18. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH  TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

18. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THỰC HÀNH CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

 09:25 05/08/2020

Tóm tắt: Quan điểm “học đi đôi với hành” được coi là phương châm dạy học của nền giáo dục hiện đại. Bên cạnh nội dung phát triển tư duy người học, việc phát triển năng lực thực hành trong dạy học có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, dạy học lịch sử nhất định phải tích cực hóa người học, gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn. Thông qua thực hành, học sinh được rèn luyện các kĩ năng cơ bản, đáp ứng mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông. Bài viết làm rõ các khái niệm kĩ năng, thực hành, thực hành lịch sử, khái quát ý nghĩa của việc rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh; nội dung thực hành lịch sử. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh trong dạy học lịch sử ở Trường THPT Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Từ khóa: Kĩ năng, thực hành, kĩ năng thực hành, thực hành lịch sử, Lịch sử, trung học phổ thông.

09. Nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô ở Trường Đại học Vinh

09. Nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô ở Trường Đại học Vinh

 15:07 04/01/2020

Tóm tắt: Công nghệ kĩ thuật ô tô là ngành đào tạo còn mới ở Trường đại học Vinh, được triển khai từ 2018. Thực tiễn cho thấy, vấn đề chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô cần phải được quan tâm đầu tư nghiên cứu nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học các học phần thực hành cho sinh viên ngành Công nghệ kĩ thuật ô tô tại Trường Đại học Vinh.
Từ khoá: Công nghệ kĩ thuật ô tô, kĩ năng nghề, thực hành, Trường Đại học Vinh.

54. DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIẢNG DẠY THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA CHO SINH VIÊN  CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

54. DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ ĐÁNH GIÁ TRONG GIẢNG DẠY THỰC HÀNH MÔN TRẮC ĐỊA CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KĨ THUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

 16:46 08/07/2019

Tóm tắt: Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực giúp người dạy và người học sáng tạo, chủ động hơn trong quá trình dạy học, đồng thời chuyển cách đánh giá kết quả giáo dục nặng về kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá năng lực vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Bài viết tập trung nghiên cứu vấn đề dạy học tích cực và đánh giá trong giảng dạy thực hành môn Trắc địa cho sinh viên chuyên ngành kĩ thuật tại Trường Đại học Tiền Giang.
Từ khóa: dạy học, tích cực, thực hành, đánh giá, Trắc địa.

61. GÓP PHẦN TÌM HIỂU “THỰC TIỄN LUẬN”  CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM  “THỰC HÀNH SINH RA HIỂU BIẾT, HIỂU BIẾT TIẾN LÊN LÍ LUẬN,  LÍ LUẬN LÃNH ĐẠO THỰC HÀNH”

61. GÓP PHẦN TÌM HIỂU “THỰC TIỄN LUẬN” CỦA HỒ CHÍ MINH TRONG TÁC PHẨM “THỰC HÀNH SINH RA HIỂU BIẾT, HIỂU BIẾT TIẾN LÊN LÍ LUẬN, LÍ LUẬN LÃNH ĐẠO THỰC HÀNH”

 18:21 04/01/2019

Tóm tắt: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm, tư tưởng của Người được hình thành và phát triển trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh cho chúng ta thấy được tính khoa học, biện chứng và duy vật trong việc nhìn nhận, giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Bài viết phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về quá trình nhận thức trên các phương diện: cơ sở làm nảy sinh sự hiểu biết của loài người; các giai đoạn của nhận thức ở phương diện cá nhân. Mục đích của việc phân tích này nhằm làm rõ tính biện chứng duy vật của quá trình nhận thức cũng như mối quan hệ mật thiết giữa lí luận và thực tiễn trong quan điểm của Người.
Từ khóa: Nhận thức, lí luận, hiểu biết, thực hành.

33. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động thực hành sư phạm của học viên ở các trường sĩ quan quân đội

33. Một số vấn đề cơ bản về hoạt động thực hành sư phạm của học viên ở các trường sĩ quan quân đội

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Thực hành sư phạm ở các trường sĩ quan quân đội có nhiệm vụ hình thành những kiến thức về dạy học, bồi dưỡng lí tưởng đạo đức và rèn luyện kĩ năng nghiệp vụ, nghệ thuật sư phạm quân sự cho học viên, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, phong cách của học viên theo mục tiêu đào tạo. Bài viết trình bày một số vấn đề cơ bản về hoạt động thực hành sư phạm của học viên ở các trường sĩ quan quân đội trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Thực hành, thực hành sư phạm, trường sĩ quan quân đội, học viên.

09. Mức độ vận dụng lí luận dạy học vào thực hành soạn giáo án của sinh viên Trường Đại học Vinh

09. Mức độ vận dụng lí luận dạy học vào thực hành soạn giáo án của sinh viên Trường Đại học Vinh

 08:45 21/09/2017

Tóm tắt: Sinh viên sư phạm của Trường Đại học Vinh phần lớn chưa vận dụng được lí luận dạy học vào thực hành thiết kế bài giảng. Do đó, chất lượng sản phẩm chưa cao, áp dụng vào thực hành, thực tập sư phạm chưa hiệu quả. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục học ở Trường Đại học Vinh.
Từ khóa: Lí luận dạy học, soạn giáo án, thực hành, Giáo dục học.

11. Tổ chức thực hành thí nghiệm Vật lí đại cương theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp

11. Tổ chức thực hành thí nghiệm Vật lí đại cương theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp

 16:18 07/09/2017

Tóm tắt: Bài báo đề cập vấn đề tổ chức thực hành thí nghiệm Vật lí đại cương theo định hướng phát triển năng lực cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy với cách tiếp cận này, học phần Thí nghiệm Vật lí đại cương không những có thể giúp sinh viên phát triển năng lực thực hành thí nghiệm, mà còn phát triển cho các em các năng lực khác như: giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.
Từ khóa: năng lực, thực hành, vật lí đại cương, giải quyết vấn đề.

52. Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí

52. Học tập thông qua trải nghiệm trong dạy học Vật lí

 11:29 10/07/2017

Tóm tắt: Chu trình học tập trải nghiệm là một lí thuyết học tập dựa trên học qua làm. Bài viết trình bày về chu trình học trải nghiệm và các dạng thức trải nghiệm trong dạy học vật lí. Bên cạnh đó, bài viết còn phân tích bốn ví dụ thực tế về các hoạt động trải nghiệm của học sinh trong học tập vật lí. Kết quả cho thấy, học tập trải nghiệm đã thúc đẩy các hoạt động tích cực của học sinh, khuyến kích quá trình siêu nhận thức, giải quyết vấn đề và sáng tạo, đem đến niềm vui và sự hứng thú cho người học.
Từ khóa: Học tập trải nghiệm, dạy học vật lí, thực hành, giải quyết vấn đề, sáng tạo, năng lực, tư duy, hành động, học qua làm.

9. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y DƯỢC HIỆN NAY

9. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Y DƯỢC HIỆN NAY

 16:15 10/05/2017

Thực hành, thực tập là nội dung quan trọng góp phần quyết định chất lượng của SV ngành Y Dược. Nhận thức sâu sắc vấn đề này, những năm qua, các trường đại học, cao đẳng Y Dược đã thường xuyên quan tâm và có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hành, thực tập và quản lí hoạt động này giúp sinh viên đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi về trình độ chuyên môn của ngành nghề cũng như nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Bài viết này đề cập những nhân tố tác động đến quản lí hoạt động thực hành, thực tập của sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng Y Dược trong bối cảnh hiện nay.

32.	KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VÀ CÁC CHIẾN THUẬT THỰC HÀNH – THÀNH TỐ QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở PHỔ THÔNG

32. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT VÀ CÁC CHIẾN THUẬT THỰC HÀNH – THÀNH TỐ QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ĐỌC HIỂU Ở PHỔ THÔNG

 14:28 24/04/2017

Kiến thức lý thuyết và các chiến thuật thực hành đóng một vai trò quan trọng trong việc đọc hiểu. Đọc hiểu có thể giúp độc giả vượt qua những thách thức để hiểu được ý nghĩa của văn bản và trở thành kỹ năng. Điều này được chứng minh bởi rất nhiều nghiên cứu. Vì vậy, biết sử dụng các chiến lược đọc hiểu là một trong những năng lực đọc yêu cầu của chương trình đào tạo Anh ngữ. Ở Việt Nam, tầm quan trọng của kiến thức và đọc sách chiến lược lý thuyết nên ngày càng được công nhận, đặc biệt là trong việc thiết kế chương trình giảng dạy và sách giáo khoa Ngữ văn.

14. Rèn luyện kĩ năng quan sát, đánh giá trẻ cho sinh viên nghành giáo dục mầm non

14. Rèn luyện kĩ năng quan sát, đánh giá trẻ cho sinh viên nghành giáo dục mầm non

 09:23 05/04/2017

Quan sát và đánh giá trẻ trong quá trình chăm sóc - giáo dục hoạt động như hai kĩ năng chủ yếu cho giáo viên mầm non. Nếu như họ không có những kĩ năng này, họ sẽ không quản lí được những hoạt động chăm sóc - giáo dục trẻ hiệu quả. Bằng việc quan sát, đánh giá trẻ, giáo viên tổng hợp thông tin, phân tích và so sánh với những mục tiêu của chương trình như vậy định hướng và điều chỉnh chương trình chăm sóc - giáo dục trẻ. Thêm nữa, họ sẽ có khả năng tổ chức và thay đổi những hoạt động chăm sóc - giáo dục phù hợp với trẻ. Do đó, trường Cao đẳng Sư phạm cần phải đào tạo sinh viên nhà trẻ những kĩ năng quan sát và đánh giá trẻ thực sự.

22. Ảnh hưởng của môi trường lớp học thực hành máy điện đến kết quả học tập của sinh viên

22. Ảnh hưởng của môi trường lớp học thực hành máy điện đến kết quả học tập của sinh viên

 14:24 17/02/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của môi trường lớp học thực hành máy điện đến kết quả học tập của sinh viên.

26. Vận dụng phương pháp sáng tạo khoa học - kĩ thuật nhằm phát triển năng lực kĩ thuật cho sinh viên thông qua dạy học thực hành kĩ thuật điện tử

26. Vận dụng phương pháp sáng tạo khoa học - kĩ thuật nhằm phát triển năng lực kĩ thuật cho sinh viên thông qua dạy học thực hành kĩ thuật điện tử

 14:52 09/02/2017

Bài báo trình bày kĩ thuật vận dụng phương pháp sáng tạo khoa học - kĩ thuật nhằm phát triển năng lực kĩ thuật cho sinh viên thông qua dạy học thực hành kĩ thuật điện tử.

17. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử qua khai thác tài liệu trên Internet

17. Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử qua khai thác tài liệu trên Internet

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử ở trường trung học phổ thông và quy trình hướng dẫn học sinh làm bài tập thực hành ngoại khóa môn Lịch sử qua khai thác tài liệu trên Internet.

13. Đặc điểm, cấu trúc và đề xuất tổ chức dạy học các bài thực hành động vật trong Sinh học 7

13. Đặc điểm, cấu trúc và đề xuất tổ chức dạy học các bài thực hành động vật trong Sinh học 7

 23:48 06/01/2017

Sinh học là môn khoa học thực nghiệm nhưng khi đưa vào giảng dạy trong chương trình trung học cơ sở hiện hành chưa thể hiện đầy đủ đặc trưng của nó. Bài thực hành về động vật trong chương trình Sinh học ở trường trung học cơ sở hiện nay chủ yếu là để minh họa cho các kiến thức. Trên cơ sở xác định mục tiêu và các dạng bài tập thực hành về động vật, chúng tôi xây dựng mô hình dạy học bài thực hành bằng bài tập để giúp học sinh tiếp cận với thực tế đời sống hơn.

4. Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn thực hành tại các trường cao đẳng nghề

4. Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn thực hành tại các trường cao đẳng nghề

 16:36 31/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của đội ngũ giảng viên trong nâng cao trình độ, chất lượng bài giảng; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học các môn thực hành tại các trường cao đẳng nghề.

21. Thực trạng kĩ năng nói tiếng Anh theo chủ đề của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

21. Thực trạng kĩ năng nói tiếng Anh theo chủ đề của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

 14:30 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích thực trạng kĩ năng nói tiếng Anh theo chủ đề (qua kĩ năng: xây dựng ý và phát triển ý; phát âm, ngữ pháp, ngữ điệu, từ vựng; tốc độ, âm lượng, sự trôi cháy; sử dụng các tín hiệu phi ngôn ngữ) và một số yếu tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện kĩ năng nói của sinh viên năm thứ nhất, Khoa Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ khóa: thực hành, kĩ năng, nói tiếng Anh, sinh viên Khoa Tiếng Anh sư phạm, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Hướng dẫn sinh viên tham gia thực hành nghiên cứu tâm lí học sinh

7. Hướng dẫn sinh viên tham gia thực hành nghiên cứu tâm lí học sinh

 14:08 28/09/2016

Tóm tắt: Từ việc phân tích các khái niệm cơ bản về tâm lí học sinh và thực hành nghiên cứu, bài viết đề cập việc hướng dẫn sinh viên thực hành nghiên cứu tâm lí học sinh, vai trò của giảng viên và yêu cầu cũng như quy trình của việc hướng dẫn sinh viên tham gia thực hành nghiên cứu tâm lí học sinh cùng những điểm cần lưu ý để thực hiện hoạt động này hiệu quả.
Từ khóa: sinh viên, thực hành, nghiên cứu, tâm lí học sinh

18. Rèn luyện kĩ năng thực hành Lịch sử cho học sinh phổ thông qua sử dụng sơ đồ tư duy

18. Rèn luyện kĩ năng thực hành Lịch sử cho học sinh phổ thông qua sử dụng sơ đồ tư duy

 17:05 14/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vấn đề rèn luyện kĩ năng thực hành cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông; sử dụng sơ đồ tư duy để rèn kĩ năng tự học cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông.
Từ khóa: kĩ năng, thực hành, Lịch sử, học sinh phổ thông, sơ đồ tư duy.

9. Đào tạo thực hành công tác xã hội ở các trường đại học tại Hà Nội – một số vấn đề đặt ra

9. Đào tạo thực hành công tác xã hội ở các trường đại học tại Hà Nội – một số vấn đề đặt ra

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày về thực trạng, một số khó khăn đặt ra; từ đó, đưa ra một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo thực hành công tác xã hội hiện nay tại Hà Nội bao gồm: điều chỉnh, đổi mới nội dung chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy tại các cơ sở đào tạo; đa dạng hóa mạng lưới cơ sở thực hành, thực tập; xây dựng cơ sở dữ liệu về cơ sở thực hành; nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây