11. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

11. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG

 14:48 19/04/2021

Tóm tắt: Trong nhiều năm qua, hoạt động đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên tại Trường Đại họcAn Giang được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch, chương trình đào tạo. Bên cạnh những thuận lợi, thành công, nhà trường vẫn gặp phải một số khó khăn nhất định. Bài báo trình bày thực trạng và đề xuất giải pháp đối với hoạt động đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Trường Đại học An Giang nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của nhà sử dụng lao động và xã hội. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, công tác đào tạo sinh viên sư phạm nói chung, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên nói riêng cần được chú trọng thực hiện.
Từ khóa: nghiệp vụ sư phạm, sinh viên sư phạm, đào tạo, Trường Đại học An Giang

2. KHAI THÁC PHẦN MỀM MENDELEY TRONG PHÁT TRIỂN  MỘT SỐ KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

2. KHAI THÁC PHẦN MỀM MENDELEY TRONG PHÁT TRIỂN MỘT SỐ KĨ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

 11:20 19/04/2021

Tóm tắt: Trong bối cảnh toàn cầu hoá, việc nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm là một giải pháp chủ chốt nhằm thúc đẩy hội nhập quốc tế, đảm bảo được việc tự học, tự nghiên cứu suốt đời cho các giáo viên tương lai. Cùng với những sự thay đổi vượt bậc trong thời đại công nghệ số của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đã có nhiều công cụ phần mềm hữu ích hỗ trợ quá trình nghiên cứu khoa học. Bài báo giới thiệu về phần mềm Mendeley - một công cụ miễn phí hỗ trợ tốt cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đề xuất một số phương thức sử dụng Mendeley trong việc phát triển một số kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm. Việc sử dụng thành thạo các chức năng của phần mềm này sẽ giúp không chỉ sinh viên sư phạm mà cả các nhà nghiên cứu trong quá trình nghiên cứu của mình.
Từ khóa: phần mềm Mendeley, nghiên cứu khoa học, năng lực, sinh viên sư phạm

8. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG  CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC  HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC”  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

8. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Hiện nay, năng lực nghiên cứu khoa học được coi là một trong những năng lực quan trọng cần được phát triển cho sinh viên sư phạm, đặc biệt là thông qua học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Bài báo phân tích một số khó khăn và mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình dạy học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên các trường đại học sư phạm theo quan điểm tích hợp. Giảng viên và sinh viên đã đưa ra một số khó khăn họ gặp phải trong quá trình dạy học, trong đó khó khăn lớn nhất là sinh viên là còn thiếu kiến thức chuyên ngành. Những yếu tố ảnh hưởng bao gồm cả những yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan; trong đó, các yếu tố chủ quan được đánh giá có ảnh hưởng nhiều hơn đến quá trình dạy học này. Kết quả nghiên cứu này là tiền đề để thiết kế quy trình dạy học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên trường đại học sư phạm theo quan điểm tích hợp.
Từ khóa: khó khăn, yếu tố ảnh hưởng, quan điểm tích hợp, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, sinh viên sư phạm

47. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH KHÔNG THU HỌC PHÍ  CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

47. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH KHÔNG THU HỌC PHÍ CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Giáo dục Việt Nam đang đứng trước những thách thức về xây dựng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển của cuộc cách mạng 4.0, Đảng và nhà nước ta đã xác định vai trò quan trọng của giáo dục và đào tạo là khâu then chốt, quyết định chất lượng nguồn nhân lực. Bài viết trình bày việc đánh giá tác động chính sách không thu học phí của sinh viên sư phạm ở Việt Nam hiện nay. Đánh giá tác động chính sách không thu học phí của sinh viên sư phạm nhằm mục đích phân tích các tác động tích cực và tiêu cực lên từng nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng của chính sách, từ đó đối chiếu với mục tiêu chính sách để có sự điều chỉnh cho phù hợp.
Từ khóa: tác động chính sách, sinh viên sư phạm, học phí, đánh giá

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SOẠN GIÁO ÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN

5. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG SOẠN GIÁO ÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC VÀ RÈN LUYỆN NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM THƯỜNG XUYÊN

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Trong các năng lực cần hình thành và phát triển cho sinh viên sư phạm, kĩ năng soạn giáo án là một năng lực rất quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả và thành công của mỗi giờ dạy, đặc biệt là giờ dạy ở bậc học tiểu học. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trường sư phạm nhưng soạn giáo án chưa tốt. Việc nâng cao kĩ năng soạn giáo án cho sinh viên luôn là mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên của các nhà trường sư phạm. Bài viết nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng soạn giáo án cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học trong dạy học và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên.
Từ khóa: Năng lực, soạn giáo án, sinh viên sư phạm, giáo dục tiểu học.

39. SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC CÁC HỌC PHẦN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG  THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP ĐỒNG  NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC

39. SỬ DỤNG TÀI LIỆU TỰ HỌC CÁC HỌC PHẦN HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP ĐỒNG NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM HÓA HỌC

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Bồi dưỡng và phát triển năng lực tự học cho sinh sư phạm nói chung và sinh viên Sư phạm Hóa học nói riêng là một trong những nhiệm vụ có vị trí quan trọng trong quá trình đào tạo ở các trường đại học sư phạm. Bài viết trình bày cách sử dụng tài liệu tự học các học phần Hóa học đại cương theo phương pháp Dạy học hợp đồng nhằm phát triển năng lực tự học cho sinh sư phạm Hóa học.
Từ khóa: tài liệu tự học, dạy học hợp đồng, Hóa học đại cương, sinh viên sư phạm.

10. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Khoa Tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

10. Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Khoa Tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

 11:41 28/12/2019

Tóm tắt: Trong các trường cao đẳng - đại học, sinh viên học theo học chế tín chỉ với thời lượng trên lớp có hạn trong khi khối lượng kiến thức ngày càng tăng, yêu cầu người học phải có năng lực tự học để làm chủ tri thức. Ở bài viết này, tác giả tìm hiểu về thực trạng hoạt động tự học của sinh viên Khoa Tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên.
Từ khóa: Tự học, năng lực tự học, sinh viên sư phạm.

13. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

13. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 00:03 23/12/2018

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về sự nỗ lực tự học. Học tập khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ giúp sinh viên sư phạm tiếp thu được di sản tư tưởng của Người mà còn là cơ hội để rèn giũa khả năng tự học của chính bản thân sinh viên. Việc phát triển các năng lực, phẩm chất cho sinh viên sư phạm thông qua việc nâng cao chất lượng, kĩ năng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề thực sự quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và bước đầu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Từ khoá: năng lực, tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên sư phạm, tự học.

05. Một số biện pháp nâng cao hứng thú nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Vinh

05. Một số biện pháp nâng cao hứng thú nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Vinh

 23:26 22/12/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học là hoạt động cần thiết để giúp sinh viên sư phạm mở rộng kiến thức, gắn lí thuyết với thực tiễn nghề nghiệp, hình thành năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp của người giáo viên tương lai. Thực tế ở các trường đại học, đa số sinh viên chưa hứng thú với hoạt động này, nghiên cứu khoa học mang tính chất đối phó, hình thức, nên kết quả nghiên cứu chưa cao. Bài viết trình bày một số biện pháp nâng cao hứng thú nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm, trường Đại học Vinh.
Từ khóa: Hứng thú, nghiên cứu khoa học, sinh viên, sinh viên sư phạm.

61. Định hướng quan điểm sống tích cực cho sinh viên sư phạm dựa trên những nội dung cơ bản về hạnh phúc trong đạo đức học Mácxít

61. Định hướng quan điểm sống tích cực cho sinh viên sư phạm dựa trên những nội dung cơ bản về hạnh phúc trong đạo đức học Mácxít

 22:17 26/10/2018

Tóm tắt: Đối với sinh viên sư phạm - những người giáo viên tương lai của đất nước cần trang bị cho mình hành trang đầy đủ về kiến thức cũng như phẩm chất đạo đức, có quan điểm sống đúng đắn. Do vậy, mỗi sinh viên cần dựa trên quan điểm đạo đức học Mácxít để có quan điểm đúng đắn về hạnh phúc; từ đó, tạo cơ sở thiết lập quan điểm sống tích cực. Bài viết đề cập vấn đề định hướng quan điểm sống tích cực cho sinh viên sư phạm dựa trên những nội dung cơ bản về hạnh phúc trong đạo đức học Mácxít.
Từ khóa: Quan điểm sống tích cực, sinh viên sư phạm, Đạo đức học Mácxít.

30. Một số vấn đề lí luận về rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ nói cho sinh viên sư phạm trong hoạt động thực tập sư phạm

30. Một số vấn đề lí luận về rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ nói cho sinh viên sư phạm trong hoạt động thực tập sư phạm

 14:50 15/10/2018

Tóm tắt: Một trong những kĩ năng quyết định hiệu quả của hoạt động sư phạm của người giáo viên là kĩ năng ngôn ngữ nói, do đó kĩ năng này cần được hình thành ngay trong quá trình sinh viên học tập ở trường sư phạm. Bài viết đề cập đến cơ sở lí luận về kĩ năng ngôn ngữ nói của sinh viên sư phạm dưới góc độ như: Khái niệm ngôn ngữ nói, khái niệm kĩ năng, khái niệm và các biểu hiện của kĩ năng ngôn ngữ nói trong hoạt động rèn nghề của sinh viên sư phạm làm cơ sở lí luận cho những nghiên cứu vấn đề này trong thực tiễn.
Từ khóa: kĩ năng ngôn ngữ nói, sinh viên sư phạm, hoạt động thực tập sư phạm.

11. Thực trạng và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm Vật lí, Trường Đại học Cần Thơ

11. Thực trạng và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm Vật lí, Trường Đại học Cần Thơ

 16:01 23/01/2018

Tóm tắt: Bài viết phân tích những thuận lợi và hạn chế trong việc xây dựng chương trình đào tạo nhằm rèn luyện các kĩ năng dạy học tích hợp cho sinh viên bộ môn sư phạm Vật lí, Trường Đại học Cần Thơ. Thông qua đó, bài viết cũng nêu một số biện pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của sinh viên sư phạm, giúp họ có thể đáp ứng nhu cầu mới về người giáo viên trong tương lai.
Từ khóa: dạy học tích hợp, sinh viên sư phạm, Vật lí.

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH  GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH

 09:07 16/11/2017

Tìm hiểu thực tế phổ thông, thực hành, thực tập sư phạm là một khâu rất quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên sư phạm. Qua khâu đào tạo đó, sinh viên có cơ hội vận dụng những lí thuyết đã học trong trường sư phạm vào thực tế; đồng thời qua thực tế kiểm nghiệm tại trường phổ thông, sinh viên hiểu sâu sắc hơn về lí luận, bổ sung cho lí thuyết; giảng viên rút được kinh nghiệm để điều chỉnh chương trình đào tạo tại các trường sư phạm. Bài báo đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực tập sư phạm cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học tại trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh.
Từ khóa: Thực tập Sư phạm, sinh viên Sư phạm, Giáo dục tiểu học, biện pháp.

77.	Phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc trong quá trình dạy học môn Giáo dục học

77. Phát huy tính tích cực nhận thức của sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc trong quá trình dạy học môn Giáo dục học

 22:42 23/07/2017

Trong bài báo này, tác giả đề cập đến việc học tập của sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Tây Bắc. Tình hình cho thấy nhiều sinh viên của trường không quan tâm đến việc học chuyên ngành. Điều này bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, cả chủ quan lẫn khách quan. Dựa vào phân tích tình hình và nguyên nhân, tác giả đề xuất các giải pháp để nâng cao nhận thức tích cực của sinh viên tại Trường Đại học Tây Bắc trong học tập, trong đó đổi mới phương pháp giảng dạy là giải pháp chính.

40.	Những năng lực chủ nhiệm lớp cần rèn luyện, phát triển cho sinh viên sư phạm

40. Những năng lực chủ nhiệm lớp cần rèn luyện, phát triển cho sinh viên sư phạm

 16:56 23/07/2017

Để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tại trường học, giáo viên phải được đào tạo và phát triển năng lực của giáo viên phổ thông như thu thập thông tin, lập kế hoạch lớp học, xây dựng đội ngũ, quản lí hoạt động giáo dục, học tập của từng cá nhân, phối hợp với lực lượng giáo dục,... Với những năng lực này, giáo viên chủ nhiệm lớp không chỉ là giáo viên môn học, mà còn là người quản lí-người hỗ trợ hiệu trưởng để quản lí các hoạt động trong lớp học.

15.	Xây dựng câu lạc bộ “Sinh viên nghiên cứu khoa học” - biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp

15. Xây dựng câu lạc bộ “Sinh viên nghiên cứu khoa học” - biện pháp phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Đồng Tháp

 16:45 23/07/2017

Bài báo giới thiệu tình hình hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên sư phạm Đại học Đồng Tháp và những khó khăn. Dựa vào tình trạng thực tế, tác giả chỉ ra rằng việc thiết lập các câu lạc bộ nghiên cứu cho sinh viên là biện pháp quan trọng để phát triển năng lực nghiên cứu của sinh viên sư phạm. Các câu lạc bộ nghiên cứu được đề cập đến về mục đích, nội dung hoạt động, hình thức hoạt động và quản lí.

68. Nâng cao khả năng thực hành nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao năng lực tự học cho giáo viên thể dục thể thao trung học phổ thông

68. Nâng cao khả năng thực hành nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao năng lực tự học cho giáo viên thể dục thể thao trung học phổ thông

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát về thực trạng năng lực tự học và tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên; biện pháp nâng cao khả năng thực hành hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao năng lực tự học trong đào tạo giáo viên thể dục thể thao của các trường sư phạm.

33. Thực trạng sự lựa chọn các giá trị đạo đức của sinh viên sư phạm hiện nay

33. Thực trạng sự lựa chọn các giá trị đạo đức của sinh viên sư phạm hiện nay

 14:36 13/07/2017

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về một số giá trị đạo đức mà sinh viên sư phạm lựa chọn; về nhận thức, thái độ và xu hướng hành vi của sinh viên sư phạm khi lựa chọn các giá trị đạo đức; về biểu hiện các giá trị đạo đức thông qua một số tình huống ứng xử của sinh viên sư phạm.

18.	Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc hiện nay

18. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc hiện nay

 14:33 11/07/2017

Bài báo trình bày về đạo đức nghề nghiệp và những nhân tố tác động đến hình thành, phát triển đạo đức nghề nghiệp của sinh viên các trường đại học sư phạm hiện nay; thực trạng và một số giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc hiện nay.

42. Nâng cao năng lực tự học của sinh viên sư phạm thông qua đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

42. Nâng cao năng lực tự học của sinh viên sư phạm thông qua đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

 10:25 10/07/2017

Tóm tắt: Lí luận dạy học Đại học chỉ ra rằng hoạt động nhận thức của sinh viên ở bậc cao đẳng, đại học hoạt động nhận thức mang tính chất nghiên cứu. Tuy nhiên, hiện nay năng lực tự học, tự nghiên cứu của đa số sinh viên còn rất yếu. Tình trạng này xảy ra xuất phát bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân căn bản đến từ phương pháp kiểm tra, đánh giá hiện hành tại các trường cao đẳng, đại học. Trong phạm vi bài viết, tác giả đề xuất một số đổi mới trong kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên.
Từ khóa: năng lực tự học, sinh viên sư phạm, kiểm tra, đánh giá.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây