37. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI

37. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI

 16:29 08/07/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực người học là giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Bài viết tập trung đề cập một số vấn đề lí luận về đổi mới phương pháp dạy học ở các trường đại học trong quân đội theo hướng phát triển năng lực người học. Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho việc khảo sát và đề xuất những giải pháp đổi mới, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ sĩ quan đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Từ khóa: Phương pháp dạy học, năng lực, phát triển năng lực, quá trình dạy học, trường đại học quân đội.

54. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

54. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Bản đồ tư duy được sử dụng khá phổ biến trong dạy học hiện nay bởi nó góp phần đáp ứng được mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực. Môn địa lí nói chung và môn địa lí ở bậc trung học phổ thông nói riêng có nhiều thuận lợi cho việc áp dụng bản đồ tư duy trong quá trình dạy học. Nội dung bài báo phân tích vai trò, thực trạng, cách sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học nói chung, dạy học địa lí Trung học phổ thông nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong các khâu của quá trình dạy học.
Từ khóa: bản đồ tư duy, địa lí, trung học phổ thông, quá trình dạy học, hiệu quả.

1. Vận dụng tư tưởng “học đi đôi với hành” của Hồ Chí Minh trong dạy và học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay

1. Vận dụng tư tưởng “học đi đôi với hành” của Hồ Chí Minh trong dạy và học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay

 10:30 20/09/2018

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là một bộ phận quan trọng trong di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc. Với những nội dung sâu sắc, khoa học, đến nay tư tưởng về giáo dục nhất là tư tưởng “Học đi đôi với hành” vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay, các trường cao đẳng, đại học đã quán triệt và thực hiện tương đối tốt tư tưởng này, song trên thực tế vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Bài viết trình bày khái lược về vấn đề “Học đi đôi với hành” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng này trong quá trình dạy học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình dạy học, cao đẳng, đại học

57. NỘI DUNG QUẢN LÍ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

57. NỘI DUNG QUẢN LÍ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

 16:53 11/05/2017

Tiếng Anh là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục tiểu học. Hiệu trưởng các trường tiểu học nên lựa chọn môn học này để xây dựng chương trình. Bài viết đưa ra những nội dung cơ bản trong dạy học tiếng Anh ở trường tiểu học.

17. Sử dụng thông tin ngược để điều khiển quá trình dạy học môn Sinh học nhằm nâng cao chất lượng dạy học

17. Sử dụng thông tin ngược để điều khiển quá trình dạy học môn Sinh học nhằm nâng cao chất lượng dạy học

 15:19 23/02/2017

Bài báo trình bày quy trình tổ chức quá trình dạy học môn Sinh học theo nguyên tắc điều khiển bằng thông tin phản hồi nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

7. Tiếp cận linh hoạt và vận dụng vào quá trình dạy học

7. Tiếp cận linh hoạt và vận dụng vào quá trình dạy học

 15:09 23/02/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tiếp cận linh hoạt, tiếp cận linh hoạt trong dạy học và quy trình vận dụng tiếp cận này trong quá trình dạy học.

13. Phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy hoc bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông

13. Phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy hoc bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông

 16:03 22/02/2017

Bài báo trình bày vai trò và ý nghĩa của việc hình thành và phát triển kĩ năng tự học, thực trạng vấn đề tự học và một số biện pháp phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong quá trình dạy học bộ môn Lịch sử ở trường phổ thông.

10. Đảm bảo hiệu quả công tác đánh giá trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở các trường đại học sư phạm

10. Đảm bảo hiệu quả công tác đánh giá trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở các trường đại học sư phạm

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực tế công tác đánh giá thường xuyên và một số biện pháp đảm bảo chất lượng công tác đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học môn Giáo dục học ở các trường đại học sư phạm.

10. Mối quan hệ giữa đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học

10. Mối quan hệ giữa đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập trong quá trình dạy học

 10:12 13/02/2017

Bài báo trình bày mối quan hệ giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá kết quả học tập của học sinh trong quá trình dạy học giúp cho người dạy và người học điều chỉnh phù hợp trong hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng dạy học.

11. Bản chất quá trình dạy học trong các tư tưởng, lí thuyết giáo dục nước ngoài xưa và nay

11. Bản chất quá trình dạy học trong các tư tưởng, lí thuyết giáo dục nước ngoài xưa và nay

 18:24 07/02/2017

Tóm tắt: Bài viết phân tích, xem xét các tư tưởng của các nhà giáo dục nước ngoài tiêu biểu qua các thời kì từ cổ đại đến hiện đại; từ đó, rút ra bản chất của quá trình dạy học con người theo quan điểm của từng cá nhân nhà sư phạm. Qua phân tích một cách có hệ thống các tư tưởng dạy học xưa và nay, bài viết giúp người đọc thấy được sự kế thừa, phát triển giữa các nhà giáo dục trong việc cắt nghĩa bản chất quá trình dạy học.
Từ khóa: Dạy học, quá trình dạy học, bản chất quá trình dạy học.

7. Phương pháp tiếp cận phát triển kĩ năng hợp tác cho sinh viên trong quá trình dạy học

7. Phương pháp tiếp cận phát triển kĩ năng hợp tác cho sinh viên trong quá trình dạy học

 09:34 11/01/2017

Bài báo trình bày phương pháp tiếp cận phát triển kĩ năng hợp tác cho sinh viên trong quá trình dạy học nhằm nâng cao khả năng tư duy sáng tạo, phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề cho sinh viên.

6. Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú

6. Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và một số đề xuất về năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục của giáo viên phổ thông dân tộc nội trú.

17. Tôn trọng những ý kiến khác biệt của học sinh trong quá trình dạy học

17. Tôn trọng những ý kiến khác biệt của học sinh trong quá trình dạy học

 15:20 26/10/2016

Bài báo trình bày một số tiền đề lí luận cơ bản về phương pháp dạy- học, phương pháp dạy học giúp học sinh có những ý kiến khác biệt và sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học.

12. Đánh giá kết quả học tập của quá trình dạy học

12. Đánh giá kết quả học tập của quá trình dạy học

 08:47 15/09/2016

Các phương pháp kiểm tra, đánh giá rất phong phú và đa dạng, song cũng không có phương pháp nào là vạn năng, làm bộc lộ đầy đủ thông tin cần thiết về đối tượng cần đánh giá. Mỗi phương pháp kiểm tra, đánh giá đều có những ưu điểm và hạn chế nhất định. Do đó, để đánh giá kết quả học tập của sinh viên một cách chính xác, đòi hỏi cần phải phối hợp đồng bộ nhiều phương pháp kiểm tra, đánh giá khác nhau. Bài viết đề cập đến vấn đề này.

10. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học

10. Đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học

 11:05 10/09/2016

Bài viết trình bày những đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực trong quá trình dạy học, bao gồm: dạy học lấy học sinh làm trung tâm, dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, tự nghiên cứu; dạy học giúp học sinh tự đánh giá; dạy học phát huy tính tích cực của học sinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây