51. XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG ANH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở TỈNH NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

51. XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN TIẾNG ANH ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở TỈNH NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CỦA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Sự đổi mới căn bản của Chương trình giáo dục phổ thông mới so với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đang đặt ra vấn đề bức thiết về bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, trong đó có đội ngũ giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học để có thể thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh cũng như Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Bài viết đề xuất xây dựng chuyên đề bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá trong môn Tiếng Anh dành cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học tỉnh Nam Định nhằm cung cấp cho học viên những kĩ thuật giảng dạy và kiểm tra, đánh giá trong môn Tiếng Anh, nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh cấp tiểu học, giúp họ có đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.
Từ khoá: bồi dưỡng, giáo viên tiếng Anh tiểu học, Tiếng Anh tiểu học, phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá.

31. Nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

31. Nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Động cơ nói chung, động cơ học tập nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với hoạt động học tập của sinh viên. Kết quả khảo sát trên 300 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức cho thấy, động cơ học tập của sinh viên chịu tác động của nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Bài viết điều tra thực trạng động cơ học tập của sinh viên trong Trường, qua đó khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục động cơ học tập trong việc phát huy tính tích cực, tự giác, giữ vững định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: Động cơ học tập, sinh viên, nhận thức, phương pháp giảng dạy.

14. Từ lí luận về quá trình nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩ về phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học

14. Từ lí luận về quá trình nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩ về phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học

 12:13 08/01/2018

Tóm tắt: Lí luận nhận thức của chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định quá trình nhận thức của con người đi theo con đường từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng trở lại thực tiễn. Đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, nhận thức hiện thực khách quan. Tâm lý học hiện đại đã xác nhận tính đúng đắn của lí luận này. Đổi mới giáo dục và đào tạo phải xuất phát từ đổi mới trong giảng dạy. Bài viết này trình bày một ý tưởng của tác giả về phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực của người học được hình thành trên cơ sở áp dụng lí luận về nhận thức của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Từ khóa: lí luận nhận thức, phương pháp giảng dạy, năng lực người học.

72.	Sử dụng phần mềm Prezi trong thiết kế bài giảng lịch sử triết học

72. Sử dụng phần mềm Prezi trong thiết kế bài giảng lịch sử triết học

 22:42 23/07/2017

Prezi là một công cụ hữu ích hỗ trợ thiết kế và trình bày các bài giảng, giúp cho nội dung bài giảng và quy trình giảng dạy được thể hiện một cách có hệ thống. Bài báo trình bày quy trình các bước với phần mềm Prezi để thiết kế bài học lịch sử triết học với các ví dụ cụ thể. Ngoài ra, bài báo nhấn mạnh các quy tắc trong việc thiết kế và kết hợp với các phần mềm khác để xây dựng kế hoạch bài học để nâng cao chất lượng giảng dạy.

55.	Đề xuất quy trình xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học toán ở trường phổ thông

55. Đề xuất quy trình xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học toán ở trường phổ thông

 19:53 23/07/2017

Trên cơ sở tham khảo về phát triển các chủ đề tích hợp ở một số quốc gia, bài viết đề xuất quá trình thiết kế các chủ đề tích hợp trong dạy học toán tại trường học. Quá trình này giúp giáo viên dễ dàng thay đổi phương pháp giảng dạy với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy môn Toán ở trường học.

14.	Đổi mới đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực

14. Đổi mới đánh giá người học theo hướng tiếp cận năng lực

 16:45 23/07/2017

Đánh giá sự đổi mới hướng tiếp cận năng lực của người học là vấn đề khẩn cấp để nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Bài báo đề cập đến đổi mới đánh giá về định nghĩa, hình thức và phương pháp đánh giá và các bài tập nhằm đánh giá kết quả học tập của người học và đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đánh giá để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội.

19. SỬ DỤNG NGUYÊN TẮC MỤC TIÊU SMART ĐỂ TĂNG ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CHO NGƯỜI HỌC

19. SỬ DỤNG NGUYÊN TẮC MỤC TIÊU SMART ĐỂ TĂNG ĐỘNG LỰC HỌC TẬP CHO NGƯỜI HỌC

 15:36 11/05/2017

Giảng dạy là một công việc hàm chứa nhiều thay đổi. Để thích ứng và làm chủ những thay đổi trên, chúng tôi ứng dụng nguyên tắc quản trị Mục tiêu SMART và tiến hành một nghiên cứu hành động nhằm giúp người học tránh được cảm giác chán nản, thoái chí trong các giờ học do quá trình học tập khá dài và chương trình học căng thẳng. Nguyên tắc này có thể giảm cảm xúc tiêu cực và gia tăng động lực học tập bằng cách chia nhỏ (nhiệm vụ, nỗ lực, thành tích…)

10. ĐỔI MỚI NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG DỰ BỊ ĐỊA HỌC DÂN TỘC THEO TINH THẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH

10. ĐỔI MỚI NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG DỰ BỊ ĐỊA HỌC DÂN TỘC THEO TINH THẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC HỌC TẬP CHO HỌC SINH

 14:27 14/03/2017

Hiện nay, các chương trình bồi dưỡng dự bị đại học dân tộc là phần lớn xem xét, tổng hợp kiến thức học, không có quyền truy cập vào các phương pháp chương trình giảng dạy và học tập trong giáo dục đại học. Bài báo đề xuất nội dung chương trình đổi mới đào tạo dự bị đại học cho các trường đại học dân tộc hướng về xây dựng năng lực học tập cho sinh viên: Phát triển nội dung của khóa học trong các hình thức chuyên đề; tăng cường nội dung thiết thực, các cuộc thảo luận, hội thảo cho từng đối tượng; Đưa vào nội dung giảng dạy kỹ năng sống chương trình đào tạo; đào tạo khả năng học sinh sử dụng tiếng Việt và ngoại ngữ khoa học máy tính.

9. Một vài vấn đề về phương pháp giảng dạy ở Khoa Giáo dục chính trị Trường Đại học sư phạm Hà Nội

9. Một vài vấn đề về phương pháp giảng dạy ở Khoa Giáo dục chính trị Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 14:55 13/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng sử dụng phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá và đề xuất một số biện pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện phương pháp dạy học ở Khoa Giáo dục chính trị Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

15. Một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của Sinh viên trong môn Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

15. Một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của Sinh viên trong môn Đường lối Cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

 00:00 25/12/2016

Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một yêu cầu bức xúc, một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. SV xem môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là môn “ngoại đạo”, “học để thi”, không có ý nghĩa, ứng dụng gì đối với cuộc sống của họ cả. Thực trạng trên có nhiều nguyên nhân xuất phát từ phương pháp giảng dạy của giảng viên cũng như thái độ và phương pháp học tập của sinh viên. Để giải quyết được thực trạng trên, trước hết cần phải xem xét lại phương pháp giảng dạy của giảng viên đối với môn học này, vì giảng viên là người đầu tiên đem lại hứng thú học tập, là người truyền dẫn tri thức cho sinh viên. Bài viết đề xuất một số phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên đối với môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

9. Cơ sở của việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp

9. Cơ sở của việc lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp

 14:50 01/12/2016

Bài báo trình bày nhu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy và 3 tiêu chí đánh giá sự phù hợp của phương pháp giảng dạy tác giả đề xuất cơ sở để lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp gồm: đối tượng, mục tiêu, nội dung và xu hướng.

21. Tổ chức seminar trong giảng dạy học phần Hóa vô cơ ở Trường Đại học Hải Phòng

21. Tổ chức seminar trong giảng dạy học phần Hóa vô cơ ở Trường Đại học Hải Phòng

 14:50 01/12/2016

Bài báo trình bày một số hình thức đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Hóa vô cơ hình thức tổ chức seminar nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ở Trường Đại học Hải Phòng.

2. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy- một yêu cầu cấp thiết đối với các trường, khoa đại học sư phạm

2. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy- một yêu cầu cấp thiết đối với các trường, khoa đại học sư phạm

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày nhu cầu phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, phát triển ngành sư phạm giai đoạn 2011-2020 và sự đổi mới chương trình, vai trò người thầy và yêu cầu nghiên cứu khoa học giáo dục ngày càng cao.

15. Nghiên cứu, ứng dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chủ đề thuật toán ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

15. Nghiên cứu, ứng dụng thuyết kiến tạo vào dạy học chủ đề thuật toán ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

 08:09 23/11/2016

Tóm tắt: Lí thuyết kiến tạo là lí thuyết giảng dạy dựa trên nghiên cứu các quá trình học tập của con người để từ đó hình thành các quan điểm giảng dạy phù hợp với cơ chế học tập. Lí thuyết này được coi trong vai trò tích cực và chủ động của người học trong quá trình học tập để tạo ra kiến thức cần cho bản thân: “nhận thức là một quá trình thích ứng và tổ chức lại thế giới quan của riêng của các sinh viên”.
Từ khóa: Thuyết kiến tạo, chủ đề thuật toán, phương pháp giảng dạy, kiến tạo cơ bản, kiến tạo xã hội.

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy trong các trường, khoa đại học sư phạm

4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy trong các trường, khoa đại học sư phạm

 09:58 31/10/2016

Bài báo trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy: khó khăn của ngành, xu hướng đa ngành hóa của trường và việc đào tạo giáo viên ngoài trường sư phạm , sụ chuyển đổi phương thức đào tạo của các trường đại học.

22. Phương pháp giảng dạy ngữ âm tiếng Hán giai đoạn sơ cấp cho sinh viên Việt Nam

22. Phương pháp giảng dạy ngữ âm tiếng Hán giai đoạn sơ cấp cho sinh viên Việt Nam

 10:57 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về vài nét về đặc điểm của ngữ âm tiếng Hán; những lỗi sai của sinh viên Việt Nam khi học ngữ âm giai đoạn sơ cấp và phương pháp dạy học ngữ âm tiếng Hán giai đoạn sơ cấp.
Từ khóa: phương pháp giảng dạy, ngữ âm tiếng Hán, giai đoạn sơ cấp, sinh viên, Việt Nam.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây