6. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” (SINH HỌC 11)

6. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” (SINH HỌC 11)

 09:32 19/04/2021

Tóm tắt: Nhiều nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng, tư duy phản biện là một trong những kĩ năng quan trọng học sinh cần có, nó cần phải được xem như một trong những mục tiêu của quá trình giáo dục. Trong bài báo này, trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu liên quan, tác giả xác định cấu trúc kĩ năng tư duy phản biện, tiêu chí đánh giá kĩ năng tư duy phản biện và đề xuất quy trình rèn luyện kĩ năng này. Vận dụng quy trình rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện trong dạy học bài 19 và 20 (Sinh học 11) cho thấy tính khả thi của quy trình. Vận dụng quy trình có thể rèn luyện được kĩ năng này cho học sinh.
Từ khóa: Tư duy, tư duy phản biện, rèn luyện, sinh học

12. Sưu tầm, thiết kế và sử dụng tư liệu dạy học trong dạy học Sinh học 8 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

12. Sưu tầm, thiết kế và sử dụng tư liệu dạy học trong dạy học Sinh học 8 nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

 10:54 19/12/2019

Tóm tắt: Tư liệu dạy học có vai trò quan trọng trong quá trình dạy học ở trường phổ thông, nó vừa đóng vai trò là nguồn tri thức, vừa là các phương tiện trực quan kích thích hứng thú học tập giúp học sinh tự chiếm lĩnh tri thức, đồng thời qua việc sử dụng tư liệu dạy học giúp phát triển ở học sinh các năng lực như tự học, giải quyết vấn đề,…Trong nội dung bài viết này, chúng tôi nghiên cứu các phương pháp sưu tầm, thiết kế các tư liệu dạy học và đề xuất quy trình sử dụng tư liệu dạy học nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Sinh học 8.
Từ khóa: Tư liệu, tư liệu dạy học, tự học, năng lực tự học, sinh học.

12. Sử dụng bài tập để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

12. Sử dụng bài tập để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

 17:22 26/07/2019

Tóm tắt: Trong chương trình giáo dục phổ thông mới đã xác định, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học là một trong những kĩ năng thành tố thuộc năng lực khoa học, là năng lực đặc thù của các môn khoa học trong đó có môn Sinh học. Việc hình thành, phát triển kĩ năng này cho học sinh trong quá trình dạy học là một nhiệm vụ bắt buộc đối với giáo viên phổ thông. Trong phạm vi bài viết, trên cơ sở phân tích khái niệm, biểu hiện của kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, chúng tôi đề xuất sử dụng một số dạng bài tập nhằm rèn luyện kĩ năng này và đưa ra ví dụ minh họa trong dạy học Sinh học trung học phổ thông.
Từ khóa: kĩ năng, vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học, rèn luyện, bài tập, sinh học.

14. Vườn thực nghiệm - mô hình trải nghiệm hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị

14. Vườn thực nghiệm - mô hình trải nghiệm hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị

 14:09 12/06/2019

Tóm tắt: Thiết kế mô hình trải nghiệm, hướng nghiệp là một bước quan trọng trong quá trình dạy học cấp Trung học phổ thông. Tổ chức, quản lý tốt hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tạo cơ hội cho học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được tuyên bố trong chương trình tổng thể. Bài viết giới thiệu mô hình và kết quả đạt được từ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học tích hợp môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp như một cách tiếp cận mới về thực hiện nội dung giáo dục của địa phương, giáo dục đạo lý đền ơn, đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và hướng nghiệp cho học sinh cấp Trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Trị.
Từ khoá: Tích hợp, trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục địa phương, sinh học, công nghệ nông nghiệp.

10. Một số biện pháp phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

10. Một số biện pháp phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

 17:44 14/02/2019

Tóm tắt: Vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn là mục tiêu hướng tới của quá trình dạy học. Để phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trong dạy học Sinh học cấp trung học phổ thông, giáo viên cần đặt học sinh vào các tình huống thực tiễn, thông qua giải quyết các tình huống này, học sinh vừa chiếm lĩnh kiến thức, đồng thời phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Trong bài báo này, trên cơ sở định nghĩa kĩ năng vận dụng kiến thức, vai trò của kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học, chúng tôi đã trình bày 2 nhóm biện pháp dạy học: Dạy học liên hệ lí thuyết với thực tiễn và dạy học bằng trải nghiệm thực tiễn nhằm phát triển kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông theo các mức độ khác nhau. Trong mỗi nhóm biện pháp chúng tôi đều làm rõ đặc điểm, mục đích, ưu điểm, hạn chế của các nhóm biện pháp dạy học, lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp và trình bày ví dụ minh họa trong dạy học Sinh học trung học phổ thông nhằm giúp cho giáo viên, học sinh tham khảo để rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn cho học sinh.
Từ khóa: Kĩ năng, Sinh học, dạy học sinh học, vận dụng kiến thức, kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

12. Thiết kế công cụ đánh giá lớp học trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

12. Thiết kế công cụ đánh giá lớp học trong dạy học Sinh học trung học phổ thông

 23:53 22/12/2018

Tóm tắt: Đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình dạy học. Trong đó, đánh giá lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp thu nhận các phản hồi từ người học, qua đó cải thiện quá trình dạy học. Trong bài viết này, chúng tôi xây dựng quy trình và bộ công cụ đánh giá lớp học dựa trên 5 nội dung: đánh giá những gì HS đã học, đánh giá kiến thức đang học, đánh giá khả năng vận dụng của học sinh, đánh giá các kĩ năng học tập và đánh giá thái độ người học. Ở mỗi nội dung chúng tôi thiết kế một số dạng công cụ và lấy ví dụ minh họa trong dạy học môn Sinh học ở cấp THPT.
Từ khóa: đánh giá, đánh giá lớp học, quy trình, công cụ đánh giá lớp học, sinh học.

11. Thực trạng sử dụng bài tập để rèn luyện năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

11. Thực trạng sử dụng bài tập để rèn luyện năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông

 17:07 26/11/2018

Tóm tắt: Năng lực thực nghiệm là một trong những năng lực quan trọng của học sinh trung học phổ thông. Do vậy, các trường phổ thông đều rất quan tâm đến việc rèn luyện năng lực này cho học sinh thông qua tổ chức dạy học, nhất là đối với một số môn khoa học thực nghiệm như Sinh học. Bài báo đưa ra cơ sở lí luận, đồng thời phân tích thực trạng sử dụng bài tập để rèn luyện năng lực thực nghiệm cho học sinh trong dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: năng lực, năng lực thực nghiệm, bài tập thực nghiệm, Sinh học.

14. Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người” phần Di truyền học, Sinh học 12

14. Sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người” phần Di truyền học, Sinh học 12

 16:23 07/09/2017

Tóm tắt: Bài tập thực tiễn có vai trò quan trọng trong hoạt động dạy và học, nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh. Bài viết đi sâu phân tích biện pháp sử dụng bài tập thực tiễn, nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học phổ thông trong dạy học chủ đề “Di truyền học người và bảo vệ vốn gen của loài người”, phần di truyền học, Sinh học 12.
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, năng lực, giải quyết vấn đề, di truyền học, sinh học.

48. Tổ chức dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông theo hướng vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực

48. Tổ chức dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông theo hướng vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực

 14:49 13/07/2017

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thiết kế các hoạt động dạy học vận dụng kĩ thuật dạy học tích cực thông qua ví dụ cụ thể trong môn Sinh học.

49. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề “Di truyền học quần thể” (Sinh học 12)

49. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề “Di truyền học quần thể” (Sinh học 12)

 14:49 13/07/2017

Bài báo trình bày quy trình năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Sinh học; một số ví dụ về dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề “Di truyền học quần thể” (Sinh học 12).

53. Xây dựng chủ đề dạy học phần “Sinh học vi sinh vật” (Sinh học 10)

53. Xây dựng chủ đề dạy học phần “Sinh học vi sinh vật” (Sinh học 10)

 11:29 10/07/2017

Tóm tắt: Với quan điểm chủ đề dạy học phải giải quyết trọn vẹn một vấn đề học tập, bài viết đề xuất quy trình xây dựng chủ đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trong dạy học môn Sinh họcgồm 6 bước: 1)Xác định vấn đề cần giải quyết và đặt tên cho chủ đề; 2) Xây dựng nội dungchủ đề; 3) Xác định mục tiêu chủ đề; 4) Xác định và mô tả mức độ yêu cầu của mỗi loại câu hỏi/bài tập; 5) Biên soạn các câu hỏi/bài tập; 6)Thiết kế tiến trình dạy học. Đồng thời, bài viết cũng xây dựng một chủ đề dạy học trong chương trình Sinh học 10 trung học phổ thông - “Tìm hiểu một số bệnh truyền nhiễm do vi rút gây ra ởđịa phương em và đưa ra cách phòng ngừa”, minh họa 6 bước trong quy trình xây dựng chủ đề.
Từ khóa: chuyên đề, năng lực, chuyên đề dạy học, phát triển năng lực, sinh học.

45.	GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC CỦA IGCSE

45. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC CỦA IGCSE

 14:45 24/04/2017

Bài viết này giới thiệu về cấu trúc, mục đích, mục tiêu, nội dung giảng dạy môn sinh học của Hội đồng Kháo khí quốc tế (IGCSE). Điều này có hữu ích cho quá trình xây dựng và biên soạn sách giáo khoa Sinh học của Việt Nam trong chương trình tổng thể giáo dục phổ thông mới.

43.	GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỔ CHỨC TÚ TÀI QUỐC TẾ (IBO)

43. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN SINH HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CỦA TỔ CHỨC TÚ TÀI QUỐC TẾ (IBO)

 14:28 24/04/2017

Bài viết này giới thiệu về cấu trúc, mục đích, mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy môn sinh học ở các cấp trung học phổ thông của tổ chức tú tài quốc tế. Điều này có hữu ích cho quá trình xây dựng và biên soạn sách giáo khoa Sinh học của Việt Nam trong chương trình tổng thể giáo dục phổ thông mới.

13. Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông

13. Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông

 09:36 13/04/2017

Tóm tắt: Đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh phải có sự đổi mới các hoạt động dạy học một cách đồng bộ. Trong đó, đổi mới việc xây dựng kế hoạch dạy học là rất cần thiết. Xây dựng kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học bao gồm nhiều bước và bước quan trọng nhất là thiết kế được các hoạt động học tập cho học sinh một cách hợp lí. Thông qua tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động học tập, họ sẽ đạt được cả 2 mục tiêu: vừa tự bản thân lĩnh hội được kiến thức, vừa phát triển được những kĩ năng, năng lực cần thiết.
Từ khóa: Kế hoạch dạy học, năng lực, phát triển năng lực, sinh học.

56. Một số nghiên cứu về giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học sinh học ở trường đại học

56. Một số nghiên cứu về giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học sinh học ở trường đại học

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề chung về dạy học giải quyết vấn đề; tình hình nghiên cứu dạy học giải quyết vấn đề trên thế giới và Việt Nam; một số gợi ý về việc dạy học giải quyết vấn đề sáng tạo trong dạy học Sinh học ở trường đại học.

38. Mối quan hệ dạy học theo dự án và phát triển năng lực của học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

38. Mối quan hệ dạy học theo dự án và phát triển năng lực của học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày những khái niệm cơ bản về dạy học theo dự án, quy trình thực hiện dạy học theo dự án, hình thành và phát triển năng lực trong dạy học theo dự án. Thông qua dạy học theo dự án để phát triển năng lực ở người học, giúp giáo viên thực hiện tốt mục tiêu kép trong dạy học nói chung và dạy học môn Sinh học nói riêng.

23. Nâng cao tính tích cực học tập trong dạy học Sinh học phổ thông bằng phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập

23. Nâng cao tính tích cực học tập trong dạy học Sinh học phổ thông bằng phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập

 16:14 13/02/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận của việc sử dụng câu hỏi, bài tập trong dạy học sinh học và nâng cao tính tích cực học tập trong dạy học Sinh học phổ thông bằng phương pháp sử dụng câu hỏi, bài tập.

20. Thực trạng sử dụng phương pháp Graph trong dạy học Sinh học trung học phổ thông ở Nghệ An

20. Thực trạng sử dụng phương pháp Graph trong dạy học Sinh học trung học phổ thông ở Nghệ An

 01:12 08/01/2017

Bài báo trình bày tác dụng của phương pháp Graph trong dạy học Sinh học trung học phổ thông và thực trạng sử dụng phương pháp Graph trong dạy học Sinh học trung học phổ thông ở Nghệ An.

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

 00:50 08/01/2017

Bài báo giới thiệu quan điểm tích hợp môn học, tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở ở Việt Nam chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015 góp phần nâng cao năng lực cho người học

18. Rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh thông qua bài tập thực hành thí nghiệm Sinh học

18. Rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh thông qua bài tập thực hành thí nghiệm Sinh học

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày yêu cầu của bài tập thực hành thí nghiệm Sinh học, rèn luyện kĩ năng tư duy bằng bài tập thực hành thí nghiệm và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm trong dạy học sinh học.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây