10. DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ  THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC  CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10. DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ THEO HƯỚNG RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SIÊU NHẬN THỨC CHO SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 16:23 15/06/2020

Tóm tắt: Siêu nhận thức và các kĩ năng siêu nhận thức được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu và vận dụng vào quá trình dạy học. Việc dạy học theo hướng rèn luyện cho học viên một số kĩ năng siêu nhận thức sẽ góp phần phát triển tư duy cho học viên. Xác suất Thống kê là môn học gắn rất chặt với thực tiễn, thuận lợi cho việc rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học viên thông qua việc giải quyết vấn đề, giải quyết nhiệm vụ đặt ra. Bài viết trình bày quan niệm, cách tổ chức dạy học Xác suất Thống kê theo hướng tăng cường rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học viên.
Từ khóa: Siêu nhận thức, kĩ năng siêu nhận thức, dạy học toán

35. MỘT SỐ KĨ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC  MANG TÍNH SIÊU NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN  PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

35. MỘT SỐ KĨ THUẬT, PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MANG TÍNH SIÊU NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC CÁC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Kĩ năng siêu nhận thức là khả năng kiểm soát và điều chỉnh một cách có ý thức các quá trình học tập và tư duy đang diễn ra. Do vậy, kĩ năng siêu nhận thức có vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và học tập, giúp sinh viên sư phạm không những điều hành được việc học tập của bản thân mà còn giúp các em có khả năng lập kế hoạch, kiểm soát và thường xuyên điều chỉnh việc học tập sao cho hiệu quả. Bài báo giới thiệu việc vận dụng một số kĩ thuật, phương pháp dạy học mang tính Siêu nhận thức trong dạy học các học phần phương pháp dạy học Toán nhằm rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
Từ khóa: kĩ thuật, phương pháp dạy học, siêu nhận thức, giáo dục tiểu học.

13. Sử dụng các chiến lược đọc hiểu nhằm nâng cao kĩ năng đọc hiểu trong môn tiếng Anh cho sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

13. Sử dụng các chiến lược đọc hiểu nhằm nâng cao kĩ năng đọc hiểu trong môn tiếng Anh cho sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 18:01 23/04/2018

Tóm tắt: Từ những cơ sở lí luận về chiến lược đọc hiểu, bài viết trình bày nghiên cứu về tác động của việc giảng dạy các chiến lược đọc tiếng Anh cho sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về các chiến lược đọc và nâng cao khả năng đọc hiểu. Kết quả cho thấy việc dạy các chiến lược đọc hiểu đã giúp sinh viên nâng cao nhận thức về việc áp dụng các chiến lược đọc vào việc tìm hiểu và trả lời câu hỏi về văn bản, góp phần làm tăng khả năng đọc hiểu của bản thân.
Từ khoá: đọc, chiến lược đọc, siêu nhận thức, dạy chiến lược đọc.

44. CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN CÁC SAI LẦM TRONG TOÁN HỌC HÓA  CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGÀNH KINH TẾ  KHI GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

44. CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN CÁC SAI LẦM TRONG TOÁN HỌC HÓA CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG NGÀNH KINH TẾ KHI GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

 14:37 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết xác định một số sai lầm mà sinh viên cao đẳng ngành kinh tế gặp phải khi giải quyết các bài toán tài chính cơ bản và các yếu tố dẫn đến các sai lầm trong toán học hóa của các em khi giải quyết các bài toán đó. Chúng tôi thu được một số sai lầm mà sinh viên cao đẳng ngành kinh tế gặp phải khi giải quyết các bài toán tài chính cơ bản liên quan đến lỗi khái niệm trong toán học và toán tài chính, các sai lầm trong trình bày lập luận và các sai lầm liên quan đến siêu nhận thức. Ngoài ra, chúng tôi xác định được 5 yếu tố dẫn đến các sai lầm trong toán học hóa của các em khi giải quyết các bài toán đó gồm ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ toán học, hiểu nhầm khái niệm, chương trình và phương pháp giảng dạy môn toán cao cấp và cuối cùng là yếu tố siêu nhận thức.
Từ khóa: Toán học hóa, bài toán tài chính cơ bản, sai lầm, siêu nhận thức.

40. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ SIÊU NHẬN THỨC VÀ NHỮNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC

40. NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ SIÊU NHẬN THỨC VÀ NHỮNG KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG DẠY HỌC

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Bài báo cáo trình bày kết quả nghiên cứu bước đầu về siêu nhận thức (metacognition): định nghĩa và mô hình siêu nhận thức của một số nhà nghiên cứu trên thế giới: Flavell, A. Brown, Jennifer A. Livingston, F.E. Weinert, Tobias và Everson... Những kết quả nghiên cứu về khái niệm và các mô hình siêu nhận thức sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu ứng dụng trong giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
Từ khoá: Siêu nhận thức, kiến thức siêu nhận thức, kĩ năng siêu nhận thức, chiến lược siêu nhận thức, điều chỉnh nhận thức, lập kế hoạch, giám sát sự hiểu biết.

67.	Vai trò của siêu nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

67. Vai trò của siêu nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông

 11:28 14/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm siêu nhận thức, vai trò của siêu nhận thức đối với giáo viên và học sinh trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông.

31. Một số mô hình siêu nhận thức và vận dụng các mô hình siêu nhận thức trong dạy học Toán

31. Một số mô hình siêu nhận thức và vận dụng các mô hình siêu nhận thức trong dạy học Toán

 14:52 01/03/2017

Một trong những khó khăn bấy lâu của người học là việc thiếu hoặc chưa nhận thức về quá trình học của chính mình và ngay nhiều giáo viên cũng chưa thực sự quan tâm trong việc giúp các em nhận ra vấn đề này. Bài báo đã trình bày một số vấn đề về mô hình siêu nhận thức và việc vận dụng các ý tưởng từ các mô hình siêu nhận thức trong dạy học môn Toán.

19. Vai trò của siêu nhận thức trong việc dạy học môn Toán

19. Vai trò của siêu nhận thức trong việc dạy học môn Toán

 16:48 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết mô tả các thành tố của siêu nhận thức; trình bày một số nghiên cứu về vai trò của siêu nhận thức trong dạy học môn Toán; giải quyết vấn đề và siêu nhận thức trong Toán học với lí thuyết 4 giai đoạn tham gia giải quyết vấn đề của Polya, đó là: sự hiểu biết; lập kế hoạch; thực hiện; xem lại hoặc phản ánh. Tác giả nhấn mạnh sự cần thiết rèn luyện kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh trong dạy học môn Toán nhằm kích thích tính chủ động, tích cực học tập ở người học.
Từ khóa: siêu nhận thức, dạy học Toán

18. Kĩ năng siêu nhận thức - những vấn đề lí luận và khả năng vận dụng vào quá trình dạy học toán

18. Kĩ năng siêu nhận thức - những vấn đề lí luận và khả năng vận dụng vào quá trình dạy học toán

 22:36 15/09/2016

Bài viết đề cập kĩ năng siêu nhận thức - những vấn đề lí luận và khả năng vận dụng vào quá trình dạy học toán, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản như: siêu nhận thức và những thành tố cơ bản của siêu nhận thức; khả năng vận dụng lí luận về siêu nhận thức vào dạy học toán.

15. Bồi dưỡng kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh thông qua giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

15. Bồi dưỡng kĩ năng siêu nhận thức cho học sinh thông qua giải bài tập Hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 10:57 03/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày cách thức bồi dưỡng kĩ năng siêu nhận thức thông qua bồi dưỡng kĩ năng lập kế hoạch; kĩ năng giám sát và điều chỉnh; kĩ năng tự đánh giá thông qua một số ví dụ về giải bài tập Hình học không gian.
Từ khoá: kĩ năng, siêu nhận thức, học sinh, bài tập, hình học không gian.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây