7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH PDCA (PLAN - DO - CHECK - ACT)

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO MÔ HÌNH PDCA (PLAN - DO - CHECK - ACT)

 14:27 19/04/2021

Tóm tắt: Trên thực tế, nhiều mô hình quản lí chất lượng đã được áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh và công nghiệp, trong đó đáng lưu ý là mô hình PDCA (Plan - Do - Check - Act hay Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra - Cải tiến) được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật trong những năm 1950. Áp dụng mô hình PDCA trong quản lí chất lượng thực chất là sự cải tiến liên tục và không ngừng. Trong điều kiện và nền tảng quản lí chất lượng của các trường đại học ở Việt Nam hiện nay, việc nghiên cứu và áp dụng mô hình PDCA trong quản lí với tất cả các hoạt động nói chung và hoạt động nghiên cứu khoa học nói riêng là quan trọng và cần thiết nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của nhà trường tiến dần và đạt được chuẩn mực chất lượng của khu vực và của thế giới.
Từ khóa: mô hình PDCA, cải tiến chất lượng, quản lí chất lượng, hoạt động nghiên cứu khoa học, trường đại học

1. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  MỘT NGHIÊN CỨU VỀ CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG

1. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: MỘT NGHIÊN CỨU VỀ CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Kế thừa những thành công trong chính sách phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang ứng dụng các giải pháp để phát triển mô hình giáo dục đại học hiện nay như đa dạng hóa mô hình hệ thống giáo dục hướng vào mục tiêu chất lượng và hiệu quả của giáo dục đại học, chú trọng công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Tuy nhiên, mô hình quản lí chất lượng các chương trình đào tạo trong nước chưa rõ ràng, vì vậy các chương trình đào tạo hiện nay thiếu sự nhất quán, thống nhất giữa nhu cầu của doanh nghiệp và việc thiết kế chương trình đào tạo cũng như thiếu hụt các chương trình đào tạo giúp trang bị cho sinh viên các phẩm chất cần thiết theo yêu cầu của nhà sử dụng lao động. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xem xét các mô hình đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các yếu tố ảnh hưởng, từ đó xây dựng mô hình đánh giá chất lượng phù hợp với bối cảnh các cơ sở giáo dục trong nước hiện nay.
Từ khóa: chương trình đào tạo, đánh giá, mô hình, quản lí chất lượng, yếu tố ảnh hưởng

2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG  TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI  TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC: THỰC TIỄN TRIỂN KHAI TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Xây dựng và triển khai mô hình quản lí chất lượng trong trường đại học là yếu tố góp phần thúc đẩy quá trình nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và gia tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, việc áp dụng các mô hình quản lí chất lượng sẽ phụ thuộc vào điều kiện và bối cảnh cụ thể của từng trường. Bài viết trình bày tổng quan về một số mô hình quản lí chất lượng phổ biến trên thế giới, giới thiệu chính sách chất lượng, hệ thống đảm bảo chất lượng của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, từ đó, xây dựng mô hình quản lí chất lượng phù hợp.
Từ khóa: đảm bảo chất lượng, quản lí chất lượng, mô hình quản lí, chương trình đào tạo, giáo dục đại học

2. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG  TRONG TRƯỜNG MẦM NON THEO MÔ HÌNH CIPO

2. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TRONG TRƯỜNG MẦM NON THEO MÔ HÌNH CIPO

 14:48 11/12/2020

Tóm tắt: Quản lí chất lượng dịch vụ công trong giáo dục mầm non nói chung đóng vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng giáo dục mầm non nói riêng; do đó, vấn đề này cần phải được các nhà quản lí giáo dục đặc biệt quan tâm. Bài viết nghiên cứu nội dung quản lí chất lượng dịch vụ công dựa trên mô hình quản lí chất lượng CIPO trong giáo dục mầm non. Đây sẽ là cơ sở để đề xuất các giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Quản lí chất lượng, dịch vụ công, giáo dục mầm non, mô hình CIPO

3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC  QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO TIẾP CẬN AUN-QA

3. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG TRONG CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH THEO TIẾP CẬN AUN-QA

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện nay có vai trò quan trọng đối với mọi quốc gia. Trong đó, giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên là một bộ phận có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược đào tạo con người ở nước ta. Bài viết phân tích mô hình, bộ tiêu chuẩn quản lí chất lượng của AUN-QA và việc áp dụng quản lí chất lượng theo tiếp cận AUN-QA trong các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, qua đó góp phần xây dựng và đổi mới hệ thống quản lí chất lượng ở các trung tâm trong thời gian tới. Đây là cơ sở lí luận quan trọng để định hướng, gợi mở, giúp tác giả cũng như các nhà khoa học, nhà quản lí trong các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tiếp tục nghiên cứu và thực hiện hoàn thiện mô hình quản lí chất lượng theo tiếp cận AUN-QA.
Từ khóa: Quản lí chất lượng, Giáo dục quốc phòng và an ninh, AUN-QA.

02. Mô hình quản lí chất lượng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh phổ thông

02. Mô hình quản lí chất lượng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh phổ thông

 11:03 28/12/2019

Tóm tắt: Nhiều nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lí chất lượng giáo dục cũng như quan tâm đến các chương trình giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh trong nhà trường. Bài báo giới thiệu những vấn đề cơ bản về chất lượng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh, các mô hình quản lí chất lượng giáo dục trong nhà trường, trên cơ sở đó đề xuất mô hình quản lí chất lượng hoạt động giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục cho học sinh phổ thông tại Việt Nam.
Từ khoá: quản lí chất lượng, phòng ngừa xâm hại tình dục, giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục, học sinh phổ thông.

18. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ÁP DỤNG MÔ HÌNH PDCA TRONG QUẢN LÍ  CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

18. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ ÁP DỤNG MÔ HÌNH PDCA TRONG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Trong xu thế hội nhập và phát triển, quản lí chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đại học không chỉ đơn thuần đạt được chuẩn mực chất lượng quốc gia mà còn phải tiếp cận chất lượng của khu vực và thế giới. Điều này đòi hỏi các trường đại học cần áp dụng các phương thức quản lí hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tiễn giáo dục đại học của Việt Nam; trong đó áp dụng các mô hình PDCA là biện pháp hữu hiệu, phù hợp, khả thi nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng của các trường đại học.
Từ khóa: Quản lí chất lượng, nghiên cứu khoa học, mô hình PDCA.

18. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ  CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH DU LỊCH

18. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH DU LỊCH

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Theo đánh giá của các cơ sở tuyển dụng lao động, năng lực của sinh viên tốt nghiệp ngành Du lịch ở các trường đại học so với yêu cầu thực tế còn nhiều điểm yếu kém. Đào tạo dựa theo năng lực (competency-based training) và xây dựng, vận hành hệ thống quản lí chất lượng ở tầng bậc đảm bảo chất lượng đối với quá trình đào tạo cử nhân ngành Du lịch có thể giúp khắc phục các điểm yếu này.
Từ khóa: Quản lí chất lượng, giáo dục đại học, đào tạo theo năng lực, ngành Du lịch.

47. TĂNG  CƯỜNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC KHU VỰC HÀ NỘI

47. TĂNG CƯỜNG QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC KHU VỰC HÀ NỘI

 10:09 23/08/2017

Chất lượng giáo dục là một trong những mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội, các cơ sở giáo dục và là vấn đề trọng yếu trong chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Quản lí chất lượng đào tạo sau đại học là tổng hợp hoạt động tích cực, sáng tạo của chủ thể trong tất cả các lĩnh vực, yếu tố của quá trình đào tạo sau đại học thông qua các phương tiện, công cụ quản lí nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này tại những cơ sở giáo dục. Bài viết nghiên cứu về vấn đề này.

04. Vai trò của công nghệ thông tin trong việc vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng của trường đại học

04. Vai trò của công nghệ thông tin trong việc vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng của trường đại học

 11:08 12/04/2017

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu, tìm hiểu về Hệ thống đảm bảo chất lượng trong các
trường đại học, khi xây dựng và triển khai hệ thống này cần chỉ rõ các tiêu chuẩn, tiêu chí cho các lĩnh vực hoạt động của nhà trường, xây dựng các quy trình, thủ tục để thực hiện và phải đánh giá để khẳng định mức độ đạt được, cần lưu ý một số nguyên tắc khi triển khai xây dựng. Tác giả phân tích, khẳng định sự cần thiết của một hệ thống công nghệ thông tin khi triển khai Hệ thống đảm bảo chất lượng, đề xuất mô hình Hệ thống công nghệ thông tin phù hợp trong hoạt động quản lí chất lượng.
Từ khóa: Hệ thống thông tin quản lí, hệ thống đảm bảo chất lượng, quản lí chất lượng.

6. Mô hình quản lí chất lượng trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM6. Mô hình quản lí chất lượng trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM

6. Mô hình quản lí chất lượng trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM6. Mô hình quản lí chất lượng trường trung học phổ thông theo tiếp cận TQM

 16:51 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích quan điểm của một số công trình nghiên cứu về thiết lập mô hình TQM trong giáo dục, từ đó đề xuất một mô hình TQM vận dụng vào trong quản lí chất lượng nhà trường trung học phổ thông của Việt Nam.
Từ khóa: quản lí chất lượng, trung học phổ thông, TQM.

5. Vận dụng lí thuyết quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông

5. Vận dụng lí thuyết quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông

 16:32 19/09/2016

Công tác quản lí hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên phổ thông đảm bảo được chất lượng đồng bộ khi và chỉ khi tạo nên được môi trường văn hóa quản lí chất lượng với sự cam kết, niềm tin, sự chia sẻ, hợp tác. Phát triển văn hóa chất lượng trong quá trình quản lí chính là quá trình đổi mới cách thức quản lí tạo môi trường để các hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông nói chung và hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên nói riêng đạt được chất lượng đồng bộ. Bài viết vận dụng lí thuyết quản lí chất lượng tổng thể trong quản lí chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông.

5. Tiếp cận mô hình quản lí chất lượng CIPO trong hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp

5. Tiếp cận mô hình quản lí chất lượng CIPO trong hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp

 16:42 16/09/2016

Tóm tắt: Ở Việt Nam, hoạt động liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp gần đây được quan tâm đặc biệt. Bài viết đề cập đến các yếu tố của mô hình quản lí chất lượng CIPO; qua đó đưa ra một số hình thức quản lí hoạt động liên kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp theo mô hình này.
Từ khóa: quản lí chất lượng, CIPO, liên kết đào tạo, nhà trường, doanh nghiệp.

3. Triết lí TQM với việc áp dụng vào xây dựng hệ thống quản lí chất lượng đào tạo đại học

3. Triết lí TQM với việc áp dụng vào xây dựng hệ thống quản lí chất lượng đào tạo đại học

 16:09 10/09/2016

Xây dựng hệ thống quản lí chất lượng theo triết lí TQM - quản lí chất lượng tổng thể - là xây dựng một hệ thống hoạt động quản lí đạt được bởi một tổ chức, tập trung vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của tất cả các thành viên… nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thỏa mãn khách hàng, đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức đó và cho xã hội. Bài viết giới thiệu triết lí TQM với việc áp dụng vào xây dựng hệ thống quản lí chất lượng đào tạo đại học.

3. Quản lí chất lượng đào tạo đại học theo mô hình quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong các trường đại học hiện nay

3. Quản lí chất lượng đào tạo đại học theo mô hình quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong các trường đại học hiện nay

 15:28 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày vấn đề quản lí chất lượng đào tạo đại học (dịch vụ đào tạo, quy trình đào tạo, các thành tố của quá trình đào tạo,...); các cấp độ quản lí chất lượng đào tạo đại học.
Từ khóa: đào tạo, quản lí chất lượng, đại học, mô hình quản lí chất lượng tổng thể, TQM.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây