11. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

11. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIÁO DỤC CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Quá trình bồi dưỡng năng lực giáo dục cho học viên là một quá trình lâu dài, phức tạp và chịu tác động tổng hợp của nhiều yếu tố, có cả những yếu tố khách quan và những yếu tố chủ quan. Bài báo trình bày những yếu tố tác động đến hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội trong giai đoạn hiện nay. Trước những biến động của tình hình mới, đặt ra rất nhiều khó khăn và thách thức đối với hoạt động quân sự nói chung và công tác bồi dưỡng năng lực giáo dục cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội nói riêng. Vì vậy, cần có sự phân tích, đánh giá chặt chẽ, chính xác, đưa ra những biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục và đào tạo ở các trường sĩ quan quân đội.
Từ khóa: học viên, các trường sĩ quan, năng lực giáo dục, quân đội

56. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

56. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CHO HỌC VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo thường xuyên và chặt chẽ cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, làm thất bại âm mưu và thủ đoạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Trong đó, việc phòng, chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Kết quả: Bài viết trình bày khái quát về âm mưu, thủ đoạn và hậu quả của “diễn biến hòa bình”, đồng thời tập trung đề xuất một số biện pháp giáo dục phòng, chống “diễn biến hòa bình” cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Thảo luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy, bản lĩnh, lập trường tư tưởng của học viên trở nên vững vàng khi thực hiện đồng bộ các giải pháp trên. Từ đó, có tác dụng tích cực chống lại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”.
Từ khóa: “Diễn biến hòa bình”, quân đội, học viên

49. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

49. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CỦA HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập các môn Khoa học xã hội và nhân văn của học viên các trường đại học trong quân đội theo tiếp cận năng lực là một hoạt động rất phức tạp. Để tiến hành hoạt động này có hiệu quả đòi hỏi phải thực hiện nhiều biện pháp, trong đó việc xây dựng được quy trình đánh giá kết quả học tập khoa học, hợp lí đóng vai trò quyết định.
Từ khóa: Quy trình đánh giá, kết quả học tập, tiếp cận năng lực, quân đội, học viên.

23. NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  CÁC HỌC VIỆN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

23. NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC HỌC VIỆN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; một số quân, binh chủng và lực lượng ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện là bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất đạo đức của đội ngũ giảng viên. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên ở các học viện trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Từ khóa: Đạo đức nghề nghiệp, đội ngũ giảng viên, quân đội.

06. Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các môn Khoa học quân sự ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

06. Một số giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các môn Khoa học quân sự ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

 21:41 09/02/2020

Tóm tắt: Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020 xác định: “Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội cần phải đổi mới, hoàn thiện, mở rộng giao lưu, hòa nhập với giáo dục, đào tạo quốc gia, tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao hơn nữa về chất lượng”. Để thực hiện định hướng đó, cùng với việc đẩy mạnh hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường, đổi mới, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung đào tạo, cần thiết phải làm tốt công tác phát triển đội ngũ giảng viên nói chung, giảng viên các môn Khoa học quân sự nói riêng ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.
Từ khóa: Giảng viên, khoa học quân sự, bồi dưỡng, đào tạo, tự học, quân đội.

01. Tăng cường giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức kỉ luật quân sự cho quân nhân ở các đơn vị quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

01. Tăng cường giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức kỉ luật quân sự cho quân nhân ở các đơn vị quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 09:30 08/07/2019

Tóm tắt: Giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong việc nâng cao ý thức kỉ luật quân sự cho quân nhân trong bối cảnh hiện nay. Trong những năm gần đây, giáo dục pháp luật được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện trong toàn quân. Quá trình giáo dục pháp luật cho quân nhân được xác định bởi các thành tố cốt yếu như: mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, lực lượng giáo dục… Trong đó, các nội dung và phương pháp giáo dục pháp luật trong quân đội ngày càng được thực hiện đa dạng, phong phú góp phần nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong cả thời bình và thời chiến của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết trình bày về tăng cường giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức kỉ luật quân sự cho quân nhân ở các đơn vị quân đội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Giáo dục pháp luật, ý thức kỉ luật, quân sự, thanh niên, quân đội.

05. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo tại các nhà trường quân đội trong giai đoạn hiện nay

05. Bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo tại các nhà trường quân đội trong giai đoạn hiện nay

 17:45 05/07/2019

Tóm tắt: Đạo đức nghề nghiệp là phẩm chất cơ bản, quan trọng hàng đầu tạo nên nhân cách, uy tín sư phạm; là cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm, sự tâm huyết, say sưa với nghề nghiệp, tích tính cực, sáng tạo trong hoạt động sư phạm; bảo đảm cho đội ngũ nhà giáo quân đội hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ GD-ĐT của các nhà trường quân đội trong tình hình mới. Bài viết phân tích vai trò của đội ngũ nhà giáo và thực trạng đạo đức nghề nghiệp đội ngữ nhà giáo quân đội hiện nay; từ đó, đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội.
Từ khóa: Bồi dưỡng, Nhà trường, Quân đội, Đạo đức, Nghề nghiệp, Cán bộ quân đội, Nhà giáo, Sư phạm.

47. LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO THỂ LỰC CHO HỌC VIÊN NĂM THỨ HAI,  HỆ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

47. LỰA CHỌN BÀI TẬP NÂNG CAO THỂ LỰC CHO HỌC VIÊN NĂM THỨ HAI, HỆ ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

 15:16 11/04/2019

Tóm tắt: Huấn luyện và rèn luyện thể lực trong quân đội là một nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần to lớn vào việc đào tạo ra những chiến sĩ tinh nhuệ. Do đó, nội dung huấn luyện thể lực ở các nhà trường trong quân đội cần phải được đặc biệt quan tâm. Bài viết nghiên cứu, đề xuất lựa chọn bài tập nâng cao thể lực cho học viên năm thứ hai hệ đại học tại Trường Sĩ quan Đặc công.
Từ khóa: bài tập nâng cao thể lực, học viên năm thứ 2, quân đội.

23. Một số đổi mới quản lí đào tạo sau đại học ở các học viện quân đội trong giai đoạn hiện nay

23. Một số đổi mới quản lí đào tạo sau đại học ở các học viện quân đội trong giai đoạn hiện nay

 09:33 19/09/2018

Tóm tắt: Quản lí đào tạo sau đại học là một nhiệm vụ quan trọng của các học viện trong quân đội nhằm đào tạo nguồn nhân lực bậc cao trong quân đội. Bài báo đã đưa ra những hạn chế và đề xuất các giải pháp quản lí đào tạo sau đại học ở các học viện trong quân đội theo tư tưởng Đại hội XII của Đảng.
Từ khóa: Quản lí, đào tạo sau đại học, thực trạng, biện pháp, học viện, quân đội.

10. Một số vấn đề chung về năng lực của giảng viên các trường, học viện quân đội trong giai đoạn hiện nay

10. Một số vấn đề chung về năng lực của giảng viên các trường, học viện quân đội trong giai đoạn hiện nay

 15:21 07/07/2018

Tóm tắt: Đặc điểm lao động của giảng viên các trường, học viện quân đội có đặc thù riêng, do vậy năng lực của họ cũng bao gồm các năng lực đặc thù trong lĩnh vực quân sự. Hệ thống các năng lực đối với giảng viên các trường, học viện quân đội trong giai đoạn hiện nay gồm: Năng lực giảng dạy (năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực phát triển và hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo); năng lực phát triển nghề nghiệp; năng lực nghiên cứu khoa học; năng lực am hiểu về kiến thức quốc phòng an ninh; năng lực am hiểu về thực tiễn và nghệ thuật quân sự; năng lực quản lí, chỉ huy. Bài viết này trình bày về năng lực của giảng viên các trường, học viện quân đội trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Năng lực, giảng viên, học viện, quân đội.

04. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay

04. Một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay

 15:15 07/07/2018

Tóm tắt: Đạo đức cách mạng là phẩm chất cốt lõi của thanh niên quân đội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị, là tiền đề quan trọng giúp thanh niên nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỉ luật Quân đội. Chính vì vậy, để góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện đòi hỏi các cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp phải tăng cường các biện pháp lãnh đạo, quản lí, giáo dục nâng cao đạo đức cách mạng cho thanh niên. Bài viết trình bày về một số biện pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên quân đội nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Đạo đức, giáo dục đạo đức, đạo đức cách mạng, thanh niên, quân đội.

04. Biện pháp tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỉ luật ở tiểu đoàn học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 hiện nay

04. Biện pháp tăng cường công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỉ luật ở tiểu đoàn học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 hiện nay

 10:57 28/02/2018

Tóm tắt: Xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật nói chung, ở tiểu đoàn học viên Trường sĩ quan Lục quân 1 nói riêng là một nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, một khâu đột phá trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có vị trí, vai trò trực tiếp xây dựng, củng cố, nâng cao ý thức thái độ trách nhiệm cho mọi quân nhân, tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi lực lượng; xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị. Việc đề xuất một số biện pháp nâng cao công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật sẽ là cơ sở giúp cho lãnh đạo, chỉ huy nhà trường nghiên cứu và vận dụng vào thực hiện tại đơn vị góp phần xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.
Từ khóa: xây dựng chính quy, rèn luyện kỉ luật, quân đội, nhiến đấu, sức mạnh.

50. NÉT ĐẶC SẮC VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN  VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM  TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

50. NÉT ĐẶC SẮC VỀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA BẢN CHẤT GIAI CẤP CÔNG NHÂN VỚI TÍNH NHÂN DÂN VÀ TÍNH DÂN TỘC CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 16:53 11/05/2017

Bài viết đã phân tích, làm rõ nét đặc sắc về sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, khẳng định giá trị to lớn của Hồ Chí Minh về vấn đề này; đồng thời, đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm củng cố và tăng cường sự thống nhất đó, góp phần giữ vững bản chất cách mạng của quân đội ta, làm cho quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hi sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

12. Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường trung cấp nghề trong nhà trường quân đội

12. Nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường trung cấp nghề trong nhà trường quân đội

 16:21 30/03/2017

Hiện nay, trường đào tạo nghề trong quân đội đã thường xuyên quan tâm đến công tác quản lí đào tạo nghề, từng bước phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất, kinh nghiệm tổ chức quản lý theo nề nếp chính quy, tạo môi trường tin cậy, có tác dụng thu hút, thúc đẩy việc học tập, rèn luyện của học viên. Tuy nhiên, về phương diện quản lí giáo dục, so với yêu cầu nhiệm vụ, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần được nhận thức và giải quyết cả về lí thuyết và thực tiễn. Do đó, trọng tâm của việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo cở các trường trung cấp nghề trong quân đội, cái mà cần đổi mới mục tiêu, chương trình, nội dung giảng dạy, là một nhiệm vụ, nội dung quan trọng.

21. Phát huy tính tích cực, chủ động trong tự học tập, tự bồi dưỡng năng lực của cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội

21. Phát huy tính tích cực, chủ động trong tự học tập, tự bồi dưỡng năng lực của cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày sơ lược những đánh giá về thực trạng việc tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lí đào tạo ở các trường đại học trong quân đội; một số nội dung mà chủ thể quản lí các cấp cần thực hiện tốt để việc tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lí đào tạo được kết quả tốt.

4. Những gợi ý từ mô hình đại học nghiên cứu với vấn đề xây dựng các trường đại học trong quân đội ta hiện nay

4. Những gợi ý từ mô hình đại học nghiên cứu với vấn đề xây dựng các trường đại học trong quân đội ta hiện nay

 09:58 09/02/2017

Bài báo trình bày những gợi ý từ mô hình đại học nghiên cứu với vấn đề cần lưu ý khi xây dựng các trường đại học trong quân đội ta hiện nay theo mô hình đại học nghiên cứu.

08. Phối hợp giữa các trường dạy nghề quân đội với các doanh nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề theo tiếp cận năng lực

08. Phối hợp giữa các trường dạy nghề quân đội với các doanh nghiệp trong phát triển nghề nghiệp giáo viên dạy nghề theo tiếp cận năng lực

 11:39 17/10/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu, đề xuất giải pháp phối hợp với các doanh nghiệp quân đội nhằm phát triển nghề nghiệp cho giáo viên các trường dạy nghề quân đội theo hướng tiếp cận năng lực, đảm bảo nhiệm vụ dạy nghề gắn với tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ và các đối tượng chính sách, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Trường dạy nghề, quân đội, phát triển nghề nghiệp, giáo viên dạy nghề.

4. Một số vấn đề về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội

4. Một số vấn đề về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội

 14:51 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày sơ lược về công tác kiểm tra, đánh giá trong các trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội; một số biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học trong các trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội.
Từ khoá: kiểm tra, đánh giá, dạy học, trung cấp chuyên nghiệp, quân đội.

10. Phương hướng vận dụng phương pháp dạy học tiếp cận phát triển năng lực của học viên ở các trường đại học trong quân đội

10. Phương hướng vận dụng phương pháp dạy học tiếp cận phát triển năng lực của học viên ở các trường đại học trong quân đội

 16:24 07/07/2016

Bài báo trình bày sơ lược về năng lực và việc vận dụng các phương pháp dạy học tiếp cận phát triển năng lực của học viên ở các trường đại học trong quân đội: đổi mới cách dạy truyền thống; tăng cường sử dụng các phương pháp thực hành; vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong đào tạo tại các trường đại học trong quân đội.

Từ khoá: phát triển năng lực, đại học, quân đội, phương pháp dạy học

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây