05. Những nhân tố tác động đến quản lí đào tạo có ứng dụng phần mềm tin học ở các trường cao đẳng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

05. Những nhân tố tác động đến quản lí đào tạo có ứng dụng phần mềm tin học ở các trường cao đẳng trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 13:53 12/06/2019

Tóm tắt: Quản lí đào tạo có ứng dụng phần mềm tin học ở các trường cao đẳng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 thực chất là những tác động có mục đích, kế hoạch, phù hợp với chức năng quản lí giáo dục của các chủ thể quản lí đến quá trình đào tạo, từ đó hướng tới tổ chức, điều khiển quá trình này vận hành theo đúng quy luật giáo dục, có tính hiệu quả tối ưu và đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra. Theo đó, để thực hiện được vấn đề này, việc chỉ rõ những nhân tố tác động là nội dung, yêu cầu có ý nghĩa quan trọng.
Từ khóa: Quản lí đào tạo, phần mềm tin học, trường cao đẳng.

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  TRONG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA  Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT

10. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO TIẾP CẬN CHUẨN ĐẦU RA Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHỐI NGÀNH NGHỆ THUẬT

 10:25 11/04/2019

Tóm tắt: Hoạt động trải nghiệm là phương pháp, công cụ quan trọng để đáp ứng được những đòi hỏi đặt ra trong chương trình đào tạo ở các trường đại học khối ngành nghệ thuật. Nó cho phép sinh viên trực tiếp thực hiện các kĩ năng thông qua hoạt động sáng tác tác phẩm (làm phim, làm clip, thiết kế âm thanh, dựng phim, dàn dựng vở diễn, biểu diễn trên sân khấu,...) và đánh giá quy trình sáng tác tác phẩm cũng như đánh giá được hiệu quả mà tác phẩm mang lại cho khán giả. Bài viết nêu một số vấn đề về triển khai hiệu quả các hoạt động trải nghiệm đối với sinh viên nghệ thuật trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, quản lí đào tạo, chuẩn đầu ra, trường đại học khối ngành nghệ thuật.

20.  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THỒNG THEO “CHUẨN ĐẦU RA” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THỒNG THEO “CHUẨN ĐẦU RA” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Bài báo đề cập đến xu thế đào tạo và quản lí đào tạo theo “chuẩn đầu ra” ở các trường đại học; đồng thời, đề cập đến các giải pháp quản lí đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo “chuẩn đầu ra” ở Trường Đại học Vinh hướng đến đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội trong thời kì mới.
Từ khóa: Quản lí đào tạo, “chuẩn đầu ra”, nhu cầu xã hội, đào tạo giáo viên trung học phổ thông, Trường Đại học Vinh.

04. Biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận CIPO tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

04. Biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận CIPO tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

 14:48 05/12/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở thực trạng, bài viết trình bày những biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận CIPO tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật. Những biện pháp đề xuất nhằm đáp ứng những yêu cầu trước mắt, lâu dài, cơ bản trong phát triển sự nghiệp đào tạo nhân lực các ngành nghệ thuật cho Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.
Từ khóa: biện pháp, quản lí đào tạo, tiếp cận cipo, cao đẳng nghệ thuật.

05. Thử nghiệm một số giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ 

05. Thử nghiệm một số giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ 

 10:16 05/10/2017

Tóm tắt: Bài viết đưa ra quy trình tiến hành thử nghiệm 02 giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ, gồm: 1) Tổ chức tự bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên về giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực sinh viên gắn với nhu cầu thị trường lao động; 2) Tổ chức và triển khai hoạt động tự bồi dưỡng năng lực quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động cho cán bộ quản lí các cấp trong trường.
Từ khóa: thử nghiệm, giải pháp, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng Bắc bộ.

31. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ  THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

31. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động, làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp quản lí đào tạo có hiệu quả đội ngũ này tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng bắc bộ.

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết tổng quan những nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam liên quan đến quản lí đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, làm cơ sở cho những nghiên cứu vận dụng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử tại các trường cao đẳng cộng nghệ tại Việt Nam.
Từ khóa: quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, chuẩn đầu ra.

08. Giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ

08. Giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ

 16:08 07/09/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày 06 giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ, gồm: xác định nhu cầu nguồn nhân lực; hoàn thiện chương trình đào tạo; bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên; nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường đào tạo; đánh giá kết quả đào tạo; bồi dưỡng năng lực quản lí đào tạo.
Từ khóa: giải pháp, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng Bắc bộ.

19.	Một số vấn đề quản lí đào tạo kĩ thuật-công nghệ ở Trường Đại học Tây Đô theo hướng đảm bảo chất lượng

19. Một số vấn đề quản lí đào tạo kĩ thuật-công nghệ ở Trường Đại học Tây Đô theo hướng đảm bảo chất lượng

 14:33 11/07/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm về chất lượng, quản lí chất lượng đào tạo; xây dựng, quản lí và một số biện pháp quản lí hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo kĩ thuật-công nghệ ở Trường Đại học Tây Đô theo hướng đảm bảo chất lượng.

11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

 16:34 03/05/2017

Bài viết tìm hiểu cơ sở lí luận về quản lí đào tạo trình độ đại học. Áp dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, chuyên gia và xử lí số liệu nhằm đánh giá mức độ ưu tiên, mức độ thường xuyên, mức độ hiệu quả và mức độ khó khăn của các nội dung quản lí đào tạo. Phân tích thực trạng cho thấy, hoạt động quản lí đào tạo trình độ đại học của Học viện vẫn còn những tồn tại và hạn chế ở một số nội dung như công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, công tác huy động các nguồn lực phục vụ đào tạo.

04. Thực trạng và biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận dựa trên kết quả tại Trường Trung cấp Kĩ thuật - Công nghệ Lê Quý Đôn

04. Thực trạng và biện pháp quản lí đào tạo theo tiếp cận dựa trên kết quả tại Trường Trung cấp Kĩ thuật - Công nghệ Lê Quý Đôn

 15:18 24/03/2017

Tóm tắt: Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng quản lí đào tạo tại trường Trung cấp Kĩ thuật - Công nghệ Lê Quý Đôn, qua đó đề xuất các biện pháp quản lí theo tiếp cận dựa trên kết quả. Các biện pháp do chúng tôi đề xuất mang tính mới và được đánh giá cấp thiết và khả thi, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Quản lí đào tạo, đào tạo nghề, quản lí dựa trên kết quả.

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC – ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC – ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 14:27 14/03/2017

7. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC – ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

2. Thực trạng quản lí đào tạo tại các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

2. Thực trạng quản lí đào tạo tại các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội

 00:50 08/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát và đánh giá thực trạng về một số vấn đề quản lí đào tạo để tìm nguyên nhân và định hướng giải pháp đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Nghiên cứu vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện

3. Nghiên cứu vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày việc vận dụng mô hình CiPO vào quản lí đào tạo theo năng lực thực hiện trên cơ sở nhận định, đánh giá mô hình chất lượng đào tạo thực tiễn.

8. Thực trạng quản lí đào tạo người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

8. Thực trạng quản lí đào tạo người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

 11:58 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng quản lí đào tạo người lao động Việt Nam trước khi đi làm việc ở nước ngoài, từ đó rút ra một số nhận xét và kết luận.
Từ khóa: quản lí đào tạo, người lao động, Việt Nam, hội nhập kinh tế.

3. Nâng cao hiệu quả quản lí đào tạo người lao động Việt Nam trước khi tham gia thị trường lao động quốc tế

3. Nâng cao hiệu quả quản lí đào tạo người lao động Việt Nam trước khi tham gia thị trường lao động quốc tế

 09:13 19/09/2016

Bài viết đề cập nâng cao hiệu quả quản lí đào tạo người lao động Việt Nam trước khi tham gia thị trường lao động quốc tế, trong đó tập trung làm rõ các nội dung cơ bản như: một số cơ sở lí luận và thực tiễn về quản lí đào tạo người lao động ở Việt Nam; đề xuất biện pháp quản lí đào tạo người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất.

4. Quản lí đào tạo nghề ở trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội

4. Quản lí đào tạo nghề ở trường cao đẳng cộng đồng Hà Nội

 08:47 15/09/2016

Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Để có nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, cần thiết phải có chiến lược đào tạo nghề. Tuy nhiên, đào tạo nghề đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, như: thiếu quy hoạch hệ thống đào tạo nghề; đào tạo nghề chưa gắn kết với nhu cầu thực tế; chưa thích ứng với thị trường lao động; mất cân đối trong đào tạo nghề và đào tạo cán bộ đại học; nhiều trường dạy nghề nhưng quy mô nhỏ… Thực trạng trên ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có công tác quản lí đào tạo nghề. Bài viết tập trung đề cập vấn đề quản lí đào tạo nghề ở Trường Cao đẳng cộng đồng Hà Nội.

3. Đổi mới quản lí đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp theo triết lí TQM

3. Đổi mới quản lí đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp theo triết lí TQM

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày về sự cần thiết phải đổi mới quản lí đào tạo trong trường trung cấp chuyên nghiệp; đặc trưng và các nội dung chủ yếu của thuyết quản lí chất lượng tổng thể; đổi mới quản lí đào tạo trong trường trung cấp chuyên nghiệp theo triết lí quản lí chất lượng tổng thể.

2. Giải pháp nâng cao nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học giáo dục, quản lí đào tạo cho giảng viên đại học sư phạm

2. Giải pháp nâng cao nghiệp vụ sư phạm, nghiên cứu khoa học giáo dục, quản lí đào tạo cho giảng viên đại học sư phạm

 16:09 10/09/2016

Nâng cao nghề nghiệp của giảng viên đại học sư phạm đang được đánh giá theo những chuẩn mục mới, toàn diện hơn và được thể hiện rõ nhất ở các nâng cao tương ứng của giảng viên là: nâng cao nghiệp vụ sư phạm, nâng cao nghiên cứu khoa học giáo dục và nâng cao tự quản lí quá trình đào tạo của bản thân. Nghiên cứu đề xuất giải pháp góp phần nâng cao các năng lực đó ở giảng viên, giúp họ phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu đào tạo giáo viên trong giai đoạn mới là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.

19. Thực trạng quản lí đào tạo nghề du lịch ở các trường cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực doanh nghiệp

19. Thực trạng quản lí đào tạo nghề du lịch ở các trường cao đẳng đáp ứng nhu cầu nhân lực doanh nghiệp

 20:29 03/09/2016

Bài báo trình bày thực trạng về quản lí đào tạo của các trường cao đẳng du lịch đối với việc đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; đánh giá chung về thực trạng quản lí đào tạo của các trường cao đẳng du lịch đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây