10. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

10. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

 14:11 11/12/2020

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của xã hội, môi trường và vấn đề bảo vệ môi trường ngày càng quan trọng đối với đời sống của con người. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Kết quả của khảo sát là cơ sở để đề xuất biện pháp quản lí phù hợp đối với hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở ở huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của học sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy tiềm năng kinh tế du lịch ở huyện đảo này.
Từ khóa: BVMT, trung học cơ sở, quản lí giáo dục

16. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

16. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục nói chung, quản lí hoạt động giáo dục văn hóa học đường nói riêng cho sinh viên các trường đại học có ý nghĩa vô cùng quan trọng¬ đối với việc nâng cao chất lượng đào. Bài viết nêu lên ý nghĩa, vai trò, đặc điểm cùng các tiêu chí đánh giá quản lí hoạt động giáo dục văn hóa học đường, giúp các trường đại học có định hướng đúng đắn nhằm đạt được mục đích giáo dục nói chung, mục tiêu giáo dục cụ thể đề ra ở mỗi nhà trường trong bối cảnh hiện nay.
Từ khóa: Quản lí giáo dục, văn hóa học đường, trường đại học.

04.Nhận diện một số yếu tố của trường học thông minh

04.Nhận diện một số yếu tố của trường học thông minh

 10:46 19/12/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (FIR), nền kinh tế tri thức, thực trạng và những xu hướng phát triển xã hội Việt Nam trong tương lai và đánh giá triển vọng của công nghệ thông tin để mô tả trường học thông minh ở Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích các yếu tố về tổ chức, cấu trúc; về người học, người dạy; về môi trường giáo dục cũng như hoạt động quản lí giáo dục. Các yếu tố này được xem xét trên cơ sở lấy các thành tựu của cuộc cách mạng cộng nghiệp 4.0 làm nền tảng.
Từ khóa: Trường học thông minh, cuộc cách mạng 4.0, người thầy, người học, quản lí giáo dục, môi trường giáo dục.

02. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực

02. Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực

 22:42 27/10/2018

Tóm tắt: đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông có vai trò quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục của cả nước nói chung, của thành phố Hà Nội nói riêng. Việc Phát triển nguồn nhân lực theo tiếp cận năng lực là định hướng phù hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam cũng như đảm bảo đúng định hướng khoa học trong và ngoài nước. Bài viết tác giả tập trung đi sâu phân tích các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: tiếp cận năng lực, đội ngũ cán bộ, quản lí giáo dục, trung học phổ thông.

03. Thực trạng quản lí hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn

03. Thực trạng quản lí hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục tại Trường Đại học Sài Gòn

 15:28 08/06/2018

Tóm tắt: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, trong đó đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục là khá cấp thiết trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam. Trên cơ sở phân tích kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ quản lí, chuyên viên phụ trách theo dõi hoạt động đào tạo sau đại học, giảng viên, học viên, cựu học viên, bài viết cung cấp những thông tin xác thực, tin cậy về quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lí giáo dục ở Trường Đại học Sài Gòn trong giai đoạn hiện nay, góp phần định hướng cho đổi mới quản lí đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lí giáo dục của Trường.
Từ khóa: Đào tạo thạc sĩ, quản lí giáo dục, Trường Đại học Sài Gòn.

08. Chương trình cử nhân quản trị trường học của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp cận thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay

08. Chương trình cử nhân quản trị trường học của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp cận thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong bối cảnh hiện nay

 16:33 22/05/2018

Tóm tắt: Chương trình Cử nhân Quản trị trường học có vai trò quan trọng, trang bị cho người học các kiến thức cơ bản, cốt lõi về quản trị tổ chức và cơ sở giáo dục gồm quản trị hành chính, quản trị nhân sự, quản trị hoạt động dạy học và giáo dục, quản trị thiết kế và thực thi chương trình giáo dục, quản trị các mối quan hệ trong và ngoài nhà trường, quản trị chất lượng giáo dục. Bài viết giới thiệu một số một số chương trình đào tạo cử nhân trong lĩnh vực Quản lí giáo dục, Quản trị giáo dục của các trường đại học uy tín của nước ngoài, trên cơ sở đó tác giả đề xuất khung chương trình Cử nhân Quản trị trường học của Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ khóa: quản trị trường học, quản lí giáo dục, quản trị giáo dục.

03. Sự phát triển các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở thành phố Hà Nội trong những năm gần đây

03. Sự phát triển các trường trung học phổ thông ngoài công lập ở thành phố Hà Nội trong những năm gần đây

 09:01 19/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống trường, lớp các cấp học liên tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn Thủ đô; quy mô học sinh, giáo viên của các trường trung học phổ thông ngoài công lập không ngừng tăng; chất lượng giáo dục từng bước ổn định và nâng cao chất lượng... Tuy nhiên, cơ sở vật chất của các trường cần được đầu tư thêm để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất an toàn, ổn định cho học sinh. Mặt khác, các trường ngoài công lập cần có những giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học để khẳng định được niềm tin của xã hội đối với hệ thống trường trung học phổ thông ngoài công lập.
Từ khóa: Ngoài công lập, trung học phổ thông, thực trạng, quản lí giáo dục.

05. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Điện Biên trước yêu cầu đổi mới

05. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Điện Biên trước yêu cầu đổi mới

 09:01 19/10/2017

Tóm tắt: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt để phát triển giáo dục, muốn đáp ứng được yêu cầu đổi mới, đội ngũ này phải được bố trí đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu, đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lí giáo dục; bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp
Từ khóa: đội ngũ, phát triển, quản lí giáo dục.

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP  THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

11. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 08:38 23/08/2017

Quản lí hoạt động học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ không chỉ giúp việc đưa các công tác đào tạo vào một quy trình chuẩn mực, mà còn định hướng cho người học phát triển đáp ứng nhu cầu xã hội, góp phần tích cực vào mục tiêu giáo dục - đào tạo. Trong thời gian qua, các trường đại học đã có nhiều đổi mới trong quản lí đào tạo theo học chế tín chỉ. Giáo dục mục đích, động cơ học tập; hướng dẫn phương pháp học tập bậc đại học; quản lí hoạt động tự học; quản lí hoạt động học tập trong giờ lên lớp; quản lí cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động học tập; phối hợp với gia đình quản lí hoạt động học tập; và hỗ trợ sinh viên học tập.

82.	Một số kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ quản lí Trung tâm Học tập cộng đồng tỉnh Hòa Bình

82. Một số kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ quản lí Trung tâm Học tập cộng đồng tỉnh Hòa Bình

 22:42 23/07/2017

Bài báo phân tích thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lítrung tâm học tập cộng đồng ở tỉnh Hòa Bình về số lượng, cơ chế và chất lượng. Ngoài ra, bài viết chỉ ra những lợi thế và bất lợi của việc phát triển đội ngũ quản lí. Qua đó, tác giả chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lí của trung tâm học tập cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình. Những kinh nghiệm này được xem là tài liệu tham khảo cho các tỉnh khác để xây dựng trung tâm học tập cộng đồng.

2.	Vai trò của cán bộ quản lí giáo dục đối với đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục

2. Vai trò của cán bộ quản lí giáo dục đối với đổi mới và phát triển toàn diện giáo dục

 15:54 23/07/2017

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho giáo dục trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hóa, cải cách giáo dục là vấn đề bức thiết. Mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và để đạt được mục tiêu này, đội ngũ giáo viên đóng vai trò chủ chốt, đặc biệt là các nhà quản lí giáo dục. Bài viết phân tích vai trò của đội ngũ giáo dục đối với cải cách giáo dục toàn diện.

9.	Cán bộ quản lí giáo dục và công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông

9. Cán bộ quản lí giáo dục và công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày về QL hoạt động NCKH ở trường PT và đưa ra phương pháp QL hoạt động NCKH ở trường PT.

07. Tổng quan một số nghiên cứu về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học

07. Tổng quan một số nghiên cứu về quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học

 14:28 09/07/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập tới nghiên cứu quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục ở Việt Nam. Nội dung cụ thể bao gồm: nghiên cứu trong nước và quốc tế về đánh giá kết quả học tập của học sinh và quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập nhằm phát triển năng lực của học sinh tiểu học; đưa ra các vấn đề cần nghiên cứu trong tương lai.
Từ khóa: năng lực, đánh giá, học sinh tiểu học, quản lí giáo dục.

11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

11. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM

 16:34 03/05/2017

Bài viết tìm hiểu cơ sở lí luận về quản lí đào tạo trình độ đại học. Áp dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phỏng vấn sâu, chuyên gia và xử lí số liệu nhằm đánh giá mức độ ưu tiên, mức độ thường xuyên, mức độ hiệu quả và mức độ khó khăn của các nội dung quản lí đào tạo. Phân tích thực trạng cho thấy, hoạt động quản lí đào tạo trình độ đại học của Học viện vẫn còn những tồn tại và hạn chế ở một số nội dung như công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, công tác huy động các nguồn lực phục vụ đào tạo.

08. Bàn về chuẩn đầu ra ngành quản lí giáo dục trình độ đại học trong bối cảnh mới

08. Bàn về chuẩn đầu ra ngành quản lí giáo dục trình độ đại học trong bối cảnh mới

 15:24 24/03/2017

Tóm tắt: Xây dựng chuẩn đầu ra ngành QLGD trình độ đại học trong bối cảnh mới là hoạt động cấp thiết xuất phát từ thực tiễn đào tạo và đổi mới giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực quản lí chất lượng cao hiện nay. Bài viết bàn về các yêu cầu của chuẩn đầu ra và khung năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản lí giáo dục, đồng thời đề xuất một số biện pháp thực hiện hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành QLGD theo tiếp cận chuẩn đầu ra.
Từ khóa: quản lí giáo dục, chuẩn đầu ra, sinh viên, giáo dục đại học.

01. Lí thuyết hệ thống và vận dụng tư duy hệ thống trong đổi mới quản lí giáo dục

01. Lí thuyết hệ thống và vận dụng tư duy hệ thống trong đổi mới quản lí giáo dục

 15:18 24/03/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày các khái niệm trong lí thuyết hệ thống, đặc điểm của tư duy hệ thống, mô hình quản lí giáo dục thông qua các tiếp cận có thể mô hình hóa được, phân tích các mô hình hình quản lí dựa trên các quan điểm tư duy hệ thống, giúp người quản lí đánh giá, nhìn nhận những ưu, khuyết điểm của hệ thống cần giải quyết. Từ đó đề xuất những giải pháp đảm bảo tính toàn thể, tính đa chiều, tính có mục đích của hệ thống. Vận dụng tư duy hệ thống cũng là một hướng tiếp cận có thể sử dụng để giải quyết các bài toán quản lí, góp phần trong công cuộc đổi mới giáo dục nói chung và quản lí giáo dục nói riêng.
Từ khóa: tư duy hệ thống, mô hình, quản lí, quản lí giáo dục.

24. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ quản lí giáo dục các trường trung học cơ sở ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

24. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ quản lí giáo dục các trường trung học cơ sở ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

 15:56 17/02/2017

Bài báo trình bày tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ quản lí giáo dục các trường trung học cơ sở, thực trạng đội ngũ và đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí giáo dục các trường trung học cơ sở ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

6. Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo cử nhân quản lí giáo dục hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học sư phạm Hà Nội

6. Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo cử nhân quản lí giáo dục hệ vừa học vừa làm của Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 10:12 13/02/2017

Bài báo trình bày đánh giá thực trạng chương trình đào tạo cử nhân quản lí giáo dục hệ vừa học vừa làm, những điều chỉnh chương trình và đánh giá về tính khoa học, tính thực tiễn, tính hiện đại của chương trình tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

4. Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Vĩnh Long  giai đoạn 2011- 2015

4. Một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011- 2015

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Vĩnh Long và đề xuất một số giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên , cán bộ quản lí giáo dục tỉnh Vĩnh Long.

5. Những biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục

5. Những biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục

 14:50 13/01/2017

Bài báo trình bày kĩ năng giao tiếp và một vài biện pháp nâng cao kĩ năng giao tiếp cho cán bộ lãnh đạo, quản lí giáo dục để đảm đương trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây