảnh hưởng tiêu cực của hiệu ứng đám đông, giúp học sinh có nhận thức, hành vi đúng đắn hơn.

25. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƯỜNG MẦM NON

25. BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN Ở TRƯỜNG MẦM NON

 16:43 03/05/2017

Trong chương trình giáo dục mầm non, phát triển ngôn ngữ là một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bởi ngôn ngữ được xem là một chiếc chìa khóa giúp trẻ có khả năng nhận thức, giao tiếp, đóng vai trò quyết định vào việc hình thành, phát triển nhân cách cho trẻ. Các nghiên cứu cho thấy, ở cùng một điều kiện, những trẻ có ngôn ngữ tốt sẽ xuất hiện các kĩ năng đọc, viết sớm; và theo đó, khả năng nhận thức cũng tốt hơn những trẻ khác. Do vậy, các nhà giáo dục cần có những kế hoạch, giải pháp nhằm hỗ trợ trẻ mẫu giáo được rèn luyện, trải nghiệm nhằm phát triển ngôn ngữ; tạo tiền đề vững chắc cho trẻ trước khi bước vào các bậc học cao hơn.

19. KINH NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA TRẺ 0-6 TUỔI TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

19. KINH NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA TRẺ 0-6 TUỔI TRÊN THẾ GIỚI VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

 14:27 14/03/2017

Bài viết này cho thấy kinh nghiệm xác định các chỉ số phát triển nhận thức của trẻ em trong phạm vi từ 0-6 tuổi ở một số nước. Sau đó, bài báo đề cập đến những bài học kinh nghiệm trong việc xác định các chỉ số phát triển nhận thức của trẻ em trong phạm vi từ 0-6 tuổi tại Việt Nam, đồng thời, tác động phù hợp nhằm giúp trẻ em lưu trữ các chỉ số này.

72. Nhận thức của sinh viên khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc về hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ

72. Nhận thức của sinh viên khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc về hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát về nhận thức của sinh viên về các đặc điểm hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ; mục đích của hoạt động học tập theo tín chỉ, nhận thức về mức độ quan trọng của các hình thức học tập tín chỉ và đưa ra những nhận xét, đánh giá.

15. Nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của cán bộ quản lí, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

15. Nhận thức về hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của cán bộ quản lí, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu điều tra khảo sát nhận thức của của cán bộ quản lí, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng về tầm quan trọng, nội dung, ảnh hưởng và vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

10. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ

10. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về mục tiêu của việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên về tầm quan trọng của phương thức đào tạo, học tập theo hệ thống tín chỉ ở các trường cao đẳng nói chung và khối cao đẳng kinh tế nói riêng. Những nội dung cụ thể và biện pháp để thực hiện.

7. Thực trạng nhận thức giáo dục giá trị sống của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội

7. Thực trạng nhận thức giáo dục giá trị sống của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng về vai trò, nội dung, và những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả giáo dục giá trị sống của sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội và những kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện tại trường đại học sư phạm.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây