13. NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP  THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN  TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

13. NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC HỌC TẬP THÔNG QUA CÁC CÔNG CỤ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

 10:10 11/12/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 hiện nay, việc học tập thông qua các công cụ hội nghị trực tuyến (Videoconferencing tools) như: Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, Zalo, Skype… trở thành giải pháp thiết yếu trong việc dạy và học của các nhà trường. Bài viết đưa ra khung lí thuyết về các công cụ hội nghị trực tuyến, về nhận thức và thái độ của sinh viên trong học tập trực tuyến. Nhóm nghiên cứu sử dụng kết quả phân tích bộ dữ liệu điều tra trực tuyến bằng bảng hỏi từ 267 sinh viên để xác định nhận thức, thái độ của sinh viên và mối quan hệ giữa hai yếu tố này trong việc sử dụng các công cụ hội nghị trực tuyến trong học tập trực tuyến. Từ đó, nhóm nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị cho giảng viên, cán bộ quản lí các cấp, các nhà làm chính sách và những nhà phát triển chương trình đào tạo trực tuyến.
Từ khóa: Nhận thức, thái độ, học tập trực tuyến, hội nghị trực tuyến, Covid-19

7. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI  VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

7. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA NHẬN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ HÀNH VI VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành nhằm khảo sát thực trạng và mối tương quan giữa nhận thức, thái độ và hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Khảo sát với 759 SV Trường Đại học Cần Thơ về thực trạng nhận thức, thái độ, và hành vi văn hóa học đường của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ bằng bảng hỏi. Phần mềm SPSS For Windows được sử dụng để mã hóa và xử lí các số liệu. Kết quả nghiên cứu thể hiện như sau: Sinh viên hiểu đúng khái niệm hành vi văn hóa học đường, quan tâm đến hành vi văn hóa học đường và thường xuyên thể hiện hành vi văn hóa học. Có sự khác biệt có ý nghĩa giữa điểm trung bình hiểu biết của sinh viên về khái niệm hành vi văn hóa học đường với điểm trung bình sự quan tâm của sinh viên đến hành vi văn hóa học đường và điểm trung bình thể hiện hành vi văn hóa học đường của sinh viên. Có có mối tương quan chặt chẽ giữa nhận thức, thái độ, và hành vi văn hóa học đường của sinh viên. Kiến nghị được đưa ra từ phát hiện này là cần chú ý phát triển đồng bộ và cân bằng nhận thức, thái độ, và hành vi văn hóa học đường cho sinh viên.
Từ khóa: Nhận thức, thái độ, văn hóa học đường, sinh viên, Đại học Cần Thơ

11. HÌNH THÀNH THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN ĐỐI VỚI TỆ NẠN XÃ HỘI  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC  THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG

11. HÌNH THÀNH THÁI ĐỘ ĐÚNG ĐẮN ĐỐI VỚI TỆ NẠN XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM TÁC ĐỘNG

 15:31 29/07/2020

Tóm tắt: Kết quả khảo sát thái độ của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức (năm học 2018-2019) đối với tệ nạn xã hội cho thấy: Sinh viên có nhận thức đầy đủ về tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, ở một bộ phận sinh viên thì nhận thức đó chưa tỉ lệ thuận với thái độ của chính họ về tệ nạn xã hội. Sau khi sử dụng phương pháp thực nghiệm với những nội dung tác động phong phú, kết quả khảo sát lại cho thấy thái độ của sinh viên đối với tệ nạn xã hội đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hầu hết sinh viên tham gia thực nghiệm không còn thờ ơ trước các tệ nạn xã hội, sẵn sàng tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
Từ khóa: Hình thành, thái độ, tệ nạn xã hội, sinh viên, Đại học Hồng Đức, phương pháp thực nghiệm tác động.

05. Thực trạng thái độ đối với hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh

05. Thực trạng thái độ đối với hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh

 21:22 04/01/2020

Tóm tắt: Bài viết đề cập thực trạng thái độ đối với hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên Trường Đại học Trà Vinh thể hiện ở ba thành tố: nhận thức, cảm xúc, xu hướng hành vi. Từ đó, kiểm định sự tương quan giữa ba thành tố trên. So sánh sự khác biệt giữa nhóm khách thể năm thứ nhất, hai, ba và năm thứ tư; kiểm định sự khác nhau sinh viên theo nơi cư trú với hành vi ủng hộ xã hội. Nghiên cứu còn so sánh sự khác biệt giữa năm khối ngành. Từ đó, tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ đối với hành vi ủng hộ xã hội của sinh viên góp phần nuôi dưỡng và thúc đẩy hành vi tích cực cho sinh viên.
Từ khóa: Thái độ, Hành vi ủng hộ xã hội, Thái độ với hành vi ủng hộ xã hội, Sinh viên.

04. Nghiên cứu lí luận về một số biểu hiện thái độ của phạm nhân đối với việc chấp hành chế độ lao động trong trại giam

04. Nghiên cứu lí luận về một số biểu hiện thái độ của phạm nhân đối với việc chấp hành chế độ lao động trong trại giam

 15:40 26/08/2019

Tóm tắt: Thái độ và thái độ của phạm nhân đối với việc chấp hành chế độ lao động trong trại giam là một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm trong lĩnh vực quản lí, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Việc nghiên cứu và chỉ ra các mặt biểu hiện thái độ lao động của phạm nhân đối với việc chấp hành chế độ lao động trong trại giam có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí, giáo dục, cải tạo phạm nhân tại các trại giam hiện nay. Bài viết trình bày các mặt biểu hiện thái độ của phạm nhân đối với việc chấp hành chế độ lao động trong trại giam.
Từ khóa: Thái độ, thái độ của phạm nhân, tâm lí phạm nhân.

49.	Đánh giá mối quan hệ giữa thái độ yêu thích tham gia sinh hoạt câu lạc bộ học thuật với kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

49. Đánh giá mối quan hệ giữa thái độ yêu thích tham gia sinh hoạt câu lạc bộ học thuật với kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Cơ sở lí luận; - Phương pháp nghiên cứu; - Kết quả nghiên cứu và thảo luận gồm: Kết quả phân tích thống kê mô tả. Kết quả phân tích tương quan. Kết quả phân tích sự khác biệt.

14. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ LÍ CHẤT THẢI Y TẾ  CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG DƯỢC NĂM THỨ 2 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

14. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ LÍ CHẤT THẢI Y TẾ CỦA SINH VIÊN CAO ĐẲNG DƯỢC NĂM THỨ 2 TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

 15:36 11/05/2017

Theo ước tính đến năm 2015 tại tỉnh Tiền Giang, mỗi ngày các cơ sở y tế trên địa bàn đã thải ra môi trường khoảng 2 tấn chất thải rắn, khoảng 2000 m3 chất thải lỏng nguy hại và lượng chất thải y tế thải ra môi trường sẽ tiếp tục gia tăng vào những năm tiếp theo. Để hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng của chất thải y tế đối với môi trường sống bên cạnh việc quản lí, thu gom và xử lí tốt chất thải y tế còn cần có kiến thức đúng và thái độ tích cực đối với chất thải y tế của nhân viên y tế, học sinh, sinh viên và người dân sống trong cộng đồng.

15. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN  CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA BIA, RƯỢU Ở	TỈNH TIỀN GIANG

15. KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH - SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA BIA, RƯỢU Ở TỈNH TIỀN GIANG

 15:36 11/05/2017

Rượu, bia là một thức uống không thể thiếu trong các buổi tiệc vui như ngày lễ tết, ngày cưới, sinh nhật, họp mặt gia đình, bạn bè…. kể cả trong những ngày buồn như đám tang, cúng giỗ… nhưng ít ai có thể nhận thức rõ được những tác hại to lớn của rượu, bia gây ra cho con người hàng ngày, hàng giờ. Bên cạnh đó, phần lớn các tai nạn thương tâm xảy ra đều do rượu, bia… vì vậy, việc nâng cao nhận thức thái độ của người dân, đặt biệt là tầng lớp trẻ học sinh, SV về việc phòng chống tác hại của rượu, bia là vấn đề rất cần thiết và cấp bách trong xã hội hiện nay.

20. THÁI ĐỘ HỢP TÁC CỦA CHA MẸ HỌC SINH VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM  TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC

20. THÁI ĐỘ HỢP TÁC CỦA CHA MẸ HỌC SINH VỚI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC

 16:43 03/05/2017

Bài viết đã nêu lên thực trạng thái độ hợp tác của cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở. Qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy rằng, thái độ hợp tác của cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm ở mức độ trung lập, biểu hiện ở cả 3 thành phần: Nhận thức, xúc cảm - tình cảm, hành vi. Vì vậy, cần thiết phải có những biện pháp tác động nhằm hình thành thái độ hợp tác tích cực góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.

05. Lựa chọn phương pháp phát triển chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

05. Lựa chọn phương pháp phát triển chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp

 15:18 24/03/2017

Tóm tắt: Phát triển chương trình đào tạo là yếu tố quan trọng hàng đầu để đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển nhân lực của doanh nghiệp. Có nhiều phương pháp để phát triển chương trình đào tạo, do đó cần lựa chọn phương pháp phù hợp. Bài viết đã đưa ra và phân tích đặc điểm của một số phương pháp phát triển chương trình đào tạo bao gồm phương pháp truyền thống, CDIO và DACUM. Đồng thời, minh chứng cho việc lựa chọn DACUM là phù hợp với giáo dục nghề nghiệp.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, phát triển chương trình đào tạo, phân tích nghề, phân tích công việc, năng lực thực hiện, kiến thức, kĩ năng, thái độ.

17. Bước đầu khảo sát thái độ đối với môn Tiếng Anh của học sinh tiểu học tỉnh Bình Định

17. Bước đầu khảo sát thái độ đối với môn Tiếng Anh của học sinh tiểu học tỉnh Bình Định

 09:22 20/02/2017

Bài báo trình bày phương pháp khảo sát thái độ đối với môn Tiếng Anh của học sinh tiểu học tỉnh Bình Định về nhận thức, hứng thú, tình cảm, hành vi học tập và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh.

6. Nhận thức và thái độ của sinh viên Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 đối với vấn đề nghiên cứu khoa học

6. Nhận thức và thái độ của sinh viên Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 đối với vấn đề nghiên cứu khoa học

 15:06 26/10/2016

Bài báo trình bày khảo sát nhận thức và thái độ của sinh viên đối với vấn đề nghiên cứu khoa học và đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường đại học sư phạm Hà Nội 2.

20. Trình độ công nghệ thông tin của giảng viên và ảnh hưởng của nó đến thái độ, kết quả học tập của sinh viên

20. Trình độ công nghệ thông tin của giảng viên và ảnh hưởng của nó đến thái độ, kết quả học tập của sinh viên

 16:29 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày yêu cầu về trình độ công nghệ thông tin của giảng viên; ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến thái độ và kết quả học tập của sinh viên.
Từ khóa: công nghệ thông tin, giảng viên, ảnh hưởng, thái độ, kết quả, học tập, sinh viên.

4. Tìm hiểu thái độ của giáo viên mầm non về Toán

4. Tìm hiểu thái độ của giáo viên mầm non về Toán

 10:45 13/08/2016

Bài báo trình bày về một số vấn đề về thái độ của giáo viên mầm non về Toán: quan điểm phổ biến với môn Toán; quan điểm tiếp cận chủ yếu trong dạy trẻ làm quen với Toán ở trường mầm non; tiết kế phiếu điều tra thái độ của giáo viên mầm non và dạy tẻ làm quen với toán ở trường mầm non, phân tích các kết quả nghiên cứu.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây