3. NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NGỮ LIỆU CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO TRONG MÔN TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

3. NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NGỮ LIỆU CHỦ ĐỀ BIỂN ĐẢO TRONG MÔN TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

 16:05 06/11/2020

Tóm tắt: Từ việc nghiên cứu vai trò của ngữ liệu trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học nói chung, dạy học đọc hiểu nói riêng; ý nghĩa của chủ đề biển đảo trong dạy học; khảo sát thực trạng dạy học chủ đề biển đảo trong môn Tiếng Việt ở tiểu học, bài viết đề xuất các nguyên tắc và tiêu chí xây dựng ngữ liệu chủ đề biển đảo trong môn Tiếng Việt tiểu học đảm bảo các yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn 2018. Các nguyên tắc và tiêu chí đề xuất sẽ giúp tác giả sách giáo khoa, giáo viên và những ai quan tâm xây dựng ngữ liệu về chủ đề biển đảo có chất lượng, hiệu quả trong dạy học môn Tiếng Việt tiểu học, góp phần nâng cao năng lực đọc hiểu chủ đề biển đảo cho học sinh tiểu học.
Từ khóa: dữ liệu ngôn ngữ, chủ đề biển đảo, nguyên tắc, tiêu chí, môn Tiếng Việt trong giáo dục tiểu học

26. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP 5 TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

26. XÂY DỰNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH LỚP 5 TRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Trong quá trình đổi mới giáo dục, ngoài việc đổi mới chương trình giảng dạy, sách giáo khoa,…, sự đổi mới về kiểm tra và đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định phần lớn thành công của quá trình đổi mới giáo dục. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giúp giáo viên cũng như học sinh vừa có thể thực hiện các hoạt động đánh giá về tri thức có tính toàn diện trong quá trình học tập, vừa đảm bảo thu được minh chứng về phẩm chất và năng lực theo chuẩn đầu ra. Bài viết dựa trên việc nghiên cứu hệ thống lí luận về năng lực giải quyết vấn đề để đề xuất tiêu chí cùng các chỉ báo hành vi làm cơ sở cho việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh lớp 5 trong dạy học môn Toán. Bên cạnh đó, học sinh cũng có thể dựa vào bảng tiêu chí chất lượng hành vi để đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của các bạn khác hoặc tự đánh giá năng lực của bản thân, làm căn cứ để điều chỉnh hoạt động giải quyết vấn đề theo hướng phát triển năng lực.
Từ khóa: năng lực, giải quyết vấn đề, tiêu chí, học sinh

1. VẬN DỤNG KHUNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA UNESCO VÀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA OECD ĐỂ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM

1. VẬN DỤNG KHUNG PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA UNESCO VÀ BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA OECD ĐỂ ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VIỆT NAM

 17:22 28/07/2020

Tóm tắt: Xây dựng các tiêu chí và chỉ số để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông của các tỉnh/thành phố là rất quan trọng. Một bộ tiêu chí và chỉ số tốt sẽ giúp xã hội có công cụ, thông tin để so sánh chất lượng giáo dục ở mỗi địa phương. Bài viết trình bày cơ sở lí luận về khung phân tích, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, trọng tâm vào khái niệm khung phân tích giáo dục, khung phân tích giáo dục phổ thông của UNESCO, bộ chỉ số đánh giá chất lượng của OECD. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông.
Từ khóa: tiêu chí, chỉ số, đánh giá, chất lượng, giáo dục, phổ thông.

37. TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ 10 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM WORKING MODEL

37. TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ 10 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA HỌC SINH VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM WORKING MODEL

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về quy trình tổ chức dạy học Vật lí 10 theo hướng phát triển năng lực tự học với sự hỗ trợ của phần mềm Working Model. Với phần mềm Working Model, các thí nghiệm có thể thực hiện dễ dàng, đơn giản và cho kết quả tin cậy có thể sử dụng để dạy học phát triển năng lực tự học của học sinh. Ngoài ra, bài viết đề xuất các tiêu chí để đánh giá năng lực tự học của học sinh tại trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Năng lực tự học, phần mềm Working Model, Vật lí 10, tiêu chí, đánh giá.

58. XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MỘT SỐ HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

58. XÂY DỰNG BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MỘT SỐ HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN NGÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG NHA TRANG

 17:50 04/09/2019

Tóm tắt: Mục đích của nghiên cứu này là xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả học tập một số học phần phương pháp chuyên ngành cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non tại Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang. Kết quả nghiên cứu đạt được là đã xây dựng được bộ công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập 4 học phần PPCN cho sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non hệ chính quy. Biên soạn được tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ chi tiết, cụ thể và rõ ràng từ các phương án tổ hợp các bộ đề thi cũng như các tiêu chí và tháng đánh giá giúp giảng viên dễ dàng sử dụng trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập một số học phần PPCN này trên SV
Từ khóa: Bộ công cụ, xây dựng bộ công cụ, đánh giá kết quả học tập, học phần phương pháp chuyên ngành, sinh viên cao đẳng sư phạm mầm non, tiêu chí, thang đánh giá, kiểm tra và đánh giá.

43. XÂY DỰNG CẤU TRÚC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THEO TIẾP CẬN CẤU TRÚC

43. XÂY DỰNG CẤU TRÚC VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC SINH HỌC THEO TIẾP CẬN CẤU TRÚC

 17:19 04/09/2019

Tóm tắt: Xây dựng được bảng “Cấu trúc và các tiêu chí đánh giá năng lực của HS” có ý nghĩa rất quan trọng trong dạy học. Đây là cơ sở để GV có định hướng đúng trong thiết kế các hoạt động dạy - học. Nội dung bài viết này của tác giả muốn chia sẻ với các bạn đồng nghiệp về việc xây dựng bảng “Cấu trúc và tiêu chí đánh giá năng lực của HS” theo tiếp cận cấu trúc trong dạy học môn Sinh học ở trường phổ thông.
Từ khóa: Tiêu chí, năng lực, cấu trúc.

08. Đề xuất tiêu chí đánh giá hoạt động thiết kế bài giảng cho sinh viên sư phạm

08. Đề xuất tiêu chí đánh giá hoạt động thiết kế bài giảng cho sinh viên sư phạm

 16:29 06/03/2019

Tóm tắt: Đánh giá là một thao tác quan trọng giúp con người điểu khiển, điều chỉnh hoạt động hướng đích hiệu quả cao nhất. Cơ sở để đánh giá là hệ thống các tiêu chí đánh giá. Do đó, nghiên cứu các tiêu chí đánh giá hoạt động thiết kế bài giảng cho sinh viên sư phạm có tác dụng nâng cao chất lượng hiệu quả quá trình hình thành và phát triển năng lực thiết kế bài giảng nói riêng, năng lực sư phạm cho sinh viên nói chung.
Từ khóa: Lí luận dạy học, tiêu chí, đánh giá, thiết kế bài giảng, giáo án.

13. Cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông Việt Nam

13. Cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông Việt Nam

 16:58 18/09/2018

Tóm tắt: Nhân cách có cấu trúc ba tầng, tầng ngoài cùng là hành vi xã hội, tầng tiếp theo là phẩm chất, năng lực...; Tầng trong cùng là hạt nhân là động cơ, tự ý thức. Hành vi xã hội phải phù hợp với các chuẩn mực xã hội quy định: chuẩn thống kê, chuẩn xã hội quy định (quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế) chuẩn chức danh (chức năng) chuẩn đạo đức, chuẩn luật pháp, chuẩn các giá trị xã hội. Hành vi xã hội được coi là tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh THPT.
Bài viết này, nêu cơ sở lí luận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá phẩm chất học sinh trung học phổ thông Việt Nam
Từ khóa: Nhân cách, phẩm chất, phẩm chất nhân cách, hành vi xã hội, học sinh THPT, tiêu chí, đánh giá.

32. TÌM HIỂU MỘT SỐ TIÊU CHÍ, THANG ĐO TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TRÊN THẾ GIỚI VỀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG TINH CỦA TRẺ EM

32. TÌM HIỂU MỘT SỐ TIÊU CHÍ, THANG ĐO TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẶC BIỆT TRÊN THẾ GIỚI VỀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG TINH CỦA TRẺ EM

 09:59 22/02/2018

Tóm tắt: Tiêu chí và thang đo là công cụ để đánh giá khả năng của đối tượng được nghiên cứu, qua đó, người nghiên cứu có thể nắm được khả năng của đối tượng. Tùy vào từng mục đích và lĩnh vực nghiên cứu, người nghiên cứu có thể tham khảo, sử dụng hoặc xây dựng các tiêu chí, thang đo khác nhau. Bài viết đề cập tới một số tiêu chí, thang đo có liên quan đến kĩ năng vận động tinh của trẻ em của các tác giả nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt.
Từ khóa: Tiêu chí, thang đo, vận động tinh, giáo dục đặc biệt.

06. Kiểm định chất lượng các trường đại học Việt Nam: sự cần thiết của bộ tiêu chuẩn đánh giá mới

06. Kiểm định chất lượng các trường đại học Việt Nam: sự cần thiết của bộ tiêu chuẩn đánh giá mới

 15:41 20/07/2017

Tóm tắt: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học mới để thay thế bộ tiêu chuẩn hiện hành. Bài viết này trước hết phân tích những hạn chế của bộ tiêu chuẩn hiện tại qua việc tổng hợp ý kiến của các chuyên gia và thực tiễn triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài. Tiếp theo, bài viết trình bày những nội dung chính, đặc biệt là những điểm mới của bộ tiêu chuẩn mới để khẳng định lí do cần phải kiểm định các trường đại học Việt Nam với các tiêu chí đánh giá mới. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra thảo luận và khuyến nghị liên quan đến việc sử dụng bộ tiêu chuẩn mới này.
Từ khóa: kiểm định chất lượng, tiêu chuẩn, tiêu chí, giáo dục đại học.

10. Tiêu chí xây dựng trường chất lượng cao tại trường trung học phổ thông Lê Lợi, Hà Nội

10. Tiêu chí xây dựng trường chất lượng cao tại trường trung học phổ thông Lê Lợi, Hà Nội

 15:18 27/02/2017

Bài báo trình bày về tiêu chí xây dựng trường chất lượng cao tại trường trung học phổ thông Lê Lợi và những đánh giá chung về tiêu chí xây dựng trường chất lượng cao tại trường trung học phổ thông Lê Lợi.

9. Bàn về tiêu chí đánh giá giờ dạy học ở đại học, cao đẳng

9. Bàn về tiêu chí đánh giá giờ dạy học ở đại học, cao đẳng

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng về tiêu chí đánh giá giờ dạy học ở đại học, cao đẳng, đề xuất các nội dung cơ bản và mức đánh giá theo thang điểm giờ dạy học ở đại học, cao đẳng.

9. Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của sinh viên đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ

9. Xây dựng tiêu chí và thang đánh giá sự thích ứng của sinh viên đại học Thái Nguyên với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ

 01:43 08/01/2017

Bài báo trình bày cơ sở lí luận và xây dựng tiêu chí, thang đánh giá sự thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên đại học Thái Nguyên.

15. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên Sinh học ở trường trung học phổ thông

15. Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên Sinh học ở trường trung học phổ thông

 10:24 05/12/2016

Tóm tắt: Dạy học tích hợp là một hướng để góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ "Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên tại các trường trung học phổ thông" nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn và tiêu chí đáng giá năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học. Bài báo này trình bày quy trình xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực dạy học tích hợp của giáo viên sinh học ở trường trung phọc phổ thống.
Từ khóa: dạy học tích hợp; giáo viên, tiêu chuẩn, tiêu chí.

12. Hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện và quy trình tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

12. Hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện và quy trình tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên sư phạm trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 17:13 31/10/2016

Bài báo giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn và tiêu chí đánh giá năng lực tự học của sinh viên, quy trình tổ chức tự học theo tiếp cận năng lực thực hiện trong các trường đại học sư phạm trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, tổ chức và đánh giá hoạt động tự học trong đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

1. Mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp với nhu cầu xã hội về kiến thức và kĩ năng - một tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học

1. Mức độ đáp ứng của sinh viên tốt nghiệp với nhu cầu xã hội về kiến thức và kĩ năng - một tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo đại học

 16:12 31/10/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về sự phù hợp chuyên môn đào tạo với công việc hiện tại và mức độ cần thiết của kiến thức, kĩ năng với khả năng đáp ứng của nó trong chương trình đào tạo.

17. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kĩ năng dạy học của giáo viên Lịch sử đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

17. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kĩ năng dạy học của giáo viên Lịch sử đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

 22:36 15/09/2016

Bài viết đề cập xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá kĩ năng dạy học của giáo viên Lịch sử đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông, trong đó tập trung vào những nội dung chính như: Quan niệm kĩ năng dạy học; các nguyên tắc xây dựng tiêu chí đánh giá kĩ năng dạy học; hệ thống tiêu chí đánh giá kĩ năng dạy học Lịch sử đối với giáo viên phổ thông.

14. Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động liên kết phát triển nguồn nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

14. Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động liên kết phát triển nguồn nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp

 13:49 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về liên kết giữa các cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng lao động; sự cần thiết phải xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động liên kết phát triển nguồn nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.
Từ khóa: tiêu chí, đánh giá, hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp.

7. Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo yêu cầu về năng lực thực hiện nhiệm vụ giảng viên

7. Xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp giảng viên các trường cao đẳng kinh tế - kĩ thuật theo yêu cầu về năng lực thực hiện nhiệm vụ giảng viên

 15:16 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về ý nghĩa và mục tiêu của việc xây dựng tiêu chí đánh giá; nội dung và yêu cầu đối với các nhóm tiêu chí đánh giá năng lực nghề nghiệp.
Từ khóa: xây dựng, tiêu chí, đánh giá, năng lực, nghề nghiệp, giảng viên, cao đẳng kinh tế - kĩ thuật, năng lực thực hiện.

12. Tiêu chí đánh giá bài tập dự án trong sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông thí điểm nhằm phát triển năng lực của người học

12. Tiêu chí đánh giá bài tập dự án trong sách giáo khoa tiếng Anh phổ thông thí điểm nhằm phát triển năng lực của người học

 16:50 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày về thang tiêu chí đánh giá; tầm quan trọng của thang tiêu chí đánh giá đối với bài tập dự án và một số điểm cần lưu ý khi xây dựng thang tiêu chí đánh giá cho các bài tập dự án; các bước cần thiết và một số gợi ý cho việc thiết kế tiêu chí đánh giá sách giáo khoa tiếng Anh thí điểm mới cho học sinh.
Từ khoá: tiêu chí, đánh giá, bài tập dự án, sách giáo khoa, tiếng Anh, thí điểm, năng lực.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây