8. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

8. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

 17:35 11/12/2020

Tóm tắt: Hiện nay, công tác phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường tiểu học TP. Tây Ninh vẫn chưa được thật sự quan tâm đúng mức, việc bố trí tổ trưởng còn mang tính chủ quan, chưa có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng một cách bài bản. Kết quả khảo sát cho thấy công tác phát triển đội ngũ ở các trường tiểu học TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã được chú trọng và đã đạt mức khá tốt. Bên cạnh đó, công tác này vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định trong các nội dung: quy hoạch, tuyển chọn và bổ nhiệm, sử dụng, đào tạo và bồi dưỡng, đánh giá đội ngũ tổ trưởng chuyên môn và thực hiện chế độ đãi ngộ, xây dựng môi trường làm việc cho đội ngũ tổ trưởng chuyên môn. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: phát triển đội ngũ, tổ trưởng chuyên môn, trường tiểu học, Tây Ninh

6. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ  TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

6. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNH

 17:00 04/01/2019

Tóm tắt: Công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường học có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc đổi mới giáo dục và đào tạo. Bài viết đi sâu phân tích thực trạng đội ngũ và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tác giả đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong đội ngũ và phát triển đội ngũ cán bộ quản lí của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Đây là cơ sở nghĩa thực tiễn có vai trò quan trọng để đề xuất những giải pháp để khắc phục những hạn chế, tồn tại đó.
Từ khóa: thực trạng đội ngũ, phát triển đội ngũ, cán bộ quản lí.

10. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường trung học cơ sở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

10. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường trung học cơ sở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

 16:50 18/09/2018

Tóm tắt: Xuất phát từ thực trạng trạng đội ngũ cán bộ quản lí và phát triển đội ngũ này ở các trường trung học cơ sở quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất 7 biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường này phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: biện pháp, phát triển đội ngũ, cán bộ quản lí, trung học cơ sở.

02. Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

02. Một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

 10:18 07/08/2017

Tóm tắt: Trong quá trình phát triển giáo dục và đào tạo, đội ngũ giáo viên có vị trí rất quan trọng, là lực lượng quyết định đảm bảo chất lượng và sự phát triển của sự nghiệp giáo dục. Nhằm biến mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục của Đảng và nhà nước thành hiện thực, một trong những khâu then chốt là xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ.
Từ khóa: đội ngũ, phát triển đội ngũ, giáo viên trung học cơ sở.

2. Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học cơ sở của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

2. Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học cơ sở của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

 15:08 22/02/2017

Bài báo đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường trung học cơ sở trên cơ sở thực tiễn và định hướng phát triển giáo dục của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

3. Các hướng tiếp cận phát triển nguồn nhân lực chủ yếu để phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kĩ thuật

3. Các hướng tiếp cận phát triển nguồn nhân lực chủ yếu để phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kĩ thuật

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận, thực trạng các hướng tiếp cận, thành tựu và kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chủ yếu để phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng kĩ thuật.

5. Khảo nghiệm các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường cao đẳng Ngô Gia Tự- Bắc Giang

5. Khảo nghiệm các biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường cao đẳng Ngô Gia Tự- Bắc Giang

 08:59 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên và khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

5. Quản lí, phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên trong xu thế hội nhập quốc tế

5. Quản lí, phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên trong xu thế hội nhập quốc tế

 09:58 09/02/2017

Bài báo trình bày kết quả và kế hoạch quản lí, phát triển đội ngũ giảng viên Trường đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên trong xu thế hội nhập quôc tế.

1. Thử phác họa mô hình nhân cách người giáo viên từ góc nhìn tiếp cận giá trị

1. Thử phác họa mô hình nhân cách người giáo viên từ góc nhìn tiếp cận giá trị

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày những cách tiếp cận trong xây dựng mô hình nhân cách nhà giáo, thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay và mô hình nhân cách nhà giáo theo tiếp cận giá trị từ đó đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ.

21. Thực trạng thiếu giáo viên và biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Y tế Bến Tre

21. Thực trạng thiếu giáo viên và biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Y tế Bến Tre

 16:41 07/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng thiếu giáo viên và đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung cấp Y tế Bến Tre trong giai đoạn hiện nay.

3. Quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường học cơ sở huyện Ân Thi  (Hưng Yên) đến năm 2020

3. Quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường học cơ sở huyện Ân Thi (Hưng Yên) đến năm 2020

 08:59 01/11/2016

Bài báo trình bày thực trạng giáo dục và đội ngũ cán bộ quản lí trường học cơ sở huyện Ân Thi, dự báo quy hoạch và một số giải pháp thực hiện quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường học cơ sở huyện Ân Thi đến năm 2020.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy trong các trường, khoa đại học sư phạm

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy trong các trường, khoa đại học sư phạm

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy: khó khăn của ngành, xu hướng đa ngành hóa của trường và việc đào tạo giáo viên ngoài trường sư phạm , sụ chuyển đổi phương thức đào tạo của các trường đại học.

22. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học quốc gia Hà Nội

22. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học quốc gia Hà Nội

 14:44 26/10/2016

Bài báo trình bày chiến lược phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên của trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, Đại học quốc gia Hà Nội.

21. Phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn trong các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Định giai đoạn hiện nay

21. Phát triển đội ngũ cán bộ công đoàn trong các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Định giai đoạn hiện nay

 16:07 24/10/2016

Bài báo trình bày vai trò hoạt động của tổ chức công đoàn, biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ Công đoàn trong các trường trung học phổ thông tỉnh Bình Định.

7. Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Lâm Đồng trong thời kì hội nhập

7. Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Lâm Đồng trong thời kì hội nhập

 14:23 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực tiễn và đánh giá tổng quát đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Lâm Đồng, về số lượng, cơ cấu, chất lượng, tìm hiểu nguyên nhân của những hạn chế. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế, đó là: nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên về sự cần thiết của vấn đề; lập kế hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học giai đoạn 2011-2020; đổi mới việc tạo nguồn, tuyển chọn và sử dụng giáo viên; đẩy mạnh kiểm tra, đánh giá đội ngũ; tạo môi trường thuận lợi, chế độ chính sách phù hợp; chú trọng đến các đặc thù của giáo viên tiểu học.
Từ khóa: Phát triển đội ngũ, giáo viên tiểu học, tỉnh Lâm Đồng, thời kì hội nhập

22. Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học ở tỉnh Đắk Nông

22. Một số biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học ở tỉnh Đắk Nông

 16:02 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học ở tỉnh Đắk Nông (quy mô trường lớp, học sinh, giáo viên, cán bộ quản lí trường tiểu học) và đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ này (quy hoạch, tuyển chọn, chuẩn hóa, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học). Tác giả nhận định, yêu cầu chuẩn hóa cho cán bộ quản lí, xây dựng chuẩn cán bộ quản lí trường tiểu học tỉnh Đắk Nông là biện pháp chủ yếu, tạo nên sức mạnh để phát triển đội ngũ cả về số lượng và chất lượng.
Từ khóa: cán bộ quản lí, phát triển đội ngũ, trường tiểu học, Đắk Nông

1. Những yếu tố cơ bản để phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề

1. Những yếu tố cơ bản để phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng nghề

 16:40 27/09/2016

Tóm tắt: Để đạt được các yêu cầu đối việc phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề trong các trường cao đẳng nghề hiện nay (đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn giảng viên, giáo viên dạy nghề theo quy định), việc phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy nghề cần phải đạt được các yếu tố cơ bản. Bài viết phân tích vai trò của các yếu tố cơ bản để phát triển đội ngũ này, bao gồm: Hiệu lực của các quy định về phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề; chất lượng hoạt động đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ; nguồn lực vật chất và chính sách sử dụng đội ngũ giảng viên dạy nghề.
Từ khóa: giảng viên, giáo viên dạy nghề, trường cao đẳng nghề, phát triển đội ngũ

8. Biện pháp phát triển đội ngũ bằng việc tự học - tự rèn của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng học sinh giỏi trong trường trung học phổ thông chuyên

8. Biện pháp phát triển đội ngũ bằng việc tự học - tự rèn của giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng học sinh giỏi trong trường trung học phổ thông chuyên

 16:51 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập biện pháp phát triển đội ngũ bằng việc “Tự học - tự rèn” của giáo viên mà Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) đã áp dụng trong các năm qua.
Từ khóa: phát triển đội ngũ, tự học - tự rèn, học sinh giỏi, trung học phổ thông chuyên.

6. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên

6. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên

 16:32 19/09/2016

Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục là một trong những giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Do những đặc trưng mang tính vùng miền, phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên phải dựa trên các quan điểm mang tính khoa học và thực tiễn trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội trên các bình diện toàn cần, khu vực, quốc gia, vùng miền và mang đẫm sắc thái vùng Tây Nguyên. Bài viết đề xuất một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông các tỉnh Tây Nguyên.

6. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí cấp trung học cơ sở quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

6. Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí cấp trung học cơ sở quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

 15:44 15/09/2016

Qua nghiên cứu lí luận, thực tiễn về đội ngũ cán bộ quản lí cấp trung học cơ sở quận Hai Bà Trưng hiện nay, bài viết đề xuất 4 giải pháp trọng tâm để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí này, gồm: - Đổi mới cách đánh giá xếp loại cán bộ quản lí, trong đó thực hiện nghiêm túc đánh giá hiệu trưởng theo Chuẩn hiệu trưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Tăng cường chỉ đạo công tác đào tạo bồi dưỡng mọi mặt cho đội ngũ cán bộ quản lí và nguồn quy hoạch cán bộ quản lí; - Đổi mới việc tham mưu, đề xuất trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ; - Tăng cường xây dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển đội ngũ cán bộ quản lí.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây