14. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

14. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 11:07 23/06/2019

Tóm tắt: Quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động quản lí nhà nước có gắn liền với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông nói riêng. Trên cơ sở thực trạng quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, bài viết phân tích một số hạn chế của công tác quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về giáo dục pháp luật cho học sinh phổ thông giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: giáo dục pháp luật, quản lí nhà nước, học sinh phổ thông.

24. Một số giải pháp quản lí nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

24. Một số giải pháp quản lí nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta đã tạo ra những nguồn lực mới cho sự nghiệp phát triển kinh tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhu cầu mới về đa dạng giáo dục và đào tạo của các tầng lớp dân cư, các thành phần kinh tế trong xã hội. Chính sách bao cấp về giáo dục đã tỏ ra không thích ứng với những đòi hỏi mới của đời sống xã hội. Do vậy, quản lí Nhà nước về giáo dục trong nền kinh tế thị trường là một yêu cầu cấp thiết hiện nay. Từ đó, tạo nên diện mạo mới cho sự phát triển của hệ thống giáo dục ở nước ta nhằm từng bước hình thành thị trường giáo dục có định hướng trong phát triển nguồn nhân lực.
Từ khóa: Giáo dục, kinh tế thị trường, quản lí Nhà nước, xã hội chủ nghĩa, định hướng.

01. Quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

01. Quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 17:37 23/04/2018

Tóm tắt: Bài viết là kết quả nghiên cứu, phân tích những vấn đề cơ bản về quản lí nhà nước; Quản lí nhà nước về giáo dục; Phân cấp quản lí Nhà nước về giáo dục; Quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số; Đổi mới quản lí nhà nước về giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số; Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; từ đó, đề xuất những nội dung cơ bản về đổi mới căn bản và toàn diện đối với giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khóa: Quản lí, quản lí nhà nước, quản lí nhà nước về giáo dục, dân tộc thiểu số, Đồng bằng sông Cửu long.

23. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC  ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH

23. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Giảng viên trường chính trị là lực lượng không thể thiếu và có vai trò quan trọng quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí của hệ thống chính trị ở địa phương. Tìm hiểu các vấn đề về quản lí nhà nước đối với đội ngũ giảng viên trường chính trị sẽ làm cơ sở cho việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giảng viên, trường chính trị, quản lí nhà nước.

77. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC  TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ

77. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC TRONG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ

 12:31 23/08/2017

Bài báo cung cấp cái nhìn tổng quan về công tác quản lí nhà nước trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã thông qua việc phân tích các nội dung chủ yếu của công tác quản lý nhà nước trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã, từ đó đề ra các giải pháp cần thiết nhằm tăng cường quản lí nhà nước trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trong giai đoạn tiếp theo.

14. NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC  ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH

14. NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ CẤP TỈNH

 16:38 03/05/2017

Bài viết điểm lại những nghiên cứu liên quan đến công tác quản lí nhà nước đối với đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng, đại học nói chung, giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh nói riêng, chỉ ra những vấn đề đã được làm rõ trong các nghiên cứu và những vấn đề chưa được khai thác; từ đó gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo về vấn đề này nhằm phục vụ yêu cầu xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong giai đoạn mới.

7. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lí nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Hà Nội hiện nay

7. Một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lí nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Hà Nội hiện nay

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày một số ưu điểm và hạn chế của giáo dục tiểu học của Hà Nội thời gian qua; một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống quản lí nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Hà Nội hiện nay.

3. Một số vấn đề quản lí nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội đất nước

3. Một số vấn đề quản lí nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội đất nước

 23:40 24/12/2016

Bài viết giới thiệu về khái niệm, điều kiện, các loại hình đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học và quá trình triển khai đào tạo liên thông ở Việt Nam, đồng thời đề xuất các giải pháp quản lí nhà nước về đào tạo liên thông giáo dục nghề nghiệp - giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực phát triển kinh tế xã hội đất nước trong giai đoạn hiện nay.

3. Các thành tố tạo lập môi trường vận hành và tác động đến hiệu quả quản lí nhà nước đối với hệ thống trường phổ thông ngoài công lập

3. Các thành tố tạo lập môi trường vận hành và tác động đến hiệu quả quản lí nhà nước đối với hệ thống trường phổ thông ngoài công lập

 16:20 24/10/2016

Bài báo trình bày nội dung và yêu cầu cơ bản về quản lí nhà nước; các thành tố cơ bản tác động đến hoạt động và công tác quản lí nhà nước đối với hệ thống trường phổ thông ngoài công lập.

5. Tìm hiểu Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2010 dưới góc độ tiếp cận vai trò nhà nước đối với quản lí giáo dục

5. Tìm hiểu Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2010 dưới góc độ tiếp cận vai trò nhà nước đối với quản lí giáo dục

 17:08 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một hướng tiếp cận để tìm hiểu Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2010 dưới góc độ nhà quản lí giáo dục. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cần thực hiện tại các cơ sở giáo dục đại học địa phương nhằm khắc phục những bất cập trong việc cập nhật các yêu cầu quản trị giáo dục đại học theo hướng tiếp cận hiện đại.
Từ khóa: Chiến lược phát triển giáo dục, quản lí giáo dục, quản lí nhà nước.

2. Quản lí tài chính của các cơ sở đào tạo đại học công lập

2. Quản lí tài chính của các cơ sở đào tạo đại học công lập

 16:32 19/09/2016

Bài viết tập trung giới thiệu về mô hình quản trị tài chính ở trường đại học theo tiếp cận tổng thể hướng tới cải thiện kết quả giáo dục. Từ đó, đề ra các phương thức đổi mới cơ chế quản lí tài chính đối với các trường đại học công lập, các vấn đề ưu tiên giải quyết trong quản lí tài chính của các trường đại học công lập hiện nay. Trong đó, tập trung vào vấn đề: đổi mới quản lí tài chính giáo dục đại học: quản lí Nhà nước và quản trị nhà trường.

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lí nhà nước về giáo dục

1. Những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lí nhà nước về giáo dục

 09:59 05/08/2016

Bài viết trình bày về vai trò, mục tiêu, những vấn đề chung về cải cách thủ tục hành chính trong quản lí nhà nước về giáo dục; những yếu tố ảnh hưởng đến cải cách thủ tục hành chính trong quản lí nhà nước về giáo dục: hệ thống các quy định về thủ tục hành chính; năng lực nhận thức của chủ thể thực hiện thủ tục hành chính; truyền thông và sự tham gia của các nguồn lực xã hội.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây