59. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

59. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

 14:49 29/10/2019

Tóm tắt: Dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là yếu tố quan trọng, giúp sinh viên hình thành tư duy lí luận, năng lực định hướng, giải quyết các vấn đề trong hoạt động thực tiễn, góp phần hoàn thiện nhân cách, trở thành người có ích cho xã hội. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong các trường đại học hiện nay luôn là vấn đề cần được quan tâm. Bài viết đề cập đến vấn đề đổi mới phương pháp dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin cho sinh viên đại học chính quy tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
Từ khóa: Những nguyên lí cơ bản, đại học chính quy, điều dưỡng Nam Định, đổi mới phương pháp.

60. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ  TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ)

60. NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN (PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ)

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp giảng dạy là một vấn đề cấp thiết đối với giáo dục bậc cao đẳng, đại học. Muốn sử dụng hiệu quả bất cứ một phương pháp nào cũng rất cần sự đầu tư, nghiên cứu của mỗi giảng viên. Bài viết nghiên cứu và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, phần Kinh tế chính trị ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.
Từ khóa: Phương pháp nêu vấn đề, những nguyên lí cơ bản, kinh tế chính trị, chủ nghĩa Mác-Lênin.

56. Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

56. Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy học, là cơ sở đề điều chỉnh hoạt động của giảng viên và sinh viên nhằm đạt được mục tiêu dạy học; là khâu “đột phá” để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là nội dung quan trọng trong hệ thống các môn Lí luận chính trị thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc trong chương trình đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng. Để nghiên cứu tốt vấn đề này, phải nghiên cứu cơ sở lí luận của việc đánh giá NL giải quyết vấn đề trong dạy học nói chung, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học, môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói riêng, đề xuất được những biện pháp nâng cao hiệu quả việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề.
Từ khóa: Giải quyết vấn đề, năng lực, những nguyên lí cơ bản, Triết học, cơ sở lí luận.

60. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị cho sinh viên

60. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị cho sinh viên

 10:23 19/09/2018

Tóm tắt: Năng lực giải quyết vấn đề là một trong những năng lực cốt lõi, quan trọng cần rèn luyện và phát triển cho người học ở các cấp học. Sinh viên là lực lượng lao động chính, chủ nhân của đất nước trong tương lai nên rất cần có năng lực giải quyết vấn đề để làm chủ mọi hoạt động học tập và thực tế cuộc sống. Do vậy, trong giáo dục các môn học ở bậc đại học, cao đẳng nói chung, và trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, phần Kinh tế chính trị nói riêng cũng cần phải hướng đến phát triển năng lực này. Bài viết tập trung nghiên cứu về vấn đề này.
Từ khóa: Năng lực, giải quyết vấn đề, những nguyên lí cơ bản, kinh tế chính trị.

10. Những thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo theo tín chỉ học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trường Đại học Hạ Long hiện nay

10. Những thuận lợi và khó khăn trong việc đào tạo theo tín chỉ học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trường Đại học Hạ Long hiện nay

 17:38 06/04/2018

Tóm tắt: Đào tạo theo tín chỉ là xu hướng của tất cả các trường đại học trên thế giới, trong đó có Trường đại học Hạ Long. Việc giảng dạy học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo hình thức tín chỉ như thế nào mà vừa đảm bảo truyền thụ được kiến thức nội dung môn học, vừa giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên đó là vấn đề cần quan tâm của đội ngũ giảng viên bộ môn nói riêng và của toàn thể nhà trường nói chung.
Từ khóa: Những nguyên lí cơ bản, đại học Hạ Long, khó khăn, thuận lợi.

61. Vận dụng dạy học nghiên cứu trường hợp trong dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên

61. Vận dụng dạy học nghiên cứu trường hợp trong dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội nhằm phát triển năng lực tự học của sinh viên

 11:44 10/07/2017

Tóm tắt: Dạy học nghiên cứu trường hợp là phương pháp dạy học mà trọng tâm là phân tích và giải quyết các vấn đề của trường hợp (tình huống) mà người dạy hoặc người học đặt ra nhằm gắn lí thuyết với thực tiễn. Mục tiêu này hoàn toàn phù hợp với đặc thù của hệ thống tri thức mở, gắn liền với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của phần Lí luận về chủ nghĩa xã hội trong chương trình môn học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nghiên cứu trường hợp yêu cầu có sự cộng tác làm việc và thảo luận nhóm nên củng cố, phát triển năng lực giao tiếp xã hội và hợp tác cho sinh viên. Tạo điều kiện phát triển các kĩ năng tư duy độc lập, sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề, giúp sinh viên biết liên hệ giữa lí luận với thực tiễn, phát triển năng lực tự học.
Từ khóa: Nghiên cứu trường hợp, năng lực tự học, những nguyên lí cơ bản.

60. Các nguyên tắc dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên hiện nay

60. Các nguyên tắc dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo định hướng phát triển năng lực tự học cho sinh viên hiện nay

 11:37 10/07/2017

Tóm tắt: Các nguyên tắc dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo định hướng năng lực tự học có liên quan mật thiết với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Chúng tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh chi phối toàn bộ việc xác định các biện pháp, phương pháp dạy học cũng như hình thức dạy học trong hoàn cảnh cụ thể của hoạt động dạy học vừa nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục theo định hướng năng lực, vừa đảm bảo việc nâng cao chất lượng dạy học môn này ở các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: Những nguyên lí cơ bản, năng lực tự học, phát triển năng lực.

15. Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin ở trường đại học

15. Nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin ở trường đại học

 22:03 08/01/2017

Bài báo trình bày những yêu cầu cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin ở trường đại học.

13. Một số giải pháp nâng cao tính thực tiễn giảng dạy học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên

13. Một số giải pháp nâng cao tính thực tiễn giảng dạy học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên

 14:51 01/12/2016

Bài báo trình bày một số giải pháp nâng cao tính thực tiễn giảng dạy học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên: bài giảng phải bám sát thực tế, sử dụng tốt các phương pháp dạy học tích cực, phương tiện hiện đại, trình bày có trọng tâm, đổi mới kiểm tra đánh giá.

10. Kiểm tra, đánh giá dựa trên kết quả hoạt động và thuyết trình theo nhóm trong giảng dạy môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

10. Kiểm tra, đánh giá dựa trên kết quả hoạt động và thuyết trình theo nhóm trong giảng dạy môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 21:43 14/09/2016

Hiện nay, nhiều sinh viên và cả một số giảng viên đều cho rằng, các môn lí luận chính trị, trong đó có môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là những môn thuần túy lí thuyết, thiếu thực tế. Từ cách nhìn nhận không đúng đã dẫn đến cách giảng dạy thiếu tính sáng tạo, chủ yếu là thuyết trình theo kiểu “thầy đọc, trò chép”. Để góp phần khắc phục tình trạng trên, tác giả bài viết chia sẻ phương pháp dạy học và đánh giá, đó là “kiểm tra, đánh giá dựa trên kết quả hoạt động và thuyết trình theo nhóm”.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây