54. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP NHÓM  THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TRONG DẠY HỌC  HỌC PHẦN “RÈN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC”  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

54. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP NHÓM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “RÈN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

 05:57 22/05/2020

Tóm tắt: Học tập nhóm là một yêu cầu, đồng thời là một phương pháp học được khuyến khích áp dụng rộng rãi trong giáo dục hiện nay. Học tập nhóm đã đem lại những đóng góp to lớn với những thành tựu đáng kể, giúp sinh viên tìm thấy niềm đam mê, hứng thú và chủ động hơn trong quá trình học tập. Học phần Rèn nghiệp vụ sư phạm là học phần rất quan trọng trong quá trình học và thực hành nghề; học tập nhóm được sử dụng nhiều trong quá trình học rèn nghiệp vụ sư phạm. Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao hiệu quả học tập nhóm theo học chế tín chỉ trong dạy học học phần Rèn nghiệp vụ sư phạm tiểu học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: Học tập nhóm, học chế tín chỉ, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, sinh viên.

08. Đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Bắc

08. Đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Bắc

 06:20 28/10/2019

Tóm tắt: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non là một hoạt động đặc biệt quan trọng trong đào tạo giáo viên mầm non. Bài viết trình bày một số đề xuất đổi mới công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Bắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo giáo viên mầm non của Trường, trang bị cho sinh viên kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp vững vàng để các em có thể đảm nhận tốt công việc sau khi ra trường.
Từ khoá: đổi mới, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, Giáo dục mầm non.

52. NÂNG CAO HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

52. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 02:20 30/06/2018

Tóm tắt: Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất) có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành phẩm chất và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên, góp phần thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên thể chất có chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục thể chất. Để hoạt động này có hiệu quả thì cần nghiên cứu xác định hệ thống những kĩ năng sư phạm cơ bản cần hình thành cho sinh viên, xây dựng quy trình rèn luyện và đánh giá kết quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên một cách phù hợp, đồng thời cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện quy trình đã xây dựng. Bài viết này, nêu một số nội dung hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất.
Từ khóa: rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, năng lực sư phạm, kĩ năng sư phạm.

13. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO  SINH VIÊN SONG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

13. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN SONG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 03:04 06/12/2017

Tóm tắt: Thực hành, thực tập là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đào tạo song ngành giáo dục mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Bài viết đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng việc rèn luyện nghiệp vụ Sư phạm cho sinh viên, từ việc chọn cơ sở thực tập đến những yêu cầu với khoa đào tạo song ngành Giáo dục mầm non.
Từ khóa: giáo dục mầm non, nâng cao chất lượng, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

7. Hứng thú học tập phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường đại học sư phạm Hà Nội

7. Hứng thú học tập phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường đại học sư phạm Hà Nội

 03:51 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học phần rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, qua đó đề xuất các biện pháp nâng cao hứng thú học tập góp phần nâng cao hiệu quả dạy học.

10. Áp dụng phương pháp dạy học vi mô rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên qua quá trình tập giảng

10. Áp dụng phương pháp dạy học vi mô rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên qua quá trình tập giảng

 05:57 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày việc vận dụng phương pháp dạy học vi mô để phát triển nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm; quy trình sử dụng dạy học vi mô vào hướng dẫn tập giảng Hóa học và phân tích những ưu điểm khi áp dụng phương pháp dạy học vi mô vào việc hướng dẫn sinh viên tập giảng.
Từ khóa: phương pháp dạy học vi mô, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, quá trình tập giảng

21. Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm lịch sử tại trường Đại học Cần Thơ

21. Tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ngành sư phạm lịch sử tại trường Đại học Cần Thơ

 05:02 29/09/2016

Tóm tắt: Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần tạo ra những giáo viên có chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp. Bài viết phân tích tổng quan về hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo giáo viên Lịch sử ở Trường Đại học Cần Thơ, những ưu điểm và nhược điểm trong quá trình tổ chức hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và đề xuất một số kiến nghị về công tác này, như: nghiên cứu thực hiện khung chương trình đào tạo một cách hợp lí hơn, tăng cường mối quan hệ với các trường trung học phổ thông, coi trọng công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, duy trì sĩ số lớp hợp lí và cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
Từ khóa: rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, sư phạm lịch sử, Trường Đại học Cần Thơ

19. Vấn đề rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

19. Vấn đề rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 03:29 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày vai trò của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đánh giá thực tiễn công tác này ở nhà trường hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Lịch sử đối với lãnh đạo nhà trường, giáo viên khoa Lịch sử và sinh viên sư phạm ngành Lịch sử.
Từ khóa: rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

12. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại Khoa Toán Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Yêu cầu - Thực tiễn - Giải pháp

12. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm tại Khoa Toán Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Yêu cầu - Thực tiễn - Giải pháp

 21:37 26/09/2016

Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học sư phạm nói chung, Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng là một yêu cầu quan trọng trong tình hình hiện nay. Qua kết quả khảo sát trên 100 giáo viên ở Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình và thực tế yêu cầu đặt ra của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện hiện nay, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Toán Tin Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

14. Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

14. Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

 04:43 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vài nét về thực trạng dạy và học môn Giáo dục học; một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
Từ khóa: Giáo dục học, sinh viên, Trường Đại học Tây Bắc, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên

4. Nâng cao chất lượng hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên

 23:25 18/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong các trường đào tạo giáo viên hiện nay.
Từ khóa: nâng cao, chất lượng, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, đào tạo, giáo viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây