36. TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC  QUA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO NAM BỘ

36. TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC QUA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO NAM BỘ

 10:22 15/09/2020

Tóm tắt: Triết lí nhân sinh trong ca dao Nam Bộ là tinh hoa văn hóa ứng xử, giúp định hướng và lựa chọn giá trị mà con người cần giữ gìn, tuân theo trong suốt cuộc đời để vươn tới chân, thiện, mĩ, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Bài viết trình bày nội dung giáo dục con người trong triết lí của người dân Nam Bộ qua ứng xử với tự nhiên, gia đình và xã hội. Triết lí nhân sinh trong ca dao Nam Bộ giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của con người Nam Bộ trong các mối quan hệ với tự nhiên, gia đình và xã hội, có vai trò quan trọng đối với việc giáo dục hình thành và phát triển nhân cách của con người Nam Bộ hiện đại.
Từ khóa: Triết lí nhân sinh, ca dao, tục ngữ

10. Quan niệm về “nghĩa anh em” trong tục ngữ, ca dao Việt Nam

10. Quan niệm về “nghĩa anh em” trong tục ngữ, ca dao Việt Nam

 15:53 05/01/2020

Tóm tắt: Mối quan hệ anh em là mối quan hệ huyết thống thiêng liêng đối với mỗi con người. Trong mối quan hệ này, câu hỏi đặt ra là con người phải sống thế nào cho phải đạo, cho có tình có nghĩa? Chúng ta có thể tìm được những câu trả lời khác nhau cho câu hỏi này bởi mỗi thời đại khác nhau, mỗi người khác nhau lại có những quan điểm khác nhau. Trong bài viết này, tác giả tìm hiểu quan niệm về nghĩa anh em trong truyền thống Việt Nam được nhân dân ta qua nhiều thế hệ đúc kết trong tục ngữ, ca dao Việt Nam. Qua đó, giúp mỗi chúng ta hiểu hơn nghĩa anh em trong truyền thống và vận dụng vào việc giáo dục nghĩa anh em hiện nay.
Từ khóa: Nghĩa anh em, tục ngữ, ca dao Việt Nam.

60. TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC QUA TRIẾT LÍ NHÂN SINH  TRONG CA DAO, TỤC NGỮ VIỆT NAM

60. TÌM HIỂU MỘT SỐ NỘI DUNG GIÁO DỤC QUA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG CA DAO, TỤC NGỮ VIỆT NAM

 13:20 30/06/2018

Tóm tắt: Từ xa xưa, người Việt Nam đã có những bài học giáo dục con người ở rất nhiều phương diện. Điều đó được thể hiện qua các triết lí nhân sinh được gửi gắm trong kho tàng ca dao, tục ngữ. Bài viết phân tích các nội dung giáo dục qua triết lí nhân sinh trong ca dao, tục ngữ Việt Nam, thể hiện ở các mối quan hệ của con người với tự nhiên, xã hội và với chính bản thân mình.
Từ khóa: ca dao, tục ngữ, tính giáo dục, triết lí nhân sinh.

13. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với người Việt qua ca dao, tục ngữ

13. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với người Việt qua ca dao, tục ngữ

 16:05 23/01/2018

Tóm tắt: Từ ngàn xưa, Phật giáo đã trở thành một bộ phận trong văn hóa của người Việt. Cho đến ngày nay, tư tưởng Phật giáo đã thấm nhuần trong tâm hồn dân tộc Việt Nam trở thành khối vững chắc. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với người Việt được thể hiện ở nhiều khía cạnh, trong đó có ca dao, tục ngữ. Phật giáo đã gắn liền với dòng văn học dân gian của dân tộc, cùng với sinh mệnh thăng trầm của dân tộc. Dấu ấn của Phật giáo trong ca dao - tục ngữ mang những đặc trưng của Phật giáo như: học thuyết nhân - quả, sự “từ bi”, quan niệm về đạo hiếu...
Từ khóa: Phật giáo; ca dao, tục ngữ
Tóm tắt: Từ ngàn xưa, Phật giáo đã trở thành một bộ phận trong văn hóa của người Việt. Cho đến ngày nay, tư tưởng Phật giáo đã thấm nhuần trong tâm hồn dân tộc Việt Nam trở thành khối vững chắc. Ảnh hưởng của Phật giáo đối với người Việt được thể hiện ở nhiều khía cạnh, trong đó có ca dao, tục ngữ. Phật giáo đã gắn liền với dòng văn học dân gian của dân tộc, cùng với sinh mệnh thăng trầm của dân tộc. Dấu ấn của Phật giáo trong ca dao - tục ngữ mang những đặc trưng của Phật giáo như: học thuyết nhân - quả, sự “từ bi”, quan niệm về đạo hiếu...
Từ khóa: Phật giáo, ca dao, tục ngữ.

61. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM HIỆN NAY

61. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT HUY GIÁ TRỊ CỦA TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TỤC NGỮ, CA DAO VIỆT NAM HIỆN NAY

 00:08 02/10/2017

Tóm tắt: Tục ngữ, ca dao là một trong những triết lí, giá trị nghệ thuật cao đẹp được sáng tác và lưu truyền trong đời sống hàng ngày từ nghìn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Trong tục ngữ, ca dao Việt Nam chứa đựng nhiều giá trị nhân sinh sâu sắc về đạo hiếu, đạo làm người về quan hệ giữa con người với tự nhiên, với xã hội và chính bản thân mình. Triết lí nhân sinh đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu và thiết thực trong đối nhân, xử thế, hành động của con người; góp phần quan trọng vào giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của cha ông ta. Để làm tốt điều đó, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản về kinh tế, nghiên cứu khoa học, giáo dục và tuyên truyền… mới đem lại hiệu quả.
Từ khóa: Triết lí nhân sinh, ca dao, tục ngữ, giá trị.

46.	Quan niệm về giải phóng phụ nữ trong ca dao, tục ngữ Việt Nam

46. Quan niệm về giải phóng phụ nữ trong ca dao, tục ngữ Việt Nam

 19:45 23/07/2017

Bài báo phân tích các yếu tố nhân đạo và cách mạng trong các bài hát dân ca Việt Nam và các tục ngữ thông qua nghiên cứu về khái niệm giải phóng phụ nữ. Những bài hát dân ca và tục ngữ này giúp bảo tồn các giá trị văn hoá truyền thống, giáo dục tinh thần nhân văn, tình yêu và thái độ yêu mến phụ nữ và đấu tranh bình đẳng cho phụ nữ.

45.	Tinh thần đấu tranh chống sự xâm lược của thực dân, đế quốc trong ca dao, tục ngữ Việt Nam

45. Tinh thần đấu tranh chống sự xâm lược của thực dân, đế quốc trong ca dao, tục ngữ Việt Nam

 19:45 23/07/2017

Bài báo này phân tích chiến tranh xâm lược tinh thần chống lại chủ nghĩa thực dân, chủ nghĩa đế quốc phản ánh trong các bài hát dân gian Việt Nam và các tục ngữ, giúp khẳng định nhân văn, cách mạng của người Việt Nam. Hơn nữa, những bài hát và tục ngữ dân gian này góp phần giáo dục các giá trị truyền thống, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng cho mọi người dân Việt Nam.

68. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN  QUA VIỆC VẬN DỤNG CA DAO - TỤC NGỮ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

68. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN QUA VIỆC VẬN DỤNG CA DAO - TỤC NGỮ CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

 09:28 11/07/2017

Vận dụng ca dao - tục ngữ vào dạy và học Triết học Mác-Lênin là một phương pháp cơ bản và cần thiết nhằm gắn lí luận với thực tiễn, giảm bớt tính trừu tượng, khó hiểu giúp người học nắm bắt được những tri thức cơ bản của triết học gắn với thực tiễn cuộc sống xã hội. Qua đó, làm tăng tính thuyết phục và giá trị của môn học đối với sinh viên, kích thích sự hứng thú, say mê nghiên cứu và học tập Triết học. Khẳng định giá trị thực tiễn và sự gắn bó chặt chẽ giữa Triết học với đời sống con người; qua đó, cung cấp cho người học một phương pháp khoa học, nâng cao năng lực nhận thức và cải tạo hiện thực xã hội.

08. Triết lí nhân sinh trong tục ngữ Việt Nam

08. Triết lí nhân sinh trong tục ngữ Việt Nam

 10:29 26/05/2017

Tóm tắt: Tục ngữ là một bộ phận của văn học dân gian, phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của quần chúng nhân dân, được đúc kết dưới nhiều hình thức tinh giản, ngắn gọn nhưng chứa nội dung súc tích…
Từ khóa: tục ngữ, triết lí, nhân sinh.

14. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thông qua việc sử dụng tục ngữ, ca dao

14. Nâng cao chất lượng giảng dạy học phần “Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung thông qua việc sử dụng tục ngữ, ca dao

 09:45 13/04/2017

Tóm tắt: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là học phần có khối lượng kiến thức rộng, khái quát cao với nhiều khái niệm, thuật ngữ trừu tượng. Làm thế nào để sinh viên nắm vững nội dung kiến thức học phần luôn đặt ra như một nhiệm vụ khó khăn đối với người dạy và người học, điều này đòi hỏi một sự cố gắng cao trong việc tìm tòi, áp dụng các biện pháp, phương pháp hiệu quả. Bài viết tìm hiểu sự cần thiết, cách thức thực hiện và hiệu quả của việc sử dụng tục ngữ, ca dao vào giảng dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin tại Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung.
Từ khóa: Tục ngữ, ca dao, những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

14. Vận dụng ca dao, tục ngữ Việt Nam nhằm khơi dậy niềm say mê học tập của học sinh đối với môn Giáo dục công dân

14. Vận dụng ca dao, tục ngữ Việt Nam nhằm khơi dậy niềm say mê học tập của học sinh đối với môn Giáo dục công dân

 10:33 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khẳng định vai trò của ca dao, tục ngữ trong dạy học Giáo dục công dân 10 (phần Công dân với đạo đức); cách thức vận dụng ca dao, tục ngữ vào dạy học phần “Công dân với đạo đức” nhằm khơi dậy niềm say mê học tập của học sinh đối với môn Giáo dục công dân.
Từ khóa: ca dao, tục ngữ, say mê học tập, Giáo dục công dân.

18. Khả năng sử dụng thành ngữ, tục ngữ với tư cách là ngữ liệu trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học

18. Khả năng sử dụng thành ngữ, tục ngữ với tư cách là ngữ liệu trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học

 21:57 14/09/2016

Thành ngữ, tục ngữ Việt Nam là kho kinh nghiệm sử dụng lời nói để tổng kết tri thức, diễn đạt tư tưởng rất lâu đời, phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc của nhân dân. Trong trường học nói chung, trường tiểu học nói riêng, thành ngữ, tục ngữ có rất nhiều lợi thế để giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh; đáp ứng được tất cả các mục tiêu trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học. Bài viết đề cập đến khả năng năng sử dụng thành ngữ, tục ngữ với tư cách là ngữ liệu trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.

16. Xây dựng hệ thống bài tập từ đồng nghĩa bằng thành ngữ, tục ngữ đồng nghĩa trong chương trình Tiếng Việt tiểu học

16. Xây dựng hệ thống bài tập từ đồng nghĩa bằng thành ngữ, tục ngữ đồng nghĩa trong chương trình Tiếng Việt tiểu học

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày về sự phong phú của thành ngữ, tục ngữ có chứa hiện tượng đồng nghĩa, là nguồn ngữ liệu lí tưởng để dạy các tri thức và xây dựng hệ thống bài tập về từ đồng nghĩa trong chương trình tiếng việt ở tiêu học; đưa ra hệ thống bài tập sử dụng thành ngữ, tục ngữ đồng nghĩa làm ngữ liệu.

5. Triết lí về việc học trong tục ngữ Việt Nam

5. Triết lí về việc học trong tục ngữ Việt Nam

 15:39 04/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày những vấn đề liên quan đến triết lí về việc học trong tục ngữ Việt Nam ở một số nội dung cơ bản: vai trò và mục đích của việc học; nội dung và phương pháp học; học suốt đời; vai trò của người thầy.
Từ khoá: triết lí, việc học, tục ngữ, Việt Nam.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây