13. Kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong giảng dạy - Giải pháp tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

13. Kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong giảng dạy - Giải pháp tạo hứng thú học tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

 05:38 22/05/2018

Tóm tắt: Nhu cầu nhân lực của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 là phải đa dạng cả về kĩ năng và kiến thức. Bởi vậy, việc giảng dạy môn Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin cho sinh viên không chuyên ngành hiện nay ngoài việc trang bị tri thức khoa học, giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận cách mạng còn phải kết hợp với việc rèn luyện các kĩ năng mềm cần thiết để nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên trong thời đại mới. Bài viết nghiên cứu về việc kết hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong giảng dạy nhằm tạo hứng thú học tập môn học này cho sinh viên trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp 4.0, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kĩ năng mềm, hứng thú học tập.

13. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

13. Một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”

 00:05 08/01/2018

Tóm tắt: Tự học, tự nghiên cứu là hoạt động quan trọng trong quá trình dạy - học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” theo học chế tín chỉ. Bài viết đề cập một số biện pháp hướng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Đó là các biện pháp: Dạy cách đọc, nghiên cứu giáo trình; Giao chủ đề cho sinh viên nghiên cứu; Hướng dẫn sinh viên tìm và nghiên cứu tài liệu tham khảo; Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu; Kiểm tra đánh giá năng lực tự học của sinh viên.
Từ khóa: Tự học, năng lực tự học, học chế tín chỉ, dạy học, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

60.	Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I

60. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin ở trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I

 00:21 14/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược thực trạng giảng dạy và đánh giá học phần Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; một số vấn đề về phương pháp dạy học học phần này và việc đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá tại Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I.

55. Kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) ở trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hiện nay

55. Kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) ở trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên hiện nay

 03:49 13/07/2017

Bài báo trình bày về năng lực giải quyết vấn đề và vai trò của kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học); một số biện pháp kiểm tra, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) ở trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

57. Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam qua dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học)

57. Nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam qua dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học)

 03:49 13/07/2017

Bài viết trình bày về năng lực tư duy biện chứng, vai trò của dạy học triết học Mác-Lênin trong việc nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên; giải pháp nhằm nâng cao năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam qua dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

69. PHÁT HUY TÁC DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH HIỆN NAY

69. PHÁT HUY TÁC DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC MÔN NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH HIỆN NAY

 22:28 10/07/2017

Phát huy vai trò tích cực của các phương pháp dạy học hiện đại nói chung và nâng cao hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin nói riêng đang trở thành vấn đề mang tính thời sự, một việc làm cấp thiết. Trên cơ sở phân tích đặc thù của môn học, thực trạng việc dạy học tại Trường Đại học Hà Tĩnh. Bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học bộ môn, qua đó giúp sinh viên phát huy tính tích cực, chủ động trong tiếp thu kiến thức.

14. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thông qua việc sử dụng tục ngữ, ca dao

14. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thông qua việc sử dụng tục ngữ, ca dao

 22:45 12/04/2017

Tóm tắt: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là học phần có khối lượng kiến thức rộng, khái quát cao với nhiều khái niệm, thuật ngữ trừu tượng. Làm thế nào để sinh viên nắm vững nội dung kiến thức học phần luôn đặt ra như một nhiệm vụ khó khăn đối với người dạy và người học, điều này đòi hỏi một sự cố gắng cao trong việc tìm tòi, áp dụng các biện pháp, phương pháp hiệu quả. Bài viết tìm hiểu sự cần thiết, cách thức thực hiện và hiệu quả của việc sử dụng tục ngữ, ca dao vào giảng dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.
Từ khóa: Tục ngữ, ca dao, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

65. Dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” theo hướng phát triển năng lực người học

65. Dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” theo hướng phát triển năng lực người học

 05:29 13/03/2017

Bài báo trình bày sơ lược về dạy học định hướng phát triển năng lực; vai trò của môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” và biện pháp phát triển năng lực cho sinh viên trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin”.

66.	Kĩ năng sử dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên

66. Kĩ năng sử dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên

 05:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về vấn đề tư cách người thuyết trình; việc sử dụng tốt các bước thuyết trình; sử dụng các thủ thuật trong dạy học nhằm rèn luyện và phát triển kĩ năng sử dụng phương pháp thuyết trình trong dạy học môn “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin” (phần Triết học) nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên.

52. Dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo hướng phát triển năng lực người học

52. Dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin theo hướng phát triển năng lực người học

 03:23 01/03/2017

Bài báo trình bày một số kiến thức về dạy học định hướng phát triển năng lực, vai trò của môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin đối với việc phát triển năng lực người học. Tác giả cũng đề xuất một số biện pháp cụ thể để hình thành và phát triển năng lực cho sinh viên thông qua môn học như: Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí và giảng viên bộ môn về dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học, tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học tích cực,…

53. Phương pháp trường hợp và việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

53. Phương pháp trường hợp và việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

 03:23 01/03/2017

Bài báo trình bày một số kiến thức về phương pháp trường hợp và vai trò đối với việc gắn lí luận với thực tiễn trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Tác giả cũng đề xuất cách thức sử dụng phương pháp trường hợp trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để gắn lí luận với thực tiễn đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong giảng dạy môn học này hiện nay.

12. Phương pháp thảo luận nhóm  trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

12. Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

 02:51 01/12/2016

Bài báo trình bày phương pháp thảo luận nhóm, vai trò phương pháp thảo luận nhóm, các bước cơ bản và vận dụng các bước cơ bản của phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.

18. Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong quá trình dạy học bộ môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

18. Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong quá trình dạy học bộ môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học, cao đẳng

 05:35 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề; các giai đoạn thực hiện khi sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; các hình thức cơ bản cần thực hiện khi sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào chương VIII: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: dạy học nêu vấn đề, Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

15. Dạy và học đánh giá môn học “ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non ở Trường Cao đẳng Hải Dương

15. Dạy và học đánh giá môn học “ Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non ở Trường Cao đẳng Hải Dương

 23:29 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến yêu cầu tăng cường kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng; thực trạng dạy, học môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; thực hiện việc dạy học, đánh giá môn học Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin theo hướng gắn với kĩ năng nghề nghiệp.
Từ khóa: đánh giá, Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, kĩ năng nghề nghiệp, cao đẳng sư phạm, mầm non, Trường Cao đẳng Hải Dương.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây