14. Định hướng tích hợp trong sách giáo khoa tiếng Lào lớp 4

14. Định hướng tích hợp trong sách giáo khoa tiếng Lào lớp 4

 15:02 12/06/2019

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, tích hợp là một trong những xu thế dạy học hiện đại đang được quan tâm nghiên cứu và áp dụng vào nhà trường của những quốc gia có nền giáo dục phát triển. Hòa nhập với xu thế phát triển chung của giáo dục hiện đại, giáo dục của Lào cũng đã và đang triển khai quan điểm tích hợp trong việc xây dựng các chương trình dạy học. Cấu trúc của sách giáo khoa tiếng Lào được xây dựng dựa trên các trụ cột chính tương ứng với các năng lực giao tiếp: đọc, viết, nói và nghe.
Từ khóa: Tích hợp, giáo dục, tiếng Lào, sách giáo khoa.

12. Phương pháp dạy học văn bản đa phương thức ở trường trung học qua khảo sát sách giáo khoa Literature 6, Hoa Kì

12. Phương pháp dạy học văn bản đa phương thức ở trường trung học qua khảo sát sách giáo khoa Literature 6, Hoa Kì

 20:02 21/04/2019

Tóm tắt: Văn bản đa phương thức được khai thác hiệu quả trong chương trình giáo dục Hoa Kì nói chung và được thể hiện cụ thể trong sách giáo khoa Literature 6 của Hoa Kì nói riêng đem đến những tiềm năng phát triển loại hình văn bản này. Bài viết này giới thiệu cấu trúc, nội dung sách giáo khoa Literature 6 (Hoa Kì) và đề cập một số vấn đề về phương pháp dạy học văn bản đa phương thức.
Từ khóa: văn bản đa phương thức, sách giáo khoa, trung học.

01. Những điểm mới, thách thức và tác động của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

01. Những điểm mới, thách thức và tác động của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông

 17:07 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết phân tích những đổi mới cơ bản của Chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông, theo 6 nhóm: Chương trình theo tiếp cận phát triển năng lực, giáo dục tích hợp, cấu trúc 2 giai đoạn, một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa, phân cấp quản lí thực hiện chương trình, kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận năng lực; đồng thời đưa ra những thách thức và những tác động đến hệ thống giáo dục, học sinh, giáo viên và cán bộ quản lí. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp giáo viên phổ thông, các nhà khoa học và quản lí có cái nhìn khái quát để thực hiện thành công chương trình.
Từ khóa: thách thức, đổi mới, tác động, chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa.

4. TÌM HIỂU SÁCH GIÁO KHOA MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC TẠI MỘT SỐ NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT CHO MÔ HÌNH SÁCH GIÁO KHOA Ở VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

4. TÌM HIỂU SÁCH GIÁO KHOA MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC TẠI MỘT SỐ NƯỚC VÀ ĐỀ XUẤT CHO MÔ HÌNH SÁCH GIÁO KHOA Ở VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Sách giáo khoa là một trong những tài liệu học tập quan trọng trong nhà trường. Theo định hướng phát triển năng lực, sách giáo khoa cần đáp ứng yêu cầu giúp học sinh có thể tự học, vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải quyết các bài toán thực tiễn. Bài viết trình bày những kinh nghiệm quốc tế qua một số bộ sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học theo định hướng phát triển năng lực người học ở Mĩ, Pháp, Singapore và một số đề xuất mô hình cho sách giáo khoa môn Toán ở tiểu học tại Việt Nam giai đoạn sau năm 2020.
Từ khóa: Sách giáo khoa, phát triển năng lực, tiểu học.

16. Chương trình và sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của một số nước trên thế giới và đề xuất về cấu trúc sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới

16. Chương trình và sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của một số nước trên thế giới và đề xuất về cấu trúc sách giáo khoa tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới

 17:46 06/04/2018

Tóm tắt: Việc nghiên cứu và đề xuất mô hình sách giáo khoa đáp ứng chủ trương đổi mới giáo dục, phù hợp với chương trình giáo dục phát triển năng lực là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đã mô tả, phân tích sách giáo khoa ngôn ngữ cấp tiểu học của Hoa Kì, Pháp, Nga; trên cơ sở đó đề xuất cấu trúc sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học trong giai đoạn mới.
Từ khoá: Sách giáo khoa, sách giáo khoa Tiếng Việt, cấu trúc, giáo dục phổ thông.

5. ĐỀ XUẤT  MÔ HÌNH SÁCH GIÁO KHOA ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

5. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH SÁCH GIÁO KHOA ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: Từ cách tiếp cận phát triển, bài báo này đề xuất một mô hình sách giáo khoa tiếp cận phát triển năng lực, bao gồm mô hình chức năng, mô hình cấu trúc và mô hình trình thể hiện. Sách giáo khoa mới dự kiến có năm chức năng cơ bản là: (i) tạo động lực, hứng thú, (ii) thông tin, tra cứu thông tin, (iii) phân hóa và hoạt động hóa người học, (iv) củng cố, kiểm tra, đánh giá, và (v) hỗ trợ tự học và tự kiểm tra, đánh giá. Sách giáo khoa mới được cấu thành thành ba phần: phần đầu sách giới thiệu về cách tiếp cận, đặc điểm và cách sử dụng cuốn sách nói chung; phần thân sách là các chương / học phần, bài học và ôn tập, tổng kết, các bài kiểm tra, đánh giá; phần cuối sách cung cấp các nguồn tài liệu tham khảo và phụ lục. Mô hình thể hiện cách tổ chức logic nội dung, hoạt động giảng dạy và học tập, tỷ lệ các kênh hình, kênh chữ, font chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, ...
Từ khóa: Sách giáo khoa, Mô hình sách giáo khoa, Phát triển năng lực, sách giáo khoa phát triển năng lực.

6.  ĐỊNH HƯỚNG TÍCH  HỢP CHƯƠNG TRÌNH  VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

6. ĐỊNH HƯỚNG TÍCH HỢP CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: Tích hợp trong chương trình và sách giáo khoa nói chung và môn LS nói riêng đang là một yêu cầu được đặt ra trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông. Việc xích lại gần nhau của các ngành khoa học đòi hỏi chúng ta cần xem xét lại các môn học trong mối quan hệ chặt chẽ giữa chúng, đặc biệt ở những môn học có những kiến thức, kĩ năng hỗ trợ cho nhau. Bài viết này đề cập định hướng tích hợp chương trình và sách giáo khoa môn Lịch sử ở trường phổ thông.
Từ khóa: định hướng tích hợp, chương trình, sách giáo khoa, môn Lịch sử.

02. Mô hình sách giáo khoa trường học mới đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

02. Mô hình sách giáo khoa trường học mới đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

 15:16 20/07/2017

Tóm tắt: Để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện chương trình giáo dục phổ thông, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từ việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa, đào tạo giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất phục vụ quá trình dạy học, đặc biệt là việc đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường tính chủ động sáng tạo, cũng như phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Bài viết này góp phần làm sáng tỏ ưu điểm của mô hình dạy học theo sách giáo khoa trường học mới.
Từ khóa: Sách giáo khoa, trường học mới, giáo dục phổ thông.

1. Quan niệm, tầm nhìn và tiêu chí đánh giá sách giáo khoa định hướng phát triển năng lực trong giai đoạn mới ở Việt Nam

1. Quan niệm, tầm nhìn và tiêu chí đánh giá sách giáo khoa định hướng phát triển năng lực trong giai đoạn mới ở Việt Nam

 10:22 13/07/2017

Bài báo trình bày về xu hướng hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa thế giới; xây dựng quan niệm, tầm nhìn và tiêu chí mới về sách giáo khoa ở Việt Nam sau 2015.

45. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ TRONG GIỜ NỘI KHÓA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

45. HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA LỊCH SỬ TRONG GIỜ NỘI KHÓA THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

 08:33 11/07/2017

Trong dạy học lịch sử, để phát triển năng lực học sinh, giáo viên có thể sử dụng nhiều biện pháp, trong đó hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa sẽ giúp các em phát triển các năng lực cần thiết như tư duy độc lập; năng lực tri giác và tưởng tượng; năng lực trình bày các vấn đề lịch sử; năng lực tự kiểm tra, đánh giá và rút ra những kết luận khoa học,... Bài viết tập trung đề xuất các biện pháp hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa lịch sử trong giờ nội khóa như: sử dụng sách giáo khoa kết hợp với nghe giảng và ghi chép; khai thác phần chữ nhỏ và tìm từ khóa; khai thác kênh hình; trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, góp phần nâng cao chất lượng dạy học lịch sử hiện nay.

09. Sử dụng sách giáo khoa nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học Ngữ văn

09. Sử dụng sách giáo khoa nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học Ngữ văn

 17:00 11/05/2017

Tóm tắt: Sách giáo khoa là phương tiện dạy học thiết yếu đối với cả giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác sách giáo khoa trong các giờ học Ngữ văn chưa thực sự hiệu quả. Bài viết này trình bày một số cách thức sử dụng sách giáo khoa như là một phương tiện dạy học nhằm phát huy vai trò tích cực của học sinh trong hoạt động học tập Ngữ văn ở trường phổ thông.
Từ khóa: sách giáo khoa, hoạt động học tập, Ngữ văn.

50.	HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHÂN TÍCH SÁCH GIÁO KHOA MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC

50. HƯỚNG DẪN SINH VIÊN PHÂN TÍCH SÁCH GIÁO KHOA MÔN TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC

 14:45 24/04/2017

Sách giáo khoa tự nhiên và xã hội là một tài liệu học tập không thể thiếu đối với học sinh, sách giáo khoa đã được các cơ sở giảng dạy, phục vụ thiết kế các quá trình giảng dạy. Tuy nhiên trong thực tế giảng dạy gần đây, chúng tôi nhận thấy rằng nhiều học sinh không biết, không hiểu, không phân tích sách giáo khoa. Vì vậy, trong bài báo này chúng tôi cố gắng cung cấp cho các phương pháp cụ thể giúp học sinh thực hiện tốt việc sử dụng sách giáo khoa để phục vụ cải thiện các kỹ năng chuyên nghiệp của sinh viên.

51. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm việc với sách giáo khoa và việc nâng cao hiệu quả dạy học vật lí ở trung học phổ thông

51. Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm việc với sách giáo khoa và việc nâng cao hiệu quả dạy học vật lí ở trung học phổ thông

 14:31 04/04/2017

Trong giảng dạy, sách giáo khoa là phương tiện quan trọng nhất cung cấp kiến thức phù hợp với chuẩn kiến thức và chuẩn kĩ năng theo quy định của chương trình giáo dục. Các kênh thông tin minh họa kiến thức trong sách giáo khoa rất phong phú và có một phần đáng kể giúp giáo viên định hướng quá trình tổ chức hoạt động nhận thức toàn diện cho học sinh. Nếu sinh viên đạt được những kĩ năng như kĩ năng thu thập thông tin, kĩ năng xử lí thông tin, sử dụng thông tin và hình minh họa trong sách giáo khoa, họ có thể tự mình nghiên cứu, đạt được kiến thức và tất cả thông tin.Do đó, hiệu quả trong việc dạy học của giáo viên và sinh viên được nâng lên. Bài báo này giới thiệu một số kết quả của quá trình giảng dạy trong đó, giáo viên tập trung việc đào tạo kĩ năng làm việc với sách giáo khoa cho sinh viên. Những kết quả này thể hiện công việc này nên được khuyến khích và lan rộng.

14. Tìm hiểu từ vựng toán học trong sách giáo khoa môn toán các lớp đầu cấp tiểu học

14. Tìm hiểu từ vựng toán học trong sách giáo khoa môn toán các lớp đầu cấp tiểu học

 16:03 22/02/2017

Bài báo trình bày một khía cạnh về từ vựng toán học trong sách giáo khoa môn toán các lớp đầu cấp tiểu học góp phần rèn luyện, phát triển năng lực tự học cho học sinh.

20. Chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông trong xu thế hội nhập quốc tế

20. Chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông trong xu thế hội nhập quốc tế

 10:14 20/02/2017

Bài báo bàn về những ưu điểm và hạn chế của chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân cấp trung học phổ thông hiện hành từ đó đề xuất hướng xây dựng chương trình và sách giáo khoa Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

18. Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa để dạy học Địa lí ở tiểu học theo hướng phân hóa

18. Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa để dạy học Địa lí ở tiểu học theo hướng phân hóa

 16:07 13/02/2017

Bài báo giới thiệu về dạy học phân hóa và sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa để dạy học Địa lí ở tiểu học theo hướng phân hóa qua một số ví dụ minh hóa nhằm kích thích và phát huy tính chủ động tích cực của người học.

22. Rèn luyện kĩ năng đọc sách giáo khoa cho học sinh trong quá trình chuẩn bị bài học môn Sinh học ở phổ thông

22. Rèn luyện kĩ năng đọc sách giáo khoa cho học sinh trong quá trình chuẩn bị bài học môn Sinh học ở phổ thông

 09:55 13/02/2017

Bài báo đề xuất một số biện pháp giúp học sinh rèn luyện kĩ năng đọc sách giáo khoa trong quá trình chuẩn bị bài học môn Sinh học ở phổ thông.

11. Một số yêu cầu khi xác định các biện pháp sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

11. Một số yêu cầu khi xác định các biện pháp sử dụng sách giáo khoa trong dạy học Lịch sử ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực học sinh

 15:05 25/01/2017

Tóm tắt: Sách giáo khoa nói chung, sách giáo khoa môn Lịch sử ở trường phổ thông nói riêng là loại sách đặc biệt viết cho học sinh để học sinh học ở trên lớp và tự học ở nhà; đồng thời, là căn cứ, chỗ dựa quan trọng để giáo viên chuẩn bị bài học và tổ chức dạy học ở trên lớp. Dưới góc độ tiếp cận theo hướng phát triển năng lực người học, việc sử dụng sách giáo khoa của giáo viên và học sinh cần phải có những yêu cầu có tính định hướng để dựa vào đó giáo viên có thể xây dựng các biện pháp tối ưu; từ đó, có cách thức tổ chức hoạt động tương tác sư phạm giữa giáo viên với sách giáo khoa, giáo viên với học sinh, học sinh với sách giáo khoa. Để có những biện pháp tối ưu, nhất thiết phải bảo đảm một số yêu cầu về tính khoa học giáo dục, tính đặc thù bộ môn, tính thực tiễn, phản ánh sự tiếp cận đổi mới phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Sách giáo khoa, sử dụng sách giáo khoa, phát triển năng lực, môn Lịch sử, tương tác sư phạm.

16. Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho sinh viên sư phạm Toán

16. Rèn luyện kĩ năng nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho sinh viên sư phạm Toán

 08:16 23/01/2017

Bài báo trình bày khái quát về khái niệm kĩ năng, kĩ năng nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo và quy trình rèn luyện kĩ năng nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo cho sinh viên sư phạm Toán.

14. Phát triển kĩ năng tự học với sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

14. Phát triển kĩ năng tự học với sách giáo khoa cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

 15:25 04/01/2017

Bài báo trình bày về tầm quan trọng của sách giáo khoa với việc phát triển kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông và một số biện pháp phát triển kĩ năng tự học với sách giáo khoa cho học sinh.

15. Sử dụng sách giáo khoa Lịch sử để tổ chức hoạt động tự học cho học sinh trung học phổ thông

15. Sử dụng sách giáo khoa Lịch sử để tổ chức hoạt động tự học cho học sinh trung học phổ thông

 14:51 01/12/2016

Bài báo trình bày hoạt động làm việc với sách giáo khoa, quy trình tổ chức học sinh làm việc với sách giáo khoa lịch sử theo hướng tự học nhằm mang lại hiệu quả hoạt động học tập trên phương tiện sách giáo khoa.

14. Một số ý kiến về chương trình sách giáo khoa môn lịch sử ở trung học phổ thông

14. Một số ý kiến về chương trình sách giáo khoa môn lịch sử ở trung học phổ thông

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày một số nét về chương trình sách giáo khoa môn lịch sử ở trung học phổ thông hiện nay và đề xuất một số ý kiến về đổi mới chương trình sách giáo khoa môn lịch sử ở trung học phổ thông.

16. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc khai thác một bài toán trong sách giáo khoa

16. Phát triển năng lực tư duy cho học sinh thông qua việc khai thác một bài toán trong sách giáo khoa

 15:24 30/09/2016

Tóm tắt: Từ một bài toán cơ bản trong sách giáo khoa, giáo viên có thể linh hoạt khai thác thành nhiều bài toán mới nhằm giúp học sinh sáng tạo thông qua hoạt động dẫn dắt, định hướng cách suy luận, qua đó, học sinh biết cách giải quyết vấn đề và phát triển tư duy. Xuất phát từ ý tưởng đó, bài viết đưa ra một số ví dụ là các bài tập toán ở tiểu học và hướng dẫn cách khác thác mới đối với bài toán ban đầu nhằm phát triển năng lực tư duy cho học sinh trong quá trình dạy học toán.
Từ khóa: năng lực tư duy, học sinh, bài toán, sách giáo khoa

2. Một vài suy nghĩ về sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015

2. Một vài suy nghĩ về sách giáo khoa Ngữ văn sau 2015

 11:19 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày những suy nghĩ, đóng góp ý kiến của tác giả về sách giáo khoa Ngữ văn qua các lần cải cách trước đây và trong đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015. Tác giả phân tích những điểm mới, tích cực trong biên soạn sách giáo khoa Ngữ văn và những mặt hạn chế, nhất là việc nhiều nội dung kiến thức trong sách giáo khoa Ngữ văn đã lạc hậu, không bám sát đời sống văn học và đề xuất cách khắc phục hạn chế này bằng việc dành thời lượng thích hợp cho nội dung “thời sự văn học” do cơ quan có thẩm quyền biên soạn bổ sung hàng năm. Tác giả cũng nhấn mạn sự cần thiết có một đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, nắm vững lí luận, có kinh nghiệm thực tiễn làm sách giáo khoa.
Từ khóa: sách giáo khoa, Ngữ văn, sau 2015

4. Đào tạo giáo viên chuẩn bị đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015

4. Đào tạo giáo viên chuẩn bị đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015

 16:40 27/09/2016

Tóm tắt: Từ việc đánh giá vai trò quan trọng của của đội ngũ giáo viên với việc đảm bảo chất lượng giáo dục trong và sự phát triển nhiều mặt của đội ngũ giáo viên những năm gần đây, bài viết phân tích các nhiệm vụ/giải pháp về đào tạo giáo viên - bước chuẩn bị cho đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

2. Một số ý kiến về sách giáo khoa môn Lịch sử hiện nay và sau năm 2015

2. Một số ý kiến về sách giáo khoa môn Lịch sử hiện nay và sau năm 2015

 16:46 26/09/2016

Tóm tắt: Sách giáo khoa nói chung, sách giáo khoa môn Lịch sử nói riêng là tài liệu viết riêng cho học sinh để học tập trên lớp cũng như ở nhà; là chỗ dựa quan trọng cho giáo viên chuẩn bị bài và tổ chức dạy học. Bài viết đưa ra một số ý kiến về sách giáo khoa môn Lịch sử hiện nay và sau năm 2015.
Từ khóa: sách giáo khoa, Lịch sử.

21. Cấu trúc sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông Cộng hòa Pháp

21. Cấu trúc sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông Cộng hòa Pháp

 16:20 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến chương trình, sách giáo khoa và yêu cầu học tập môn Lịch sử; cấu trúc sách giáo khoa Lịch sử ở trường trung học phổ thông Cộng hòa Pháp qua đó đưa ra một số nhận xét.
Từ khóa: sách giáo khoa, Lịch sử, trung học phổ thông, Cộng hòa Pháp.

23. Giới thiệu khái quát chương trình chuẩn môn Ngữ Văn trung học phổ thông của Trung Quốc hiện nay

23. Giới thiệu khái quát chương trình chuẩn môn Ngữ Văn trung học phổ thông của Trung Quốc hiện nay

 14:51 19/09/2016

Hệ thống giáo dục của Trung Quốc gồm 12 năm chia làm hai giai đoạn là giáo dục phổ thông (9 năm) và cao trung (3 năm). Bài viết Giới thiệu khái quát chương trình chuẩn môn Ngữ Văn trung học phổ thông của Trung Quốc hiện nay gồm: chương trình bắt buộc và chương trình tự chọn; sách giáo khoa Ngữ Văn bắt buộc và sách giáo khoa Ngữ Văn tự chọn, tóm tắt giới thiệu những nội dung cơ bản của sách giáo khoa Ngữ Văn của Trung Quốc.

1. Một số ý kiến về định hướng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015

1. Một số ý kiến về định hướng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sau 2015

 11:03 19/09/2016

Tóm tắt: Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông là một trong những khâu quan trọng để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục, cần được chuẩn bị có căn cứ khoa học. Nhiệm vụ này có những quan hệ thực tiễn với người học, giáo viên, và đào tạo giáo viên, cơ cấu hệ thống giáo dục, giáo dục sau phổ thông, các nhiệm vụ hiện đại hóa, chuẩn hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế của giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: định hướng, chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông.

16. Đôi nét về sách giáo khoa lịch sử của hai nước Anh, Australia và kinh nghiệm trong việc biên soạn sách giáo khoa lịch sử của Việt Nam sau 2015

16. Đôi nét về sách giáo khoa lịch sử của hai nước Anh, Australia và kinh nghiệm trong việc biên soạn sách giáo khoa lịch sử của Việt Nam sau 2015

 17:13 16/09/2016

Bài viết đề cập về sách giáo khoa lịch sử của hai nước Anh, Australia và kinh nghiệm trong việc biên soạn sách giáo khoa lịch sử của Việt Nam sau 2015, trong đó tập trung phân tích: một số kinh nghiệm trong việc biên soạn sách giáo khoa lịch sử của Anh và Australia; những ưu điểm nổi bật có thể vận dụng vào việc biên soạn sách giáo khoa lịch sử ở Việt Nam.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây