22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH  Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

22. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG CHUẨN ĐẦU RA

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động dạy học nói chung, quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh nói riêng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học. Bài viết đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động dạy học môn Tiếng Anh, giúp giảng viên và sinh viên các trường đại học có những bước đi đúng đắn trong các khâu của quá trình dạy học nhằm đạt được mục đích, mục tiêu giáo dục đã đề ra trong mỗi nhà trường.
Từ khóa: Quản lí dạy học, tiếng Anh, trường đại học, chuẩn đầu ra.

47. Lí luận về quản lí dạy học môn Thể dục ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực

47. Lí luận về quản lí dạy học môn Thể dục ở các trường trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực

 10:02 19/09/2018

Tóm tắt: Nội dung của bài báo đề cập đến một số vấn đề lí luận về tiếp cận năng lực; dạy học môn thể dục ở trường Trung học phổ thông và những vấn đề lí luận về quản lí dạy học môn thể dục ở các trường Trung học phổ thông theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: Dạy học, trường Trung học phổ thông, quản lí dạy học, môn thể dục, tiếp cận năng lực.

5. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

5. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

 14:42 28/06/2018

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về thực trạng dạy học và quản lí dạy học ở trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội theo hướng phát triển năng lực người học; khảo sát mức độ ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài nhà trường và bên trong nhà trường đến quản lí dạy học theo hướng phát triển năng lực người học. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường và phát triển năng lực học tập cho người học.
Từ khóa: quản lí dạy học, năng lực người học, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

56. QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

56. QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

 14:48 19/12/2017

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh đang là đòi hỏi bức thiết của ngành giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Để dạy học tiếng Anh trong trường trung học phổ thông có hiệu quả, cần kết hợp nhiều biện pháp khác nhau. Từ phương diện quản lí, cần đổi mới quản lí dạy học tiếng Anh, thực hiện bước chuyển từ quản lí dạy học tiếng Anh theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực học sinh.
Từ khóa: Quản lí dạy học, dạy học tiếng Anh, năng lực, tiếp cận năng lực học sinh

22. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC LÂM SÀNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

22. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ DẠY HỌC LÂM SÀNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

 09:18 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết khảo sát đánh giá công tác quản lí dạy học lâm sàng ở Trường Đại học Y khoa Vinh, trên 4 nội dung: kế hoạch hóa dạy học lâm sàng; công tác tổ chức bộ máy và tổ chức nhân sự dạy học lâm sàng; lãnh đạo, chỉ đạo trong dạy học lâm sàng; kiểm tra, đánh giá dạy học lâm sàng. Nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác quản lí dạy học lâm sàng chủ yếu thuộc về nhận thức, trình độ chuyên môn, năng lực quản lí của chủ thể quản lí và đối tượng quản lí và môi trường quản lí dạy học lâm sàng.
Từ khóa: Quản lí, quản lí dạy học, dạy học lâm sàng, Đại học Y khoa Vinh.

04. Quản lí dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực thực hành

04. Quản lí dạy học tiếng Anh theo tiếp cận năng lực thực hành

 09:53 05/10/2017

Tóm tắt: Vấn đề quản lí đổi mới hoạt động dạy học môn Tiếng Anh đại học là rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cán bộ quản lí phải có sự hiểu biết cơ bản về môn Tiếng Anh, phải nắm được định hướng đổi mới hoạt động dạy học tiếng Anh ở trường đại học. Đây là những lí luận cơ bản, là những nội dung thiết yếu mà quản lí giáo dục cần thực hiện trong quá trình quản lí, chỉ đạo, điều hành công tác đổi mới hoạt động dạy học môn Tiếng Anh của nhà trường để đảm bảo thành công cho quá trình giáo dục.
Từ khóa: Quản lí dạy học, ngoại ngữ, Quản lí dạy học, ngoại ngữ, tiếp cận năng lực, năng lực thực hành.

23.	Thực trạng quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên ở trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

23. Thực trạng quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của sinh viên ở trường cao đẳng nghệ thuật Hà Nội

 10:34 14/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm “tích cực hóa học tập”, các kết quả nghiên cứu về nhận thức của cán bộ quản lí về mục đích của quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên; thực hiện các biện pháp quản lí chỉ đạo chung của nhà trường nhằm tích cực hóa học tập của sinh viên; thực hiện các biện pháp quản lí chỉ đạo của nhà trường về đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên.

3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

3. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUẢN LÍ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

 16:15 10/05/2017

Các yếu tố tác động tới quản lí dạy học môn Tiếng Anh ở trường tiểu học gồm có: chủ trương dạy học ngoại ngữ của Đảng và nhà nước trong các nhà trường; nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên đối với chất lượng dạy học bộ môn; chất lượng đội ngũ giáo viên và hoạt động của tổ chuyên môn; phương tiện dạy học; môi trường dạy học tiếng Anh ở trường tiểu học.

10. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

10. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

 16:08 03/05/2017

Bài viết đưa ra một số biện pháp quản lí dạy học theo hướng tích cực hóa học tập của sinh viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành giáo dục. Thực hiện tốt mục tiêu đào tạo phù hợp với yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước ta hiện nay.

22. Thực trạng biện pháp quản lí dạy học tiếng Anh ở trường cao đẳng sư phạm Điện Biện

22. Thực trạng biện pháp quản lí dạy học tiếng Anh ở trường cao đẳng sư phạm Điện Biện

 15:49 22/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng biện pháp quản lí dạy học tiếng Anh và đề xuất biện pháp quản lí dạy học tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng môn học ở trường cao đẳng sư phạm Điện Biện.

2. Quản lí dạy học ở các trường dự bị đại học theo hướng phát huy khả năng  cá nhân học sinh người dân tộc

2. Quản lí dạy học ở các trường dự bị đại học theo hướng phát huy khả năng cá nhân học sinh người dân tộc

 10:43 26/10/2016

Bài báo trình bày đặc điểm đối tượng, nhiệm vụ dạy học của trường dự bi đại học trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ dân tộc và một số biện pháp quản lí dạy học ở các trường dự bị đại học theo hướng phát huy khả năng cá nhân học sinh người dân tộc.

22. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí dạy học tại Trường Đại học Y khoa, Vinh - Nghệ An

22. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí dạy học tại Trường Đại học Y khoa, Vinh - Nghệ An

 09:06 15/09/2016

Việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào công tác quản lí dạy học trong các trường cao đẳng, đại học hiện nay đã và đang phát triển khá mạnh mẽ, đa dạng, hiệu quả; góp phần đổi mới công tác quản lí và đổi mới phương pháp dạy học. Bài viết giới thiệu về Trường, cũng như việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí dạy học tại Trường Đại học Y khoa, Vinh - Nghệ An.

11. Bản chất quản lí dạy học ở trường trung học phổ thông

11. Bản chất quản lí dạy học ở trường trung học phổ thông

 10:38 12/09/2016

Bài viết trình bày về bản chất của quản lí lớp học và hoạt động ngoại khóa; phát triển môi trường giáo dục/học tập tích cực bằng cách thiết lập các kì vọng/mong đợi và tạo bầu không khí giáo dục; củng cố và duy trì môi trường giáo dục/học tập tích cực; giải quyết các vấn đề xảy ra/nảy sinh nhằm nâng cao chất lượng quản lí dạy học ở trường trung học phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây