12. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng giá trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

12. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng giá trị cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay

 03:05 12/06/2019

Tóm tắt: Sinh viên là tầng lớp hiện thân cho tương lai của đất nước. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên có vai trò rất quan trọng. Trong giai đoạn hiện nay, ở nhiều trường đại học, chất lượng của công tác này đang bị giảm sút vì nhiều nguyên nhân. Do đó, cần kịp thời có những giải pháp phù hợp, có tính khả thi để nâng cao chất lượng của công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của giai đoạn cách mạng mới.
Từ khóa: Giáo dục, chính trị, tư tưởng, định hướng giá trị, sinh viên.

2. HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM

2. HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM

 05:43 28/06/2018

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, sứ mệnh của những thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ… Để hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang đó, mỗi người thầy giáo, cô giáo phải không ngừng rèn luyện để luôn tiến bộ, phải có kiến thức và phương pháp giảng dạy tốt, có nhân cách đạo đức và có tình thương yêu học sinh (HS), say mê với nghề nghiệp…
Bài viết này nêu rõ tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng văn hóa đạo đức người Thầy trong trường sư phạm.
Từ khóa: văn hóa, tư tưởng, đạo đức, sư phạm, Hồ Chí Minh.

01. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng lối sống cho sinh viên hiện nay

01. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng lối sống cho sinh viên hiện nay

 05:37 06/04/2018

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên là một trong những vấn đề quan trọng trong mục tiêu giáo dục cho bậc cao đẳng, đại học ở nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay còn gặp rất nhiều những khó khăn, hiệu quả chưa cao. Từ những yêu cầu của thực tế, cần phải nâng cao hiệu quả giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng lối sống cho sinh viên bằng những giải pháp cụ thể. Bài viết đưa ra một số yêu cầu và đề xuất giải pháp góp phần xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục tư tưởng, tư tưởng, đạo đức, xây dựng lối sống, sinh viên.

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁCH VIẾT, CÁCH TRÌNH BÀY THUẬT NGỮ  GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG HIỆN NAY

75. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CÁCH VIẾT, CÁCH TRÌNH BÀY THUẬT NGỮ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - TƯ TƯỞNG HIỆN NAY

 03:14 19/12/2017

Tóm tắt: Nếu như các khái niệm có liên quan đến lĩnh vực chính trị học dễ được thống nhất và chấp nhận thì khái niệm về giáo dục chính trị - tư tưởng hiện vẫn có nhiều cách hiểu và cách trình bày khác nhau. Việc làm rõ cách viết, cách trình bày này giúp làm sáng tỏ thêm các nội dung thuật ngữ liên quan đến khoa học chính trị chuyên ngành Công tác tư tưởng, thống nhất cách viết, cách hiểu hiện nay về thuật ngữ này.
Từ khóa: Tư tưởng, hệ tư tưởng, chính trị, giáo dục chính trị - tư tưởng.

01. Một số giải pháp vận dụng các hình thức, phương pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng đạo đức cho sinh viên hiện nay

01. Một số giải pháp vận dụng các hình thức, phương pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng đạo đức cho sinh viên hiện nay

 22:53 04/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên là một trong những vấn đề quan trọng trong mục tiêu giáo dục cho bậc cao đẳng, đại học ở nước ta từ trước đến nay. Để thực hiện điều này, Bộ giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường cao đẳng, đại học thực hiện nhiều nội dung, với nhiều hình thức thông qua chương trình, giáo trình giảng dạy, học tập; thông qua vai trò của tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong nhà trường; thông qua việc phối hợp với gia đình sinh viên và toàn xã hội; trong đó có vai trò của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Tư tưởng, đạo đức, xây dựng đạo đức, phương pháp giáo dục.

70. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC  CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG  CÔNG AN NHÂN DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

70. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY

 13:08 01/10/2017

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nói chung và việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Xuất phát từ thực trạng chất lượng giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên các trường công an nhân dân ở TP. Hồ Chí Minh và yêu cầu cần phải nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng và đặc biệt là công tác giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học viên hiện nay. Theo chúng tôi cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp sau.
Từ khóa: Giáo dục chủ nghĩa yêu nước, công an nhân dân, giáo dục chính trị, tư tưởng.

69. VAI TRÒ CỦA CHỦ THỂ GIÁO DỤC TRONG GIÁO DỤC  TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC Ở VĨNH LONG HIỆN NAY

69. VAI TRÒ CỦA CHỦ THỂ GIÁO DỤC TRONG GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC Ở VĨNH LONG HIỆN NAY

 01:15 23/08/2017

Bài viết luận chứng cho ba luận điểm sau: Thứ nhất, vai trò của Đảng ủy, Ban giám hiệu và Đoàn thanh niên, Hội sinh viên. Thứ hai, vai trò của đội ngũ giảng viên lí luận chính trị. Thứ ba, vai trò của sinh viên. Để đạt được kết quả khả quan trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho sinh viên, tác giả phân tích ba luận điểm trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác này cho sinh viên ở Vĩnh Long hiện nay.

65. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN  CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA NAM HIỆN NAY

65. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN KHU VỰC PHÍA NAM HIỆN NAY

 22:28 10/07/2017

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những hoạt động rất quan trọng và thường xuyên của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên luôn kiên định lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi quá trình hoạt động. Để quán triệt những quan điểm, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương nói chung và Đảng ủy các trường công an nhân dân khu vực phía Nam nói riêng luôn thường xuyên quán triệt thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học viên để nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; viết tiếp trang sử vẻ vang, hào hùng của lực lượng công an nhân dân Việt Nam.

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC  VÀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VÀ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC

 05:17 24/04/2017

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài viết, bài nói về truyền thống dân tộc và GD truyền thống dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; nhất là đối với thế hệ trẻ. Đây là tài sản vô cùng quý báu mà mỗi chúng ta cần tìm hiểu, nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, học tập, công tác. Nội dung bài báo tập trung làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về truyền thống dân tộc và GD truyền thống dân tộc.

16.	CHĂM LO BỒI DƯỚNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU- MỘT QUAN ĐIỂM CƠ BẢN, NHẤT QUÁN TRONG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC HỒ CHÍ MINH

16. CHĂM LO BỒI DƯỚNG THẾ HỆ CÁCH MẠNG CHO ĐỜI SAU- MỘT QUAN ĐIỂM CƠ BẢN, NHẤT QUÁN TRONG TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC HỒ CHÍ MINH

 21:37 23/04/2017

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng lực lượng cách mạng. Nó không chỉ lực lượng đóng vai trò trực tiếp và giải quyết các tác vụ hiện hành, mà còn là đội ngũ phía sau, là nguồn lực bổ sung có khả năng kế thừa và tiếp tục phát triển sự nghiệp của thế hệ cũ. Trong "di chúc", ông nói với cả nhóm và người ta phải luôn luôn nhớ rằng, "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho thế hệ sau là rất quan trọng và rất cần thiết". Lập luận có chứa lãnh đạo thế giới quan khoa học là một cuộc cách mạng, phản ánh tầm nhìn của một nhà triết học một nền văn hóa lớn; nó đã trở thành một trong những chân lý cách mạng. Nghiên cứu này phản ánh rõ hơn các điểm trên.

51. Tư tưởng thân dân của Nguyễn Trãi

51. Tư tưởng thân dân của Nguyễn Trãi

 03:23 01/03/2017

Tư tưởng thân dân là một trong những tư tưởng lớn, quan trọng của lịch sử, tư tưởng chính trị Trung Quốc và Việt Nam, được hình thành và phát triển xuyên suốt chiều dài lịch sử nước ta. Bài báo phân tích chi tiết tư tưởng thân dân của Nguyễn Trãi để khẳng định Nguyễn Trãi là một nhà tư tưởng vĩ đại, tư tưởng của ông đạt tới một tầm cao của thời đại, khái quát lên được những vấn đề có tính quy luật, nâng tư duy của dân tộc lên một trình độ mới.

1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc đúc kết, xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam

1. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc đúc kết, xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam

 02:55 13/02/2017

Bài báo nêu đôi điều suy nghĩ ba đầu về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc đúc kết, xây dựng hệ giá trị chung của người Việt Nam góp phần thúc đẩy đợt sinh hoạt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1. Tìm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

1. Tìm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

 22:12 12/02/2017

Bài báo trình bày một số suy nghĩ bước đầu về tìm hiểu cấu trúc, nội dung và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hiện tại và tương lai.

1. Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh – Những phạm trù cơ bản

1. Tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh – Những phạm trù cơ bản

 11:13 13/09/2016

Bài viết giới thiệu 12 phạm trù cơ bản trong tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh: vị trí, vai trò, tính chất, mục đích hệ thống, nguyên lí, quản lí, mục đích nhân cách, động cơ học tập, nội dung giáo dục – dạy học, phương pháp giáo dục – dạy học, hình thức tổ chức dạy học, đội ngũ giáo viên, tập thể học sinh; những mối liên hệ cơ bản giữa các phạm trù cấu thành hệ thống tư tưởng giáo dục Hồ Chí Minh.

3. Tư tưởng cải cách giáo dục của Phan Châu Trinh

3. Tư tưởng cải cách giáo dục của Phan Châu Trinh

 02:23 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về tính tất yếu của việc cải cách giáo dục Việt Nam cuối thế kỉ XIX; phê phán nền giáo dục phong kiến - thực dân; tư tưởng cải cách giáo dục của Phan Châu Trinh và những bài học kinh nghiệm.
Từ khóa: tư tưởng, cải cách giáo dục, Phan Châu Trinh.

2. Vận dụng tư tưởng giáo dục của Plato trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo ở Việt Nam hiện nay

2. Vận dụng tư tưởng giáo dục của Plato trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo ở Việt Nam hiện nay

 15:14 14/07/2016

Bài báo trình bày những nội dung cơ bản về giáo dục trong tư tưởng triết học của Plato (con người và sự nghiệp; tư tưởng giáo dục) và việc vận dụng tư tưởng giáo dục của Plato trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo ở Việt Nam hiện nay: - Xây dựng hệ thống giáo dục nhất quán từ việc lựa chọn đối tượng, xây dựng nội dung, phương pháp đến mục đích giáo dục; - Đề cao giáo dục và tự giáo dục; - Sự bình đẳng giữa nam và nữ trong giáo dục; - Xây dựng nội dung, chương trình giáo dục phù hợp, đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng “chuẩn hoá”; - Lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp, vận dụng tích cực, linh hoạt phương pháp kể chuyện với học sinh mầm non và tiểu học; - Những hạn chế cần lưu ý trong tư tưởng giáo dục của Plato.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây