42. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU GƯƠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

42. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU GƯƠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

 17:01 29/07/2020

Tóm tắt: Phương pháp nêu gương và phương pháp dự án là những phương pháp dạy học tích cực, có đặc điểm nổi bật là gắn lí luận với thực tiễn, cụ thể, sinh động (thông qua các tấm gương và sản phẩm dự án), giúp cho giảng viên hoàn thành tốt mục tiêu dạy học toàn diện, đặc biệt phát huy được năng lực người học. Tri thức của môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có tính trừu tượng cao; đồng thời, sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương có trình độ nhận thức trung bình, thậm chí là thấp. Vì vậy, vận dụng hai phương pháp nêu trên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trên địa bàn tình Hải Dương sẽ phù hợp với trình độ nhận thức, điều kiện của sinh viên, nhà trường, phát huy được sự chủ động, tích cực của người học.
Từ khóa: phương pháp dạy học, tư tưởng Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương

9. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NHẰM GIÁO DỤC KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

9. SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NHẰM GIÁO DỤC KĨ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG HIỆN NAY

 09:31 29/07/2020

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một môn học có ưu thế trong việc tích hợp giáo dục kĩ năng mềm cho người học. Thời gian gần đây, giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học trên địa bàn tình Hải Dương đã có ý thức, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tuy nhiên sinh viên vẫn chưa thật sự cảm thấy hứng thú với môn học. Thực tế đó đòi hỏi nhà trường và giảng viên tiếp tục đổi mới phương pháp, áp dụng những biện pháp dạy học phù hợp hơn. Đàm thoại phát hiện và nêu vấn đề là các phương pháp dạy học tích cực có thể giúp giảng viên vừa hoàn thành mục tiêu dạy học bộ môn, vừa thực hiện được nhiệm vụ giáo dục kĩ năng mềm hoc sinh viên. Bài viết này đề cập việc vận dụng phương pháp đàm thoại và nêu vấn đề trong dạy học tích hợp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh với giáo dục kĩ năng mềm ở các trường đại học trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục kĩ năng mềm, tư tưởng Hồ Chí Minh, dạy học tích hợp, đàm thoại phát hiện, dạy học nêu vấn đề

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRÁCH NHIỆM CHO THANH NIÊN TRONG VIỆC PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRÁCH NHIỆM CHO THANH NIÊN TRONG VIỆC PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỦ TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Thanh niên, mang đặc thù trí tuệ và thể chất của lớp người tuổi trẻ nên có sẵn tiềm năng nhanh chóng tiếp nhận những tinh hoa văn hóa - văn minh bên ngoài. Do đó, thanh niên là lớp người có sứ mệnh đảm đương trách nhiệm phát huy truyền thống dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước hùng cường trong tương lai. Hiểu sâu sắc thanh niên, Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã để lại cho các thế hệ thanh niên Việt Nam những tư tưởng định hướng có giá trị to lớn. Bài viết trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trách nhiệm cho thanh niên trong việc phấn đấu trở thành người chủ tương lai của đất nước.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, thanh niên, giáo dục trách nhiệm, trách nhiệm của thanh niên.

4. XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ” CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

4. XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG “CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH, CHÍ CÔNG VÔ TƯ” CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 16:09 26/05/2020

Tóm tắt: Xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên đang được Đảng ta xác định là nhiệm vụ cấp thiết nhằm “ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...” mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ. Bài viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về phẩm chất đạo đức cách mạng: Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư và đánh giá về tình trạng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay; từ đó, đưa ra những giải pháp phù hợp giúp cán bộ, đảng viên nhận thức, học tập, làm theo phẩm chất đạo đức của Người, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.
Từ khóa: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cán bộ, đảng viên, tư tưởng Hồ Chí Minh.

02. Một số biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng tính kỉ luật cho quân nhân ở các đơn vị cơ sở hiện nay

02. Một số biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng tính kỉ luật cho quân nhân ở các đơn vị cơ sở hiện nay

 16:58 28/10/2019

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về kỉ luật quân sự là một bộ phận hết sức quan trọng trong di sản Người để lại cho dân tộc ta. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng tính kỉ luật cho quân nhân thực chất chính là xây dựng cho mỗi quân khả năng điều khiển hành vi của bản thân tuân theo những đòi hỏi của luật pháp nhà nước, điều lệnh, điều lệ quân đội một cách tự giác. Đây là yêu cầu hết sức quan trọng nhằm duy trì nghiêm kỉ luật, nâng cao sức mạnh chiến đấu ở các đơn vị cơ sở trong Quân đội ta hiện nay. Bài viết trình bày một số biện pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng tính kỉ luật cho quân nhân ở các đơn vị cơ sở hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, kỉ luật, quân nhân, đơn vị cơ sở.

1. NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH PHỦ THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. NGHIÊN CỨU TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH PHỦ THÔNG QUA CÁC VĂN BẢN VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 15:13 08/07/2019

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là thành quả của một quá trình tiếp thu, chắt lọc và phát triển tinh hoa văn hóa nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục luôn có sự thống nhất hữu cơ giữa lí luận giáo dục và thực tiễn giáo dục; vừa mang hơi thở của cuộc sống hiện tại, vừa chứa đựng khát vọng về một tương lai. Học tập tư tưởng của Người, chúng ta cần tiếp tục kế thừa và quyết tâm xây dựng nền giáo dục, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đổi mới.

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG Y ĐỨC CỦA THẦY THUỐC VIỆT NAM

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC LƯƠNG TÂM VÀ TRÁCH NHIỆM TRONG Y ĐỨC CỦA THẦY THUỐC VIỆT NAM

 15:13 08/07/2019

Tóm tắt: Y đức là phẩm chất tốt đẹp, cao quý của những người hành nghề Y, được thể hiện qua thái độ, tinh thần trách nhiệm, hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn nhắc nhở, giáo dục y đức cho cán bộ, nhân viên nghề Y. Xã hội luôn yêu cầu, đòi hỏi người làm nghề Y phải có chuyên môn vững vàng, có lương tâm trong sáng và trách nhiệm đối với nghề nghiệp, với công việc của mình. Bài viết bàn về lương tâm và trách nhiệm trong y đức của thầy thuốc Việt Nam thông qua nghiên cứu Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, y đức, lương tâm, trách nhiệm.

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò người thầy vào việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - đào tạo hiện nay

 17:30 05/07/2019

Tóm tắt: Trong giáo dục đại học, chất lượng giảng viên được coi là một trong những yếu tố quyết định hàng đầu cho sự tồn tại và phát triển của các trường đại học. Nhân cách, phẩm chất và năng lực của người thầy giáo có ảnh hưởng lớn đến việc hình thành nhân cách, phẩm chất và năng lực của học trò. Vì vậy, trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, trong đó có giáo dục đại học, việc quán triệt học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đội ngũ giảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo sinh viên của đất nước.
Từ khóa: Đội ngũ giảng viên, người thầy, tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung chương trình.

02. Xây dựng phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tỉnh Thanh Hóa

02. Xây dựng phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tỉnh Thanh Hóa

 17:30 05/07/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số nội dung về xây dựng phong cách làm việc khoa học theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở và khuyến nghị một số giải pháp giúp đội ngũ cán bộ cấp cơ sở tỉnh Thanh Hóa có định hướng xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc khoa học cho mình. Kết quả nghiên cứu không chỉ có ý nghĩa đối với tỉnh Thanh Hóa, mà còn có thể vận dụng cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở các tỉnh khác trong cả nước.
Từ khóa: Phong cách làm việc khoa học, cán bộ cấp cơ sở, tư tưởng Hồ Chí Minh.

38. TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 HIỆN NAY

38. TÍCH HỢP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 12 HIỆN NAY

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Từ cơ sở lí luận và thực tiễn dạy học môn Giáo dục công dân gần đây cho thấy, việc tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 là cần thiết. Nhiều nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh có thể tích hợp được vào môn học, tiêu biểu là tư tưởng về Nhà nước của dân, do dân và vì dân; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Các biện pháp tích hợp hiệu quả có thể kể đến là: sử dụng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh để phân tích, minh hoạ, làm rõ và sâu sắc hơn nội dung bài học; sử dụng nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh để nêu vấn đề; sử dụng các mẩu chuyện, đoạn clip, tư liệu bằng tranh, ảnh về Bác Hồ để dẫn dắt, minh hoạ hoặc nêu vấn đề khi dạy môn Giáo dục công dân lớp 12. Có thể sử dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động kiểm tra, đánh giá môn học. Việc làm trên giúp cho giáo viên vừa hoàn thành tốt mục tiêu bài học, vừa hoàn thành nhiệm vụ giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Hồ Chí Minh cho học sinh.
Từ khóa: tích hợp, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục công dân.

1. TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI MỚI HIỆN NAY

1. TỪ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ BỒI DƯỠNG THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI MỚI HIỆN NAY

 18:50 07/04/2019

Tóm tắt: Việc bồi dưỡng và phát triển cho thế hệ trẻ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một yêu cầu khách quan trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và lực lượng người Việt Nam trẻ tuổi hiện nay đang thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình. Vì vậy, trong quá trình lãnh đạo đất nước, trên cơ sở vận dụng giá trị lí luận trong tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta đã rất coi trọng việc giáo dục, bồi dưỡng toàn diện thế hệ trẻ, tạo đà cho sự phát triển nguồn lực con người, nhất là trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
Từ khóa: Nguồn lực con người, thế hệ trẻ, tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị lí luận.

1. TỪ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ TỰ HỌC ĐẾN VIỆC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN NĂNG LỰC HỌC VÀ TỰ HỌC NGHỀ HIỆN NAY

1. TỪ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ TỰ HỌC ĐẾN VIỆC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN NĂNG LỰC HỌC VÀ TỰ HỌC NGHỀ HIỆN NAY

 17:00 04/01/2019

Tóm tắt: Học cốt lõi là tự học. Quá trình tự học của sinh viên có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng giáo dục trước, trong và sau quá trình đào tạo trong nhà trường. Với yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay, cần thiết phải hướng dẫn sinh viên tự học. Hồ Chí Minh tấm gương sáng về tự học, đã để lại tư tưởng lớn về tự học: quan niệm, mục đích, động cơ tự học, môi trường, đối tượng tự học, nội dung tự học, kế hoạch tự học, không gian tự học, phương tiện, hình thức tự học, kết hợp học và hành, lí luận gắn với thực tiễn. Học tập, nghiên cứu tư tưởng, tấm gương tự học Hồ Chí Minh từ đó xem xét thực trạng tự học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên và đề ra các giải pháp thực hiện nhằm nâng cao năng lực tự học của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khoá: Tự học, tư tưởng Hồ Chí Minh, hướng dẫn, sinh viên.

13. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

13. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 00:03 23/12/2018

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về sự nỗ lực tự học. Học tập khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ giúp sinh viên sư phạm tiếp thu được di sản tư tưởng của Người mà còn là cơ hội để rèn giũa khả năng tự học của chính bản thân sinh viên. Việc phát triển các năng lực, phẩm chất cho sinh viên sư phạm thông qua việc nâng cao chất lượng, kĩ năng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề thực sự quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và bước đầu đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Từ khoá: năng lực, tư tưởng Hồ Chí Minh, sinh viên sư phạm, tự học.

1. Vận dụng tư tưởng “học đi đôi với hành” của Hồ Chí Minh trong dạy và học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay

1. Vận dụng tư tưởng “học đi đôi với hành” của Hồ Chí Minh trong dạy và học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay

 10:30 20/09/2018

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục là một bộ phận quan trọng trong di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc. Với những nội dung sâu sắc, khoa học, đến nay tư tưởng về giáo dục nhất là tư tưởng “Học đi đôi với hành” vẫn còn nguyên giá trị. Hiện nay, các trường cao đẳng, đại học đã quán triệt và thực hiện tương đối tốt tư tưởng này, song trên thực tế vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục. Bài viết trình bày khái lược về vấn đề “Học đi đôi với hành” trong tư tưởng Hồ Chí Minh và đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng này trong quá trình dạy học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, quá trình dạy học, cao đẳng, đại học

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên và giáo dục lí tưởng cách mạng cho thanh niên - sinh viên trong thời kì hội nhập hiện nay

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của thanh niên và giáo dục lí tưởng cách mạng cho thanh niên - sinh viên trong thời kì hội nhập hiện nay

 16:41 18/09/2018

Tóm tắt: Đất nước đứng trước những thách thức vô cùng to lớn của quá trình phát triển đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập và giao thoa về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Quá trình đó, tạo cho chúng ta nhiều động lực và khả năng để phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức, Bài viết nêu và phân tích vị trí, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên. Qua đó, trình bày một số nội dung cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lí tưởng sống cho thanh niên - sinh viên trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, thanh niên, lí tưởng cách mạng, hội nhập kinh tế.

1. NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1. NGHIÊN CỨU, VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NỀN GIÁO DỤC MỚI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả luận giải, phân tích tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền giáo dục mới ở nước ta hiện nay, phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế của giáo dục Việt Nam trong những năm gần đây. Trên cơ sở đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Từ khóa: Giáo dục mới, giáo dục toàn diện, Tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng.

3. PHÁT HUY KHẢ NĂNG TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

3. PHÁT HUY KHẢ NĂNG TỰ HỌC, TỰ NGHIÊN CỨU CỦA SINH VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Có thể nói trong học tập, việc tự học là cái cốt lõi, cái chủ yếu nhất của người học, nó giúp người học có thể học tập suốt đời để chiếm lĩnh kiến thức. Bài viết nêu lên quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của tự học, mục đích, thái độ, phương pháp tự học. Từ đó, đề xuất một số yêu cầu nhằm nâng cao khả năng chủ động tích cực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Tự học, khả năng tự học, tự nghiên cứu, tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VÀ SỰ CẦN THIẾT VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM BÁO VÀ SỰ CẦN THIẾT VẬN DỤNG VÀO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO SINH VIÊN BÁO CHÍ VIỆT NAM HIỆN NAY

 11:37 27/06/2018

Tóm tắt: Trong bài viết, tác giả đã khái quát một số quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về đạo đức người làm báo, trên cơ sở đó đưa ra một số yêu cầu của việc vận dụng tư tưởng của Người vào giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên báo chí đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức nghề báo, sinh viên báo chí.

1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

1. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

 08:44 19/12/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày một số nghiên cứu về quan điểm của Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, về vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên và một số giải pháp giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng, thanh niên

01. Lĩnh hội tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ ở Trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay

01. Lĩnh hội tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ ở Trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay

 14:48 05/12/2017

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ là một hệ thống hoàn chỉnh bao gồm nhiều quan điểm sâu sắc và mang tầm chiến lược. Qua việc phân tích những luận điểm cơ bản trong hệ thống quan điểm này gồm vai trò, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Bài viết đề xuất hướng vận dụng vào việc thực hiện mục tiêu đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường Đại học Hà Tĩnh hiện nay.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, bồi dưỡng thế hệ trẻ, Đại học Hà Tĩnh.

01. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC: KẾT HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG, XÃ HỘI TRONG THỰC HÀNH GIÁO DỤC VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA HIỆN NAY

01. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC: KẾT HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƯỜNG, XÃ HỘI TRONG THỰC HÀNH GIÁO DỤC VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA HIỆN NAY

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao. Do đó, muốn thực hiện được sự giáo dục toàn diện học sinh, phải coi trọng cả giáo dục nhà trường lẫn giáo dục gia đình và xã hội. Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã đề ra nguyên tắc giáo dục: kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong thực hành giáo dục. Bài viết này, góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường và xã hội cũng như mối quan hệ giữa chúng; đánh giá và đề xuất các biện pháp để tăng cường giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội cũng sự kết hợp của giáo dục gia đình, nhà trường trong tình hình mới.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục, nguyên tắc

36. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

36. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH QUA GIẢNG DẠY HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 10:54 16/11/2017

Tóm tắt: Kĩ năng hợp tác được xem như một năng lực quan trọng để con người làm chủ bản thân và chung sống với những người xung quanh, như một biểu hiện quan trọng của năng lực tâm lí xã hội, giúp cá nhân vững vàng trước cuộc sống chứa đựng nhiều thách thức. Giáo dục kĩ năng hợp tác cho sinh viên có thể thông qua nhiều con đường, trong đó giáo dục kĩ năng sống thông qua vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực là một con đường hiệu quả.
Từ khoá: Giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng hợp tác, tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khoa học, là sự vận dụng, phát triển sáng tạo dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa các giá trị truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và trở thành ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh bao hàm một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc;, trong đó, người luôn coi trọng công tác cán bộ và luôn đặt nó lên vị trí hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Trong bài viết, tác giả tập trung làm rõ những nội dung trong tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tổ chức cán bộ. Đây là một trong những nội dung quan trọng và có giá trị sâu sắc.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác tổ chức cán bộ.

3. QUAN ĐIỂM VỀ CÁCH HỌC “LẤY TỰ HỌC LÀM CỐT” CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

3. QUAN ĐIỂM VỀ CÁCH HỌC “LẤY TỰ HỌC LÀM CỐT” CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

 20:42 01/10/2017

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục luôn soi sáng cho sự nghiệp trồng người; đặc biệt là công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo ở Việt Nam hiện nay. Trong đó, tự học, tự đào tạo là một tư tưởng lớn của Người. Để góp phần tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học nói riêng, cần tìm hiểu nội dung quan điểm về cách học phải lấy tự học làm cốt của Hồ Chí Minh.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục, tự học, tự học làm cốt, giảng viên.

16. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

16. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay

 16:41 07/09/2017

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế nêu rõ vai trò, vị trí của phụ nữ trong phát triển kinh tế, chỉ ra những nguyên nhân cơ bản hạn chế phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, đồng thời chỉ ra những giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế là một trong những giải pháp quan trọng tạo nên sức mạnh to lớn cho thành công của sự nghiệp đổi mới đất nước và tiến bộ xã hội.
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh về phụ nữ, vai trò phụ nữ, phụ nữ, tư tưởng Hồ Chí Minh.

01. Bồi dưỡng ý thức và phương pháp tự học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo tư tưởng Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp

01. Bồi dưỡng ý thức và phương pháp tự học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo tư tưởng Hồ Chí Minh - thực trạng và giải pháp

 15:51 07/09/2017

Tóm tắt: Việc tự học với sinh viên các trường đại học trong cả nước nói chung và sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nói riêng là một nhiệm vụ rất quan trọng. Cùng với vai trò tổ chức dạy học của người thầy, việc tự học của sinh viên cũng là một trong những yếu tố căn bản, quyết định đến chất lượng đào tạo. Đặc biệt, với yêu cầu của hình thức đào tạo theo tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 hiện nay, việc thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện những di huấn của Người về ý thức tự học là một vấn đề có ý nghĩa lí luận và thực tiễn sâu sắc.
Từ khóa: Sinh viên, Ý thức tự học, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

75. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỨNG THÚ TRONG VIỆC HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

75. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỨNG THÚ TRONG VIỆC HỌC MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH

 12:31 23/08/2017

Việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh khi ở Trường góp phần quan trọng trong việc giữ vững lập trường quan điểm tư tưởng, phẩm chất chính trị và đạo đức của người cán bộ y tế. Do đó, để nâng cao sự hứng thú của SV Điều dưỡng trong việc học tập môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là một vấn đề đặt ra, đòi hỏi có sự tìm hiểu, đánh giá và đề xuất các giải pháp trong quá trình dạy và học môn học này.

68. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA

68. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA

 12:15 23/08/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống tư tưởng giá trị cho toàn Đảng và dân tộc Việt Nam. Trong hệ thống di sản đó, tư tưởng về dân chủ, đặc biệt tư tưởng dân chủ trên lĩnh vực văn hóa có vị trí rất quan trọng. Hiện nay, văn hóa không chỉ là mục tiêu, động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội mà còn có vị trí quan trọng trong việc hình thành và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người. Thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc tư tưởng dân chủ trên lĩnh vực văn hóa của Người, nhằm rút ra những bài học và vận dụng vào thực tiễn, phù hợp với bối cảnh mới, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

4. QUAN NIỆM VỀ CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ TẬP TRUNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4. QUAN NIỆM VỀ CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ TẬP TRUNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 08:24 23/08/2017

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản lí luận cách mạng đặc biệt quan trọng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta. Đó là một hệ thống lí luận, nguyên tắc về xây dựng đảng, xây dựng nhà nước, xây dựng chế độ mới…, với những nội dung phong phú và vô cùng sâu sắc. Bài viết này đề cập quan niệm về chế độ dân chủ tập trung trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG “SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG “SUỐT ĐỜI PHẤN ĐẤU QUÊN MÌNH VÌ NƯỚC, VÌ DÂN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO GIÁO DỤC LÍ TƯỞNG CÁCH MẠNG VÀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 08:24 23/08/2017

Bài viết tập trung phân tích những giá trị khoa học và ý nghĩa thời đại tư tưởng “Suốt đời phấn đấu quên mình vì nước, vì dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Đồng thời, tác giả đã đưa ra một số nội dung và giải pháp cơ bản nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức lối cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần to lớn vào sự nghiệp đổi mới của nước ta hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây