10. QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN  NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC  CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC  CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” (SINH HỌC 11)

10. QUY TRÌNH THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP THỰC TIỄN NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” (SINH HỌC 11)

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Vận dụng kiến thức vào thực tiễn là một trong ba thành tố năng lực đặc thù của môn Sinh học. Vì vậy, việc hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên Sinh học khi thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong bài viết này, quy trình thiết kế và sử dụng các bài tập thực tiễn để phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hóa vật chất và năng lượng” (Sinh học 11) được đề xuất dựa trên nghiên cứu bản chất năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Bài viết này giúp cho giáo viên có thể tham khảo trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông đáp ứng mục tiêu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Từ khóa: Bài tập thực tiễn, năng lực vận dụng kiến thức, chuyển hóa vật chất và năng lượng, sinh học 11

47. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN  (SINH HỌC 11) CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

47. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (SINH HỌC 11) CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 10:32 29/10/2019

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến các khái niệm: Chủ đề, dạy học theo chủ đề; năng lực giải quyết vấn đề; nguyên tắc và quy trình xây dựng chủ đề; quy trình dạy học theo chủ đề của chương Sinh trưởng và Phát triển nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Chủ đề, dạy học chủ đề, năng lực giải quyết vấn đề, sinh trưởng và phát triển, Sinh học 11.

25.Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để tổ chức dạy học phần “Cảm ứng thực vật” (Sinh học 11)

25.Vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” để tổ chức dạy học phần “Cảm ứng thực vật” (Sinh học 11)

 21:39 16/07/2017

Hiện nay, với định hướng của Bộ GD-ĐT là dạy học định hướng phát triển năng lực người học. Vấn đề thay đổi phương pháp dạy, học cho phù hợp là một tất yếu. Trong đó, phương pháp bàn tay nặn bột (LAMAP) được vận dụng vào điều kiện giáo dục Việt Nam và đã phát huy được sự tích cực, chủ động của người học. Phương pháp LAMAP dựa trên cơ sở là sự tìm tòi - nghiên cứu. Sinh học là môn khoa học thực nghiệm nên vận dụng phương pháp LAMAP để tổ chức dạy học, đồng thời phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh là tương đối thuận lợi. Bài viết đề cập đến việc vận dụng phương pháp LAMAP để tổ chức dạy học phần cảm ứng ở thực vật, Sinh học 11 trung học phổ thông.

79.	Thiết kế và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm để rèn luyện một số kĩ năng tư duy trong dạy học phần “Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật” (Sinh học 11)

79. Thiết kế và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm để rèn luyện một số kĩ năng tư duy trong dạy học phần “Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật” (Sinh học 11)

 16:42 13/03/2017

Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về bài tập thực hành thí nghiệm; thiết kế và sử dụng bài tập thực hành thí nghiệm để rèn luyện kĩ năng tư duy cho học sinh trong dạy học phần “Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật” (Sinh học 11).

54. Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

54. Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

 10:06 13/03/2017

Bài báo trình bày về khái niệm tự học, năng lực tự học; quy trình phát triển năng lực tự học và ví dụ về việc phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học chương “Cảm ứng” (Sinh học 11).

14. Thiết kế bài tập thực tiễn trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông

14. Thiết kế bài tập thực tiễn trong dạy học Sinh học 11 trung học phổ thông

 23:40 24/12/2016

Bài tập thực tiễn khi được sử dụng trong dạy học Sinh học có vai trò kép, vừa hình thành, khắc sâu kiến thức đồng thời phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề thực tiễn cho người học. Trong bài viết này chúng tôi nghiên cứu quy trình thiết kế bài tập thực tiễn và một số ví dụ về dạng bài tập này trong chương trình Sinh học 11 THPT.

18. Tích hợp giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản trong dạy học chương “sinh sản”  –Sinh học 11

18. Tích hợp giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản trong dạy học chương “sinh sản” –Sinh học 11

 14:43 26/10/2016

Bài báo trình bày các nguyên tắc lựa chọn phương pháp tích hợp, nội dung và biện pháp tích hợp giáo dục dân số -sức khỏe sinh sản trong dạy học chương “sinh sản” –Sinh học 11.

15. Thiết kế câu hỏi, bài tập để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh học 11 trung học phổ thông

15. Thiết kế câu hỏi, bài tập để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh học 11 trung học phổ thông

 11:58 10/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm năng lực và năng lực nghiên cứu khoa học, đánh giá năng lực; thiết kế một số câu hỏi, bài tập để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học Sinh học 11 với các bước: xác định các thành tố cấu thành năng lực nghiên cứu khoa học; thiết kế câu hỏi, bài tập để đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học trong dạy học sinh học 11; bước đầu thực nghiệm đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học của người học.

14. Rèn luyện năng lực học tập cho học sinh thông qua dạy học theo chủ đề chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

14. Rèn luyện năng lực học tập cho học sinh thông qua dạy học theo chủ đề chương “Cảm ứng” (Sinh học 11)

 14:10 29/08/2016

Bài báo trình bày quy trình dạy học theo chủ đề (xác định mục tiêu và nội dung của chủ đề; xác định tên chủ đề và mạch kiến thức; xác định mục tiêu cụ thể của chủ đề; thiết kế cá hoạt động học tập; xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá); ví dụ về việc vận dụng quy trình xây dựng chủ đề vào dạy học chương Cảm ứng (Sinh học 11).

10. Thiết kế các hoạt động học tập theo nhóm trong dạy học chương “Sinh trưởng và phát triển” (Sinh học 11)

10. Thiết kế các hoạt động học tập theo nhóm trong dạy học chương “Sinh trưởng và phát triển” (Sinh học 11)

 15:01 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày những phân tích về hoạt động học, hoạt động học theo nhóm; quy trình và ví dụ minh họa về việc thiết kế các hoạt động học tập theo nhóm trong dạy học chương “Sinh trưởng và phát triển” (Sinh học 11).
Từ khoá: thiết kế, hoạt động, học tập theo nhóm, sinh học 11, sinh trưởng và phát triển.

19. Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh trong dạy học chương II, III-Sinh học 11

19. Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh trong dạy học chương II, III-Sinh học 11

 02:06 15/07/2016

Bài báo trình bày khái niệm và vai trò của bài tập tình huống; thiết kế bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh (quy trình thiết kế bài tập tình huống; ví dụ minh hoạ); sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện kĩ năng so sánh cho học sinh (quy trình sử dụng và ví dụ minh hoạ).

16. Nguyên tắc, quy trình tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong dạy học Sinh học 11

16. Nguyên tắc, quy trình tích hợp giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên trong dạy học Sinh học 11

 16:35 07/07/2016

Tóm tắt: Thực tiễn giáo dục ở nhiều nước và Việt Nam cho thấy, dạy học theo hướng tích hợp là xu thế mà nhiều quốc gia đang áp dụng. Bài báo trình bày về một số khái niệm: tuổi vị thành niên, sức khoẻ sinh sản vị thành niên; vai trò của việc tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên; nguyên tắc tích hợp trong dạy học Sinh học 11. Tiếp đó, tác giả trình bày quy trình tích hợp giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên (gồm 04) bước và 01 ví dụ minh hoạ cho quy trình đã thiết kế.

Từ khoá: tích hợp, sức khoẻ sinh sản, sinh học, dạy học tích hợp, sinh học 11

15. Thiết kế bài thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng trong quang hợp"  cho giảng dạy thực hành lớp 11

15. Thiết kế bài thí nghiệm "Vai trò của ánh sáng trong quang hợp" cho giảng dạy thực hành lớp 11

 15:01 07/07/2016

Bài báo trình bày một bài dạy học thí nghiệm trong dạy học thực hành Sinh học 11: “Vai trò của ánh sáng trong quang hợp”. Kết quả thu được khi đưa bài học đã được thiết kế vào thực nghiệm sư phạm đã khẳng định sự phù hợp và hiệu quả của tình huống dạy học đã được thiết kế.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây