63. MỘT SỐ RÀO CẢN TRONG QUÁ TRÌNH THĂNG TIẾN CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

63. MỘT SỐ RÀO CẢN TRONG QUÁ TRÌNH THĂNG TIẾN CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

 14:57 29/10/2019

Tóm tắt: Trải qua gần 33 năm đổi mới và hội nhập, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều phương diện như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và đặc biệt là công tác bình đẳng giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, đất nước cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức cần phải giải quyết; trong đó, phụ nữ là giới chịu áp lực rất lớn đến từ nhiều hướng khác nhau. Bài viết nhìn nhận và nghiên cứu về các rào cản đối với sự thăng tiến của phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Từ khóa: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phụ nữ, thăng tiến, bình đẳng giới.

16. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

16. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

 16:41 07/09/2017

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế nêu rõ vai trò, vị trí của phụ nữ trong phát triển kinh tế, chỉ ra những nguyên nhân cơ bản hạn chế phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, đồng thời chỉ ra những giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế là một trong những giải pháp quan trọng tạo nên sức mạnh to lớn cho thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước và tiến bộ xã hội.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ, vai trò phụ nữ, phụ nữ, tư tưởng Hồ Chí Minh.

18. Thực trạng giáo dục luật phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ ở thành phố Bắc Ninh

18. Thực trạng giáo dục luật phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ ở thành phố Bắc Ninh

 10:52 07/08/2017

Tóm tắt: Thực trạng giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh còn nhiều hạn chế, trong đó việc thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục Luật đạt mức khá. Việc thực hiện các hình thức, phương pháp và biện pháp giáo dục chỉ đạt mức trung bình. Ngoài ra, đánh giá vai trò của Hội Phụ nữ thành phố, Hội Phụ nữ các xã, phường và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong phòng, chống bạo lực gia đình và giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, phụ nữ cũng chỉ đạt mức trung bình.
Từ khóa: Giáo dục, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, hội viên, phụ nữ.

73. GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN THƯỜNG TÍN - HÀ NỘI HIỆN NAY

73. GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở HUYỆN THƯỜNG TÍN - HÀ NỘI HIỆN NAY

 09:43 11/07/2017

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới ở Thường Tín Hà Nội là việc làm cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Phụ nữ là một nửa của hành tinh, không chỉ đảm nhận chức năng “nội tướng” trong gia đình mà còn khẳng định mình trong nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội. Việc xây dựng nông thôn mới ở Thường Tín hiện nay đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực, song khơi dậy nguồn lực nữ là hết sức cần thiết và quan trọng. Để làm tốt công việc của mình, đòi hỏi người phụ nữ phải có trình độ, năng lực, phải thể hiện được quyền và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng nông thôn mới ở Thường Tín hiện nay.

64. Quan điểm của Lênin về phụ nữ và giá trị hiện thời của nó

64. Quan điểm của Lênin về phụ nữ và giá trị hiện thời của nó

 15:23 31/03/2017

Vấn đề của phụ nữ từ lâu đã được quan tâm bởi nhiều nhà khoa học và nghiên cứu. Lênin với những quan điểm khoa học và cách mạng của mình, cái mà vượt xa tư tưởng biện chứng Marxist, cũng đã tìm ra và làm sáng tỏ vấn đề phụ nữ. Đồng thời, ông đã làm một loạt quan điểm tư tưởng khác nhau về phụ nữ. Quan điểm này tập trung vào vấn đề như tình trạng của phụ nữ, cái mà chỉ ra nguồn gốc bất bình đẳng giữa nam giới và nữ giới trong xã hội và cuối cùng ông đặt ra những điều kiện cần thực hiện để giải phóng phụ nữ, đem lại một xã hội tốt đẹp và công bằng hơn.

67. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của phụ nữ

67. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của phụ nữ

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm về vai trò của phụ nữ trong lịch sử tư tưởng trước Mác; quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của phụ nữ.

5. Khó khăn tâm lí của phụ nữ di cư trong đấu tranh chống bạo lực gia đình

5. Khó khăn tâm lí của phụ nữ di cư trong đấu tranh chống bạo lực gia đình

 11:01 27/09/2016

Tóm tắt: Như nhiều phụ nữ khác, nhóm phụ nữ di cư cũng chịu bạo lực gia đình với tần suất và mức độ bị bạo lực khá nghiêm trọng. Bên cạnh những điều kiện khiến họ không có khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản, sự cô lập xã hội của phụ nữ di cư đã khiến họ gặp nhiều rào đối với việc phòng chống bạo lực gia đình, trong đó khó khăn tâm lí là một rào cản quan trọng. Bài viết tập trung nghiên cứu khảo sát 30 phụ nữ di cư để làm rõ vấn đề trên.
Từ khóa: khó khăn, tâm lí, phụ nữ, di cư, bạo lực gia đình.

9. Giáo dục ý thức phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ cho thanh niên

9. Giáo dục ý thức phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ cho thanh niên

 10:30 19/09/2016

Tóm tắt: Bạo lực gia đình đối với phụ nữ là vấn đề vi phạm quyền con người, nó để lại những hậu quả nặng nề không chỉ đối với những thành viên trong gia đình mà còn là gánh nặng đối với toàn xã hội. Bài viết chủ yếu đánh giá sự hiểu biết và sự sẵn sàng tham gia công tác phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ của thanh niên thể hiện qua hai mặt: nhận thức và thái độ.
Từ khóa: bạo lực gia đình, phụ nữ, thanh niên.

6. Thực trạng dạy nghề thường xuyên cho phụ nữ dân tộc KHMER ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

6. Thực trạng dạy nghề thường xuyên cho phụ nữ dân tộc KHMER ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

 22:21 15/09/2016

Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng dạy nghề thường xuyên cho phụ nữ dân tộc đồng bào Khmer đồng bằng sông Cửu Long, trong đó chỉ rõ mục đích học nghề của phụ nữ dân tộc Khmer, những thuận lợi, khó khăn, kết quả học tập, mức độ ứng dụng, nhu cầu được hỗ trợ và mô hình dạy nghề cho phụ nữ dân tộc Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long.

9. Chú trọng tính thiết thực trong nội dung dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hình thức giáo dục thường xuyên

9. Chú trọng tính thiết thực trong nội dung dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long theo hình thức giáo dục thường xuyên

 02:32 15/07/2016

Bài viết trình bày các phân tích về đặc điểm học tập của phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long, dưới góc độ tiếp cận giới, tiếp cận văn hóa dân tộc. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp đảm bảo tính thiết thực của nội dung dạy nghề cho phụ nữ Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long: - Thiết kế chương trình dạy học theo cấu trúc module; - Xây dựng nội dung dạy học vừa sức, “học đi đôi mới hành”; Xây dựng nội dung dạy học có sự đồng thuận của học viên và xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây