52. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

52. GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC CHO SINH VIÊN TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Giáo dục truyền thống dân tộc cho sinh viên đại học có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Một trong những mục tiêu chính của môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh trong chương trình đào tạo đại học là nhằm giáo dục truyền thống dân tộc cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu của bài báo này chỉ ra những mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục truyền thống dân tộc qua dạy học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh trong chương trình đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Từ khóa: Giáo dục truyền thống, truyền thống dân tộc, quốc phòng - an ninh.

64. KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO TRONG CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

64. KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY TƯ TƯỞNG QUÂN SỰ CỦA TRẦN HƯNG ĐẠO TRONG CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA

 15:02 19/12/2017

Tóm tắt: Trần Hưng Đạo nhà quân sự thiên tài, anh hùng kiệt xuất của dân tộc, tên tuổi của ông đã đi vào lịch sử nhân loại như một huyền thoại. Tài năng quân sự kiệt xuất của ông đã trực tiếp góp phần làm nên thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên thế kỉ XIII, đồng thời còn đặt cơ sở, nền móng cho việc xây dựng nền khoa học quân sự Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Bài viết này đề cập việc kế thừa và phát huy tư tưởng quân sự của Trần Hưng Đạo trong chính sách Giáo dục quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước ta.
Từ khóa: Tư tưởng quân sự Trần Hưng Đạo, chính sách giáo dục, quốc phòng an ninh.

16. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA

16. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO QUAN ĐIỂM CHUẨN HÓA

 16:00 22/11/2017

Tóm tắt: công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho mọi công dân nói chung, cho học sinh, sinh viên nói riêng có vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi quốc gia. Mục tiêu cơ bản xuyên suốt của nhiệm vụ này là nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng, niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Để làm tốt công tác này cần tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh. Bài viết này đề cập kinh nghiệm quốc tế về phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh ở các trường trung học phổ thông theo quan điểm chuẩn hóa.
Từ khóa: kinh nghiệm quốc tế, phát triển đội ngũ giáo viên, quốc phòng an ninh, chuẩn hóa.

75. QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC  QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

75. QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XII TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 00:16 02/10/2017

Tóm tắt: Quốc phòng-An ninh là nội dung quan trọng góp bảo vệ Tổ quốc. Việc tăng cường Quốc phòng-An ninh đã được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, trong đó, thể hiện quan điểm của Đảng trong việc đánh giá tình hình, đưa ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Trên cơ sở phân tích, so sánh, chỉ ra một số điểm mới về Quốc phòng-An ninh, thể hiện tư duy lí luận mới của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, làm cơ sở để nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn giáo dục Quốc phòng-An ninh cho sinh viên Trường Đại học An Giang.
Từ khóa: Quốc phòng - An ninh, Bảo vệ Tổ quốc, Văn kiện Đại hội XII.

6. Trò chơi quân sự trong giáo dục quốc phòng-an ninh một hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần rèn luyện tính kỉ luật cho sinh viên

6. Trò chơi quân sự trong giáo dục quốc phòng-an ninh một hoạt động ngoại khóa nhằm góp phần rèn luyện tính kỉ luật cho sinh viên

 20:28 03/09/2016

Bài báo trình bày về chức năng của các trò chơi quân sự (chức năng giáo dục và rèn luyện tính kỉ luật, chức năng giao tiếp, chức năng văn hóa, chức năng giải trí); nội dung và hình thức trò chơi quân sự; một số yêu cầu đối với trò chơi quân sự tại trung tâm giáo dục quốc phòng-an ninh.

1. Giải pháp hoàn thiện quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên các trường đại học Việt Nam

1. Giải pháp hoàn thiện quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên các trường đại học Việt Nam

 19:59 03/09/2016

Bài báo trình bày về một số hạn chế trong công tác quản lí phát triển chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh ở các trường đại học; từ đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác phát triển chương trình giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên các trường đại học.

4. Quản lí đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học - những vấn đề thực tiễn cần giải quyết hiện nay

4. Quản lí đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học - những vấn đề thực tiễn cần giải quyết hiện nay

 23:28 14/07/2016

Bài viết trình bày một số kết quả đạt được và một số hạn chế, bất cập trong công tác quản lí đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh; một số vấn đề đặt ra cần giải quyết: mâu thuẫn giữa nhu cầu đào tạo đội ngũ giáo viên lớn, trong khi trình độ, năng lực quản lí đào tạo của các chủ thể quản lí ở các trường đại học còn hạn chế; mâu thuẫn giữa việc mở rộng quy mô đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh với việc nâng cao chất lượng quản lí đào tạo, chất lượng giáo dục, đào tạo ở các trường đại học; mâu thuẫn giữa sswj phát triển của khoa học quản lí giáo dục với thực trạng quản lí đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường đại học hiện nay; một số nội dung về cơ chế, chính sách trong quản í đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường đại học còn hạn chế, thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với yêu cầu thực tiễn.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây