6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG TẠO LẬP  VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:  MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TỪ VIỆT NAM

6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG TẠO LẬP VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TỪ VIỆT NAM

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Dạy học làm văn nghị luận nói chung và đặc biệt là văn nghị luận xã hội nói riêng sẽ giúp học sinh có cơ hội được rèn luyện và phát triển năng lực tư duy phản biện trước các vấn đề cần bàn luận và đưa ra ý kiến cá nhân. Bài viết trình bày những nghiên cứu về việc phát triển năng lực tư duy phản biện trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội cho học sinh ở trường trung học phổ thông. Nghiên cứu cũng cho thấy việc phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua bài văn nghị luận xã hội là có tính khả thi.
Từ khóa: nghiên cứu, năng lực, tư duy phản biện, trường phổ thông, nghị luận xã hội

8. PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐẶC THÙ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

8. PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC ĐẶC THÙ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 16:05 06/11/2020

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD-ĐT chú trọng hình thành và phát triển năng lực nói chung và năng lực đặc thù nói riêng ở từng môn học cho người học. Theo đó, phát triển tư duy phản biện cũng là một mục tiêu quan trọng cần được quan tâm và nhấn mạnh. Bài viết phân tích những cơ sở khoa học của việc phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù, từ đó đề xuất một số biện pháp hiệu quả nhằm phát triển tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học Địa lí theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoàn toàn có thể phát triển tích hợp tư duy phản biện và năng lực đặc thù cho học sinh trong dạy học Địa lí.
Từ khóa: Địa lí, năng lực, phát triển tích hợp, tư duy phản biện

29. THIẾT KẾ CÂU HỎI RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12)

29. THIẾT KẾ CÂU HỎI RÈN LUYỆN TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC PHẦN “SINH THÁI HỌC” (SINH HỌC 12)

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Việc rèn luyện các kĩ năng tư duy, trong đó có tư duy phản biện cho học sinh là cần thiết, phù hợp với yêu cầu của việc đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Vì vậy, sử dụng câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện trong dạy học là một trong những biện pháp phát triển các năng lực cốt lõi của học sinh như năng lực sinh học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Bài viết đề xuất quy trình thiết kế câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện. Vận dụng quy trình đó, xây dựng các dạng câu hỏi rèn luyện tư duy phản biện trong dạy học bài Diễn thế sinh thái, chủ đề Hệ sinh thái, phần Sinh thái học (Sinh học 12).
Từ khóa: câu hỏi, kĩ năng, năng lực, tư duy phản biện, sinh thái học.

12. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN  TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “GIAO THOA VĂN HÓA”

12. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN “GIAO THOA VĂN HÓA”

 18:36 28/07/2020

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, tư duy phản biện là một trong những kĩ năng được chú trọng phát triển trong hệ thống giáo dục Việt Nam nhằm trang bị cho người học những năng lực cần thiết trong quá trình phát triển và hội nhập với thế giới. Tuy nhiên, có một thực tế là không phải giáo viên hay học viên nào cũng có thể hiểu tường tận về tư duy phản biện, tầm quan trọng của nó trong giáo dục cũng như các hoạt động phát triển tư duy phản biện cho người học. Bài viết bàn luận một số khái niệm tư duy phản biện, tầm quan trọng của nó cũng như đưa ra một số hoạt động phát triển tư duy phản biện áp dụng trong dạy học học phần Giao thoa văn hóa.
Từ khóa: Tư duy phản biện, giao thoa văn hóa, dạy và học

7. DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH LỚP 9  THÔNG QUA MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

7. DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH LỚP 9 THÔNG QUA MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

 15:54 15/06/2020

Tóm tắt: Năng lực tư duy phản biện có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu của thời đại mới, của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để góp phần phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh nói chung và học sinh lớp 9 nói riêng, mô hình lớp học đảo ngược là giải pháp rất hiệu quả và phù hợp. Mô hình này có rất nhiều ưu điểm so với các mô hình truyền thống, sẽ phát huy được những điểm mạnh và hạn chế được phần nào các điểm chưa tốt của các mô hình trước đây. Với tầm quan trọng của vấn đề này, bài viết nhằm làm rõ sự phát triển năng lực tư duy phản biện của học sinh lớp 9 thông qua sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược.
Từ khóa: Lớp học đảo ngược, tư duy phản biện, năng lực tư duy phản biện.

40. SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG TRANH BIỆN TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC PHẢN BIỆN  CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

40. SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG TRANH BIỆN TRONG DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY PHẢN BIỆN VÀ NĂNG LỰC PHẢN BIỆN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Phát triển tư duy phản biện và năng lực phản biện cho học sinh là một trong những xu hướng của giáo dục hiện đại. Đối với giáo dục Việt Nam phát triển tư duy phản biện và năng lực phản biện là hướng đi hiệu quả cho mục tiêu dạy học phát triển năng lực học sinh.
Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu, đề xuất tổ chức hoạt động tranh biện để dạy học bộ môn Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực học sinh. Thông qua kết quả này, bước đầu đánh giá khả năng sử dụng hoạt động tranh biện trong dạy học đọc hiểu văn bản nhằm phát triển tư duy phản biện và văn năng lực phản biện của học sinh.
Từ khoá: Tư duy phản biện, năng lực phản biện, hoạt động tranh biện, dạy học đọc hiểu văn bản

12. Tư duy phản biện qua góc nhìn của một số giảng viên tiếng Anh

12. Tư duy phản biện qua góc nhìn của một số giảng viên tiếng Anh

 22:34 09/02/2020

Tóm tắt: Đây là một nghiên cứu định tính về tư duy phản biện trong mối quan hệ với dạy và học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Nghiên cứu được thực hiện thông qua một cuộc khảo sát về quan điểm và nhận thức của một nhóm 30 giảng viên dạy tiếng Anh ở một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội về tư duy phản biện và việc triển khai nó như thế nào trên lớp học. Kết quả chỉ ra rằng đa số giảng viên đều nhận thức đúng về tư duy phản biện và những ảnh hưởng tích cực của nó. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai cách dạy tư duy phản biện cho sinh viên như thế nào vẫn còn là một vấn đề phía trước.
Từ khóa: tư duy phản biện, dạy và học tiếng Anh, kĩ năng, giáo dục, người dạy, người học, giảng viên tiếng Anh, sinh viên.

07. Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

07. Thiết kế các dạng bài tập nhằm phát triển tư duy phản biện cho học sinh tiểu học

 23:41 22/12/2018

Tóm tắt: Giáo dục tư duy phản biện là một hoạt động cần thiết thực hiện cho học sinh tiểu học trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay. Bài viết này tập trung trình bày một số vấn đề lí luận về tư duy phản biện, từ đó hình thành thang đo các mức độ tư duy phản biện. Dựa vào thang đo, các tác giả xây dựng các dạng bài tập ứng dụng nhằm giáo dục tư duy phản biện cho học sinh tiểu học. Kết quả nghiên cứu có thể đưa vào vận dụng vào trong thực tế nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục tư duy phản biện ở bậc tiểu học.
Từ khóa: tư duy phản biện, mức độ tư duy phản biện, học sinh tiểu học, bài tập.

04. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

04. Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 16:48 26/11/2018

Tóm tắt: Việc rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên là cần thiết. Tư duy phản biện giúp cho sinh viên có cái nhìn tích cực, tránh cái sai, cái xấu, cái lỗi thời và không ngừng sáng tạo để hướng đến cái mới, tiến bộ hơn. Bài viết đề cập khái niệm, quy trình rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện và đề xuất một số biện pháp nhằm rèn luyện kĩ năng tư duy phản biện cho sinh viên ngành Quản trị nhân lực, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.
Từ khóa: Sinh viên, rèn luyện, tư duy phản biện, quản trị nhân lực.

07. Một số chiến lược nhằm phát triển tư duy phản biện cho sinh viên đại học

07. Một số chiến lược nhằm phát triển tư duy phản biện cho sinh viên đại học

 10:06 09/02/2018

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, giáo dục Việt Nam bắt đầu quan tâm đến việc phát triển tư duy phản biện nhằm giúp người học, đặc biệt là người học bậc đại học, hoàn thiện hơn sự phát triển tư duy cấp cao của họ. Điều này là hoàn toàn phù hợp với với nhu cầu phát triển giáo dục nhằm thích ứng tốt với sự phát triển và biến động không ngừng của xã hội. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cả người dạy và người học ở nước ta chưa thực sự nắm rõ những chiến lược nhằm phát triển tư duy phản biện. Bài viết này sẽ phân tích một số chiến lược nhằm giúp cả giảng viên và sinh viên phát triển tư duy phản biện một cách hiệu quả trong môi trường giáo dục đại học.
Từ khóa: tư duy phản biện, phát triển tư duy phản biện, chiến lược, sinh viên, đại học.

30.	 Tư duy phản biện khoa học của giảng viên lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

30. Tư duy phản biện khoa học của giảng viên lí luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

 15:20 19/07/2017

Bài báo trình bày những vấn đề xung quanh tư duy phản biện của giảng viên hiện nay và những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng của tư duy phản biện.

59.	Tư duy phản biện trong học kĩ năng nói tiếng anh

59. Tư duy phản biện trong học kĩ năng nói tiếng anh

 16:15 20/04/2017

Học một ngôn ngữ đòi hỏi một học sinh thực hành các kĩ năng: nói, nghe, đọc. Tuy nhiên, một trong những kĩ năng mà được gắn chặt với nhau trong số những kĩ năng này, nhưng thường không phải là trọng tâm của lớp học ngôn ngữ, là tư duy phản biện. Để trở thành thạo một ngôn ngữ phải có khả năng tư duy phản biện và bày tỏ những suy nghĩ để lập luận và nói. Là giáo viên tiếng Anh, chúng ta nên khuyến khích các sinh viên sử dụng các kĩ năng tư duy phản biện trong các kĩ năng thông qua các hoạt động. Trong chủ đề này sẽ chứng minh tầm quan trọng của tư duy phản biện trong học nói tiếng anh. Từ đó đưa ra một số kĩ thuật cho giáo viên để khuyến khích sinh viên phát triển tư duy phản biện trong học nói cũng như các hoạt động trong các lớp học để sinh viên thực hành các kĩ năng tư duy phản biện.

01. Kĩ năng tư duy sáng tạo của học sinh trong dạy học Ngữ văn

01. Kĩ năng tư duy sáng tạo của học sinh trong dạy học Ngữ văn

 11:27 17/10/2016

“Cái quan trọng nhất trong giảng dạy nói chung và trong giảng dạy văn nói riêng là rèn luyện bộ óc, rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp nghiên cứu, phương pháp tìm tòi, phương pháp vận dụng kiến thức” (Phạm Văn Đồng). Theo đó, học cách tư duy khác với học thuộc kết quả đọc-chép, ghi nhớ máy móc các kiến thức biệt lập và phiến diện, lí thuyết thuần túy,… hầu như chủ yếu thiên về lưu giữ tư liệu ở định dạng công cụ. Học cách tư duy bên trong sẽ giúp chủ thể phát triển tư duy logic và biện chứng bên trong những hệ thống kết nối khác; khi đó tri thức sẽ chuyển hóa chức năng theo các định dạng phương pháp, có thể biến đổi linh hoạt để đáp ứng nhu cầu vận dụng và xử lí tình huống thực tiễn.
Bài viết tiến hành nghiên cứu kĩ năng đặc thù của một số lĩnh vực tư duy sáng tạo mang tính giải pháp sư phạm, góp phần tìm hiểu quá trình chuyển hóa các hoạt động bên trong của cá nhân người học – thực hiện mục tiêu “dạy cách học” và chuyển trọng tâm từ chủ yếu dạy “cái” sang chú trọng dạy “cách” – thông qua các ví dụ vận dụng khi dạy học Ngữ văn theo định hướng năng lực.
Từ khóa: tư duy sáng tạo, tư duy đọc, tư duy đặt câu hỏi, tư duy phân tích, tư duy viết, tư duy phản biện.

12. Bồi dưỡng, phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong quá trình dạy học

12. Bồi dưỡng, phát triển tư duy phản biện cho học sinh trong quá trình dạy học

 16:32 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích về tư duy, sự cần thiết phải giáo dục và phát triển tư duy tích cực cho học sinh, khẳng định tư duy phản biện là giá trị quan trọng của nhân cách con người trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: bồi dưỡng, phát triển, tư duy phản biện, học sinh.

7. Tích cực hoá hoạt động giảng dạy của giảng viên trong rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên

7. Tích cực hoá hoạt động giảng dạy của giảng viên trong rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên

 20:38 07/07/2016

Bài viết trình bày sự cần thiết tích cực hóa quá trình giảng dạy của giảng viên trong rèn luyện tư duy phản biện, có ý nghĩa quan trọng tác động đến việc lĩnh hội tri thức, hình thành phương pháp tư duy của sinh viên. Để rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên cần một tập hợp các biện pháp tác động đến quá trình này, trong đó tích cực hóa hoạt động giảng dạy của giáo viên là một trong những biện pháp quan trọng. Tác giả cũng nêu lên các phương pháp tích cực hóa giảng dạy trong rèn luyện (Tích cực hóa hoạt động giảng dạy của giảng viên thông qua phương pháp sư phạm phản biện; rèn luyện cho sinh viên kĩ năng lập luận, tìm kiếm bằng chứng lập luận; rèn luyện cho sinh viên khả năng biết loại bỏ những thông tin sai lệch) nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện tư duy phản biện cho sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây