3. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

3. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO NHU CẦU ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN 2030

 17:34 11/12/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang có tác động sâu rộng đến toàn xã hội, việc đào tạo lao động nhóm ngành Kĩ thuật - Công nghệ càng trở nên đặc biệt quan trọng để Việt Nam có thể tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm phát triển công nghệ, kĩ thuật của thế giới áp dụng vào sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, dựa trên việc xem xét, nhận định các mô hình và phương pháp dự báo, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các chỉ số dự báo về nhu cầu đào tạo nhóm ngành Kĩ thuật - Công nghệ. Kết quả này góp phần xác định xu hướng biến động về số lượng cũng như chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động đối với các nhóm ngành kinh tế có sử dụng nguồn nhân lực trình độ đại học nhóm ngành Kĩ thuật - Công nghệ đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
Từ khóa: dự báo, đào tạo, công nghệ kĩ thuật, kĩ thuật, thị trường lao động

22. NHU CẦU THAM GIA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI  DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC

22. NHU CẦU THAM GIA THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở QUẬN NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÍ THUYẾT ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC

 16:49 26/05/2020

Tóm tắt: Bài viết phân tích nhu cầu tham gia thị trường lao động của người cao tuổi dưới góc nhìn của lí thuyết động cơ làm việc. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố xã hội (làm việc để con/cháu tôn trọng) là động cơ thúc đẩy mạnh mẽ người cao tuổi tiếp tục làm việc, sau đó mới đến yếu tố cá nhân (làm việc để cuộc sống đỡ buồn) và cuối cùng là yếu tố kinh tế (làm việc để tự lo cuộc sống). Trong bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì những nghiên cứu này có giá trị thực tiễn, hữu ích cho việc định hướng phát huy vai trò của người cao tuổi, bởi lẽ người cao tuổi cần được coi là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Từ khóa: Nhu cầu, thị trường lao động, người cao tuổi, động cơ làm việc.

06. Một số vấn đề lí luận về công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay

06. Một số vấn đề lí luận về công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay

 17:12 06/03/2019

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng quản lí đào tạo ở các trường Cao đẳng là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng và nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Tuy nhiên, ở các trường cao đẳng nghề của nước ta hiện nay quá trình quản lí đào tạo nghề chưa đồng bộ về mục tiêu, nội dung chương trình, giáo trình, đội ngũ giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất... còn bất cập và hạn chế nên chất lượng đào tạo nguồn nhân lực lao động còn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Bài viết đề cập công tác quản lí đào tạo nghề ở các trường cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động hiện nay
Từ khóa: Nghề, đào tạo nghề, quản lí đào tạo nghề, thị trường lao động.

05. Thử nghiệm một số giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ 

05. Thử nghiệm một số giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ 

 10:16 05/10/2017

Tóm tắt: Bài viết đưa ra quy trình tiến hành thử nghiệm 02 giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ, gồm: 1) Tổ chức tự bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên về giảng dạy theo định hướng phát triển năng lực sinh viên gắn với nhu cầu thị trường lao động; 2) Tổ chức và triển khai hoạt động tự bồi dưỡng năng lực quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử theo nhu cầu thị trường lao động cho cán bộ quản lí các cấp trong trường.
Từ khóa: thử nghiệm, giải pháp, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng Bắc bộ.

31. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ  THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

31. THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THEO NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

 23:30 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động, làm cơ sở cho đề xuất các giải pháp quản lí đào tạo có hiệu quả đội ngũ này tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: thực trạng, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng bắc bộ.

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

30. TỔNG QUAN NHỮNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÍ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

 23:14 01/10/2017

Tóm tắt: Bài viết tổng quan những nghiên cứu trên thế giới và ở Việt Nam liên quan đến quản lí đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, làm cơ sở cho những nghiên cứu vận dụng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ điện tử tại các trường cao đẳng cộng nghệ tại Việt Nam.
Từ khóa: quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, chuẩn đầu ra.

08. Giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ

08. Giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng Đồng bằng Bắc bộ

 16:08 07/09/2017

Tóm tắt: Bài viết trình bày 06 giải pháp quản lí đào tạo nguồn nhân lực công nghệ theo nhu cầu thị trường lao động tại các trường cao đẳng công nghệ vùng đồng bằng bắc bộ, gồm: xác định nhu cầu nguồn nhân lực; hoàn thiện chương trình đào tạo; bồi dưỡng thường xuyên cho giảng viên; nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị và môi trường đào tạo; đánh giá kết quả đào tạo; bồi dưỡng năng lực quản lí đào tạo.
Từ khóa: giải pháp, quản lí đào tạo, nguồn nhân lực, thị trường lao động, cao đẳng công nghệ, đồng bằng Bắc bộ.

23. Vai trò của doanh nghiệp trong liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại tỉnh Bình Dương

23. Vai trò của doanh nghiệp trong liên kết đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động tại tỉnh Bình Dương

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về vai trò của doanh nghiệp trong liên kết đào tạo nghề, những thuận lợi và khó khăn trong liên kết đào tạo nghề giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Tiếp đó, tác giả trình bày một số đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả trong liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương.

7. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

7. Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động

 11:57 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu cách thức quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong trường dạy nghề theo hướng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động để giúp các trường có cơ sở thực hiện công tác quản lí hoạt động hướng nghiệp có hiệu quả nhất.
Từ khóa: giáo dục hướng nghiệp, trường dạy nghề, thị trường lao động.

10. Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay

10. Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay

 22:21 15/09/2016

Bài viết tập trung phân tích các nội dung chính như: sự cần thiết phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên; những kĩ năng mềm cần phát triển cho sinh viên; một số giải pháp để phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên, trong đó nhấn mạnh tích hợp kĩ năng mềm trong xây dựng chuẩn đầu ra, phát triển chương trình đào tạo theo hướng tích hợp nội dung phát triển kĩ năng mềm, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng cường kĩ năng mềm của sinh viên.

19. Tạo điều kiện để học sinh trung học phổ thông tiếp cận thông tin thị trường lao động ở thành phố Cần Thơ

19. Tạo điều kiện để học sinh trung học phổ thông tiếp cận thông tin thị trường lao động ở thành phố Cần Thơ

 11:58 10/09/2016

Bài viết những nội dung về báo cáo nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và kết quả kết nối việc làm hàng tháng, báo cáo phân tích thị trường lao động hàng quý, 6 tháng và dự báo lao động của doanh nghiệp quý, 6 tháng kế tiếp, báo cáo tổng hợp số liệu cung, cầu lao động TP. Cần Thơ nhằm tạo điều kiện để học sinh trung học phổ thông tiếp cận thông tin thị trường lao động.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây