52. DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH  GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

52. DẠY HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH GẮN VỚI ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tiếng Anh chuyên ngành cho đối tượng sinh viên tại các trường đại học và cao đẳng đáp ứng nhu cầu của xã hội là yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục chuyên nghiệp ở nước ta hiện nay. Đã có nhiều nghiên cứu về thách thức và thực trạng của vấn đề này. Bài viết tập trung phản ánh những kết quả nghiên cứu về việc dạy và học tiếng Anh chuyên ngành Du lịch đáp ứng nhu cầu xã hội tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, đồng thời tập trung phân tích khía cạnh nhu cầu người học như một yếu tố cơ bản để vạch ra những kế hoạch về chương trình, giáo trình, giảng dạy và hình thức kiểm tra, đánh giá đối với các môn Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch tại nhà trường. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành Du lịch thích ứng với môi trường toàn cầu, đáp ứng mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ giáo viên tiếng Anh và chuẩn đầu ra của sinh viên.
Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành du lịch, chất lượng giảng dạy, giáo dục chuyên nghiệp, Đại học Khoa học Thái Nguyên, nhu cầu xã hội.

03. Thực trạng quản lí đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội

03. Thực trạng quản lí đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội

 21:48 29/03/2020

Tóm tắt: Tăng cường hiệu quả hoạt động đào tạo nghề ở các trường trung cấp là một trong những biện pháp quan trọng nhằm thực hiện chủ trương phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, cần phải có các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề tại các trường trung cấp ngành Giao thông vận tải nói riêng dựa trên cơ sở thực trạng vấn đề này hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng quản lí đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành Giao thông vận tải đáp ứng nhu cầu xã hội để làm cơ sở đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng quản lí đào tạo nghề.
Từ khóa: thực trạng, quản lí, đào tạo nghề, ngành Giao thông vận tải, nhu cầu xã hội.

16. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI  ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

16. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Nhu cầu xã hội là một dạng đơn đặt hàng của thị trường lao động đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải đổi mới mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo nhằm làm cho sản phẩm đào tạo thỏa mãn nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Bài viết chỉ ra những đặc trưng cơ bản của nhu cầu của xã hội về đào tạo nghề ở các trường trung cấp ngành Giao thông vận tải.
Từ khóa: Nhu cầu xã hội, trường trung cấp, giao thông vận tải, doanh nghiệp.

20.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THỒNG THEO “CHUẨN ĐẦU RA” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THỒNG THEO “CHUẨN ĐẦU RA” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến xu thế đào tạo và quản lí đào tạo theo “chuẩn đầu ra” ở các trường đại học; đồng thời, đề cập đến các giải pháp quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo “chuẩn đầu ra” ở Trường Đại học Vinh hướng đến đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội trong thời kì mới.
Từ khóa: Quản lí đào tạo, “chuẩn đầu ra”, nhu cầu xã hội, đào tạo giáo viên trung học phổ thông, Trường Đại học Vinh.

2. Về việc xây dựng mô hình trường trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội

2. Về việc xây dựng mô hình trường trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội

 16:07 17/02/2017

Bài báo giới thiệu về mô hình trường trung cấp chuyên nghiệp với các thành tố chủ yếu: nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Thực trạng quản lí đào tạo tại các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

2. Thực trạng quản lí đào tạo tại các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát và đánh giá thực trạng về một số vấn đề quản lí đào tạo để tìm nguyên nhân và định hướng giải pháp đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. Quản lí đào tạo theo nhu cầu xã hội

2. Quản lí đào tạo theo nhu cầu xã hội

 16:36 31/10/2016

Bài báo trình bày vấn đề quản lí đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, kinh nghiệm trong và ngoài nước về quản lí đào tạo và đề xuất một số giải pháp quản lí đào tạo theo nhu cầu xã hội.

1. Mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp với nhu cầu xã hội về kiến thức và kĩ năng - một tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học

1. Mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp với nhu cầu xã hội về kiến thức và kĩ năng - một tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về sự phù hợp chuyên môn đào tạo với công việc hiện tại và mức độ cần thiết của kiến thức, kĩ năng với khả năng đáp ứng của nó trong chương trình đào tạo.

2. Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường Đại học Hà Tĩnh- một số vấn đề lí luận và thực tiễn

2. Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường Đại học Hà Tĩnh- một số vấn đề lí luận và thực tiễn

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận và thực tiễn cần được giải quyết: chất lượng đào tạo, nhu cầu xã hội và mối quan hệ giữa chúng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường Đại học Hà Tĩnh.

22. Kinh nghiệm về chính sách đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của một số nước trong khu vực và trên thế giới

22. Kinh nghiệm về chính sách đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của một số nước trong khu vực và trên thế giới

 16:07 24/10/2016

Bài báo trình bày chính sách đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của một số nước trong khu vực Đông Á qua các giai đoạn và ở Châu Âu từ đó vận dụng linh hoạt vào nền giáo dục Việt Nam.

2. Quản lí chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

2. Quản lí chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

 10:09 28/09/2016

Tóm tắt: Từ khái niệm nghề và các hình thức đào tạo nghề, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nghề và quản lí chất lượng đào tạo nghề như: quản lí mục tiêu đào tạo nghề, nội dung chương trình, quản lí đội ngũ giáo viên, người học, cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lí công tác lập kế hoạch khóa học nghề, công tác tuyển sinh, quản lí đổi mới và hoàn thiện cơ chế tổ chức, đổi mới mô hình hoạt động của cơ sở đào tạo nghề.
Từ khóa: quản lí, chất lượng đào tạo nghề, nhu cầu xã hội

2. Chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo nghề và vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội

2. Chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo nghề và vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội

 16:07 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực; Chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo nghề và mối quan hệ với nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực; Quan điểm và định hướng về các giải pháp gắn kết giữa nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực với xây dựng Chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo nghề.
Từ khóa: chuẩn đầu ra, cơ sở đào tạo nghề, nhu cầu xã hội.

8. Cơ sở lí luận và thực tiễn về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay

8. Cơ sở lí luận và thực tiễn về đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay

 15:18 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày cơ sở lí luận của vấn đề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội của giáo dục đại học; cơ sở thực tiễn của vấn đề đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; ý nghĩa của việc đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: cơ sở lí luận, thực tiễn, đào tạo, nhu cầu xã hội, giáo dục đại học.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây