64. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN  TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

64. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CƠ BẢN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 15:43 29/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục ý thức pháp luật trong việc giải quyết xung đột xã hội là một hoạt động cơ bản trong việc giữ gìn trật tự an ninh xã hội. Các xung đột xã hội càng được giải quyết thỏa đáng bao nhiêu, xã hội càng tạo ra được sự đồng thuận và từ đó cũng tạo ra sự ổn định và phát triển xã hội bấy nhiêu. Ở Việt Nam, những quan điểm giải quyết xung đột xã hội phải dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và trên cơ sở thực tiễn của Việt Nam. Hiện nay, vấn đề này chưa được bàn bạc nhiều và chưa có sự thống nhất.
Từ khóa: Xung đột xã hội, giáo dục ý thức pháp luật, quan điểm, giải quyết xung đột.

24. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU  VỀ QUAN ĐIỂM “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”  TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

24. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUAN ĐIỂM “LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM” TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

 16:49 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày về tổng quan các quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm qua các nghiên cứu ở ngoài nước và trong nước, từ đó khuyến nghị việc vận dụng quan điểm này trong tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi, đáp ứng được yêu cầu của giáo dục mầm non Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: tổng quan, nghiên cứu, quan điểm, lấy trẻ làm trung tâm.

24. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ “GIÁO DỤC ĐỒNG CẢM” CHO TRẺ MẦM NON

24. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VỀ “GIÁO DỤC ĐỒNG CẢM” CHO TRẺ MẦM NON

 16:44 04/09/2019

Tóm tắt: Giáo dục đồng cảm cho trẻ mầm non góp phần đặt nền tảng về tình cảm, về sự thấu hiểu, biết đặt mình vào vị trí của người khác để từ đó giúp trẻ dễ cảm thông, chia sẻ những khó khăn với mọi người xung quanh bằng hành động thực tế. Vì vậy, đây là giai đoạn giáo dục đồng cảm thích hợp nhất góp phần phát triển toàn diện về nhân cách cho trẻ. Bài viết đề cập một số quan điểm về “giáo dục đồng cảm” cho trẻ mầm non của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, là cơ sở để khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục đồng cảm cho trẻ ngay từ tuổi nhỏ.
Từ khóa: quan điểm, giáo dục đồng cảm, trẻ mầm non.

60. Một số quan điểm về phát triển kĩ năng so sánh của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

60. Một số quan điểm về phát triển kĩ năng so sánh của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

 14:50 13/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về hoạt động làm quen với Toán; phát triển kĩ năng so sánh cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán.

56.	Ứng dụng quan điểm của W.L.Chafe trong cuốn “Ý nghĩa và cấu trúc của ngôn ngữ” vào việc phân tích ngữ nghĩa từ vựng

56. Ứng dụng quan điểm của W.L.Chafe trong cuốn “Ý nghĩa và cấu trúc của ngôn ngữ” vào việc phân tích ngữ nghĩa từ vựng

 14:57 11/07/2017

Bài viết phân tích quan niệm của W.L.Chafe không chỉ giúp lý giải cấu trúc cú pháp của câu phụ thuộc vào ngữ nghĩa của động từ như thế nào mà hiệu lực của quan niệm này còn được mở rộng khi sử dụng cấu trúc ngữ nghĩa của từng loại động từ làm cơ sở cho việc phân tích ngữ nghĩa của từ. Việc dựa vào cấu trúc sâu về ngữ nghĩa của động từ theo quan niệm của W.L.Chafe giúp ta thấy được những nét nghĩa riêng có của từng từ một cách rõ nét và có cơ sở khoa học.

39.	Thiết kế mục tiêu dạy học theo quan điểm tiếp cận mục tiêu

39. Thiết kế mục tiêu dạy học theo quan điểm tiếp cận mục tiêu

 15:53 20/04/2017

Các tác giả tập trung vào phân tích sâu về thiết kế các mục tiêu giảng dạy theo quan điểm tiếp cận mục tiêu. Nó là một bước quan trọng ảnh hưởng đến các bước và các quyết định khác nhau về chất lượng giảng dạy, đặc biệt là đào tạo nghề cho học sinh nghề trong giai đoạn hiện nay.

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới quản lí giáo dục thời kì đổi mới đất nước

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng về đổi mới quản lí giáo dục thời kì đổi mới đất nước

 15:43 19/04/2017

Thực chất đổi mới giáo dục là cải thiện quản lý giáo dục Việt Nam. Ở nước ta, sau ba thập kỷ đổi mới, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa quản lý giáo dục với phát triển giáo dục thực tế, bài viết này chúng tôi sẽ tập trung vào một số vấn đề như sau:
1. Giáo dục và quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới đất nước của Việt Nam,
2. Định hướng về cải cách giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục Việt Nam của Đảng,
3. Rút ra một số nhận định, quan điểm đánh giá, chủ trương chỉ đạo của Đảng.

64. Quan điểm của Lênin về phụ nữ và giá trị hiện thời của nó

64. Quan điểm của Lênin về phụ nữ và giá trị hiện thời của nó

 15:23 31/03/2017

Vấn đề của phụ nữ từ lâu đã được quan tâm bởi nhiều nhà khoa học và nghiên cứu. Lênin với những quan điểm khoa học và cách mạng của mình, cái mà vượt xa tư tưởng biện chứng Marxist, cũng đã tìm ra và làm sáng tỏ vấn đề phụ nữ. Đồng thời, ông đã làm một loạt quan điểm tư tưởng khác nhau về phụ nữ. Quan điểm này tập trung vào vấn đề như tình trạng của phụ nữ, cái mà chỉ ra nguồn gốc bất bình đẳng giữa nam giới và nữ giới trong xã hội và cuối cùng ông đặt ra những điều kiện cần thực hiện để giải phóng phụ nữ, đem lại một xã hội tốt đẹp và công bằng hơn.

67. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của phụ nữ

67. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của phụ nữ

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm về vai trò của phụ nữ trong lịch sử tư tưởng trước Mác; quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vai trò của phụ nữ.

5. Trẻ khó khăn học tập – nhìn từ quan điểm tâm lí học

5. Trẻ khó khăn học tập – nhìn từ quan điểm tâm lí học

 16:07 17/02/2017

Bài báo trình bày những hiện tượng khó khăn trong học tập của trẻ từ quan điểm tâm lí học từ đó tìm biện pháp can thiệp hợp lí, giúp đỡ các em học tập tốt nhất trong điều kiện cho phép.

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng ta về xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo

1. Quan điểm, chủ trương của Đảng ta về xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo

 14:50 13/01/2017

Bài báo trình bày quan điểm, chủ trương của Đảng ta về xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo tập trung vào một số vấn đề cơ bản: vai trò, số lượng, chất lượng, cơ cấu, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, tôn vinh, quản lí và sử dụng.

21. Tổ chức dạy học đại học thông qua các nhiệm vụ học tập dưới góc nhìn của quan điểm đánh giá xác thực

21. Tổ chức dạy học đại học thông qua các nhiệm vụ học tập dưới góc nhìn của quan điểm đánh giá xác thực

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày vấn đề phát triển năng lực trong giáo dục đại học, quan điểm đánh giá xác thực và vận dụng quan điểm đánh giá xác thực vào việc đổi mới dạy học theo hướng phát triển năng lực của sinh viên.

2. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

2. Quan điểm đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 14:53 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày và phân tích các quan điểm về đề xuất giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên các trường cao đẳng nghề trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo: các giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề phải nhằm giải quyết các mâu thuẫn trong hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề; nhằm tháo gỡ các khó khăn và nhằm khắc phục các bất cập trong hoạt động phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề. Giải quyết được các mâu thuẫn, tháo gỡ được các khó khăn, khắc phục được những bất cập trong hoạt động nêu trên sẽ góp phần phát triển đội ngũ giảng viên dạy nghề của các trường cao đẳng nghề trong giai đoạn kinh tế - xã hội hiện nay.
Từ khóa: quan điểm, giải pháp, phát triển đội ngũ giảng viên, trường cao đẳng nghề, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

7. Từ quan điểm của Đạm Phương nghĩ về giáo dục trẻ mầm non hiện nay

7. Từ quan điểm của Đạm Phương nghĩ về giáo dục trẻ mầm non hiện nay

 10:27 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên những quan điểm giáo dục nổi bật của nữ sĩ Đạm Phương (1881-1947), một trong những nhà giáo dục nữ đầu tiên của Việt Nam thế kỉ XX mà những quan điểm, đề xuất của bà đến nay vẫn còn giá trị.
Từ khóa: quan điểm, Đạm Phương, giáo dục, trẻ mầm non.

4. Quan điểm và phương thức quản lí đổi mới phương pháp dạy học tại các trường dạy nghề trong giai đoạn hiện nay

4. Quan điểm và phương thức quản lí đổi mới phương pháp dạy học tại các trường dạy nghề trong giai đoạn hiện nay

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày một số quan điểm đổi mới phương pháp dạy học trong các trường dạy nghề; phương thức quản lí đổi mới phương pháp dạy học trong giai đoạn hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây