30. THỰC TRẠNG VỀ MỨC ĐỘ TRÍ SÁNG TẠO  CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

30. THỰC TRẠNG VỀ MỨC ĐỘ TRÍ SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Sáng tạo đang là đối tượng của rất nhiều lĩnh vực khoa học, bởi nó là một nhân tố quan trọng, thúc đẩy quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại, nhất là trong quản lí kinh tế và trong nền khoa học - kĩ thuật - công nghệ. Bài viết đề cập thực trạng về mức độ trí sáng tạo của sinh viên thông qua kết quả trắc nghiệm “Các thành phần sáng tạo” của E.E. Tunic; từ đó đề xuất một số hướng tác động sư phạm nhằm phát triển trí sáng tạo cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.
Từ khóa: sáng tạo, mức độ trí sáng tạo, sinh viên.

09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua chủ đề dạy học STEM phần Dẫn xuất hiđrocacbon - Hóa học 11

09. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua chủ đề dạy học STEM phần Dẫn xuất hiđrocacbon - Hóa học 11

 14:26 13/12/2019

Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay, khi cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ tác động to lớn đến kinh tế, xã hội và môi trường toàn cầu, mang đến cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Giáo dục STEM đã và đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn và định hướng thực hiện nhằm đào tạo những học sinh có những kĩ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực của thế kỉ XXI. Bài viết giới thiệu về quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện chủ đề dạy học STEM “Giấm ăn - hương vị cuộc sống” thuộc phần Dẫn xuất hiđrocacbon trong chương trình Hóa học lớp 11. Kết quả thực nghiệm tại 02 trường trung học phổ thông của tỉnh Lạng sơn cho thấy đã phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh.
Từ khóa: Dạy học STEM, giấm ăn, Hóa học 11, năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, Lạng Sơn.

36. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC  PHẦN “ĐỊA LÍ DU LỊCH VIỆT NAM” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

36. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN “ĐỊA LÍ DU LỊCH VIỆT NAM” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông và giáo dục đại học hiện nay chính là phát triển năng lực người học. Vấn đề này đang được nhiều giáo viên, giảng viên các trường đại học, trường phổ thông nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới. Có nhiều cách tiếp cận để phát triển năng lực người học; trong đó, hoạt động trải nghiệm thực tế của người học là cách tiếp cận được đánh giá có hiệu quả cao. Thông qua trải nghiệm thực tế, người học vừa tự mình tìm kiếm được tri thức môn học, vừa rèn luyện được nhiều kĩ năng, cách giải quyết vấn đề và phát triển được các năng lực cơ bản. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên ngành Du lịch nói chung, đặc biệt là Du lịch lữ hành nói riêng. Bài viết đề cập đến một số phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần “Địa lí du lịch Việt Nam” cho sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng.
Từ khóa: Trải nghiệm, sáng tạo, hoạt động trải nghiệm, dạy học, địa lí du lịch.

12. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật

12. Một số vấn đề lí luận về phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật

 17:38 06/04/2018

Tóm tắt: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, trong đó vấn đề phát triển năng lực sáng tạo cho người học được xác định là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo. Để đáp ứng yêu cầu này, cần hình thành cho sinh viên khả năng sáng tạo khi giải quyết các nhiệm vụ học tập/vấn đề kĩ thuật.
Bài viết tập trung phân tích về năng lực sáng tạo và đặc điểm của hoạt động sáng tạo kĩ thuật để định nghĩa năng lực sáng tạo kĩ thuật; xây dựng mô hình cấu trúc năng lực sáng tạo kĩ thuật. Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật của sinh viên, tác giả đề xuất một số định hướng phát triển năng lực sáng tạo kĩ thuật cho sinh viên trong dạy học kĩ thuật.
Từ khóa: sáng tạo, năng lực sáng tạo, năng lực sáng tạo kĩ thuật.

12. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân 11

12. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân 11

 16:01 23/01/2018

Tóm tắt: Trong những năm qua, giáo dục và đào tạo ở Việt Nam có nhiều thay đổi cả về nội dung và phương pháp dạy học. Việc nghiên cứu và áp dụng những phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy các môn học ở bậc học trung học phổ thông nói chung và môn Giáo dục công dân nói riêng là chìa khóa quan trọng để Việt Nam hoàn thiện chiến lược phát triển kinh tế tri thức, phát triển con người trong thời đại hiện nay. Bài viết đề cập đến những vấn đề lí luận chung về phương pháp dạy học tích cực. Từ đó, minh họa cụ thể cách áp dụng những phương pháp đó vào môn học Giáo dục công dân 11 để phát triển tư duy độc lập, sáng tạo, rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.
Từ khóa: Giáo dục công dân, độc lập, sáng tạo, chủ động.

28. SỬ DỤNG MÀU SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI

28. SỬ DỤNG MÀU SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH PHÁT TRIỂN TÍNH SÁNG TẠO CHO TRẺ 5-6 TUỔI

 18:21 26/09/2017

Tóm tắt: Trẻ mầm non dùng màu sắc để tạo lên thế giới riêng, nó thay cho lời tình cảm, tình yêu tới mọi người, những rung động thơ ngây này có tác động đến các bộ phận trong cơ thể và các hoạt động của trẻ trong trường mầm non. Do tầm quan trọng của màu sắc hay nói cách khác là "năng lượng màu sắc" tác động trực tiếp tới trẻ, vì vậy việc sử dụng màu sắc trong trường mầm non hay thông qua hoạt động tạo hình để giáo dục trẻ là điều rất cần thiết.
Từ khóa: Sáng tạo, Hoạt động tạo hình, Màu sắc

23. THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO VÀ THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NON

23. THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC NGHỆ THUẬT SÁNG TẠO VÀ THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NON

 16:17 23/08/2017

Bài báo giới thiệu và trình bày về vai trò của gia đình trong giáo dục sự sáng tạo từ nghệ thuật và thẩm mĩ cho trẻ nhỏ. Một số quan điểm về giáo dục nghệ thuật, thẩm mĩ được đưa ra bàn bạc cũng như các giải pháp nhằm phát huy vai trò của gia đình cũng được đề xuất.

7. NGHIÊN CỨU  THIẾT KẾ CÁC NHÂN VẬT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG  LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG  SÁNG TẠO CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

7. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ CÁC NHÂN VẬT ĐỂ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TÁC PHẨM VĂN HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON

 15:28 23/08/2017

Từ định hướng đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, khiến giáo viên mầm non phải có cách tiếp cận mới, trong đó có sử dụng các bộ đồ dùng hình ảnh sinh động, có tính thẩm mĩ để tạo hứng thú và khiến trẻ tích cực, chủ động trong các hoạt động giáo dục.
Việc nghiên cứu, thiết kế bộ nhân vật cho các câu truyện sẽ hỗ trợ giáo viên tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học theo hướng phát triển tính sáng tạo, tư duy tưởng tượng cho trẻ, đồng thời tạo nên hướng tư duy độc lập và chủ động của trẻ khi tham gia .

05. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương

05. Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học lịch sử địa phương

 10:18 07/08/2017

Tóm tắt: Qua khái niệm và đặc điểm của kinh nghiệm hoạt động trong việc giảng dạy đổi mới, bài báo đề xuất một số biện pháp áp dụng kinh nghiệm vận dụng sáng tạo trong việc giảng dạy lịch sử địa phương trong chương trình. Qua đó, góp phần thực hiện cải cách cơ bản giáo dục và đào tạo toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy nói chung và lịch sử dạy học các trường trung học phổ thông nói riêng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khoá: sáng tạo, trải nghiệm sáng tạo, lịch sử địa phương.

36.	Tính sáng tạo của giáo viên mầm non trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ

36. Tính sáng tạo của giáo viên mầm non trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ

 16:56 23/07/2017

Các bài báo phân tích các tiêu chí để đánh giá sự sáng tạo của giáo viên mầm non trong việc tổ chức các hoạt động định hình cho trẻ em. Các tiêu chí đánh giá dựa trên các tiêu chí cơ bản để đánh giá sự sáng tạo theo một nghiên cứu của E.P. Torrance - một nhà tâm lí học có bốn tiêu chí chính là tính mềm dẻo, thông thạo, xây dựng và độc đáo.

30.Xây dựng và triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học công nghệ ở trường phổ thông

30.Xây dựng và triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học công nghệ ở trường phổ thông

 21:39 16/07/2017

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là những hoạt động giáo dục nhằm giúp cho học sinh phát huy cao tính sáng tạo, từ đó học sinh tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng linh hoạt trong cuộc sống. Bài viết đề cập đến một hoạt động trải nghiệm sáng tạo được xây dựng và triển khai trong dạy học môn Công nghệ theo đúng định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

9. Những vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam

9. Những vấn đề lí luận cơ bản về hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam

 16:36 15/07/2017

Bài viết đề cập đến “Hoạt động trải nghiệm sáng tạo” - một phần quan trọng trong chương trình giáo dục mới của Việt Nam. Nội dung của bài viết cho thấy rõ ràng bản chất của hoạt động trải nghiệm sáng tạo, bao gồm định nghĩa, tính chất, đặc điểm và nội dung của loại hoạt động này.

52. Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí

52. Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí

 11:29 10/07/2017

Tóm tắt: Chu trình học tập trải nghiệm là một lí thuyết học tập dựa trên học qua làm. Bài viết trình bày về chu trình học trải nghiệm và các dạng thức trải nghiệm trong dạy học vật lí. Bên cạnh đó, bài viết còn phân tích bốn ví dụ thực tế về các hoạt động trải nghiệm của học sinh trong học tập vật lí. Kết quả cho thấy, học tập trải nghiệm đã thúc đẩy các hoạt động tích cực của học sinh, khuyến kích quá trình siêu nhận thức, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đem đến niềm vui và sự hứng thú cho người học.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, dạy học vật lí, thực hành, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực, tư duy, hành động, học qua làm.

55.	RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

55. RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 15:00 24/04/2017

Hoạt động tạo hình có vị trí quan trọng trong giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non và được coi là một trong những con đường phát triển cơ bản giáo dục thẩm mĩ và sự phát triển toàn diện của trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời. Bài báo này giới thiệu quá trình thiết kế kỹ năng hoạt động sáng tạo nghệ thuật tạo hình cho sinh viên ngành giáo dục mầm non.

54.	MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN VẼ TRANH CHO HỌC SINH LỚP 1, 2, 3

54. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHÂN MÔN VẼ TRANH CHO HỌC SINH LỚP 1, 2, 3

 15:00 24/04/2017

Môn mỹ thuật ở trường tiểu học không nhằm đào tạo học sinh trở thành nghệ sĩ, nhưng với mục đích giúp các em tiếp xúc với hoạt đông nghệ thuật, để các em có hiểu biết về các yếu tố làm ra cái đẹp, những tiêu chuẩn của cái đẹp. Trong quá trình dạy học, giáo viên cần hướng dẫn, hỗ trợ để các em tích cực trong học tập, kết quả sẽ mang lại cho các em một nền tảng vững chắc không chỉ biết mà còn thưởng thức nghệ thuật, sáng tạo nghệ thuật.

31.	VĂN HỌC DÂN GIAN MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

31. VĂN HỌC DÂN GIAN MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 14:28 24/04/2017

Trong bài báo, chúng tôi đề cập đến mối quan hệ và sự tương tác giữa văn học dân gian ở khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam với hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Dựa trên mối quan hệ tự nhiên và thích hợp, chúng tôi tìm hiểu khả năng, hiệu quả và đưa ra một cách tiếp cận của việc sử dụng văn học dân gian là một vấn đề quan trọng kinh nghiệm sáng tạo ở trường.

28.	PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI “CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI PHƯƠNG” [PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN – NGỮ VĂN 7] BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN.

28. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI “CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI PHƯƠNG” [PHẦN VĂN VÀ TẬP LÀM VĂN – NGỮ VĂN 7] BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN.

 09:09 24/04/2017

Ngày nay, Sự phát triển của khoa học công nghệ trong giáo dục để đào tạo ra con người có khả năng giải quyết tốt các vấn đề trong cuộc sống. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là cần thiết. Do các trường có các đặc điển khác khau nên chúng ta không nên áp dụng cùng một phương pháp. Với bài 18 “Phần văn và tập làm văn”, dạy học theo dự án là một trong những phương pháp mang lại kết quả tối ưu, phát huy tính tích cực chủ động, tìm tòi, sang tạo và khả năng giải quyết vấn đề phức hợp cho học sinh. Tuy nhiên, sự lựa chọn bài và cuốn hút học sinh vào bài dạy để đạt kết quả như mong đợi còn phục thuộc vào nhiều yếu tố. Phương pháp dạy học theo dự án đồi hỏi năng lực thực thụ của giáo viên và tinh thần trách nhiệm, hợp tác học tập của học sinh.

56. Một số nghiên cứu về giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học sinh học ở trường đại học

56. Một số nghiên cứu về giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học sinh học ở trường đại học

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề chung về dạy học giải quyết vấn đề; tình hình nghiên cứu dạy học giải quyết vấn đề trên thế giới và Việt Nam; một số gợi ý về việc dạy học giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học Sinh học ở trường đại học.

15. Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho học sinh trong dạy học toán ở tiểu học

15. Phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho học sinh trong dạy học toán ở tiểu học

 15:16 22/02/2017

Bài báo trình bày vai trò của trí tưởng tượng sáng tạo, trí tưởng tượng sáng tạo trong dạy học toán ở tiểu học và phát triển trí tưởng tượng sáng tạo cho học sinh trong dạy học toán ở tiểu học thông qua dạy học giải các bài toán về chuyển động đều.

7. Sáng tạo dưới góc độ tâm lí học và ứng dụng của nó trong giáo dục nhân cách sáng tạo

7. Sáng tạo dưới góc độ tâm lí học và ứng dụng của nó trong giáo dục nhân cách sáng tạo

 10:10 10/01/2017

Bài báo trình bày một số quan điểm cơ bản về sáng tạo trong tâm lí học và phương pháp giáo dục nhân cách sáng tạo cho thế hệ trẻ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây