52. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

52. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 11:07 05/08/2020

Tóm tắt: Quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tuy đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng vẫn còn những khó khăn, bất cập. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học cơ sở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn để đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn.
Từ khóa: quản lí hoạt động, tổ chuyên môn, trường trung học cơ sở

01. Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

01. Một số biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

 16:20 06/03/2019

Tóm tắt: Quản lí hoạt động chuyên môn trong trường mầm non chiếm vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên mầm non. Trong hoạt động quản lí chuyên môn trường mầm non, các tổ trưởng chyên môn giữ vai trò là hạt nhân, nòng cốt. Bài viết đề cập một số nội dung, biện pháp quản lí hoạt động chuyên môn của tổ trưởng chuyên môn trong trường mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động chuyên môn, tổ chuyên môn, trường mầm non.

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ TỔ CHUYÊN MÔN TRONG  TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO HƯỚNG XÂY DỰNG “TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI”

9. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ TỔ CHUYÊN MÔN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO HƯỚNG XÂY DỰNG “TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI”

 17:01 04/01/2019

Tóm tắt: Trong nhà trường nói chung và trường tiểu học nói riêng, tổ chuyên môn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Những nghiên cứu và kinh nghiệm của các trường tiên tiến trên thế giới đã cho thấy việc quản lí tổ chức theo hướng xây dựng tổ chức biết học hỏi góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường. Bài báo trình bày tóm lược về tổ chức học hỏi (learning organization, hay gọi là tổ chức biết học hỏi) và một số biện pháp quản lí tổ chuyên môn theo hướng xây dựng tổ chức biết học hỏi, nhằm nâng cao chất lượng quản lí trong nhà trường.
Từ khóa: Tổ chuyên môn, chất lượng giáo dục, tổ chức biết học hỏi, quản lí.

02. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường trung học phổ thông huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

02. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn ở các trường trung học phổ thông huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

 15:28 08/06/2018

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục trung học phổ thông, việc xây dựng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn có chất lượng là vấn đề quan trọng, là điều kiện để các Tổ chuyên môn hoạt động có nền nếp, có chất lượng và hiệu quả, giúp Hiệu trưởng thiết lập trật tự, kỉ cương trong hoạt động dạy học và nâng cao hiệu quả quản lí. Bài viết tập trung phân tích các giải pháp quản lí nâng cao chất lượng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn các trường trung học phổ thông huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Từ khóa: tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, trung học phổ thông.

19. Một số giải pháp quản lí hoạt động của tổ chuyên môn trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

19. Một số giải pháp quản lí hoạt động của tổ chuyên môn trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay

 15:10 19/10/2017

Tóm tắt: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, bài viết đề xuất một số giải pháp quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường tiểu học trong giai đoạn hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học.
Từ khóa: tổ chuyên môn, hoạt động chuyên môn, trường tiểu học, quản lí.

23. Thực trạng và giải pháp công tác bồi dưỡng kiến thức khoa học  giáo dục cho giáo viên của tổ chuyên môn các trường tiểu học thành phố Việt Trì (Phú Thọ)

23. Thực trạng và giải pháp công tác bồi dưỡng kiến thức khoa học giáo dục cho giáo viên của tổ chuyên môn các trường tiểu học thành phố Việt Trì (Phú Thọ)

 08:55 23/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và giải pháp trong công tác bồi dưỡng khối kiến thức khoa học giáo dục cho giáo viên của tổ chuyên môn các trường tiểu học thành phố Việt Trì -Phú Thọ.

3. Thực trạng và biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn

3. Thực trạng và biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn

 11:04 17/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn và đề xuất một số biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường trung học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn.

5. Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyển môn tại trường Trung học cơ sở Đền Lừ - Hoàng Mai, Hà Nội

5. Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyển môn tại trường Trung học cơ sở Đền Lừ - Hoàng Mai, Hà Nội

 23:40 24/12/2016

Việc bồi dưỡng tăng cường năng lực quản lý cho tổ trưởng chuyên môn là vấn đề cấp thiết, là một trong những giải pháp có tính đột phá nâng cao chất lượng dạy - học ở các nhà trường nói chung và trường THCS nói riêng. Bài báo đưa ra thực trạng quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại Trường trung học cơ sở Đền lừ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội trên cơ sở đó tìm hiểu những mặt đạt được, những tồn tại và nguyên nhân để tìm giải pháp cho hoạt động này.

6. Tổ chuyên môn trường phổ thông tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên

6. Tổ chuyên môn trường phổ thông tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên

 16:36 31/10/2016

Bài báo trình bày ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên ở tổ chuyên môn , đổi mới tổ chức hoạt động tự học cho đội ngũ giáo viên ở tổ chuyên môn.

3. Bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp

3. Bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp

 10:43 26/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của tổ chuyên môn trong việc phát triển năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên, tình hình bồi dưỡng năng lực dạy học của giáo viên và một số đề xuất về bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên ở tổ chuyên môn trường trung học phổ thông theo Chuẩn nghề nghiệp.

4. Vai trò của tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông trong việc thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

4. Vai trò của tổ chuyên môn ở trường trung học phổ thông trong việc thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

 14:48 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nhận diện thực tế đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá của nhà trường và hoạt động của tổ chuyên môn trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Từ đó, đề xuất những giải pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong việc thực hiện đổi mới công tác này ở trường trung học phổ thông: giao trách nhiệm cho tổ chuyên môn trong việc nâng cao nhận thức cho đội ngũ giáo viên về vấn đề đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; tổ chức chỉ đạo thường xuyên các hoạt động thực hành đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong năm học gắn với đặc thù môn học; kiểm tra, đánh giá hiệu quả của công tác và xây dựng hệ điều kiện cho quá trình đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá.
Từ khóa: tổ chuyên môn, trung học phổ thông, đổi mới đồng bộ, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá

2. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học các môn khoa học ở trường trung học phổ thông: Nhiệm vụ của tổ chuyên môn và biện pháp quản lí của hiệu trưởng

2. Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học các môn khoa học ở trường trung học phổ thông: Nhiệm vụ của tổ chuyên môn và biện pháp quản lí của hiệu trưởng

 16:08 14/09/2016

Tích hợp giáo dục hướng nghiệp trong dạy học các môn khoa học thực chất là lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp vào mỗi môn học ở một số các kiến thức nhất định. Qua việc lồng ghép nội dung giáo dục hướng nghiệp vào dạy học các môn khoa học, học sinh sẽ có nhiều cơ hội hiểu rõ hơn về kiến thức đang học, về ứng dụng thực tế của nó và các ngành nghề liên quan. Từ đó, giúp học sinh hình thành các năng lực nhận thức ở góc độ cao hơn và góp phần hình thành năng lực hướng nghiệp.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây